Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 9 –10 października 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 9 –10 października 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Działanie 7.1,,Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 7.1,,Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.2 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego2Wrocław, 9 – 10 października 2008r Priorytet 7 -,,EDUKACJA Działanie 7.1 – Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego Priorytet 7 -,,EDUKACJA Działanie 7.1 – Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.3 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego3Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Beneficjenci Działania 7.1 Przez szkoły wyższe rozumiemy jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr 164, poz. 2365 ze zm.)

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.4 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego4Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Terminy naborów do Działania 7.1 Od 30.09.2008 r. do 5.11.2008 r. Nabór nr 2/K/7.1/2008 tryb konkursowy Projekty dotyczące: -Zakupu wyposażenia informatycznego (np. sprzętu informatycznego, oprogramowania i serwerów wraz z niezbędnymi przyłączami) wykorzystywanego w: prowadzeniu działalności e-edukacyjnej na odległość (e-learning), prowadzeniu e-usług w systemie zarządzania w placówkach szkolnictwa wyższego oraz powiązanych z dydaktyką (np. biblioteki) projekty dotyczące m.in. rekrutacji on-line, elektronicznej karty studenta, elektronicznej bazy zasobów bibliotecznych. Alokacja 3.000.000 EUR (10.049.400 PLN) Od 30.09.2008 do 5.11.2008 r. Nabór nr 1/K/7.1/2008 tryb konkursowy Projekty dotyczące: 1. Budowy i modernizacji obiektów dydaktycznych szkół wyższych, infrastruktury naukowo-badawczej wykorzystywanej w zajęciach dydaktycznych; 2. Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej funkcjonującej przy szkołach wyższych i wykorzystywanej na cele edukacyjne; 3. Budowy i modernizacji infrastruktury bazy socjalnej szkół wyższych: np. akademiki, stołówki; 4. Wyposażenia obiektów dydaktycznych i zaplecza szkół wyższych w niezbędny sprzęt, np. sprzęt laboratoryjny; 5. Infrastruktury informatycznej powiązanej z dydaktyką (w tym budowa i modernizacja pracowni komputerowych, zakup niezbędnego wyposażenia (np. sprzęt komputerowy, przyłącza) - jako jeden z elementów projektu; 6. Inwestycji związanych z usuwaniem barier infrastrukturalnych dla niepełnosprawnych w obiektach dydaktycznych i zaplecza szkół wyższych (jako jeden z elementów projektów o których mowa w pkt.1-3), 7. Inwestycji dot. termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej (jako jeden z elementów projektów o którym mowa w pkt.1-3). Alokacja 7.042.219 EUR (23.590.025 PLN) Od 30.09.2008 do 5.11.2008 r. Nabór nr 1/K/7.1/2008 tryb konkursowy Projekty dotyczące: 1. Budowy i modernizacji obiektów dydaktycznych szkół wyższych, infrastruktury naukowo-badawczej wykorzystywanej w zajęciach dydaktycznych; 2. Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej funkcjonującej przy szkołach wyższych i wykorzystywanej na cele edukacyjne; 3. Budowy i modernizacji infrastruktury bazy socjalnej szkół wyższych: np. akademiki, stołówki; 4. Wyposażenia obiektów dydaktycznych i zaplecza szkół wyższych w niezbędny sprzęt, np. sprzęt laboratoryjny; 5. Infrastruktury informatycznej powiązanej z dydaktyką (w tym budowa i modernizacja pracowni komputerowych, zakup niezbędnego wyposażenia (np. sprzęt komputerowy, przyłącza) - jako jeden z elementów projektu; 6. Inwestycji związanych z usuwaniem barier infrastrukturalnych dla niepełnosprawnych w obiektach dydaktycznych i zaplecza szkół wyższych (jako jeden z elementów projektów o których mowa w pkt.1-3), 7. Inwestycji dot. termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej (jako jeden z elementów projektów o którym mowa w pkt.1-3). Alokacja 7.042.219 EUR (23.590.025 PLN)

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.5 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego5Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Terminy naborów do Działania 7.1 11.2008 r. tryb konkursowy Projekty dotyczące: -przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń dot. e-usług w edukacji Alokacja 8.599 EUR 11.2008 r. tryb konkursowy Projekty dotyczące: -przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń dot. e-usług w edukacji Alokacja 8.599 EUR

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.6 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wartość projektu dla trybu konkursowego – wrzesień 2008 Minimalna/maksymalna całkowita wartość projektu w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia i infrastruktury informatycznej (w tym zakup sprzętu/oprogramowania) od 200 tys. PLN do 20 mln PLN całkowitej wartości projektu, w przypadku pozostałych projektów inwestycyjnych: od 2 mln PLN do 20 mln PLN całkowitej wartości projektu (z wyłączeniem projektów dotyczących szkolnictwa artystycznego gdzie maksymalna wartość wynosi 4 mln PLN całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych) Minimalna/maksymalna całkowita wartość projektu w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia i infrastruktury informatycznej (w tym zakup sprzętu/oprogramowania) od 200 tys. PLN do 20 mln PLN całkowitej wartości projektu, w przypadku pozostałych projektów inwestycyjnych: od 2 mln PLN do 20 mln PLN całkowitej wartości projektu (z wyłączeniem projektów dotyczących szkolnictwa artystycznego gdzie maksymalna wartość wynosi 4 mln PLN całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych)

