Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska
Fot. Willy Sinn Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska

2 Artykuł 14 RDW: Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne
„Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do czynnego udziału we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa Członkowskie zapewniają, że dla każdego obszaru dorzecza zostaną opublikowane i udostępnione społeczeństwu, również użytkownikom, w celu zgłaszania uwag, następujące informacje: a) harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu, w tym wykaz konsultacji społecznych, które należy przeprowadzić, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan; b) wyniki okresowego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, określonych dla danego dorzecza, co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan; c) projekty planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.” Na wniosek udostępnia się dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do opracowania projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

3 Instrumenty procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW na poziomie krajowym (dwóch dorzeczy):
Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), wyrażająca opinie w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności (art. 96 ust. 2 Prawa Wodnego): przedstawia propozycje oraz wnioski dotyczące poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w państwie, opiniuje projekty planów gospodarowania wodami w dorzeczu, opiniuje programy inwestycyjne w zakresie gospodarowania wodami, opiniuje projekty aktów prawnych regulujących sprawy gospodarowania wodami, Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły, Internet, Media.

4 Cele Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły
demokratyzacja procesu podejmowania decyzji, ☼ ☼ uzyskanie społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami, w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, ☼ ☼ ☼ zapewnienie możliwie najszerszego kompromisu społecznego i współdziałania grup docelowych

5 Najważniejsze obszary aktywności Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły:
wpływanie na strategiczne rozwiązania w gospodarce wodnej, monitorowanie opinii różnych środowisk o problemach i planowanych zamierzeniach w zakresie ogólnokrajowych rozwiązań w gospodarce wodnej, dialog pomiędzy różnymi organizacjami i instytucjami, a administracją odpowiedzialną za wdrażanie RDW, promowanie zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

6 Najważniejsze zadania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły w odniesieniu do trzech form udziału społecznego: I Informowanie: przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie kolejnych etapów planowania gospodarowania wodami w świetle RDW oraz wyników planowania, wypracowanie wspólnego stanu znajomości treści i zagadnień planowania /tzw. „wyrównanie poziomów wiedzy”/, II Konsultacje: monitorowanie opinii społeczeństwa w kwestii planowania, ustalenie poziomu akceptacji społecznej w odniesieniu do programu działań, ustalenie najważniejszych obszarów konfliktowych, pozyskanie impulsów i alternatywnych propozycji rozwiązań w kwestiach merytorycznych,

7 Najważniejsze zadania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły w odniesieniu do trzech form udziału społecznego /c.d./: III Czynne zaangażowanie: współpraca przy opracowywaniu programu działań w oparciu o uzasadnione wnioski i zastrzeżenia, analiza obszarów konfliktowych, wypracowanie konsensusu, rozpoznanie podstaw akceptacji społecznej dla decyzji w zakresie gospodarowania wodami, wzmocnienie „fachowej” znajomości stanu rzeczy poprzez upowszechnianie informacji naukowo-technicznej przekazywanej w przystępnej formie.

8 Kryteria sukcesu działania
Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły: uznanie procesu wdrożeniowego - przez wszystkich jego uczestników - za przejrzysty /obiektywny, uczciwy/, efektywność prowadzonych debat i formułowanie konkretnych wniosków końcowych /podstawa dalszych działań: informacyjno-edukacyjnych i wdrożeniowych/, stopień rzeczywistego zaangażowania się w proces przez uczestników KFW, niekwestionowanie przez uczestników /oraz szersze społeczeństwo/ reprezentatywności KFW – tak, by jego działania mogły być odbierane jako wiarygodne oraz stanowić podstawę /punkt wyjścia/ do dalszych prac w lokalnych środowiskach uczestników.

9 Organizacja pracy Forum:
liczba uczestników: 100 – 130 osób, czas trwania 1 do 2 dni /w zależności od zakresu omawianej tematyki/, forma spotkania: sesja plenarna oraz praca w grupach roboczych (panelach dyskusyjnych), harmonogram spotkań: spotkania raz w roku w okresie wiosennym… marzec 2007r., luty 2008r., marzec 2009r. /ustalając zakres tematyczny spotkań w zależności od potrzeb podjęcia dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami/, podstawowa grupa adresatów Forum: zorganizowane społeczeństwo, spotkania otwarte dla przedstawicieli mediów, utworzenie na stronie WWW KZGW „linku” poświęconego KFW zawierającej informacje o organizacji i programie kolejnych spotkań oraz każdorazowe podsumowanie zjazdu wraz z listą zagadnień „do wyjaśnienia”, Każdorazowo - po spotkaniu KFW - zostanie przygotowana krótka informacja prasowa, o spotkaniach KFW powiadamiana będzie prasa branżowa - z zakresu gospodarki wodnej, przemysłu, rolnictwa oraz innych sektorów reprezentowanych na forum. UWAGA! organizacje, związki, zrzeszenia powinny zadbać o kontynuację /zachowanie ciągłości/ personalnej reprezentacji na spotkaniach.

10 Schemat organizacyjny udziału społeczeństwa w Polsce
Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Wodnej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Krajowa Rada Gospodarki Wodnej Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły RZGW Szczecin RZGW Poznań RZGW Wrocław RZGW Gliwice RZGW Kraków RZGW Warszawa RZGW Gdańsk RGWRW RGWRW RGWRW 2 RGWRW RGWRW RGWRW RGWRW Komisja ds. US Komisja ds. US Komisja ds. US 2 Komisje ds. US Komisja ds. US Komisja ds. US przy Dyrektorze RZGW Komisja ds. US S P O Ł E C Z E Ń S T W O

11 W pierwszym kwartale 2007r. (marzec) planowane jest pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego, podczas którego jego uczestnikom przedstawiony zostanie „Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji społecznych". Uczestnicy Forum zostaną również poinformowani o zagadnieniach związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami w świetle norm Ustawy - Prawo wodne.

12 Najważniejszymi narzędziami, które zostaną wykorzystane w procesie udziału społeczeństwa będą:
na poziomie krajowym /dorzeczy/: Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, Krajowe Forum Wodne Obszarów Dorzecza Odry i Wisły, na poziomie regionalnym /regionów wodnych/: Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych oraz powstałe przy nich Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa. Optymalna reprezentatywność społeczna w/w gremiów pozwoli na uzyskanie szeregu cennych opinii i uwag - pomocnych przy określaniu ostatecznej zawartości merytorycznej konsultowanych dokumentów.

13 akceptowalnych społecznie,
*** Opierając się o wiedzę i doświadczenie przedstawicieli poszczególnych grup społecznych, m.in. rolnictwa, rybactwa, administracji samorządowej, przemysłu, etc., możliwe będzie przygotowanie dokumentów: akceptowalnych społecznie, zawierających odpowiednią hierarchizację istotnych problemów gospodarki wodnej, stanowiących podstawę do opracowywania programu wodno-środowiskowego kraju, którego streszczenie ujęte zostanie w planach gospodarowania wodami.

14 Fot. Willy Sinn DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google