Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT CORELOG przygotowanie, realizacja,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT CORELOG przygotowanie, realizacja,"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT CORELOG przygotowanie, realizacja,
rekomendacje dla potencjalnych uczestników projektów INTERREG III B CADSES Piotr Nowak Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa,

2 INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG
Wstęp CEL PREZENTACJI PREZENTACJA PROJEKTU CORELOG, KWESTII ISTOTNYCH PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU, STATUSU DZIAŁAŃ W PROJEKCIE, DOŚWIADCZENIA Z FAZY URUCHAMIANIA PROJEKTU ORAZ SUGESTIE DOTYCZĄCE JEGO REALIZACJI PLAN PREZENTACJI INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG DOŚWIADCZENIA – FAZA WNIOSKOWANIA DOŚWIADCZENIA – FAZA REALIZACJI

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Wstęp PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG - COordinated REgional LOGistics Trzeci konkurs – termin do 14 stycznia 2005 Priorytet 2 - efficient and sustainable transport systems and access to the information society Działanie developing efficient transport system with regard to sustainable development Budżet – EUR, z tego ERDF – EUR Czas realizacji – wrzesień 2005 – wrzesień 2007

4 STRUKTURA KONSORCJUM INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG WŁOCHY
REGIONE EMILIA ROMANIA TRANSPORT PLANNING & LOGISTICS DEPT. PRICE WATERHOUSE COOPERS POLSKA INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA GRECJA HERAKLION PORT AUTHORITY S.A. THESSALONIKI UNIVERSITY AUSTRIA AUSTRIAN MOBILITY RESEARCH FGM-AMOR, GOVERNMENT OF STYRIA WĘGRY SZECHENY ISTVAN UNIVERSITY SŁOWENIA UNIVERSITY OF MARIBOR

5 INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG
PARTNERSTWO Dla ILIM – Instytutu Logistyki i Magazynowania kluczowym czynnikiem związanym z uczestnictwem w projekcie była dotychczasowa udana współpraca z koordynatorem projektu CORELOG – Departamentem Planowania Transportu i Logistyki, regionalnych władz Regione Emilia Romagna (RER) Pozostali partnerzy w projekcie to dotychczasowi partnerzy projektowi koordynatora, Instytut Logistyki i Magazynowania nie współpracował z nimi do tej pory Skład i struktura konsorcjum wynikają z dotychczasowych doświadczeń RER wynikających z uczestnictwa w innych projektach INTERREG III B CADSES

6 do wzrostu gospodarczego i usprawnią system transportowy
INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG IDEA PROJEKTU Potrzeba zdefiniowania i przetestowania programów, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego i usprawnią system transportowy W regionach projektu wykazano potrzebę skoordynowania działań służących interesom sektora prywatnego i publicznego Dotychczas w regionach projektu niedostateczna koordynacja w definiowaniu i realizacji polityki transportowej, planowania przestrzennego, aktywizacji gospodarczej Rozbieżne interesy różnych instytucji i podmiotów gospodarczych - brak kompromisu CORELOG oparty jest na przekonaniu, iż w uczestniczących w projekcie regionach istnieje potrzeba zdefiniowania i przetestowania programów, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego i usprawnią system transportowy. W regionach tych wykazano potrzebę skoordynowania działań służących interesom sektora prywatnego i publicznego, koordynowania różnych typów programów (dotyczących planowania przestrzennego, transportu, aktywizacji gospodarczej etc.) oraz działań różnych instytucji z sektora publicznego. W przeszłości działania tego typu były często nieskoordynowane, co skutkowało brakiem kompromisu pomiędzy rozbieżnymi interesami różnych instytucji i podmiotów gospodarczych.

