Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uroczystość wręczenia nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy Społecznej Toruń, dnia 21 listopada 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uroczystość wręczenia nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy Społecznej Toruń, dnia 21 listopada 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Uroczystość wręczenia nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy Społecznej
Toruń, dnia 21 listopada 2008 roku

2 Danuta Reiter-Warczak
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy utworzenie: Centrum Integracji Społecznej, jedynego w mieście Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny oraz utworzenie na bazie Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.  Pani Danuta Reiter-Warczak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy utworzenie Centrum Integracji Społecznej, jedynego w mieście Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny oraz utworzenie na bazie Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 

3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Sikorska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu Realizator modelowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie opieki nad rodziną dysfunkcyjną: Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkty Konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dystrybucja żywności, świetlice środowiskowe, „Szkoły dla Rodziców”, podejmowane przedsięwzięcia służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywnej integracji na terenie gminy Lubicz. Realizacja modelowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie opieki nad rodziną dysfunkcyjną: Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkty Konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dystrybucja żywności , świetlice środowiskowe, „Szkoły dla Rodziców”, podejmowane działania służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywnej integracji na terenie gminy Lubicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

4 Elżbieta Grzegórska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włocławku Inicjatorka dwóch świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Kruszynie i Smólniku. Twórczyni projektów pomocowych dzięki którym m.in. zorganizowano piknik rodzinny „Barwy jesieni” dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorka dwóch świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Kruszynie i Smólniku. Twórczyni projektów pomocowych dzięki którym m.in. zorganizowano piknik rodzinny „Barwy jesieni” dla osób niepełnosprawnych. Poprzez opracowanie przez Panią Kierownik projektu „Gdzie malarki z dawnych lat” i uzyskanej dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie zorganizowano warszaty artystyczne z udziałem twórców ludowych i osób bezrobotnych z terenu Gminy Włocławek. Dzięki zaangażowaniu w pozyskiwanie środków finansowych, dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy Włocławek mają możliwość wyjazdu na kolonie letnie oraz zimowiska. Poprzez opracowanie przez Panią Kierownik projektu „Gdzie malarki z dawnych lat” i uzyskanej dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie zorganizowano warszaty artystyczne z udziałem twórców ludowych i osób bezrobotnych z terenu Gminy Włocławek. Dzięki zaangażowaniu w pozyskiwanie środków finansowych, dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy Włocławek mają możliwość wyjazdu na kolonie letnie oraz zimowiska.

5 Halina Surmiak Psycholog w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu
Prowadzi wsparcie terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych w rodzinie. Prowadzi diagnozę, terapię, poradnictwo rodzinne oraz szkolenia dla kandydatów do tworzenia zastępczych form opieki dla osieroconych dzieci. Trener programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja. Współautorka „Programu edukacyjno-diagnostycznego dla kandydatów na rodziców adopcyjnych" Pani Halina Surmiak pracuje jako psycholog w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu od r. Powierzone obowiązki psychologa wykonuje bardzo sumiennie i odpowiedzialnie. W sposób profesjonalny posługuje się procedurami organizowania zastępczego środowiska rodzinnego tj. tworzenia rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych pogotowi rodzinnych, placówek rodzinnych. Pani Halina Surmiak prowadzi wsparcie terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych w rodzinie Zakres tematyczny szkoleń w sposób optymalny pozwala pani psycholog prowadzić diagnozę, terapię, poradnictwo rodzinne oraz szkolenia dla kandydatów do tworzenia zastępczych form opieki dla osieroconych dzieci, jest trenerem programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja oraz współautorką „Programu edukacyjno-diagnostycznego dla kandydatów na rodziców adopcyjnych” i w dużym zakresie przyczyniła się do jego wdrożenia w Ośrodku.

6 Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
MATKA GRACJANA ELŻBIETA ZBORAŁA przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Organizator kolonii dla dzieci z rodzin dotknietych przemocą zapewniając im opiekę wychowawczą, resocjalizacyjną i duchową. Prowadzi liczne działania na rzecz samotnych matek, dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Angażuje się w pomoc socjalizacyjną dla dziewcząt. Prawdziwy przyjaciel wielu.

