Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej"— Zapis prezentacji:

1 Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

2 Cele prowadzenia list Cel główny
Zapewnienie równego traktowania wszystkich pacjentów poprzez równy, niedyskryminujący i przejrzysty dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Cele szczegółowe monitorowanie okresu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; poprawa dostępności do świadczeń; prosta, rzetelna i dokładna informacja dla pacjentów; przeciwdziałanie korupcji; uzyskanie informacji dla określania zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Prowadzenie listy jest obowiązkiem ustawowym!

3 Podstawy prawne Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Zarządzenie Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ­– załącznik nr 12;

4 Które świadczenia? Listy oczekujących prowadzone są między innymi w ramach: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego, Zgromadzone dane o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia są przekazywane do NFZ.

5 Zasady zapisywania na listę
Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń. Pacjent, któremu nie można udzielić świadczeń w chwili przyjęcia powinien zostać wpisany na listę oczekujących w jednej z dwóch kategorii medycznych, od której zależy termin realizacji świadczenia: przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia, przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo do zmiany terminu leczenia. Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco – pacjent powinien zostać zapisany na listę oczekujących w dniu zgłoszenia do świadczeniodawcy.

6 Zmiany w sprawozdawczości z list oczekujących od stycznia 2010r.
Zgodnie z § 12 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801) tylko do r. przekazywane są do LOW NFZ informacje o : -średnim przewidywanym czasie oczekiwania do komórek organizacyjnych -liczbie oczekujących i średnich czasach oczekiwania (przewidywanym i rzeczywistym) na wybrane procedury medyczne oraz leczenia w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych. Według nowych, uproszczonych zasad świadczeniodawca sprawozdawać będzie tylko informację o liczbie oczekujących oraz średnim rzeczywistym czasie oczekiwania w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

7 Kontrola Kontrola list oczekujących na leczenie zaćmy – IV kwartał 2007 okresowy brak przekazywania komunikatu (ok. 25% świadczeniodawców). Kilku świadczeniodawców w ogóle nie prowadziło list i nie przekazywało do Funduszu informacji o kolejkach; niepełne dane (ok. 30%); przekazywane informacje sprzeczne z rzeczywistymi danymi znajdującymi się w dokumentacji (ok. 40%); brak aktualizacji list; czas oczekiwania znacząco krótszy, niż wynikałoby to z informacji przekazanej do Funduszu; niespójne dane – czas oczekiwania w kategorii pilny dłuższy niż stabilny. nieprzestrzeganie kolejności udzielania świadczeń; wykonywanie zabiegu, pomimo braku wpisu na liście; Niezasadne przekwalifikowanie pacjenta z kategorii „stabilny” do kategorii „pilny”.

8 Listy spersonalizowane
Umożliwiają zbieranie danych, które pozwalają jednoznaczną identyfikację pacjenta (poprzez numer PESEL) oczekującego na wybrane procedury medyczne. NFZ zbiera dane o oczekujących na wybrane, drogie specjalistyczne zabiegi, na które czeka się najdłużej: wszczepianie endoprotez stawów, Od 2009 roku zbierane są dane spersonalizowane dla: usunięcia zaćmy, angioplastyki. Uwagi Przekazywane do Funduszu dane w pełni oddają rzeczywistość. Pozwalają na kompleksową analizę procedur wykonywanych u konkretnego świadczeniodawcy.

9 Zasady prowadzenia list oczekujących spersonalizowanych (1)
świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta, świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę na listę oczekujących po stwierdzeniu, że posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju; skierowania z brakami, pozbawione istotnych danych, nie mogą być przyczyną nie wpisania na listę oczekujących – należy wystąpić do pacjenta o uzupełnienie danych lub uzyskać od lekarza kierującego, umieszczenie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu zgłoszenia się do świadczeniodawcy, należy pisemnie poinformować pacjenta o terminie udzielenia świadczenia (może to być adnotacja na skierowaniu potwierdzona pieczęcią świadczeniodawcy i podpisem),

10 Zasady prowadzenia list oczekujących spersonalizowanych (2)
planowany termin udzielenia świadczenia oznaczany jest z dokładnością do dnia, jeżeli przekracza on 6 miesięcy licząc od daty wpisu na listę oczekujących dopuszczalne jest wskazanie terminu z dokładnością do tygodnia (terminem wskazanym jest pierwszy dzień tygodnia – poniedziałek), dodatkowe wolne terminy, które powstaną niezależnie od przyczyny należy przeznaczyć na przyspieszenie terminów realizacji świadczeń dla pacjentów czekających najdłużej, świadczeniodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za systematyczne i terminowe przekazywanie do oddziału wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem udostępnionej aplikacji danych z zakresu list oczekujących; informację o wyznaczonej osobie wraz z adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu, świadczeniodawca przekazuje NFZ w celu ułatwienia kontaktów.

11 Korzyści personalizacji list
Dane rzeczywiste, a nie orientacyjne. Rzetelna i wiarygodna informacja o udzielanych świadczeniach zarówno dla pacjenta, jak i dla NFZ. Realne skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie świadczenia poprzez możliwość wyboru świadczeniodawcy. Dzięki identyfikacji pacjenta – realne skrócenie list oczekujących (pacjent oczekujący do jednego, a nie kilku świadczeniodawców). Przeciwdziałanie korupcji.

12 Wszczepianie endoprotez
W roku 291 świadczeniodawców z terenu całego kraju, dokonywało wszczepów endoprotez stawowych w tym 6 świadczeniodawców z terenu województwa lubuskiego. W okresie styczeń-sierpień 2009r. W naszym województwie całym wykonano 800 procedur wszczepienia endoprotez stawowych. Według stanu na koniec czerwca 2009r. średni przewidywany czas oczekiwania (w dniach) wynosi: -endoprotezoplastyka stawu biodrowego: średnia krajowa- 503 dni, średnia województwa lubuskiego- 686 dni (przypadki stabilne) -endoprotezoplastyka stawu kolanowego: średnia krajowa- 518 dni, średnia województwa lubuskiego- 640 dni (przypadki stabilne) Zajmujemy 12 miejsce w kraju.

13 Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
W roku 206 świadczeniodawców z terenu całego kraju, dokonywało zabiegów w zakresie soczewki (zaćma) w tym 6 świadczeniodawców z terenu województwa lubuskiego. W okresie styczeń-sierpień 2009r. W naszym województwie całym wykonano usunięcia zaćmy. Według stanu na koniec czerwca 2009r. średni przewidywany czas oczekiwania (w dniach) na zabieg wynosi: średnia krajowa- 423 dni, średnia dla województwa lubuskiego- 259 dni (przypadki stabilne). Zajmujemy 3 miejsce w kraju.

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google