7 Działania projektu CORELOG można podzielić na 3 główne fazy:
INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG DZIAŁANIA W PROJEKCIE Działania projektu CORELOG można podzielić na 3 główne fazy: Faza analityczna – pozwoli zrozumieć podstawowe czynniki wpływające na kształt strategii zarządzania łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwach Zdefiniowanie wytycznych dla polityki regionalnej promującej współpracę logistyczną pomiędzy prywatnymi firmami i koordynującej powstawanie polityk wpływających na transport w regionie (polityki - planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego, transportu, logistyki) Faza implementacji – sprawdzająca efektywność zaproponowanych rozwiązań w ramach pilotażowych testów angażujących przedsiębiorstwa zgodnie z podejściem „bottom-up”

8 STRATEGICZNE CELE PROJEKTU
INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG STRATEGICZNE CELE PROJEKTU Zrozumienie głównych sił sprawczych leżących u podłoża zmian strategii Zarządzania Łańcuchem Dostaw w przedsiębiorstwach regionu CADSES oraz ich wpływu na przepływy towarów w regionie; Zrozumienie roli różnych instytucji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz podejmowanych akcji zmierzających do rozwoju polityki transportowej, przemysłowej i rozwoju przestrzennego; Promowanie logistycznej współpracy oraz integrowania operatorów i przedsiębiorstw w lokalnym środowisku MSP, będącej rezultatem decyzji podjętych pod wpływem europejskiej strategii przemysłowej i dystrybucyjnej; Propagowanie wiedzy o najlepszych praktykach logistycznych pomiędzy producentami, operatorami transportu i władzami regionalnymi Tworzenie rozwiązań logistycznych zrównoważonych w długim terminie pod względem organizacyjnym i technologicznym, które angażują prywatnych operatorów współpracujących w zarządzaniu logistycznym na poziomie regionalnym i międzyregionalnym.

9 Studium wykonalności rozszerzenia akcji pilotażowych;
INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG REZULTATY PROJEKTU Stworzenie listy wskazówek dotyczących wykreowania i wdrożenia polityki regionalnej. Koordynowanie działań publiczno-prywatnych ma prowadzić do zrównoważonego transportu towarowego i stworzenia polityki transportowej rozpoznającej aktorów i ich potrzeby, korzyści i wpływ na regiony, najistotniejsze czynniki sukcesu i doświadczenia partnerów; Nawiązanie stałej współpracy w regionach pomiędzy aktorami instytucjonalnymi a sektorem prywatnym; jej celem ma być szerzenie wiedzy i monitoring wpływu polityki na transport towarowy. Ma temu służyć powstanie 7 stałych regionalnych forów logistycznych oraz 1 międzynarodowego zespołu ekspertów; Wdrożenie pilotażowych rozwiązań w zakresie organizacyjnym, rynkowym i technologicznym (7 akcji pilotażowych); Studium wykonalności rozszerzenia akcji pilotażowych; Udoskonalenie wiedzy operatorów i przewoźników nt. innowacyjnych i zrównoważonych najlepszych praktyk (zdefiniowanie co najmniej 30 najlepszych praktyk)

10 ZAKŁADANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU
INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG ZAKŁADANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU Długotrwała współpraca między regionami na poziomie międzynarodowym w zakresie tworzenia polityki oraz stała współpraca między prywatnymi przedsiębiorstwami a instytucjami; Podniesienie efektywności systemów transportu pod względem spełnienia wymagań logistycznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne i utrzymanie wzrostu gospodarczego; Rozwój zrównoważonego systemu transportu poprzez promowanie przyjaznych środowisku rozwiązań transportu towarowego dostosowanych do specyfiki regionu i lokalnych wymagań; Wpływ na regionalny rozwój gospodarczy poprzez zdefiniowanie długoterminowej polityki na krajowym i międzynarodowym poziomie; Propagowanie wiedzy i doświadczeń; Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi w zarządzaniu logistycznym, a w rezultacie redukcja liczby jeżdżących pojazdów w regionach; wzmocnienie transportu intermodalnego poprzez skonsolidowanie transportowanych ładunków.

