Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny Gimnazjum Nr 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny Gimnazjum Nr 2."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny Gimnazjum Nr 2

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

3 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

4 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5 § Przepis § 21a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do uczniów klas gimnazjum, w których realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2. W roku szkolnym 2010/2011 informację, o której mowa w § 21a ust. 7 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wychowawca klasy przekazuje uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. § 5. Szkoły dostosują swoje statuty do zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.

6 wychowanie fizyczne / edukacja zdrowotna zajęcia artystyczne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) "Zalecane warunki i sposób realizacji„ (oprócz innych przedmiotów, wymieniono) informatyka wychowanie fizyczne / edukacja zdrowotna zajęcia artystyczne zajęcia techniczne

7 wiedza o społeczeństwie:
....."Aby to umożliwić, szkoła powinna zapewnić takie warunki, by uczniowie uczyli się planować i realizować uczniowskie projekty edukacyjne; Ze względu na cele przedmiotu wiedza i społeczeństwo, na III etapie edukacyjnym około 20% treści nauczania określonych w podstawie programowej tego przedmiotu powinno być realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego, a na IV etapie edukacyjnym -nie mniej niż 10%. Uczniowski projekt edukacyjny powinien mieć charakter zespołowy; poszczególne zadania mogą być wykonywane indywidualnie. Wskazane jest, by każdy uczeń uczestniczył w co najmniej jednym projekcie w każdym roku nauczania przedmiotu.”

8

9

10 Procedury realizacji projektów w Siemianowicach Śląskich
edukacyjnych w Gimnazjum Nr 2 w Siemianowicach Śląskich

11 Dyrektor szkoły powołuje trzyosobowy zespół zadaniowy do spraw projektów edukacyjnych.
Zespół wybiera koordynatora. Nauczyciel realizujący projekt z uczniami to nauczyciel – opiekun danego projektu. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej (projekt przedmiotowy) lub wykraczać poza te treści (projekt wykraczający). W przypadku realizacji projektu przedmiotowego nauczyciel - opiekun, przed przystąpieniem do realizacji projektu, określa kryteria oceniania projektu na ocenę z danego przedmiotu. Projekty edukacyjne będą realizowane w klasie drugiej gimnazjum w drugim semestrze. Realizacja projektu może trwać do dwóch miesięcy. W szczególnych przypadkach, na wniosek nauczyciela - opiekuna, dyrektor może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu. Wszystkie projekty powinny być zakończone na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną.

12 Do końca roku kalendarzowego nauczyciele przygotowują tematy projektów, określają cele edukacyjne i praktyczne oraz formę prezentacji. Do końca roku kalendarzowego wychowawca dzieli klasę na 4-5 osobowe zespoły, kierując się zainteresowaniami uczniów. Zespoły uczniów wybierają tematy projektów do końca pierwszego semestru i zgłaszają ten fakt wychowawcy. W przypadku gdy zespół nie wybierze tematu projektu, wychowawca przydziela zespołowi temat, kierując się zainteresowaniami uczniów. W ciągu dwóch pierwszych tygodni drugiego semestru: a/ Zespoły wspólnie z nauczycielami- opiekunami ustalają zadania do wykonania i podpisują kontrakt b/ Uczniowie opracowują harmonogram prac i rozdzielają zadania do wykonania na poszczególnych członków zespołu Zespoły uczniowskie realizują projekt zgodnie z opracowanym harmonogramem

13 Nauczyciel- opiekun gromadzi następującą dokumentację:
instrukcję projektu kontrakt kartę zaliczenia projektu kartę oceny projektu kartę projektu

14 Obowiązki wychowawcy :
Po zakończeniu projektu nauczyciel – opiekun przekazuje dokumentację wychowawcy klasy. Obowiązki wychowawcy : a/ monitorowanie realizacji projektów swoich uczniów b/ uwzględnianie oceny projektu dokonanej przez nauczyciela opiekuna przy wystawianiu oceny z zachowania c/ umieszczenie w arkuszu ocen ucznia kserokopii karty projektu podpisanej przez nauczyciela – opiekuna d/ wpisanie na świadectwie tematu zrealizowanego przez ucznia projektu na podstawie Karty Zaliczenia e/ przechowanie dokumentacji projektowej każdego ucznia do zakończenia etapu edukacyjnego

15 Tematy powinny być: • konkretne (np. zamiast: „Uczymy się o genach”, – „Jak przy pomocy programu graficznego skonstruować model cząsteczki DNA?”); • jasno określone (np. zamiast: „Poznajemy historię demokracji” – „Jak opracować grę planszową na temat historii demokracji?”); • sformułowane w formie efektu, a nie samego działania, które prowadzi do jego osiągnięcia (np. zamiast „Czytamy poezję romantyczną” – „Jak opublikować w internecie nasze ulubione wiersze romantyków?”;

