Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego"— Zapis prezentacji:

1 Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego (wstępne wyniki analizy) Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 20 sierpnia 2012 r.

2 Potencjał Rozwojowy Brak jest jednolitej (jednej) uniwersalnej definicji określającej POTENCJAŁ ROZWOJOWY (trudność) - Najczęściej przyjmował się zespół różnych czynników będących w zależności i korelacji (pozytywnej, synergicznej) - Innym podejściem jest określenie potencjałów za pomocą udziału poszczególnych jego składowych w zasobach ogólnokrajowych (zewnętrznych)

3 Potencjał Rozwojowy Relacje SRW a krajowy i regionalny system programowania (potencjały) Strategia powinna identyfikować potencjały i bariery rozwojowe istotne z punktu widzenia rozwoju województwa i kraju Obszary strategicznej interwencji wskazane w SRW powinny przełożyć się na koncentrację tematyczną i terytorialną SRW powinny wskazać oczekiwania i propozycje przedsięwzięć priorytetowych istotnych do realizacji na poziomie regionalnym oraz wspólnych dla poziomu krajowego i regionalnego Powiązanie potencjałów rozwojowych z systemem wsparcia

4 Potencjał Rozwojowy PROBLEMY: Trudna identyfikacja, trudne wybory
Brak kryteriów wyboru Duże wyzwanie intelektualne

5 - co wynika z dokumentów strategicznych ?
Terytorializacja - co wynika z dokumentów strategicznych ? Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 „Głównym zadaniem planowania przestrzennego jest wskazywanie możliwości optymalnego wykorzystania przestrzennie zróżnicowanych cech danego obszaru dla osiągnięcia celów rozwojowych, ustalenie rozmieszczenia w przestrzeni i koordynacja w czasie działań rozwojowych, pozwalające na uzyskanie efektu synergii tych działań zachowanie tych cech terytorium, które wymagają ochrony i gwarantują tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju.” Wyznaczanie obszarów funkcjonalnych

6 - co wynika z dokumentów strategicznych ?
Terytorializacja - co wynika z dokumentów strategicznych ? Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego „Celem strategicznym polityki regionalnej jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju: wzrostu, zatrudnienia, spójności.” „Celem polityki staje się stymulowanie wszystkich regionów do rozwoju ich potencjału wzrostu przede wszystkim na podstawie ich zasobów endogennych. „ Wyznaczanie obszarów strategicznej interwencji

7 - Założenia aktualizacji Strategii (…)
Terytorializacja - Założenia aktualizacji Strategii (…) „Nowe podejście do wsparcia regionów zakłada większą koncentrację środków oraz przesunięcie akcentów z wyrównywania szans rozwojowych na wydobywanie specyficznych dla danego obszaru potencjałów rozwojowych.” Wśród zasad wskazanych w Założeniach (…), które będą brane pod uwagę przy opracowaniu Strategii są: trwałości i zrównoważonego rozwoju, co oznacza tworzenie wartości dodanej na trwałych podstawach m.in. Poprzez wykorzystanie endogenicznych potencjałów koncentracji: określenie obszarów strategicznej interwencji/ obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym w aspekcie: tematycznym i terytorialnym

8 MOŻLIWOŚĆ/ UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA
Potencjał rozwojowy - jak go można definiować ? ZASÓB MOŻLIWOŚĆ/ UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA POTENCJAŁ ROZWOJOWY POTENCJAŁ TERYTORIALNY to potencjał rozwojowy wynikający z uwarunkowań danego obszaru

9 - jak go można definiować ?
Potencjał rozwojowy - jak go można definiować ? Potencjał człowieka: wiedza, doświadczenie, umiejętności, zdolności, motywacja, otwartość na zmiany Potencjał instytucji: możliwości instytucji do sprawnego wypełniania postawionych zadań Potencjał gospodarki: zespół cech danej gospodarki, decydujących o jej konkurencyjności

10 - co zrobić by go wykorzystać ?
Potencjał rozwojowy - co zrobić by go wykorzystać ? Wykorzystanie potencjału oznacza: jego zdefiniowanie (co możemy wykorzystać), określenie warunków jego wykorzystania, koniczność określenia jakie działania należy podjąć, aby dany zasób wygenerował większą wartość dodaną dostosowanie wsparcia do realiów danego terytorium, konsekwentne, długofalowe i zintegrowane wsparcie. Kluczową kwestią jest zachowanie równowagi pomiędzy czynnikiem ekonomicznym (generowanie wartości dodanej dzięki wykorzystaniu danego zasobu) a czynnikiem społecznym i środowiskowym (bardzo ważna rola planowania przestrzennego).

11 Potencjały rozwojowe - ankieta
Adresatami ankiety były osoby uczestniczące w debacie, m.in.: jednostki samorządu terytorialnego (233 jednostki), departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, inni zaangażowani partnerzy społeczno-gospodarczy. W sumie wypełnionych zostało 91 ankiet Skala od 1 do 10 10 oznacza największe znaczenie, a 1 najmniejsze znaczenie Odpowiedzi „inne…” – niewielka liczba wskazań lecz z wysoką oceną zniekształca wyniki ankiet

12 Potencjały rozwojowe - wyniki ankiet
Co stanowi najważniejszy potencjał województwa lubelskiego? Inne: m.in. środowisko, turystyka, transgraniczność

13 Potencjały rozwojowe - wyniki ankiet
Co stanowi najważniejszą słabość województwa lubelskiego? Promocja regionu, sieć szerokopasmowego internetu

14 Potencjały rozwojowe - wyniki ankiet
Co stanowi najważniejszą szansę rozwojową województwa lubelskiego?

15 Potencjały rozwojowe - wyniki ankiet
Co stanowi najważniejsze zagrożenie dla rozwoju województwa lubelskiego?

16 ? Potencjały rozwojowe - podsumowanie wyników ankiet Rolnictwo
(MOCNE STRONY) Rolnictwo Zabytki i położenie regionu Gospodarka i przedsiębiorczość SŁABOŚCI Niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej Infrastruktura Przerost zatrudnienia w sektorze rolniczym ZAGROŻENIA Depopulacja Malejący stopień nakładów inwestycyjnych naukowych Wzrost bezrobocia SZANSE Wykorzystanie środków UE Rozwój infrastruktury drogowej Napływ inwestycji zagran. ?

17 Podsumowanie wykorzystanie potencjału danego obszaru powinno przekładać się na tworzenie wartości dodanej na tym właśnie obszarze „odkrywanie” potencjału i zagospodarowywanie zasobów musi mieć w dużej mierze charakter oddolny niezbędne jest kompleksowe podejście do „zagospodarowania” danego potencjału\ dyskusja, weryfikacja oraz uzupełnienie propozycji zgłoszonych przez Departamenty

18 Dodatkowe informacje strategia@lubelskie.pl
Wszystkie informacje dotyczące procesu aktualizacji Strategii będą na bieżąco udostępniane na stronie: Kontakt :

19 Dziękuję za uwagę Bogdan Kawałko Dyrektor


Pobierz ppt "Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google