Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z kontroli Beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 oraz Poddziałanie 2.2.1 Autorem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z kontroli Beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 oraz Poddziałanie 2.2.1 Autorem."— Zapis prezentacji:

1 Raport z kontroli Beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 oraz Poddziałanie 2.2.1 Autorem prezentacji jest Global Erisson Consulting Sp. z o.o. Szczecin, dn. 22.10.2008r.

2 INFORMACJE PODSTAWOWE Kontrola została przeprowadzona przez konsorcjum firm Global Erisson Consulting Sp. z o.o. oraz Euro-In i Partnerzy Sp. z o.o., wybrane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 74696 – 2008 ogłoszonego na Potalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2008 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W dniu 21 maja 2008 roku nastąpiło podpisanie umowy nr 01/ZII/2008 na realizację zamówienia. Głównym celem zlecenia było stwierdzenie, czy projekty wytypowane przez Zamawiającego do kontroli w ramach SPO WKP Działanie 2.3 oraz SPO WKP Poddziałanie 2.2.1 są realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach o dofinansowanie. Kontrolą objęto 100 Beneficjentów. Wszystkie kontrole zostały zrealizowane w terminie od 16 czerwca 2008r. do 18 lipca 2008r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym do akceptacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3 ZAKRES KONTROLI Zakres kontroli obejmował: weryfikację realizacji projektu pod kątem zgodności z postanowieniami umowy o dofinansowanie, ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu w tym zgodności z politykami Wspólnoty, kontrolę sporządzanych przez Beneficjenta sprawozdań dotyczących realizacji projektu, sprawdzenie dokumentów finansowych i merytorycznych stanowiących podstawę do dokonania wypłaty dofinansowania, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym, kontrolę poziomu osiągniętych wskaźników, trwałość rezultatów projektu.

4 USTALENIA W ZAKRESIE STANU REALIZACJI WSKAŹNIKÓW Zrealizowane przez Beneficjentów projekty dzięki zastosowanym innowacyjnym technologiom w znaczącym stopniu przyczyniły się do poprawy ich konkurencyjności na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zostały rozbudowane oferty produktowe i usługowe, a także wprowadzono nowe lub znacząco udoskonalone stosowane metody wytwarzania lub świadczenia usług, dzięki czemu uzyskano lepsze parametry w zakresie jakości, wydajności i zdolności produkcyjnych. W przypadku 80% Beneficjentów uzyskane dofinansowanie przyczyniło się do szybkiego rozwoju w zakresie prowadzonej działalności, zwiększenia udziału w rynku, zwiększenia sprzedaży, dywersyfikacji działalności oraz wzrostu przychodów.

5 WIZUALIZACJA POZIOMU REALIZACJI WSKAŹNIKÓW Wykresy określają poziom realizacji wskaźników przez Beneficjentów, % odnosi się bezpośrednio do ilości kontrolowanych Beneficjentów.

6 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY PROBLEMÓW W REALIZACJI ZAKŁADANYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW REZULTATU Zbyt optymistyczne założenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie (szczególnie w przypadkach, gdy Beneficjenci korzystali z usług firm doradczych przy przygotowywaniu aplikacji); Okresowe wahania koniunktury w niektórych sektorach gospodarki, dla których Beneficjenci świadczą usługi i dostarczają produkty; Zbyt wysokie nakłady inwestycyjne poniesione przez Beneficjentów w ostatnich latach na rozwój przedsiębiorstw - przeinwestowanie; Napływ tanich produktów wytwarzanych w Azji (m.in. Chiny), będących dużą konkurencją dla produktów wytwarzanych przez Beneficjentów; Brak pracowników na lokalnych rynkach pracy – zarówno wysoko wykwalifikowanych jak i bez kwalifikacji (dotyczy to szczególnie stanowisk bezpośrednio związanych z produkcją).

7 USTALENIA DOTYCZĄCE NAJCZĘŚCIEJ IDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW W REALIZACJI PROJEKTÓW Z PERSPEKTYWY BENEFICJENTÓW Błędy popełnione na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie; Brak wsparcia na etapie realizacji i rozliczania projektów ze strony części firm doradczych opracowujących wnioski o dofinansowanie na zlecenie przedsiębiorców; Wzrost zatrudnienia a wdrażane innowacje technologiczne; Sytuacja na rynku usług remontowo-budowlanych i związane z nią zagrożenia dla Beneficjentów; Problemy dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją projektu brak podejścia projektowego do realizowanej inwestycji; Wpływ koniunktury (czynników makroekonomicznych) na wahania w realizacji zakładanych wskaźników; Częstotliwość kontroli projektów.

8 SUGESTIE DOTYCZĄCE ZMIAN W ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW POMOCOWYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy instytucjami odpowiadającymi za alokację środków pomocowych w ramach poszczególnych programów a Beneficjentami (np. platforma elektroniczna, ułatwiony dostęp do interpretacji, ujednolicenie wymagań w instytucjach regionalnych); Realizacja projektów edukacyjnych dotyczących kwalifikacji Beneficjentów w zakresie projektowego podejścia do inwestycji; Nacisk na precyzyjne oraz realne określanie wskaźników rezultatu; Skrupulatny dobór kadry odpowiedzialnej za zarządzanie dofinansowanym projektem inwestycyjnym pod kątem pożądanych kompetencji.


Pobierz ppt "Raport z kontroli Beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 oraz Poddziałanie 2.2.1 Autorem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google