Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o pracy nadzorowanych szkół i placówek Wydział KOSiW Bia ł ystok 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o pracy nadzorowanych szkół i placówek Wydział KOSiW Bia ł ystok 2009."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o pracy nadzorowanych szkół i placówek Wydział KOSiW Bia ł ystok 2009

2 Przeprowadzone wizytacje, diagnozy i kontrole dostarczyły wielu konkretnych informacji na temat poszczególnych szkół i placówek, jakości ich pracy, dodatkowych zadań podejmowanych przez szkoły w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz jakości sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

3 Pozytywne strony w pracy przedszkoli, szkół i placówek: Większość nadzorowanych szkół jest dobrze zarządzana, z właściwie funkcjonującym podziałem zadań oraz sprawnym przepływem informacji. Wykwalifikowana kadra zapewnia dobre warunki do nauki i pracy. W szkołach panują bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Szkoły przywiązują dużą wagę do organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu integrację ze społecznością lokalną.

4 Pozytywne strony w pracy szkół: Szkoły stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów (bogata oferta edukacyjna). Liczne działania przedszkoli i szkół w ramach Roku Przedszkolaka.

5 Szczególną radość budzą Wysoka Edukacyjna Wartość Dodana grupa szkół sukcesu - 14 szkół w woj. podlaskim: 1. Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku 2. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 3. Publiczne Gimnazjum nr 13 w Białymstoku 4. Publiczne Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku 5. Publiczne Gimnazjum nr 20 im. Synów Pułku w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Białymstoku 6. Publiczne Gimnazjum nr 7 w Białymstoku

6 7. Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku 8. Społeczne Gimnazjum nr 2 STO w Zespole Szkół Społecznych nr 2 w Białymstoku 9. Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Zespole Szkół w Białymstoku 10. Społeczne Gimnazjum nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 11. Społeczne Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 12. Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach 13. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach 14. Gimnazjum w Kuźnicy

7 Wyniki sprawdzianu po klasie VI 459 szkół podstawowych

8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego - refleksja 223 gimnazja część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza

9 Efekty pracy z uczniem zdolnym – osiągnięcia w konkursach przedmiotowych W 8 konkursach przedmiotowych dla szkół podstawowych i 12 – dla gimnazjów na szczeblu wojewódzkim wzięło udział ogółem: 356 uczniów sp 670 gimnazjalistów W organizację konkursów zaangażowanych było 1250 nauczycieli – bardzo dziękujemy!

10 Gimnazja wyróżniające się liczbą laureatów z różnych przedmiotów: Publiczne Gimnazjum Nr 17 w Białymstoku (15) Publiczne Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku (11) Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Białymstoku (11) Społeczne Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku (10) Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia Bożego w Białymstoku (9) Publiczne Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku (8)

11 Szkoły Podstawowe wyróżniające się liczbą laureatów z różnych przedmiotów: Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku (11) Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku (11) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku (9) Szkoła Podstawowa Nr 45 w Białymstoku (9)

12 Efekty pracy z uczniem zdolnym – osiągnięcia sportowe klasyfikacja Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Szkoły podstawowe: SP w Wasilkowie, SP 1 w Siemiatyczach, SP 32 w Białymstoku, SP 3 w Bielsku Podlaskim, SP w Sidrze, SP 3 w Białymstoku, Społeczna SP w Białymstoku Gimnazja: G 12, 15, 18, Sportowe Nr 19 w Białymstoku poprawa bazy sportowej – nowe sale gimnastyczne, uniwersalne boiska sportowe

13 Efekty pracy z uczniem zdolnym – osiągnięcia sportowe Największe postępy w klasyfikacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty w stosunku do roku poprzedniego zanotowały: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach Gimnazjum Nr 20 w Białymstoku. W krajowym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży województwo podlaskie zajęło 10 miejsce.

14 Działania w obszarze wychowania, w tym wychowania patriotycznego: realizacja projektów, np. : Śladami przeszłości, Nowe skrzydła Ikara udział uczniów, nauczycieli w uroczystościach z okazji Świąt Narodowych – sztandary działalność klubów wolontariatu edukacja europejska, realizacja projektów w ramach programu Sokrates –Commenius działania Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II organizacja lokalnych konkursów i imprez środowiskowych (dni otwarte, festyny rodzinne, konkursy związane z imieniem patrona)

15 Wyrazy uznania dla tych szkół, które prowadzą innowacje: 46 (w tym 3 w przedszkolach). Gratulacje dla szkół, które brały udział: w projekcie Dramat i tragedię zostaw teatrowi – 70 gimnazjów w konkursach Światowy Dzień Książki, Moja Mała Ojczyzna w UE. Pocztówka dla Ambasadora...

16 Sukcesy przedszkoli: Realizacja projektów i programów: Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku -,,Przedszkolna Rodzinka Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łapach -,,Otwarte Wrota Przedszkole Samorządowe Nr 47,,Z UŚMIECHEM w Białymstoku - Przedszkolak i jego świat (metody projektowania okazji edukacyjnych), współpraca z polskojęzycznymi nauczycielami z Białorusi, Litwy i Łotwy Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne w Białymstoku -,,Hipoterapia i dogoterapia jako metoda stymulująca rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Przedszkole w Czarnej Białostockiej,,Kraina Marzeń -,,Dobre rady dla smyka,,,Baraszkujemy z mamą.

