Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2010 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 26 listopada 2009 r.

2 REHABILITACJA LECZNICZA

3 Zarządzenie nr 17/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 marca 2009r,
Zarządzenie nr 85/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 października 2008r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Zarządzenie nr 17/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 marca 2009r, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Zarządzenie nr 30/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 lipca 2009r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

4 Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009r.
2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009r Nr 140, poz. 1145) Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

5 REHABILITACJA lecznicza
Przedmiot regulacji Wymagane specjalizacje lekarza w poradni rehabilitacyjnej Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. Wymagane kwalifikacje personelu w poradni rehabilitacyjnej: 1) lekarz specjalista rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej lub 2) Lekarz rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej lub 3) Lekarz rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycy fizykalnej w trakcie specjalizacji 4) Lekarz specjalista reumatologii, ortopedii Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zapis dodatkowy: Lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Zapis dodatkowy jak w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Wnioski Zwiększono liczbę specjalności lekarzy mogących udzielać świadczeń w poradni rehabilitacyjnej

6 Rehabilitacja lecznicza
Przedmiot regulacji Zabiegi fizjoterapeutyczne – zakres świadczeń Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych: Fango Zabiegi fizykoterapeutyczne różne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zabiegi fizykoterapeutyczny różne, oraz fango nie znalazły się w koszyku świadczeń gwarantowanych Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Brak zabiegów w załączniku nr 4 do Zarządzenia Wnioski Brak możliwości rozliczenia zabiegów fizykoterapeutycznych spoza katalogu zabiegów.

7 REHABILITACJA lecznicza
Przedmiot regulacji Kody komórek organizacyjnych Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. Brak określenia kodów komórek organizacyjnych w obrębie których można kontraktować poszczególne zakresy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 brak Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Określono kody komórek organizacyjnych w ramach których można kontraktować poszczególne zakresy (załącznik nr 1 do Zarządzenia) Wprowadzono okres dostosowawczy dla komórek 4306; 4308 Wnioski Brak odpowiedniego wpisu w Rejestrze ZOZ-ów będzie równoznaczny z niespełnieniem warunków formalno-prawnych i spowoduje odrzucenie oferty w konkursie W przypadku udzielania po dniu r.  świadczeń niezgodnie z warunkami określonymi w cytowanych aktach prawnych, umowy będą musiały być rozwiązane z jednoczesną koniecznością zwrotu środków wypłaconych z tytułu realizacji tychże umów

8 REHABILITACJA lecznicza
Kod komórki organizacyjnej Nazwa zakresu Kod zakresu 1300 Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 1310 Fizjoterapia ambulatoryjna 2146 Fizjoterapia domowa 2300 Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym Rehabilitacja słuchu i mowy Rehabilitacja wzroku Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym Rehabilitacja pulmonologiczna w wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym 4300 Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 4306 Rehabilitacja neurologiczna Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych 4308 Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

9 REHABILITACJA lecznicza
Przedmiot regulacji Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. § 6 pkt.5 „W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń zgodnie z planem zakupu zatwierdzonym przez dyrektora oddziału Funduszu, w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty niespełniające wymagań określonych w ust.3 (nie dotyczy to wymagań formalno-prawnych), wskazując jednocześnie termin dostosowania do tych wymagań i obniżając cenę jednostkową świadczenia. Dopuszczenie może dotyczyć pojedynczych oferentów i nie może mieć charakteru odstępstwa generalnego od wymagań określonych w ust.2-4 i dotyczyć całego postępowania.” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Brak zapisu Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Wnioski Niespełnianie minimalnych wymagań określonych w zał. nr 3 spowoduje odrzucenie oferty w konkursie

10 REHABILITACJA lecznicza
Przedmiot regulacji Przedłużenie rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego i stacjonarnego Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. Na przedłużenie rehabilitacji w warunkach ośrodka/oddziału dziennego, bądź stacjonarnego koniczna jest zgoda dyrektora oddziału Funduszu na uzasadniony medycznie wniosek lekarza kierującego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Brak zapisu Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Wnioski Brak możliwości wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie rehabilitacji zarówno w oddziałach dziennych jak i stacjonarnych. W przypadku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym, które ukończyły 18 rok życia, po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) istnieje możliwość przedłużenia rehabilitacji do ukończenia 25 roku życia.

11 REHABILITACJA lecznicza
KONFLIKT PERSONELU W związku z wynikającym z procedury konkursowej obowiązkiem dokonania przez MOW NFZ weryfikacji ofert pod względem nakładania się harmonogramów pracy personelu medycznego (tzw. „konflikt personelu”), prosimy aktualnych świadczeniodawców oraz przyszłych oferentów o pilne sprawdzenie i zaktualizowanie przedmiotowych danych w Systemie Obsługi Potencjału (Portal Świadczeniodawcy). Powyższe sytuacje „konfliktu harmonogramów” są automatycznie sygnalizowane świadczeniodawcy w Portalu po zaznaczeniu w oknie „LISTA PERSONELU” opcji „TYLKO Z KONFLIKTAMI HARMONOGRAMU. W takich przypadkach konieczne jest ustalenie z danym pracownikiem (oraz przez pracownika ze wszystkimi pracodawcami mającymi profil w Portalu) rzeczywistych dni i godzin pracy; udzielanie świadczeń jednoczasowo w kilku różnych komórkach i jednostkach organizacyjnych nie jest możliwe.

12 REHABILITACJA lecznicza
Kontaktowe numery telefonów Osoby merytoryczne (0-12) (0-12) (0-12) Agnieszka Winiarska Barbara Dolata Marek Laskowski DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google