Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Olsztyn, 24 września 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 PO KL Kamil Dobrenko Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Olsztyn, 24 września 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 PO KL Kamil Dobrenko Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 1 Olsztyn, 24 września 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 PO KL Kamil Dobrenko Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wydział Obsługi EFS Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie ( projekty ponadnarodowe w zakresie 1, 3 i 5 typu operacji wg SzOP) Konkurs zamknięty Nr I/POKL/PN-8.1/2010 Dostępna kwota: 1 500 000,00 PLN Termin składania wniosków : od 23.09.2010 r. do 05.11.2010 r.

3 3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Typy projektów nieobjęte regułami pomocy publicznej: Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim (typ operacji nr 1 wg SzOP POKL). Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo (typ operacji nr 3 wg SzOP PO KL). Typ projektu objęty regułami pomocy publicznej Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (typ operacji nr 5 wg SzOP PO KL).

4 4 Typ beneficjentów: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), tj. podmiotów, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

5 5 Grupa docelowa: pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; przedsiębiorcy, partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); samorządy gospodarcze i zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe. UWAGA! Kryterium dostępu zawęża grupę docelową do pracowników przedsiębiorcy, przedsiębiorców (3 i 5 typ operacji wg SzOP PO KL), których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

6 6 Kryteria dostępu: Grupę docelową projektu stanowią pracownicy przedsiębiorców, przedsiębiorcy, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (kryterium obowiązuje w przypadku typu operacji nr 3 i 5 wg SzOP PO KL). Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/ filię/ oddział) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku), (kryterium obowiązuje w przypadku typu operacji nr 1, 3 i 5 wg SzOP PO KL). UWAGA! We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Projektodawca musi zawrzeć wszystkie elementy powyższego kryterium.

7 7 Kryteria dostępu c.d. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące (kryterium obowiązuje w przypadku typu operacji nr 1, 3 i 5 wg SzOP PO KL). Projekt musi zakładać co najmniej adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (kryterium obowiązuje w przypadku typu operacji nr 1, 3 i 5 wg SzOP PO KL).

8 8 Kryteria strategiczne: Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - 15 pkt.

9 9 Budżet projektu Wielkości i limity* podane w punkcie 2.1 dokumentacji konkursowej nie obejmują budżetu Partnera zagranicznego, o ile finansuje on swoje działania w ramach swojego budżetu, z którym Wnioskodawca najpierw podpisuje list intencyjny, którego kopię załącza do wniosku o dofinansowanie projektu (wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego stanowi Załącznik nr 17.8 do dokumentacji konkursowej), a następnie podpisuje umowę o współpracy ponadnarodowej (wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej stanowi Załącznik nr 17.7 do dokumentacji konkursowej). * Dostępna kwota: 1 500 000,00 PLN. Zgodnie z wytycznymi IZ PO KL oraz na podstawie ustaleń z IP kwota 1 500 000 PLN zawiera 5% rezerwy finansowej przeznaczonej na odwołania Beneficjentów, tj. 75 000 PLN.

10 10 Budżet projektu c.d. Przy ustalaniu budżetu współpracy ponadnarodowej należy przestrzegać poniższych zasad zawartych w Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r.: koszty współpracy ponadnarodowej co do zasady powinny być ponoszone przez partnerów ponadnarodowych proporcjonalnie do korzyści, jakie przynosi im współpraca ponadnarodowa, w przypadku wspólnej realizacji przedsięwzięć, gdzie korzyści odnosi każda ze stron zaleca się stosowanie zasady wzajemności, tj. każdy z partnerów ponosi swoje koszty w projekcie, możliwe jest zastosowanie do części kosztów zasady wzajemności, a do pozostałych zasady podziału kosztów,

11 11 Budżet projektu c.d. w przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie zasady wzajemności, partnerzy uzgadniają zasady podziału kosztów, polegające na równym podziale ogólnych kosztów zadania lub na podziale kosztów wspólnego zadania proporcjonalnie do środków będących w ich dyspozycji albo proporcjonalnie do korzyści wynikających z realizacji zadania przez poszczególnych partnerów. UWAGA! Dla projektów współpracy ponadnarodowej w budżecie szczegółowym projektu należy wskazać wydatki, które dotyczą działań realizowanych poza granicami kraju (koszty tego typu można wskazać w nawiasie obok konkretnego wydatku lub poprzez wskazanie pozycji z budżetu szczegółowego danego roku w uzasadnieniu dla kosztów na końcu wniosku o dofinansowanie).

