Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

st. wizytator Beata Stachowiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "st. wizytator Beata Stachowiak"— Zapis prezentacji:

1 st. wizytator Beata Stachowiak
Wypoczynek dzieci i młodzieży- działania profilaktyczne i prewencyjne Bydgoszcz, 8 czerwca 2011 r.

2 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1.
w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.

3 Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wynika, że czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy wymienione § 3  ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii świątecznych.

4 Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r
Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia MEN z dnia 9 grudnia 2009 r. ( Dz. U Nr 218 poz. 1696)

5 § 2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

6 § 1. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną

7 § 8.1 Obiekt w którym ma być zorganizowany wypoczynek musi spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych , a w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obiekt musi być dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

8 § 6.1 Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora zgłoszenia wypoczynku

9 4. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

10 Gdzie można zorganizować wypoczynek ?
Obiekty hotelowe – ustawa o usługach turystycznych Obiekty używane okazjonalnie – np. szkoły Wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej – obozy pod namiotami

11 Organizatorzy półkolonii czy wakacyjnego wyjazdu dniowego powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym „wypoczynek w miejscu zamieszkania oraz wyjazd jednodniowy”. Wypoczynek ten będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku

12 Kadra pedagogiczna Kierownikiem wypoczynku może być : Nauczyciel, czynny instruktor harcerstwa lub inna osoba posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, po odbyciu odpowiedniego szkolenia Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

13 Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być :
Nauczyciele Studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program nie obejmuje przygotowania pedagogicznego, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia Słuchacze kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia Osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,

14 Instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie,
Przewodnicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Trenerzy i instruktorzy sportowi

15 Liczebność uczestników wypoczynku pozostających pod
opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, jeśli przepisy bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej

16 W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników
pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób,

17 Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeśli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna

18 § Zasady organizowania opieki medycznej nad uczestnikami wypoczynku określają odrębne przepisy. Nie ma aktu prawnego regulującego kwestię konkretnego sposobu organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać zapewniona jego uczestnikom. Może być to podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taką opiekę, lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo ratownika medycznego. W przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od ośrodków zdrowia, należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami, w której w Rozdziale VII § 38, jest zapis: „Dla uczestników obozu należy zapewnić opiekę medyczną, przy czym zaleca się, aby była to opieka stała”.

19 § W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku.

20 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” przepisy związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 68 i 69) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 222, poz z póź. zm.)

21 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. (Dz. U. z 2006 r. nr 22 poz. 169) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. (Dz. U. z 2006 r. nr 15 poz. 104) Rozporządzenie RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z póź. zm.)

22 Działania profilaktyczne i prewencyjne
KO w Bydgoszczy Prace nad zmianami w rozporządzeniu, Spotkanie z organizatorami wypoczynku Spotkanie z przedstawicielami służb współpracującymi z KO podczas wypoczynku Informacja na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

23 Organizacja ogólnopolskiego spotkania dla wizytatorów- Ciechocinek 2011 r.
Kontrole wypoczynku w sezonie letnim i zimowym Stała współpraca ze służbami nadzorującymi wypoczynek wspólnie z kuratorium oświaty

24 http//:wypoczynek.men.gov.pl

25 Koordynatorzy wypoczynku :
Beata Stachowiak – KO w Bydgoszcz Del. Włocławek tel Jolanta Gruchlik – KO w Bydgoszcz Del. Toruń tel Andrzej Konieczny – KO w Bydgoszcz tel

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "st. wizytator Beata Stachowiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google