Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 17 maja 2011 r. Aktualna sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 17 maja 2011 r. Aktualna sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 17 maja 2011 r. Aktualna sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego

2 2 Kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w latach 1999-201 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01. Stan na 31.05.2004 r. 189 092 osoby Stan na 31.03.2011 r. 116 231 osoby

3 3 Spadek/wzrost liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w latach 2009 - 2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

4 4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego

5 5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01. Wolne miejsca pracy ogółem, w tym miejsca pracy niesubsydiowanej zgłoszone w miesiącu w województwie pomorskim w latach 2009-2011

6 666 Źródło: Prognoza ludności na lata 2008-2035, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (publikacje za lata 2007 - 2008) www.stat.gov.pl Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) w latach 2007-2035 (w tys.) - województwo pomorskie Wyzwania demograficzne

7 7 Prognozowane zmiany (wzrost/ spadek) liczby ludności województwa pomorskiego wed ł ug ekonomicznych grup wieku w latach 2010 – 2035 (w tys.) Źródło: Prognoza ludności na lata 2008 - 2035, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2007 r. i 31 XII 2008 r.), www.stat.gov.pl

8 8 Prognozowany wynik wymiany generacji osób w wieku produkcyjnym w latach 2007 - 2035 w województwie pomorskim (w tys. osób) Źródło: Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl

9 99 Mobilność przestrzenna 9 Przed kandydatami do pracy staje konieczność przemieszczania się za pracą wewnątrz województwa (najwięcej miejsc pracy występuje w aglomeracji trójmiejskiej i powiatach z nią sąsiadujących, a kandydaci do pracy w znacznej liczbie zamieszkują w powiatach położonych na obrzeżach województwa, w tym na wsi). Lepszemu wykorzystaniu miejsc pracy w regionie musi towarzyszyć m.in. poprawa jakości dróg i połączeń komunikacyjnych oraz uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. MIASTO GDAŃSK U DZIAŁ PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W LICZBIE ZATRUDNIONYCH W GMINIE ZAMIESZKANIA Według danych GUS w woj. pomorskim do pracy dojeżdża 134 tys. osób. Źródło: "Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w województwie pomorskim ", US w Gdańsku

10 10 Ranking powiatów województwa pomorskiego wg salda przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w 2006 r. Źródło: "Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w województwie pomorskim ", US w Gdańsku

11 11 Aktywizacja zawodowa i alternatywne źródła utrzymania dla mieszkańców obszarów wiejskich (…) wyłącznie z rolnictwa w województwie pomorskim może utrzymywać się ok. 20 tys. osób. Innymi słowy znaczy to, że spośród 700 tys. osób zamieszkujących obszary wiejskie w województwie pomorskim, rolnictwo wyłączne utrzymanie jest w stanie zapewnić ok. 3% spośród nich. Jest to ważna przesłanka w kształtowaniu polityki względem obszarów wiejskich w województwie. (…) Cytat za: EKSPERTYZA pt. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej 2004 – 2006 i 2007 – 2013 oraz Polityki Spójności 2004 – 2006 w zakresie przedmiotowym (SPO ROL) na wzrost konkurencyjności sektora rolnego w województwie pomorskim. Prof. dr hab. Walenty Poczta 753 tys. – liczba mieszkańców na obszarach wiejskich w województwie pomorskim 60 tys. – pracujący w rolnictwie w województwie pomorskim 20 tys. – optymalne zatrudnienie w rolnictwie