16 Jak sformułować problem, czyli temat?
•Problem najlepiej sformułować w postaci pytania. (Jak…? W jaki sposób…? Co możemy zrobić, żeby…itp.) •Problem powinien być bliski uczniom, jak najbardziej realny, życiowy. To zwiększa jego zaangażowanie i motywację do pracy •Należy szukać „zakotwiczenia” tematu w podstawie programowej, ale można poza nią wykraczać •Tytuł projektu będzie wpisany na świadectwie

17 Ocenianie przedmiotowe projektów projektów :
• samodzielność, • adekwatność treści projektu do sformułowanego tematu i ustalonych celów, • oryginalność, • innowacyjność, • przeprowadzone badania i trafne dowody tych badań, • właściwa struktura sprawozdania/raportu/karty projektu i jego zawartość merytoryczna, • sposób prezentacji i inne.

18 Publiczna prezentacja
Publiczna prezentacja jest jednym z ważniejszych etapów projektu gimnazjalnego. Jako końcowe działanie pracy uczniów i nauczyciela, określa ona w istotnym stopniu kierunek ich działań. Daje gimnazjalistom szansę pokazania, czego się nauczyli, co zrobili i co potrafią. Poddanie się tego rodzaju publicznej ocenie jest zazwyczaj ważnym źródłem ich motywacji. Prezentacja ułatwia pracę nauczycielowi, gdyż dyscyplinuje uczniów i zwiększa ich poczucie odpowiedzialności. Zwykle wyzwala też twórczą energię oraz – co bardzo ważne – uczy zachowania w sytuacjach publicznych, często trudnych dla młodych ludzi.

19 Publiczna prezentacja – efekt pracy uczniów
Projekt może się kończyć „produktem”, czyli materialnym „efektem”, który będzie mógł być łatwo wykorzystywany w czasie końcowego pokazu. Możliwości jest wiele: • album ilustrowany zdjęciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami pisemnymi; • plakat, collage, inna forma plastyczna; • książka, broszura, ulotka, gazetka; • prezentacja komputerowa; • prezentacja multimedialna, strona internetowa; • model zjawiska, makieta z opisem; • film, nagranie dźwiękowe; • piknik naukowy i/lub obywatelski; • relacja z debaty lub publiczna dyskusja; • szkolna lub międzyszkolna wystawa, festiwal, „targowisko” prac uczniów; • wspólny raport z przeprowadzonego badania; • relacja z konferencji naukowej z prezentacjami i warsztatami prowadzonymi przez uczniów; • przedstawienie teatralne, inscenizacja; • edukacyjna gra plenerowa (uliczna lub szkolna).

20 W pierwszych latach projekty proste i krótkie
Dla większości nauczycieli gimnazjów prowadzenie projektów zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu jest zadaniem nowym i zazwyczaj trudnym. Także dla większości gimnazjalistów wymóg samodzielności w pracy nad projektem będzie dużym wyzwaniem. Dodatkową trudność rodzi obowiązek, by projektami objąć wszystkich uczniów szkoły.

21 Projekty Jak uczcimy Międzynarodowy Rok Chemii 2011?
Jak uczcimy 100 rocznicę otrzymania Nagrody Nobla z chemii przez MSC? W jaki sposób możemy zapobiegać korozji? Jaki masz wpływ na efekt cieplarniany? Dlaczego mydło myje a proszek pierze? Jak skonstruować filtr oczyszczający wodę? Jak oszczędzać wodę i pieniądze? Co możemy zrobić aby mój dom był bardziej ekologiczny? Sąd nad solą kuchenną Zbadaj w jakich warunkach owoce zachowują świeżość? W jaki sposób chemia kieruje uczuciami? Dlaczego poszukujemy alternatywnych źródeł energii dla samochodu?

22 Projekty - ciąg dalszy Dlaczego soda oczyszczona jest tak popularna?
W jaki sposób można wykorzystać ocet? Chemia w kuchni Chemia w łazience

23 Instrukcja projektu Temat projektu Cele:
a/ edukacyjne ( formułowane przez nauczyciela zawierające informacje czego się uczeń nauczy lub jakie umiejętności opanuje) b/praktyczne(wspólne z uczniami ustalają zadania projektowe do wykonania) Zadania do wykonania Sposób i czas realizacji

24 Cele projektu Cele edukacyjne formułowane przez nauczyciela, najczęściej powiązane z podstawą programową–nauczyciel określa je w odniesieniu do wybranego głównego problemu. Cele edukacyjne określają, czego uczniowie się dowiedzą, co nauczą się robić lub jakie predyspozycje rozwiną podczas realizacji projektu. Cele praktyczne wyznaczają kierunki działań poszczególnych zespołów projektowych. Uczniowie z pomocą nauczyciela przedstawiają je w kategoriach rezultatów, które chcą osiągnąć.

