Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypoczynek dzieci i młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Wypoczynek dzieci i młodzieży
Cecylia Radzikowska

2 Przepisy prawne Zgodnie z art. 92a. ust. 1 ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.), w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009r. (Dz.U.2009 nr 218 poz. 1696)

3 Obowiązki organizatora
Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ma obowiązek zgłoszenia kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora, zamiar zorganizowania wypoczynku. Organizator zgłasza wypoczynek poprzez spełnienie dwóch, niżej wymienionych, warunków: a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl, b) przesłanie formularza zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej na adres Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, ul. Piłsudskiego 38, Siedlce Konta organizatorów wypoczynku zarejestrowanych wcześniej są nadal aktywne i nie ma potrzeby dokonywania ponownej rejestracji.

4 Obowiązki organizatora
Wypełniając formularz proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na przedział wiekowy uczestników, tzn. podanie liczby dzieci do 10 roku życia i liczby uczestników powyżej 10 roku życia. Przypominam, że liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, a w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba ta nie może przekraczać 15 osób. W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki lub pomocy, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

5 kierownik wypoczynku Określając kwalifikacje kierownika wypoczynku należy wpisać informacje o ukończeniu kursu kierowników wypoczynku (nr zaświadczenia, nazwa instytucji prowadzącej kurs) i inne dane np. informacja o co najmniej 3-letnim stażu pracy opiekuńczej, wychowawczej lub dydaktycznej , zgodnie z w/w rozporządzeniem. Z odbycia kursu zwolnione są osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach. Powinny one legitymować się aktualnym zaświadczeniem o zajmowanym stanowisku wydanym przez organ prowadzący szkołę lub placówkę. Nie wolno łączyć funkcji kierownika z funkcją wychowawcy (dotyczy to również wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania).

6 wychowawca Określając kwalifikacje wychowawcy wypoczynku należy wpisać informacje o ukończeniu kursu wychowawców (nr zaświadczenia, nazwa instytucji prowadzącej kurs). Z odbycia kursu zwolnieni są nauczyciele, instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika, trenerzy i instruktorzy sportowi. Ww. osoby powinny być pełnoletnie i legitymować się co najmniej średnim wykształceniem.

7 Program wypoczynku Proszę o rzetelne wypełnianie informacji dotyczącej programu wypoczynku. Niewystarczające są bowiem zapisy dotyczące tylko harmonogramu dnia. Koniczne jest wpisanie planowanych działań wychowawczych. Zasadniczym zadaniem programu jest kształtowanie i rozwój zainteresowań oraz integracja wypoczywających. Jeżeli podczas wypoczynku krajowego planowany jest wyjazd za granicę, proszę go umieścić w programie wypoczynku.

8 Organizator zgłasza wypoczynek (najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem) -ponosi odpowiedzialność za dobór wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry - przechowuje dokumentację wypoczynku przez okres min. 3 lat jest zobowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki

9 Dokumenty kierownika Kierownik wypoczynku powinien dysponować:
-zaświadczeniem zgłoszenia wypoczynku dokumentami dotyczącymi kwalifikacji kadry pedagogicznej potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Obowiązkiem kierownika jest posiadanie, w miejscu pobytu uczestników wypoczynku, w/w dokumentów w celu udostępniania ich osobom kontrolującym. -kartami kwalifikacyjnymi uczestników wg wzoru w zał. do rozporządzenia -atrakcyjnym programem -dziennikami opiekunów grup -opracowanymi regulaminami (bezpiecznego pobytu, wycieczek, kąpieli i innych) -przydziałem obowiązków dla wszystkich pracowników wypoczynku (na piśmie i podpisane przez pracownika)

10 Żegnajcie wakacje Kończy się okres wakacji. Dla wielu był to czas odpoczynku. Dla organizatorów, kierowników i opiekunów był to czas wytężonej pracy. Wyrażam nadzieję, że zorganizowany przez Państwa wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji był udany, wypoczywający mieli zapewnione wiele niezapomnianych wrażeń. Wierzę, że wszyscy wrócili do swoich domów i szkolnych obowiązków zdrowi, pełni sił i chęci do pracy i nauki.

11 Podczas trwania roku szkolnego
w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły i placówki mogą organizować np. wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, konkursy, festyny, zielone szkoły i inne formy aktywności. Organizację tego reguluje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516). oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101 poz. 1095)

12 Podczas trwania roku szkolnego
Organizacja, program i planowany przebieg zajęć dostosowane muszą być do wieku, zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, a także przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Każdy nauczyciel ma pełne kwalifikacje do tego, żeby być kierownikiem lub opiekunem na wycieczce szkolnej. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły. W przypadku wycieczek zagranicznych dyrektor szkoły wyraża zgodę na organizację po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. (Karta wycieczki jest załącznikiem do ww. rozporządzenia, natomiast szczegółowa analiza dokumentacji wycieczki zagranicznej znajduje się na stronie MKO).

13 Program wycieczki .Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, czyli tworzy się program i harmonogram. Program wycieczki zawiera: cele, formy, metody, trasę, zwiedzane obiekty. Program wycieczki jednodniowej piszemy na karcie wycieczki, natomiast w przypadku wycieczki kilkudniowej dołączamy do karty wycieczki. Harmonogram zaś określa kiedy i jak długo realizowany jest program wycieczki.

14 Trochę danych od stycznia 2011 r. zgłoszono 52 wycieczki zagraniczne
-zarejestrowano 160 zgłoszeń wypoczynku krajowego -zarejestrowano 11 zgłoszeń wypoczynku zagranicznego - zaświadczeń wydano 154 krajowych i 11 zagranicznych z naszego terenu -na dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie naszej Delegatury wypoczywało tylko 7577 uczniów, co stanowi tylko 9,5% wszystkich -na terenie naszej Delegatury wypoczywało 3255 uczniów (w tym zamieszkali i przyjezdni) -skontrolowano 19 wypoczynków odbywających się na naszym terenie

15 Uwagi i Wnioski -młodzież atrakcyjnie spędzała czas (pomimo pogody w kratkę), -kadra odpowiedzialna, rzetelnie wykonująca swoje obowiązki (wypadków nie zanotowano, skarg nie było jedynie drobne interwencje służb), -słowa podziękowania kieruję do tych z Państwa, którzy zorganizowali kolonie i półkolonie i przyczynili się do tego, że przynajmniej 9,5% dzieci wypoczywało (zachęcam do tego innych dyrektorów), - niedotrzymanie terminu zgłoszenia wypoczynku (21 dni), - niedotrzymanie terminu zgłoszenia wycieczki zagranicznej (30 dni), niekompletne wypełnianie zgłoszeń wypoczynku i wycieczek zagranicznych, -należy informować kuratorium o wszelkich zmianach (opiekunów, liczba uczestników, termin, miejsce itp.) - nie należy organizować imprez na przełomie sierpnia i września


Pobierz ppt "Wypoczynek dzieci i młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google