12 12 Alokacja środków na programy aktywizacji zawodowej FP w dyspozycji województwa EFS – POKL 6.1.3 78 313,7 tys. zł 2010 Środki Funduszu Pracy w roku 2010 223 753,5 tys. zł (limit wyjściowy) 2010 Środki Funduszu Pracy w roku 2010 223 753,5 tys. zł (limit wyjściowy) Limit FP na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu - algorytm 145 439,8 tys. zł Dodatkowe środki FP pozyskane z rezerwy MPiPS 62 016,8 tys. zł Łącznie FP 2010 285 770,3 tys. zł FP w dyspozycji województwa EFS – POKL 6.1.3 32 510,0 tys. zł 2011 Środki Funduszu Pracy w roku 2011 92 885,7 tys. zł (limit wyjściowy) 2011 Środki Funduszu Pracy w roku 2011 92 885,7 tys. zł (limit wyjściowy) Limit FP na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu - algorytm 60 375,7 tys. zł Dodatkowe środki FP pozyskane z rezerwy MPiPS ??? tys. zł Łącznie FP 2011 92 885,7 tys. zł

13 13 Udział miejsc pracy subsydiowanej w wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej ogółem w okresie 12 miesięcy 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na postawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

14 14 Istnieje potrzeba wyboru działań interwencyjnych na rynku pracy, które pozwolą na rozwiązywanie najbardziej istotnych problemów 90,2% ogółu szczególnej sytuacji na rynku pracy 90,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2010 r. to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: – do 25 roku życia - 25,1% (udział wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ) – długotrwale bezrobotni – 44,0% – powyżej 50 roku życia – 23,9% – bez kwalifikacji zawodowych – 30,1% – bez doświadczenia zawodowego – 22,9% – bez wykształcenia średniego – 66,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01. Koncentracja wsparcia w ramach interwencji środków FP

15 15 Rozwój i doskonalenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego udział liczby ofert pracy Procentowy udział liczby ofert pracy dostępnych w PSZ do ogółu ofert występujących na danym rynku pracy jest istotnie niższy niż w innych krajach UE. Norwegia ok. 80%,Niemcy ok. 45% natomiast w Polsce wartość ta szacowana jest na ok. 22%* *Źródło: Main Features of the Public Employment Service in Poland, OECD 2009, Daniela Kalužná relatywnie mniej środków Na publiczne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe przeznacza się w Polsce relatywnie mniej środków niż średnio w UE: 2007r.UE0,193% PKB Polska 0,096% PKB** **Źródło: Eurostat ponad 5 krotnie niższe Wydatki na publiczne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe przypadające na 1 osobę pragnąca podjąć pracę w Polsce są ponad 5 krotnie niższe niż w UE 2007r.UE 704,3 EURO Polska 132,3 EURO*** ***Źródło: European Commission

16 16 Efekty działalności PSZ w województwie pomorskim 353,0 tys. zostało obsłużonych 353,0 tys. klientów PUP (napływ + odpływ) zostało obsłużonych w 2010 r. 68,2 tys. podjęło zatrudnienie 68,2 tys. klientów PUP podjęło zatrudnienie w 2010 r. 43,3 tys 43,3 tys. osób zostało objętych aktywizacją w 2010 roku: staże – 10,7 tys. osób, działalność gospodarcza – 4,4 tys. doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – 4,0 tys. szkolenia – 13,7 tys. Badania ewaluacyjne prowadzone przez WUP potwierdzają skuteczność wsparcia jakim są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: -> z 4 tys. dotacji czerpie korzyść 8 tys. osób (4 tys. pracownicy stali + 4 tys. pracownicy zatrudnieni dorywczo i okazjonalnie).

17 17 Wyliczenia Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych 1 osoba pracująca więcej (lub 1 bezrobotny mniej) TO: 16 tys. zł – zysk dla budżetu państwa z tytułu uzyskanych podatków oraz niewypłaconych świadczeń socjalnych (np. na zasiłki) 46 tys. zł – zysk dla gospodarki w wypracowanym rocznie PKB Efekty działalności PSZ w województwie pomorskim 68 tys. klientów PSZ którzy podjęli pracę w 2010 r. x 16 tys. zł = 1 mld zł zysku dla budżetu państwa x 46 tys. zł = 3,1 mld zł zysku dla gospodarki PKB

18 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 17 maja 2011 r.


Pobierz ppt "Gdańsk, 17 maja 2011 r. Aktualna sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google