Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZANSE ROZWOJOWE KIELC W KONTEKŚCIE NPR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZANSE ROZWOJOWE KIELC W KONTEKŚCIE NPR"— Zapis prezentacji:

1 SZANSE ROZWOJOWE KIELC W KONTEKŚCIE NPR 2007-2013

2 ROZWÓJ REGIONALNY Wymiar regionalny NPR 2007-2013
Objęcie całego obszaru Polski Celem 1 polityki strukturalnej Unii Europejskiej Redukcja barier rozwoju powodujących nierównomierny rozwój poszczególnych regionów kraju Poprawa konkurencyjności regionów

3 ROZWÓJ REGIONALNY Mnogość określeń dotyczących miast w projekcie NPR: średnie miasta, duże miasta, metropolie i obszary metropolitalne, miasta o znaczeniu krajowym, miasta będące regionalnymi ośrodkami wzrostu, główne ośrodki gospodarcze; trudność w „odnalezieniu się” Kielc w projekcie NPR Pominięcie Kielc jako ośrodka, w którym mogłyby się rozwinąć funkcje metropolitalne Sposób podziału środków pieniężnych na Regionalne Programy Operacyjne zapewniający zrównoważony rozwój województw

4 PRIORYTET STRATEGICZNY - INWESTYCJE
Rozwój infrastruktury technicznej, głównie transportowej Wyprowadzenie dróg krajowych z miast poprzez budowę obwodnic Rozwój transportu lotniczego Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej

5 PRIORYTET STRATEGICZNY - INWESTYCJE
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionów charakteryzujących się niższą atrakcyjnością inwestycyjną Promowanie powstawania klastrów, centrów technologicznych i układów kooperacyjnych

6 PRIORYTET STRATEGICZNY - INWESTYCJE
Infrastruktura drogowa: droga ekspresowa S-46 łącząca m.in. Lublin, Kielce, Częstochowę, Opole i Wrocław; wniosek o wpisanie projektu do NPR przebudowa dróg krajowych w miastach na prawach powiatu; zagrożenie ponownego wyłączenia Kielc z możliwości ubiegania się o środki pieniężne na przebudowę dróg krajowych Infrastruktura portów lotniczych: czy lotnisko takie jak w Masłowie mogłoby uzyskać wsparcie finansowe? wątpliwości wynikające z zapisów Wstępnego projektu NPR

7 PRIORYTET STRATEGICZNY - INWESTYCJE
Infrastruktura kolejowa: modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków przez Radom i Kielce; wniosek o wpisanie projektu do NPR Transport publiczny w aglomeracjach: czy, zgodnie z zapisami, należy przypuszczać, że Kielce ponownie nie będą mogły aplikować do tego działania? Pozostała infrastruktura techniczna: brak w Regionalnych Programach Operacyjnych zapisów dotyczących m.in. kompleksowego uzbrajania terenów pod inwestycje, czy bardzo ważnej infrastruktury środowiskowej

8 URBANIZACJA I GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ
Ograniczenie presji urbanizacyjnej oraz rewitalizacja miast i terenów poprzemysłowych Tworzenie przyjaznego środowiska prawno-instytucjonalnego dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego Poprawa dostępności mieszkań Promowanie rozwoju przestrzennego zwiększającego poziom urbanizacji na obszarach, na których pożądane są ruchy migracyjne

9 URBANIZACJA I GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIA
Rewitalizacja miast: Działania związane z rewitalizacją małych i średnich miast w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Działania związane z rewitalizacją miast o znaczeniu krajowym i będących regionalnymi ośrodkami wzrostu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Spójność i konkurencyjność regionów” na szczeblu krajowym Kielce musiałyby rywalizować z największymi miastami Polski, co byłoby rozwiązaniem niekorzystnym

10 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ
Wspieranie działalności badawczej i technologicznej Tworzenie warunków do rozwoju instytucji inkubujących przedsiębiorczość oraz powstawania centrów badawczo-technologicznych Powiązanie szkolnictwa wyższego z gospodarką i rynkiem pracy Tworzenie regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowo - pożyczkowych Zachęty podatkowe dla przedsiębiorców

11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ
Parki przemysłowe i technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości: samorządy jako beneficjenci projektów mających na celu tworzenie parków i inkubatorów Instytucje otoczenia biznesu: dostrzeganie przez władze centralne atrakcyjności i potencjału inwestycyjnego takich miast, jak Kielce

12 KULTURA I TURYSTYKA Nacisk na silną tożsamość kulturową na poziomie lokalnym i regionalnym Promowanie rozwoju zrównoważonej turystyki Promowanie regionalnych produktów turystycznych Racjonalizacja gospodarowania zasobami geologicznymi Poprawa jakości środowiska wodnego na terenach rekreacyjnych

13 KULTURA I TURYSTYKA Regionalne produkty turystyczne:
postulat znacznej swobody w kształtowaniu regionalnych produktów turystycznych na etapie opracowywania Regionalnych Programów Operacyjnych; produkty turystyczne i infrastruktura uzależnione od specyfiki regionu Dziedzictwo kulturowe: zagrożenia związane z konkurowaniem Kielc na szczeblu krajowym z miastami o dużo większych tradycjach kulturalnych

14 WIEDZA I KOMPETENCJE Poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym
Kształcenie ustawiczne Zwiększenie dostępu do edukacji uczniom ze środowisk miejskich dotkniętych ubóstwem Poprawa jakości kadry pedagogicznej Odpowiednik służby cywilnej w samorządach Wzmocnienie administracji samorządowej województwa

15 WIEDZA I KOMPETENCJE Infrastruktura edukacyjna:
postulat o posiadanie uniwersytetu przez każde miasto wojewódzkie Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego w samorządach: umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego korzystania ze środków służących doskonaleniu i zwiększaniu kompetencji pracowników jst

16 SYSTEM WDRAŻANIA NPR Maksymalna decentralizacja systemu zarządzania NPR 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

17 SYSTEM WDRAŻANIA NPR Postulat możliwie największej swobody kształtowania własnych priorytetów regionalnych przez samorządy przy opracowywaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

18 FINANSE Efektywny mechanizm podatku od nieruchomości
Instrumenty wspierające inwestycje Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Krajowy Fundusz Mieszkaniowy Krajowy Fundusz Drogowy Partnerstwo Publiczno-Prywatne Propozycje obniżenia współfinansowania krajowego do poziomu 20%

19 FINANSE VAT: niekorzystna propozycja Komisji Europejskiej uznania kosztów podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny, co oznacza faktyczne podwyższenie poziomu niezbędnego współfinansowania ze strony beneficjentów

20 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "SZANSE ROZWOJOWE KIELC W KONTEKŚCIE NPR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google