Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011
- Podstawowa Opieka Zdrowotna - Szkolenie dla Świadczeniodawców Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

2 Kontraktowanie POZ na 2011 rok
Podstawowa opieka zdrowotna Kontraktowanie POZ na 2011 rok Tryb zawierania umów: postępowanie wnioskowe Planowany okres obowiązywania umów: 5 lat ( ) Ustalenie warunków finansowych: na 1 rok

3 2011-Obowiązujące akty prawne
Ustawa z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z r. Nr 164, poz z późn. zm.) Ogólne warunki umów – załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484) Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze zm.

4 2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz ze zm.) , Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133) , Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816) Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

5 Postępowanie wnioskowe w POZ na 2011 rok
Podstawowa opieka zdrowotna Postępowanie wnioskowe w POZ na 2011 rok Planowane jest ogłoszenie 2 postępowań wnioskowych (i związane z tym 2 typy umów) obejmujące następujące zakresy świadczeń gwarantowanych: świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ, świadczenia pielęgniarki szkolnej świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej, świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki pielęgniarskiej, transport sanitarny

6 Postępowanie wnioskowe w POZ na 2011 rok
Podstawowa opieka zdrowotna Postępowanie wnioskowe w POZ na 2011 rok prosimy o złożenie w przynajmniej jednym postępowaniu wnioskowym w POZ kompletu dokumentów formalno-prawnych wymaganych we wniosku ofertowym prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie kwalifikacji wykazywanego personelu udzielającego świadczeń oraz na harmonogramy pracy- w związku z planowanym przeprowadzeniem tzw. „konfliktu personelu”, skutkiem czego będą wezwania do wyjaśnień w przypadku pokrywania się harmonogramów pracy personelu

7 Postępowanie wnioskowe w POZ na 2011 rok
Podstawowa opieka zdrowotna Postępowanie wnioskowe w POZ na 2011 rok przypominamy o upływającym dnia 31 grudnia 2010 r. terminie zachowania ważności deklaracji złożonych do lekarza lub pielęgniarki POZ, którzy mają utworzone listy świadczeniobiorców u więcej niż jednego świadczeniodawcy prosimy również zwrócić uwagę na obowiązujące normy w zakresie liczby świadczeniobiorców objętych opieką przez jednego lekarza/pielęgniarkę/położną POZ (2750 osób na liście lekarskiej i pielęgniarskiej oraz 6600 osób na liście położnej POZ)

8 Świadczenia lekarza POZ- dostępność
Podstawowa opieka zdrowotna Świadczenia lekarza POZ- dostępność świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności do świadczeń lekarza POZ od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świadczenia lekarskie realizowane są w formie porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi- poprzez porady udzielane w domu świadczeniobiorcy w filiach świadczeniodawcy POZ dopuszczalne jest udzielanie świadczeń w czasie krótszym niż od 8-18, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają dostęp do innego miejsca udzielania świadczeń przez danego świadczeniodawcę POZ projekt rozporządzenia- zakłada funkcjonowanie filii świadczeniodawcy w wybranych dniach i godzinach, pod warunkiem zapewnienia dostępności do świadczeń w innych miejscach udzielania świadczeń u danego świadczeniodawcy POZ

9 Świadczenia pielęgniarki POZ- dostępność
Podstawowa opieka zdrowotna Świadczenia pielęgniarki POZ- dostępność świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności do świadczeń pielęgniarki POZ od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy świadczenia pielęgniarskie realizowane są w formie świadczeń ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi- poprzez wizyty domowe, zgodnie z harmonogramem pracy projekt rozporządzenia- zakłada pomiar przez pielęgniarkę POZ w trakcie prowadzenia bilansów zdrowia dzieci także współczynnika BMI

10 Świadczenia pielęgniarki szkolnej
Podstawowa opieka zdrowotna Świadczenia pielęgniarki szkolnej zakres świadczeń obejmuje świadczenia określone w części I załącznika nr 4 do Rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zarządzenie zobowiązuje pielęgniarkę szkolną do realizacji świadczeń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 r. ż. zgodnie z warunkami realizacji testów przesiewowych określonych w części II zał. nr 4 do Rozporządzenia MZ projekt rozporządzenia- zakłada objęcie opieką także uczniów w klasach zerowych (uczniowie w wieku 6 lub 7 lat)

11 Świadczenia opieki nocnej i świątecznej
Podstawowa opieka zdrowotna Świadczenia opieki nocnej i świątecznej zakres świadczeń obejmuje świadczenia określone w części I załącznika nr 5 do Rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia nie dotyczą świadczeniobiorców objętych długoterminową pielęgniarską opieką domową. Dla tej grupy pacjentów realizację świadczeń zapewnia świadczeniodawca sprawujący nad pacjentem długoterminową pielęgniarską opiekę domową

12 Świadczenia opieki nocnej i świątecznej i transportu sanitarnego
Podstawowa opieka zdrowotna Świadczenia opieki nocnej i świątecznej i transportu sanitarnego świadczeń w ramach opieki nocnej i świątecznej oraz transportu sanitarnego może udzielać wyłącznie realizator, bezpośrednio udzielający świadczeń w zakresach, na jakie ma podpisaną umowę z MOW NFZ. W związku z powyższym przypominamy świadczeniodawcom chcącym kontynuować w roku 2011 umowy w ramach opieki całodobowej oraz transportu sanitarnego o konieczności posiadania stosownych wpisów w księdze rejestrowej wojewody (zespół transportu sanitarnego 9240) pozostali świadczeniodawcy składają oświadczenia o objęciu opieką (zał. nr 8 do zarządzenia)

13 Telefony informacyjne dotyczące POZ - 012-29 88-177, 175, 162, 168
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google