Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Jamka-Szymańska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Jamka-Szymańska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Jamka-Szymańska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Joanna Jamka-Szymańska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2 Warunki korzystania z wód - regulacje prawne
art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 1)program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, zwany dalej „programem wodno-środowiskowym kraju”; 1a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 2) plan zarządzania ryzykiem powodziowym; 2a) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza; 4) warunki korzystania z wód regionu wodnego; 5) sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.

3 Warunki korzystania z wód - regulacje prawne
art. 125 ustawy Prawo wodne Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać: 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni; 2) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; 3) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

4 Warunki korzystania z wód - regulacje prawne
art. 73 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z: 3) warunków korzystania z wód regionu wodnego i/lub zlewni. art. 130 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska może nastąpić przez: 2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz ustanowienie zbiorników ochronnych wód śródlądowych na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne.

5 Warunki korzystania z wód - regulacje prawne
art. 115 ust 1 ustawy Prawo wodne Warunki korzystania z wód określają: 1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, 2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, 3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, wykonywania nowych urządzeń wodnych.

6 Warunki korzystania z wód - regulacje prawne
ust 2. Przy sporządzaniu warunków korzystania z wód regionu wodnego uwzględnia się: 1) ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego; 2) ustalenia zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych dotyczących w szczególności ustalenia zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. art 116 ust 1 ustawy Prawo wodne Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu jest konieczne określenia szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód. ust 2. Warunki korzystania z wód zlewni zawierają odpowiednio dane, o których mowa w art.115.

7 Warunki korzystania z wód - regulacje prawne
art 120.ust 1 ustawy Prawo wodne Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu o którym mowa w art. 113 ust.1 pkt 1a. ust 2. Dyrektor regionalnego zarządu, ustalając warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

8 Warunki korzystania z wód – założenia ogólne
Cel warunków korzystania z wód: stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, a w szczególności PGWOD oraz PWŚK; określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych; określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

9 Procedura opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego
Prace merytoryczne Czynności formalno-prawne Decyzja RZGW o przystąpieniu do sporządzenia warunków Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu warunków i ich przedmiocie, możliwości zapoznania się z dokumentacją wyjściowa, możliwością sposobie i terminie składania wniosków Prace przygotowawcze ( analiza materiałów wyjściowych) Formułowanie koncepcji warunków Gromadzenie i analiza wniosków Konkretyzacja rozwiązań ( opracowanie projektu warunków – opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) Wystąpienie do RDOŚ o ustalenie zakresu strategicznej oceny

10 Procedura opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego
Faza uzgodnień z jednostkami współpracującymi Korekty i uzupełnienia projektu warunków i SOOŚ Uzgodnienie z Prezesem KZGW Opiniowanie przez RDOŚ i PWIS Rozpatrywanie uwag i wniosków Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem warunków, możliwości, sposobie, miejscu i terminie składania wniosków Korekty i uzupełnienia projektu Gromadzenie i analiza uwag i wniosków Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW – dokumentacja udziału społecznego Przekazanie wojewodom rozporządzenia Dyrektora RZGW do oceny zgodności z prawem, Opublikowanie rozporządzenia Dyrektora RZGW w dziennikach urzędowych i określenie terminu, od którego obowiązują

11 Procedura opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego
I etap procedury udziału społeczeństwa II etap procedury udziału społeczeństwa

12 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
W dniu 28 października 2011r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku przystąpił do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków wraz z formularzem składania wniosków zostały rozesłane do około 500 użytkowników wód, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych. W wymaganym terminie tj. od 28 października do 30 listopada 2011r. złożono 24 wnioski, które są obecnie analizowane w celu stwierdzenia możliwości uwzględnienia ich w przygotowywanym dokumencie.

13 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

14 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

15 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
Projekt zawierał będzie zapisy dotyczące miedzy innymi: Zachowania przepływu nienaruszalnego. Zakazu obniżenia trwałego istniejącego poziomu wód oraz ciśnienia w poziomie wodonośnym przez pobór wód podziemnych. Wprowadzania zanieczyszczeń do odbiornika o stanie co najmniej dobrym, które nie mogą pogarszać stanu odbiornika do niższego.

16 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
4. Ograniczeń związanych z zakazem możliwości lokalizacji budowli piętrzących w zależności od istotności cieku dla migracji ryb. 5. Zapisy związane z obowiązkiem lokalizacji budowli umożliwiających swobodną migrację ryb. Zgodnie z opracowaniem „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i dobrego potencjału części wód w Polsce” do pobrania na str w zakładce warunki korzystania z wód.

17 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
6 . Ustalenia priorytetów w zakresie zaspokajania potrzeb i przeznaczenia zasobów wodnych: na cele zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz do celów komunalnych; na cele produkcji wyrobów żywnościowych oraz farmaceutycznych; dla zaspokojenia naturalnych potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych; na cele gospodarcze.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Joanna Jamka-Szymańska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google