7 Barbara Sponikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąpielsku Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezes Akcji Katolickiej w Osieku Rypińskim Doradca Życia Rodzinnego Twórczyni grup AA „ Barbara” oraz „AL – ANON” Pani Barbara pracuje z osobami uzależnionymi. Motywuje je do podjęcia terapii. Wspiera osoby współuzależnione i ofiary przemocy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku od 1990 roku i pełni tę funkcję do chwili obecnej. Od 2000 r. pani Barbara Sponikowska jest przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest Prezesem Akcji Katolickiej w Osieku Rypińskim oraz Doradcą Życia Rodzinnego. Pozyskiwanie żywności – Bank Żywności w Grudziądzu, a obecnie w Toruniu Od początku pracy w pomocy społecznej kładzie duży nacisk na pracę socjalną w środowisku, a także wsparcie finansowe, rzeczowe, psychologiczne i prawne. Głównym osiągnięciami w pracy zawodowej w pomocy społecznej są: Grupa AA „ Barbara” - utworzona 17 kwietnia 1999 r. ( grupa nieoficjalnie zawiązała się w 1993 roku); Praca z osobami uzależnionymi Motywowanie do podjęcia terapii Sposoby radzenia sobie z problemami „AL – ANON” – grupa utworzona w 2004 roku program „ Wychodzenie z mgły”; Wsparcie dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy Podnoszenie świadomości poprzez uzyskanie wsparcia i pomocy.

8 Wiesława Łosińska Pracownik socjalny – terapeuta
w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach Wolontariusz Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Aktywizuje środowisko niepełnosprawnych artystów. Organizuje dla osób niepełnosprawnych warsztaty muzyczne, literackie i plastyczne. Zajmuje się promocją sztuki osób niepełnosprawnych – organizuje wystawy plastyczne, koncerty muzyczne. Pani Wiesława Łosińska od 10 lat działa w Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach. Z wyboru i zamiłowania jest pedagogiem. Zajmuje się pracą socjalną. Łączy życie zawodowe i społeczne realizowane projekty artystyczne z osobistymi pasjami. W efekcie aktywizuje osoby niepełnosprawne do działań w obrębie sztuki. Animacje, warsztaty, koncerty i publikacje. Inicjuje wzajemne kontakty, pozyskuje środki finansowe prowadząc mecenat

9 czym dzieli się z innymi.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

10 Sylvia Drozdowska Wiceprazes Zarządu Fundacji "FENIKS"
Organizator i trener szkoleń z zakresu wolontariatu i opieki nad osobami po urazach rdzenia kręgowego. Przykład przezwyciężania własnej niepełnosprawności i wzór ogramnej aktywności na płaszczyźnie społecznej i sportowej. Pani Sylvia prowadzi zajęcia integracyjne i ruchowo-rehabilitacyjne na pływalni dla osób niepełnosprawnych. Wolontariusz, organizator i trener szkoleń z zakresu wolontariatu i opieki nad osobami po urazach rdzenia kręgowego, aktywna – prowadzi zajęcia integracyjne i ruchowo-rehabilitacyjne na pływalni dla osób niepełnosprawnych Przykład przezwyciężenia własnej niepełnosprawności jednocześnie wzór ogromnej aktywności na płaszczyźnie społecznej i sportowej Wiceprezes Zarządu Fundacji „FENIKS

11 Ks. Marek Borzyszkowski
Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas. Wicedyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej. Współtwórca jednego z czterech pierwszych Biur Aktywizacji Zawodowej w Polsce. Jeden z pionierów programów na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w tym niepełnosprawnych w województwie kujawsko – pomorskim. Sygnatariusz Paktu na Rzecz Zatrudnienia w Grudziądzu. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członek Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Członek Komisji ds. Marginalizacji przy Caritas Polska w Warszawie. Członek Zarządu Grudziadzkiego Banku Żywności. Ks. Kanonik Marek Borzyszkowski Najważniejsze osiągnięcia - Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas; - Wicedyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej; - Współtwórca jednego z czterech pierwszych Biur Aktywizacji Zawodowej w Polsce; - Jeden z pionierów programów na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w tym niepełnosprawnych w województwie kujawsko – pomorskim; - Koordynator wielu nowatorskich programów aktywizujących, w tym finansowanych z funduszy europejskich, wykraczających poza ramy dotychczas pojmowanej szeroko rozumianej pomocy społecznej; - Pionier działań w sferze ekonomii społecznej, dostrzeżonych również na forum ogólnopolskim czego wyrazem jest umieszczenie modelu funkcjonowania Grudziądzkiego Centrum Caritas w Atlasie Dobrych Praktyk opublikowanym przez FISE; - Jeden z inicjatorów porozumienia na rzecz przeciwdziałania skutkom bezrobocia w Grudziądzu; - Sygnatariusz Paktu na Rzecz Zatrudnienia w Grudziądzu - Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Członek Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu - Członek Komisji ds. Marginalizacji przy Caritas Polska w Warszawie (obejmuje sfery: bezdomności, bezrobocia, ubóstwa i prostytucji) - Członek Zarządu Grudziądzkiego Banku Żywności;

12 Włodzimierz Osuch Prezes
Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej Sampo (Barcin) Delegat do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- Pomoskiego w Toruniu. Reprezentant Rady Zatrudnienia w Powiecie Żnińskim. Koordynator projektu "Wstań, unieś głowę" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz akcji dostarczania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu PEAD z Grudziądzkiego Banku Żywności. Inicjator wielu regionalnych przedsiewzięć charytatywnych m.in. "Wyprawka szkolna", bale charytatywne i kolacje wigilijne dla ubogich. Prezes Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej Sampo (Barcin

13 Janina Łubkowska Prezes Klubu Seniora "Złota Jesień" w Grębocinie
Członek Rady Sołeckiej Grębocina Rady Parafialnej parafii Grębocin Tworzy partnerstwo lokalne na rzecz zwalczania zjawisk wykluczenia społecznego osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Aktywizuje społeczność lokalną w kierunku szerzenia tolerancji. Ofiarnie służy pomocą i wsparciem wszystkim osobom, które tego potrzebują.

