Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ"— Zapis prezentacji:

1 FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
2013 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 21 listopada 2012 r.

2 PODSTAWY PRAWNE KONTRAKTOWANIA
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008, Nr 164, poz ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008r. Nr 81. poz. 484), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz.2719),

3 PODSTAWY PRAWNE cd. 4. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Uchwała Nr 36/2005/I Rady NFZ z r., 5. Zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.), 6. Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.),

4 PODSTAWY PRAWNE cd. 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) lub Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728) stosowane odpowiednio do formy prowadzonej działalności. * Powyższe rozporządzenia były poprzedzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008, Nr 3 poz. 10) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 78, poz. 515)

5 Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  Zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej wraz z ofertą elektroniczną. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w języku polskim i w sposób czytelny.

6 PRZYGOTOWANIE OFERTY – krok po kroku
1. Zapoznaniu się oferenta z regulaminem technicznym przygotowania oferty. Pobranie materiałów niezbędnych do przygotowania oferty wraz z ofertą elektroniczną; 2. Zarejestrowanie profilu świadczeniodawcy z użyciem Portalu NFZ (tylko dla nowych podmiotów); 3. Przygotowanie formularza ofertowego i oferty elektronicznej; 4. Zapisanie oferty elektronicznej na nośniku ( płyta CD) z opisem zawierającym następujące informacje: - wyraz „oferta” - nazwa i adres oferenta - kod i przedmiot postępowania

7 PRZYGOTOWANIE OFERTY c.d.
Wydrukowanie formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną. Każdą stronę wydruku oznaczamy kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta (zgodnie z załączonym wzorem podpisów); Tak przygotowany wydruk wraz z płytą CD umieszczamy w odrębnej, zaklejonej kopercie z opisem jak w pkt. 4 (wyraz „oferta”, nazwa i adres oferenta, kod i przedmiot postępowania); 7. Umieszczenie koperty z ofertą (pkt. 6) w kopercie głównej lub paczce razem z dokumentami określonymi w § 13 Warunków postępowania, określonych w zarządzeniu Nr 46/2011/DSOZ z późn. zm. UWAGA! Każdą stronę dokumentów z § 13 również należy opatrzyć kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta!

8 PRZYGOTOWANIE OFERTY c.d.
OZNACZENIE OFERTY/ UZUPEŁNIENIA OFERTY/ WYCOFANIA OFERTY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Oddział Wojewódzki NFZ w OFERTA: Konkurs ofert* / Rokowania*….…… (rok) (nazwa rodzaju i zakresu świadczeń będącego przedmiotem postępowania oraz obszaru kontraktowania - zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu) (kod postępowania - zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu) (pełna nazwa oferenta - zgodna z właściwym rejestrem, identyfikator techniczny oferenta) (adres siedziby oferenta - zgodny z właściwym rejestrem) (oferent – pieczęć, podpis, data) Wydruk formularza rejestracyjnego z kodem paskowym (należy przykleić lub nadrukować) 8. Umieszczenie na kopercie głównej lub paczce oznaczenia oferty z kodem graficznym wygenerowanym z aplikacji ofertowej zał. nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 46/2011/DSOZ z późn. zm.

9 Oferta w formie pisemnej obejmuje:
PODSUMOWUJĄC : Oferta w formie pisemnej obejmuje: wydruk formularza ofertowego zgodny z jego postacią elektroniczną, dokumenty i oświadczenia wymienione w § 13 Zarządzenia Prezesa NFZ nr 46/2011/DSOZ z późn. zm.

10 I. I. Formularz ofertowy zawiera:
dane identyfikacyjne oferenta; wykaz podwykonawców z informacją o umowach podwykonawstwa, w przypadku gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; wykaz personelu z opisem kompetencji; wykaz zasobów (sprzętu, pojazdów, pomieszczeń); wykaz miejsc udzielania świadczeń z danymi identyfikacyjnymi, obejmujący również miejsca udzielania świadczeń podwykonawców; ofertę ilościowo-cenową dla przedmiotu postępowania i miejsca udzielania świadczeń, w tym: a) potencjał wykonawczy dla przedmiotu postępowania i miejsca udzielania świadczeń na podstawie wykazów, o których mowa w pkt 2-5, b) harmonogram udzielania świadczeń, c) harmonogram pracy personelu lub jego ogólną dostępność godzinową; 7. ankiety dotyczące danego postępowania.

11 II. OPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY
(zgodnie z § 13 Warunków postępowania, określonych w zarządzeniu Nr 46/2011/DSOZ z późn. zm.) Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) :

12 1. oświadczenie o wpisach do rejestru według wzoru określonego w załączniku do szczegółowych warunków postępowania – wzór określony w zarządzeniu nr 53/2011/DSOZ.

13 2. oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia 46/2011/DSOZ (z późn. zm.)