17 Nie satysfakcjonują nas Niskie wyniki sprawdzianu i egzaminu (Dzwonki dla szkół...) – 40 szkół podstawowych ma wyniki na poziomie1-3 stanin. Nadzór dyrektorów nad prawidłowością tworzenia prawa szkolnego. Błędy w zapewnieniu ciągłości opieki nad uczniem wynikające z nieprecyzyjnych zapisów regulaminów, harmonogramów itp. Zbyt mała liczba szkół zainteresowana działalnością innowacyjną. Niewłaściwe wypełnianie zadań w zakresie ustawowych kompetencji rady rodziców. Braki w dokumentacji przebiegu nauczania. Ograniczanie dokumentowania nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektorów szkół do naniesienia adnotacji o zrealizowanej formie nadzoru, mimo że brak odnotowanych uwag i spostrzeżeń, czy wniosków do dalszej pracy praktycznie uniemożliwiają efektywne wykorzystanie wyników nadzoru do doskonalenia jakości pracy szkoły.

18 Przeprowadzona diagnoza Wsparcie uczniów zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wykazała, iż zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach są analizowane i w miarę możliwości szkoły organizują tym uczniom pomoc, jednak nie zaspakaja to wszystkich potrzeb: organizuje się zbyt mało zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych, brak jest specjalistów, ograniczony dostęp do pomocy p-p w wiejskich szkołach, nie wszystkie szkoły prowadzą doskonalenie nauczycieli w tym zakresie.

19 Szkoły Podstawowe – zdiagnozowano 79 szkół 10 – nie prowadzi zajęć rewalidacyjnych 45 – brak specjalistów 10 – nie prowadzi doskonalenia w tym zakresie Gimnazja – zdiagnozowano 58 szkół 34 – nie prowadzi zajęć rewalidacyjnych 11 – brak specjalistów 10 – nie prowadzi doskonalenia w tym zakresie Szkoły Ponadgimnazjalne – zdiagnozowano 52 szkoły 8 – nie prowadzi zajęć rewalidacyjnych 9 – brak specjalistów 36 – nie prowadzi doskonalenia w tym zakresie

20 Niepokój budzą pojawiające się coraz częściej problemy wychowawcze w wielu szkołach, a także postawa niektórych dyrektorów. Zdarzają się przypadki zbyt małej pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniom sprawiającym kłopoty wychowawcze, a także tym którzy mają kłopoty związane z dorastaniem i dojrzewaniem. Często jest niewystarczająca współpraca szkoły z rodzicami uczniów.

21 Potwierdzają to też interwencje (rozpatrzono 89), które dotyczyły: niewłaściwych relacji dyrektor – nauczyciel; braku współpracy szkoły z rodzicami; oceniania uczniów; problemów wychowawczych w szkole; dowożenia uczniów; oceny pracy nauczyciela; niewywiązywania się z obowiązków przez nauczycieli; relacji nauczyciel – uczniowie; organizacji nauczania indywidualnego; likwidacji szkoły; niskich efektów nauczania; rekrutacji do szkół i przedszkoli; dostosowania wymagań zgodnie z zaleceniami ppp.

22 Wiele interwencji dotyczących relacji personalnych w szkołach – sposób komunikowania się generujący konflikty w środowisku szkolnym. Szkoły nie zawsze wychodzą naprzeciw prośbom uczniów i ich rodziców, rodzice skarżą się na niewłaściwe traktowanie przez dyrektorów. Problemy uczniów nie zawsze są diagnozowane, a pomoc psychologiczno-pedagogiczna często jest niewystarczająca. Uczniowie coraz częściej mają problemy emocjonalne związane z dorastaniem dojrzewaniem (szczególnie w gimnazjum). Niechęć niektórych rodziców do budowania dobrej współpracy ze szkołą - bezradność rodziców wobec problemów ich dzieci.

23 Działania służące doskonaleniu efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które należy kontynuować w b.r. szkolnym: rzetelne i konstruktywne interpretowanie wyników egzaminów zewnętrznych i przekładanie wniosków z tej analizy na działania naprawcze; zorganizowane i systematyczne monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z wykorzystaniem różnych technik pomiaru, także z wykorzystaniem edukacyjnej wartości dodanej (EWD); systematyczna kontrola stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego; doskonalenie pracy z uczniem uzdolnionym; podejmowanie innowacji pedagogicznych; wzmocnienie pracy profilaktycznej i wychowawczej w zakresie bezpieczeństwa drogowego, w tym podejmowanie różnych form działań, pobudzających wyobraźnię młodych ludzi i mobilizujących ich do przyjmowania odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo;

24 wczesne wspomaganie – pełniejsze zaspokojenie potrzeb; podejmowanie działań w celu poprawy jakości opieki świetlicowej; upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w celu polepszenia jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek; propagowanie i upowszechnianie wychowania przedszkolnego, w tym innych form wychowania przedszkolnego w celu objęcia opieką przedszkolną jak największej liczby dzieci 3-5 lat; wzmocnienie nadzoru dyrektorów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie, w celu zapewnienia im pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach PPP, odpowiednich warunków do nauki, realizacji zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych; promowanie w szkołach oceniania kształtującego; ukierunkowanie pracy PPP na potrzeby szkół.

25 Życzę, oby rok szkolny 2009/2010 upłynął Państwu w spokojnej atmosferze pod znakiem wzajemnej współpracy i troski o dobro całej społeczności szkolnej.

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Informacja o pracy nadzorowanych szkół i placówek Wydział KOSiW Bia ł ystok 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google