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.7 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego7Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Poziom dofinansowania dla trybu konkursowego wrzesień 2008 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną- zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną- zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.8 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wewnętrzna linia demarkacyjna dla Priorytetu 7 Komplementarność i demarkacja z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów RPO -Przedsięwzięcia z zakresu społeczeństwa informacyjnego (e-learningu) realizowane przez więcej niż jeden podmiot współfinansowane będą w ramach priorytetu,,Społeczeństwo informacyjne -Przedsięwzięcia dotyczące wsparcia potencjału naukowego dla innowacyjności gospodarki (a nie dydaktyki) realizowane będą w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i Innowacyjność -W niniejszym priorytecie nie będą wspierane projekty, wskazane do realizacji na obszarze wsparcia w ramach priorytetu,,Miasta (wymienione w załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi IZ) -Przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej realizowane będą w Priorytecie,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Komplementarność i demarkacja z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów RPO -Przedsięwzięcia z zakresu społeczeństwa informacyjnego (e-learningu) realizowane przez więcej niż jeden podmiot współfinansowane będą w ramach priorytetu,,Społeczeństwo informacyjne -Przedsięwzięcia dotyczące wsparcia potencjału naukowego dla innowacyjności gospodarki (a nie dydaktyki) realizowane będą w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i Innowacyjność -W niniejszym priorytecie nie będą wspierane projekty, wskazane do realizacji na obszarze wsparcia w ramach priorytetu,,Miasta (wymienione w załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi IZ) -Przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej realizowane będą w Priorytecie,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.9 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego9Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu należy zdefiniować wskaźniki w taki sposób aby dostarczały łatwo weryfikowalnych informacji, na podstawie których można zmierzyć postęp realizacji projektu względem przyjętych założeń należy unikać wyboru takich wskaźników, które nie są związane z istotą projektu oraz tych zbyt skomplikowanych należy wykorzystać w pierwszej kolejności wskaźniki opisujące cele i priorytety programu, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem RPO, a w rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (*). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na charakter projektu należy wykorzystać wskaźniki agregowane w Krajowym Systemie Informatycznym, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem MRR, a na rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (**). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe to należy skorzystać z pozostałych należy zdefiniować wskaźniki w taki sposób aby dostarczały łatwo weryfikowalnych informacji, na podstawie których można zmierzyć postęp realizacji projektu względem przyjętych założeń należy unikać wyboru takich wskaźników, które nie są związane z istotą projektu oraz tych zbyt skomplikowanych należy wykorzystać w pierwszej kolejności wskaźniki opisujące cele i priorytety programu, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem RPO, a w rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (*). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na charakter projektu należy wykorzystać wskaźniki agregowane w Krajowym Systemie Informatycznym, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem MRR, a na rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (**). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe to należy skorzystać z pozostałych

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.10 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego10Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wskaźniki produktu dla Działania 7.1 (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 24 września 2008 r.) Lp. Nazwa wskaźnikaOpis Oznaczenie 272 Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych (m2) Przez powierzchnię wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych rozumie się powierzchnię całkowitą nowo wybudowanych od podstaw obiektów infrastruktury dydaktycznej, sportowo-rekreacyjnej, socjalnej szkół wyższych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. 272 a w tym obiektów dydaktycznych (m2) Obiekty dydaktyczne szkół wyższych, w tym infrastruktura naukowo-badawcza wykorzystywana w zajęciach dydaktycznych np.: laboratoria, biblioteki. 272b w tym infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (m2) Infrastruktura sportowo-rekreacyjna funkcjonująca przy szkołach wyższych i wykorzystywana na cele edukacyjne. 272c w tym infrastruktury socjalnej (m2) Infrastruktura socjalna szkół wyższych np. akademiki, stołówki 273 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych (szt.) Ostateczną definicję wskaźnika opracuje MRR, propozycja definicji IZ RPO: Przez liczbę wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych rozumie się liczbę nowo wybudowanych od podstaw obiektów infrastruktury dydaktycznej, sportowo-rekreacyjnej, socjalnej szkół wyższych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót MRR

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.11 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego11Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 24 września 2008 r.)

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.12 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego12Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 24 września 2008 r.)

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.13 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego13Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 23 września 2008 r.)

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.14 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego14Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 23 września 2008 r.)

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.15 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego15Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 24 września 2008 r.)

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.16 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wskaźniki rezultatu (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 24 września 2008 r.)

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.17 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego17Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Wydatki niekwalifikowalne dla Działania 7.1 (wg załącznika nr 6 do Uszczegółowienia, pkt. K) 1.Wydatki związane z infrastrukturą informatyczną (w tym zakup sprzętu informatycznego) przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu dotyczące wyłącznie infrastruktury przeznaczonej na prowadzenie lekcji informatyki /zajęć (nauk) informatycznych. (nie dotyczy e-usług w edukacji). 2.Wydatki związane z informatyzacją systemu zarządzania placówką, z wyłączeniem wydatków dotyczących e-usług w edukacji. 3.Wydatki związane z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej przekraczające 49 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 4.Wydatki bieżące. 5.Wydatki na naprawy sprzętu.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.18 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego18Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Zasady dofinansowania projektów ³ Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006).

19 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.19 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego19Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Zasady dofinansowania projektów – trwałość projektu

20 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.20 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego20Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Łączenie projektów

21 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.21 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego21Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Ocena oddziaływania na środowisko

22 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.22 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego22Wrocław, 9 –10 października 2008 r. Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów Nr 6,7,8 oraz ZPORR Ewa Badecka- Gola (071) 776 92 06 e-mail: ewa.badecka@umwd.pl Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów Nr 6,7,8 oraz ZPORR Ewa Badecka- Gola (071) 776 92 06 e-mail: ewa.badecka@umwd.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 50-411 Wrocławwww.rpo.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 9 –10 października 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google