14 Schroniska dla bezdomnych
Siostra Dominika Agnieszka Uściłowicz Kierownik Schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn we Włocławku Podejmuje kompleksowe działania na rzecz osób bezdomnych mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Aktywizuje osoby bezdomne, zwiększa ich kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji życiowej. Podejmowanie kompleksowych działań: aktywizacja osób bezdomnych przyczynia się do poprawy ich sytuacji życiowej, zwiększenia kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych

15 Piotr Częstochowski Inicjator festynów rodzinnych
p.n. "Dziecięce Graffiti". Organizator wystaw, przeglądów artystycznych oraz wielu innych inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Podejmuje  liczne działania w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie usprawniania dzieci niepełnosprawnych. Jest inicjatorem festynów rodzinnych p.n. "Dziecięce Graffiti"  Organizatorem wystaw, przeglądów artystycznych i wielu innych inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Podejmuje  liczne działania w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

16 Andrzej Ofczyński Prezes Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji
Andrzej Ofczyński Prezes Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji TRIUF-START BYDGOSZCZ Organizator ambitnych projektów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów, w Strzelectwie Sportowym, Lekkiej Atletyce, Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w pływaniu, Integracyjnych Rajdów Samochodowych, szkoleń i obozów sportowych i rehabilitacyjnych z nurkowaniem. Organizator ambitnych projektów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów, w Strzelectwie Sportowym, Lekkiej Atletyce, Spartakiady dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w pływaniu, Integracyjnych Rajdów samochodowych, szkoleń i obozów sportowych i rehabilitacyjnych z nurkowaniem

17 „(…) Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń
jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje. Jak dobrze, że jesteś...” Małgorzata Stolarska

18 Osiedlowa sekcja pomocy społecznej nr 4 "południe" miejskiego ośrodka pomocy społecznej we Włocławku
Zofia Małasiak Emilia Rydlewska Marzena Betlińska Agnieszka Czerwińska Sława Dalecka Hanna Dębicka Sylwia Kozłowska Małgorzata Marciniak Albina Marcinkowska Ewa Otocka Maja Skibińska Mariola Sobczyńska Marzena Strzelecka Joanna Wachowicz, Renata Jurgielewicz Zespół wprowadził nowatorskie metody pracy socjalnej: aktywizacja społeczna, wolontariat oraz samopomoc grup zmarginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem – metodą Centrum Aktywności Lokalnej. Angażuje się w w budowę lokalnych partnerstw oraz kształtowaniu postaw pro społecznych. Wszystkie realizowane projekty służą aktywizacji i integracji społecznej.

19 Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
W składzie: Sylwia Gnutek Anna Majorkiewicz MałgorzataWojciechowska Zespół jest inicjatorem, autorem i podmiotem realizującym projekty socjalne o charakterze osłonowym, mające na celu ograniczenie zjawiska patologii społecznej. Projekty "Zespoły interwencyjne" oraz "Szkoła dla rodziców" skierowane są do rodzin niewydolnych wychowawczo przy współpracy policji. Zespół prowadzi również zajęcia warsztatowe dla sprawców przemocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

20 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
Realizacja wysokiej jakości usług na rzecz ochrony praw i interesów dzieci oraz pomoc najsłabszym. Dokonywanie zmian w świadomości społecznej dotyczącej traktowania dzieci. Kompleksowa opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie: Świetlica Socjoterapeutyczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wspierania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Skład: Irena Grankowska, Krystyna Miklas, Lilianna Dyks, Barbara Prokopiuk, Danuta Gralak, Zbigniew Blinkiewicz

21 Wiesław Trzebiatowski
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski W Tucholi w składzie: Maria Lewandowska Wiesław Trzebiatowski Aleksandra Rybińska Działalność stowarzyszenia aktywizuje środowisko lokalne do podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, organizuje festyny integracyjne, przeglądy twórczości  osób niepełnosprawnych, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej angażując w swoje działania  wolontariuszy  z Klubu Wolontariatu w Tucholi.

22 Trzeba żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.
Seneka Młodszy


Pobierz ppt "Uroczystość wręczenia nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy Społecznej Toruń, dnia 21 listopada 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google