11 DOCELOWE GRUPY BENEFICJENTÓW PROJEKTU
INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG DOCELOWE GRUPY BENEFICJENTÓW PROJEKTU PRZEDSIĘBIORSTWA ZWIĄZANE Z RYNKIEM TRANSPORTOWYM (FIRMY PRODUKCYJNE, DOSTAWCY USŁUG LOGISTYCZNYCH, OPERATORZY, KTÓRYCH STRATEGIE DZIAŁANIA I DECYZJE PODEJMOWANE W ŁAŃCUCHU DOSTAW ISTOTNIE WPŁYWAJĄ NA KSZTAŁT TRANSPORTU W REGIONIE REGIONALNE WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI W ZAKRESIE TRANSPORTU, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄCE WPŁYW NA PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSUJĄCYCH INWESTYCJE

12 AKTUALNY STATUS PROJEKTU CORELOG
INFORMACJE O PROJEKCIE CORELOG AKTUALNY STATUS PROJEKTU CORELOG Koordynator podpisał z Instytucją Zarządzającą Subsidy Contract 5 sierpnia 2005 partnerzy projektu podpisali Joint Convention Agreement Trwają przygotowania do pierwszego spotkania w projekcie Realizacja pierwszych działań

13 NA ETAPIE TWORZENIA POMYSŁU NA PROJEKT
DOŚWIADCZENIA – FAZA WNIOSKOWANIA NA ETAPIE TWORZENIA POMYSŁU NA PROJEKT Rozpocząć przygotowywanie projektu odpowiednio wcześnie 3-4 miesiące przed terminem składania wniosków Tworzenie konsorcjum – najlepiej współpracuje się ze sprawdzonymi partnerami, szukać partnerów wśród dotychczasowych kontaktów Istotną kwestią jest przemyślany podział ról w projekcie Ważne jest zaangażowanie wszystkich partnerów od samego początku tworzenia wniosku

14 NA ETAPIE TWORZENIA POMYSŁU NA PROJEKT
DOŚWIADCZENIA – FAZA WNIOSKOWANIA NA ETAPIE TWORZENIA POMYSŁU NA PROJEKT Pomysł należy skonsultować z lokalnymi partnerami, którzy na etapie realizacji będą współpracować w projekcie Należy dokładnie przeczytać wytyczne Przy konstruowaniu budżetu należy wziąć pod uwagę kwestię płynności finansowej. Bardzo długi okres pomiędzy powstaniem kosztu a jego refundacją, czeka się nawet 7-8 miesięcy na rozliczenie wydatków. Duży budżet oznacza większe obciążenie dla płynności finansowej instytucji Po złożeniu wniosku informować oceniających o projekcie

15 NA ETAPIE URUCHAMIANIA PROJEKTU
DOŚWIADCZENIA – FAZA REALIZACJI NA ETAPIE URUCHAMIANIA PROJEKTU Dobrze przemyśleć treść Joint Convention Agreement W JCA można określić zasady wzajemnej współpracy, w tym dotyczące dotrzymywania ustalonych terminów W oparciu o wniosek przygotować szczegółowy plan działań, w tym zaznaczyć „deliverables”, z których będą nas rozliczać w projekcie Kontrolować dotrzymywanie ustalonych terminów (rola LP) – jak najwcześniej wprowadzić jasne zasady zarządzania projektem Ustanowić jasne i skuteczne zasady komunikacji w projekcie (rola LP) (dobrym rozwiązaniem jest strefa wewnętrzna na stronie internetowej projektu służąca wymianie aktualnych dokumentów pomiędzy partnerami) LP powinien działać jako przykład dla innych partnerów – dyscyplinowanie, motywowanie, inicjowanie działań

16 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W FAZIE JEGO REALIZACJI
DOŚWIADCZENIA – FAZA REALIZACJI ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W FAZIE JEGO REALIZACJI Przygotować się na dodatkowy nakład pracy związany z uzyskaniem od Władzy Wdrażającej certyfikatu wydatków Należy zarezerwować odpowiednio dużo czasu na rozliczenie półrocza z Władzą Wdrażającą Szczególnie dużo trudności sprawia rozliczanie kosztów ogólnych Należy stale monitorować poziom zaawansowania prac w projekcie ale i stan realizacji budżetu, aby ustrzec się przed niewykorzystaniem środków

17 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA E-mail: piotr.nowak@ilim.poznan.pl
Podsumowanie KONTAKT INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PIOTR NOWAK MBA Tel.:

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT CORELOG przygotowanie, realizacja,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google