12 12 Formy działań kwalifikowalnych w ramach współpracy ponadnarodowej W ramach wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej przewidzianych do realizacji w niniejszym konkursie możliwa jest realizacja 5 form działań kwalifikowanych wymienionych w Załączniku nr 8 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL: Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań (1 i 3 typ projektów wg SzOP PO KL). Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (1,3 i 5 typ projektów wg SzOP PO KL).

13 13 Formy działań kwalifikowalnych w ramach współpracy ponadnarodowej c.d. Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów (1,3 i 5 typ projektów wg SzOP PO KL). Wypracowywanie nowych rozwiązań (1,3 i 5 typ projektów wg SzOP PO KL). Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne (1,3 i 5 typ projektów wg SzOP PO KL). UWAGA! Zgodnie z zapisami w Planie Działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII województwa warmińsko-mazurskiego obligatoryjnie należy realizować w ramach projektu następującą formę działania Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (kryterium dostępu) - obowiązuje w przypadku typu operacji nr 1, 3 i 5 wg SzOP PO KL.

14 14 Wartość dodana Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym. Wartością dodaną w odniesieniu do projektów nansowanych z EFS jest m.in.: osiąganie kompleksowych rezultatów (np. przetestowanych i zaadaptowanych do innych warunków, grup tematycznych lub obszarów problemowych); wprowadzenie innowacji (do istniejących przedsięwzięć, polityki itd.); poszerzenie zakresu i zasięgu działań; zapewnienie wyższej jakości działań i rezultatów; rezultaty inne niż wynikające z realizacji zaplanowanych działań.

15 15 Partnerstwo Każdy projekt zgłaszany w ramach niniejszego konkursu jako wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej musi być realizowany w partnerstwie ponadnarodowym. Przy czym pod pojęciem partnerstwa ponadnarodowego należy rozumieć wspólną realizację działań przez polskiego Beneficjenta z co najmniej jednym partnerem zagranicznym pochodzącym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, bez względu na fakt, czy realizuje on projekt współfinansowany z EFS czy nie, lub z kraju nie będącego członkiem UE. Na etapie składania wniosku, Wnioskodawcę i jego potencjalnego partnera/partnerów zagranicznych musi wiązać list intencyjny, którego minimalny zakres stanowi Załącznik nr 17.8 do dokumentacji konkursowej. List intencyjny musi jednoznacznie wskazywać na zamiar podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej.

16 16 Partnerstwo c.d. Umowa o współpracy ponadnarodowej, musi być podpisana w terminie 30 dni roboczych od momentu otrzymania pisma informującego o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji. Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej stanowi załącznik nr 17.7 do niniejszej dokumentacji. Partnerów do współpracy ponadnarodowej można poszukiwać korzystając z następujących baz dostępnych w Internecie: http://www.transnational-toolkit.eu/ - jest to narzędzie przygotowane przez Komisję Europejską pozwalające zarówno na dokonanie wpisu do bazy, jak i wyszukiwanie potencjalnych partnerów; http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=000100010021&sect ionTitle=Find+Partners; http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm będącej także bazą produktów i rezultatów programu Leonardo da Vinci.

17 17 Partnerstwo c.d. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wyłania partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zapisami art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. UWAGA! Partnerzy w projekcie współpracy ponadnarodowej powinni unikać wskazywania jako wspólne zadań, które wymagają przeprowadzenia zamówienia publicznego lub są objęte uregulowaniami w zakresie przestrzegania zasady konkurencyjności. Odpowiedzialność za realizację merytoryczną i finansową tego typu zadań powinien ponosić jeden partner, który wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju (finansującym dane zadanie).

18 18 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Olsztyn, 24 września 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 PO KL Kamil Dobrenko Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google