Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim"— Zapis prezentacji:

1 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim ul
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim ul.Piastów 10B Krosno Odrzańskie tel.: (068) 383 02 60 fax.: (068) 383 02 61  e- mail:

3 Harmonogram spotkania My wobec... 11 czerwiec 2012
1. Wystąpienie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrz. Joanny Szewczyk „Kształcenie specjalne w kontekście reformy edukacji „ 930 – 1000 2. Wystąpienie pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Maria Tomaszewska – dyrektor SOSWDN w Owińskach Rafał Nowicki – pedagog Aldona Gryczka-Beszterda – koordynator wwrd 1000 – 1100 3.Przerwa kawowa 1100 – 1115 4.Wystąpienie pracowników Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach Katarzyna Spacjer- surdopedagog, oligofrenopedagog 5.Dyskusja 1205 – 1245

4 Przeprowadzenie kampanii informującej
Cel spotkania Przeprowadzenie kampanii informującej o możliwościach kształcenia dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  dla dzieci niesłyszących, niedosłyszących, niewidzących, niedowidzących.

5 Obejmuje opieką dzieci oraz młodzież z terenu
Informacja na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Krośnie Odrzańskim oraz problemów wychowawczych w oświatowych placówkach powiatu krośnieńskiego. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim świadczy usługi w zakresie doradztwa i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży. Zadania swoje realizuje na zlecenie i poprzez formy współpracy ze szkołami, rodzicami oraz młodzieżą z terenu jej działania. Obejmuje opieką dzieci oraz młodzież z terenu miasta Krosna Odrzańskiego, gminy Dąbie, Bobrowice, Maszewo Bytnica. Łączna ilość placówek znajdujących się w rejonie działania Poradni - 38 w tym oddziały przedszkolne, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. W Poradni zatrudnionych jest 12 pracowników pedagogicznych.

6 w niżej wymienionym zakresie:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powadzi działalność na rzecz placówek oświatowych w niżej wymienionym zakresie: Diagnostycznym: ocena poziomu rozwoju mowy; określanie poziomu dojrzałości szkolnej; rozpoznawanie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem deficytów rozwojowych oraz szczególnych uzdolnień; ocena poziomu funkcjonowania szkolnego, wpływu deficytów rozwojowych na występowanie trudności w opanowaniu materiału programowego; rozpoznawanie rodzinnego i szkolnego środowiska ucznia; ustalenie przyczyn i źródeł niedostosowania społecznego; wykonywanie diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, opracowywanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego oraz diagnoz lekarskich.

7 w niżej wymienionym zakresie: Terapeutyczno-profilaktycznym:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powadzi działalność na rzecz placówek oświatowych w niżej wymienionym zakresie: Terapeutyczno-profilaktycznym: terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna ; terapia, logopedyczna, pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; warsztaty profilaktyczno- wychowawcze o zróżnicowanym zakresie tematycznym; zajęcia grupowe dotyczące planowania kariery zawodowej i wyboru zawodu; działania profilaktyczne uzależnień i promocji zdrowia; zajęcia socjoterapeutyczne;

8 w niżej wymienionym zakresie:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powadzi działalność na rzecz placówek oświatowych w niżej wymienionym zakresie: Doradczym: indywidualne porady udzielane przez psychologów, pedagogów, logopedów i doradcę zawodowego; praca instruktażowa z dziećmi i rodzicami podczas terapii; udział w spotkaniach z rodzicami na terenie placówek oświatowych; wykłady, pogadanki, warsztaty dla rodziców i nauczycieli; udostępnianie materiałów metodycznych, literatury oraz opracowywanie ćwiczeń do pracy z dzieckiem w szkole i w domu; udzielanie informacji o zawodach, instytucjach kształcenia; udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru szkoły i zawodu; wspomaganie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

9 Poradnia orzeka w sprawach kwalifikowania do :
kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej; indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim; wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

10 Poradnia opiniuje sprawach:
przyspieszenia lub odroczenia spełniania obowiązku szkolnego; udzielania zezwolenia na indywidualny tok nauczania; dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające realizację tych wymagań; kwalifikowanie do klas wyrównawczych; kwalifikowanie do zajęć specjalistycznych; kwalifikowanie do pomocy psychologicznej;

11 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Krośnie Odrzańskim kontynuuje i wprowadza działania wspomagające pracę szkół i podległych placówek. Badania dotyczące dojrzałości szkolnej dzieci przedszkolnych; Badania dzieci przedszkolnych pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej; Badania przesiewowe SRD (ryzyko dysleksji rozwojowej) w klasach I szkoły podstawowej; Rozpoznanie środowiska szkolnego ze względu na zagrożenia społeczne; Praca z młodzieżą w okresie dorastania; Planowanie kariery zawodowej uczniów; Interwencje w zakresie sytuacji nagłych takich jak: próby samobójcze i inne; Programy uwzględniające zapotrzebowanie środowiska lokalnego;

12 Planując długofalowy rozwój placówki bierzemy pod uwagę najistotniejsze problemy dzieci i młodzieży
oraz ich środowisk. Priorytety w planowaniu zadań na kolejne lata: Podnoszenie, jakości pracy pomocy psychologiczno- pedagogicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk wg przyjętych standardów; Podnoszenie, jakości pracy w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich; Wspieranie placówek oświatowych oraz środowisk rodzinnych w szczególnie trudnych sytuacjach ( samobójstwa, przemoc, zagrożenia związane z uzależnieniami w szczególności z narkomanią i inne); Promowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej wśród rodziców; Uzyskanie uprawnień specjalistycznych z zakresu diagnozy i terapii dzieci/uczniów niewidzących, niedowidzących, niesłyszących, niedosłyszących, autystycznych; W realizacji wymienionych zadań partnerami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są wszystkie placówki oświatowe z terenu jej działania oraz inne instytucje działające na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

13 Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

14 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: szczególnych uzdolnień; 1. niepełnosprawności; 2. choroby przewlekłej; 3. niedostosowania społecznego; 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 5. specyficznych trudności w uczeniu się;

15 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
cd. 6. zaburzeń komunikacji językowej; 7. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 8. niepowodzeń edukacyjnych; 9. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 10. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 11. szczególnych uzdolnień; 12. innych potrzeb dziecka.

16 psychologiczno-pedagogicznej?
Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: 1. rodzicami uczniów; 2. poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3. placówkami doskonalenia nauczycieli; 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

17 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 1 . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach

18 Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: 1) niesłyszących; 2)   słabosłyszących; 3)   niewidomych; 4)   słabowidzących; 5)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 6)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 7)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 8)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 9)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

19 Zmiany są również zawarte w rozporządzeniach
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkolach oraz szkół publicznych w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

20 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Dziękuję za uwagę Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kośnie Odrzańskim mgr Joanna Szewczyk


Pobierz ppt "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google