25 Instrukcja projektu Temat : Jak uczcimy Międzynarodowy Rok Chemii 2011? Cele: a/ edukacyjne: uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; uczeń zna związek między właściwościami substancji i ich zastosowaniem b/ praktyczne : podanie przykładów związków chemicznych z życia codziennego wraz z uzasadnieniem ich znaczenia dla ludzkości, np. lekarstw, nawozów sztucznych, sztucznych słodzików, tworzyw i włókien sztucznych, żywności, zapachów, środków utrzymania czystości; Zadania do wykonania : przedstawienie przykładów związków chemicznych ważnych dla ludzkości, opisanie historii ich otrzymania oraz właściwości, które zadecydowały o ich wykorzystaniu Sposób i czas realizacji: gazetka szkolna, wystawa, prezentacja multimedialna czas : dwa miesiące

26 Instrukcja projektu Temat : Jak uczcimy 100 rocznicę otrzymania Nagrody Nobla z chemii przez MSC? Cele: a/ edukacyjne: uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (wymagania ogólne I) uczeń opisuje wkład MSC w rozwój nauk przyrodniczych uczeń przestawia „polskie ślady” w układzie okresowym pierwiastków uczeń odczytuje z UO podstawowe informacje o pierwiastkach (wymagania szczegółowe 2.1) b/ praktyczne : odszukanie i przedstawienie „polskich śladów” w UO, opracowanie życiorysu MSC, znalezienie i opisanie osiągnięć MSC Zadania do wykonania : przygotowanie życiorysu MSC, przygotowanie krótkiej historii badań prowadzonych przez MSC, przedstawienie wkładu MSC w rozwój badań nad budową atomu, znalezienie i przedstawienie polskich śladów w UO, odpowiedź na pytanie : Dlaczego pamiętamy o MSC? Sposób i czas realizacji: gazetka szkolna, konkurs o MSC, audycja radiowa, wpis na stronie internetowej, czas : dwa miesiące

27 Kontrakt Temat projektu……………………………………………………………………
Zadania do wykonania ……………………………………………………….. Terminy konsultacji…………………………………………………………. Termin zakończenia projektu…………………………………………………… Kary za niedotrzymanie terminu…………………………………………. Kryteria oceny projektu……………………………………………………… Sposób prezentacji projektu…………………………………………………. Data zawarcia kontaktu……………… Podpis nauczyciela Podpisy uczniów

28 Minimalne warunki, które muszą zostać spełnione aby uczeń miał wpisany projekt na świadectwie, czyli, że zaliczył udział w projekcie 1/ 100% obecności na konsultacjach (wszystkie nieobecności usprawiedliwione) 2/ wykonanie 100% powierzonych zadań 3/ obecność i udział w prezentacji projektu

29 Karta zaliczenia projektu Temat projektu ………………………………………………..
Nazwiska i imiona członków grupy Obecność na konsultacjach Stopień wykonania wyznaczonych zadań projektowych Udział w prezentacji projektu Data konsultacji……… Informacja o wypełnieniu karty zaliczenia projektu: Obecność na konsultacjach – wpisujemy datę konsultacji oraz obecność ucznia( ob- obecny, nb – nieobecny; w przypadku usprawiedliwienia nieobecności ucznia litery nb otaczamy kółkiem) Stopień wykonania wyznaczonych zadań projektowych – wpisujemy stopień wykonania zadania w procentach Udział w prezentacji projektu – wpisujemy ”tak” lub „nie”

30 Karta oceny projektu Temat projektu …………………………………………………
Nazwiska i imiona członków grupy Brał aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego Pełnił znaczącą rolę w zespole Zadania projektowe wykonywał samodzielnie Zadania projektowe wykonał w terminie Wykazał się umiejętnością współpracy w grupie Samoocena Ocena zespołu Ocena nauczyciela na podstawie np. obserwacji, rozmowy z liderem zespołu

31 Karta projektu 1.Temat 2. Skład zespołu
3.Nauczyciel – opiekun projektu 4. Czas realizacji 5. Data i forma publicznej prezentacji

32 Projekty wzajemnego nauczania
Jeśli zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności obejmują zakres realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, nauczyciel może nie tylko wykorzystać w trakcie lekcji przygotowaną przez uczniów prezentację efektów ich pracy, ale także zaprosić autorów projektu do poprowadzenia lekcji czyli do uczniowskiego wzajemnego nauczania. Prowadząc projekty wzajemnego nauczania, uczniowie przygotowują działania praktyczne, takie jak pokazy lub opracowane przez siebie doświadczenia. Czasami także organizują atrakcyjne gry dydaktyczne, pozwalające ich koleżankom i kolegom powtórzyć lub utrwalić wiadomości i umiejętności (np. w teleturniejach).

33 www.ore.edu.pl Pliki do pobrania:
Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów. Narzędzia TIK a projekt gimnazjalny


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny Gimnazjum Nr 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google