14 Dokumenty i oświadczenia oferty pisemnej cd.
(składane do wszystkich postępowań): 3. w przypadku oferentów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej – kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności; 4. kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy;

15 Dokumenty i oświadczenia oferty pisemnej cd
Dokumenty i oświadczenia oferty pisemnej cd. (składane do wszystkich postępowań): 5. w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą; 6. inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek dołączenia ich do oferty został określony w warunkach zawierania umów. 7. załącznik nr 5 do Warunków postępowania - Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę

16

17 DODATKOWE UWAGI: Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 1 Zarządzenia nr 46/2011/DSOZ, składane przez oferenta do oferty, muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku, gdy w dniu składania oferty oddział Funduszu posiada dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Zarządzenia nr 46/2011/DSOZ (dot. m.in. kopii umowy spółki cywilnej, wypisu z ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, kopii polisy) a potwierdzony w nich stan prawny lub faktyczny nie uległ zmianie, oferent może złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 ww. do zarządzenia

18 Oświadczenie Oferenta według wzoru określonego w załączniku do szczegółowych warunków postępowania (załącznik nr 3) – wzór określony w zarządzeniu nr 46/2011/DSOZ.

19 dokumentów formalnoprawnych
Wymagania dotyczące dokumentów formalnoprawnych

20 Oferent może złożyć w danym oddziale Funduszu tylko jedną ofertę dotyczącą danego przedmiotu postępowania. Ofertę składa się w oddziale Funduszu w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o postępowaniu. !WAŻNE! Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli: 1. data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu oraz, 2. wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

21 Wymagana polisa spełniająca warunki określone w:
Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres nie krótszy niż od r. do r. Wymagana polisa spełniająca warunki określone w: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728) stosowane odpowiednio do formy prowadzonej działalności.

22 obok lub zamiast polisy OC
Oferent, może złożyć także umowę przedwstępną (promesę) lub inny dokument stwierdzający, że umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres nie krótszy niż od r. do r.! Umowa przedwstępna lub inny ww. dokument musi spełniać wszystkie ww. wymagania określone dla polisy, tj.: -określać minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, -określać zakres ubezpieczenia zgodnie z właściwym rozporządzeniem MF)

23 W przypadku, gdy Fundusz dopuszcza zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową: Kopię zawartej umowy (bez postanowień finansowych) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie dyrektora Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem na zasadach określonych w ustawie. !!! PODWYKONAWCA MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO CZĘŚĆ UMOWY!!! NIE MOŻNA PRZENIEŚĆ NA PODWYKONAWCĘ CAŁEGO ZAKRESU UMOWY!!! (wynika to z definicji podwykonawcy zawartej w § 1 pkt. 18 ogólnych warunków umów)

24 W przypadku gdy oferent nie przedstawia dokumentów kopii umowy lub zobowiązania podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem musi dołączyć oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy. !!!Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej jest brakiem formalnym oferty !!!

25 W przypadku, gdy Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika
Do oferty winno zostać złożone pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta w szczególności do złożenia oferty, udzielane przez osobę, lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

26 !!! UWAGA NA BŁĘDY !!! MOW NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina oferentom o konieczności spełnienia wymogów dotyczących sposobu składania ofert wynikających z obowiązujących przepisów oraz o zwróceniu szczególnej uwagi świadczeniodawców na najczęstsze błędy popełniane przy składaniu ofert: składanie niewypełnionych bądź niepodpisanych oświadczeń lub oświadczenie nie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu składającego ofertę, składanie obligatoryjnych oświadczeń przez oferenta wg nieaktualnych wzorów, brak podpisów i numeracji stron (podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki), !!! Brak na stronach podpisu/ów oraz brak numerów kolejnych stron oferty również jest brakiem formalnym oferty!!! brak załączonych do oferty umów z podwykonawcami,

27 Najczęstsze błędy popełniane w trakcie składania ofert cz. 2 :
brak zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem w umowach z podwykonawcami, w przypadku, gdy oferent wykonywał będzie umowę samodzielnie – brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy (bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy), brak w ofercie szczegółowych danych identyfikacyjnych oferenta bądź przedłożenie nieaktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta, który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem), w przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika - brak pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą, brak przedłożonego w ofercie załącznika stanowiącego wzór podpisu i parafy,

28 Najczęstsze błędy popełniane w trakcie składania ofert cz. 3 :
brak możliwości odczytu treści nośnika elektronicznego przesłanego przez świadczeniodawcę – wersja elektroniczna oferty (oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego), składanie ofert w nieprawidłowym postępowaniu (np. nieprawidłowy zakres, nieprawidłowa grupa powiatów, osiedli), brak załączonej w ofercie umowy OC lub umowa OC zawiera niepełny okres ubezpieczenia,

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google