Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy 2009 – Możliwości uzyskania wsparcia na rozwój firm i ich pracowników w ramach PO KL w województwie pomorskim Gdańsk, 22 kwietnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy 2009 – Możliwości uzyskania wsparcia na rozwój firm i ich pracowników w ramach PO KL w województwie pomorskim Gdańsk, 22 kwietnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Konkursy 2009 – Możliwości uzyskania wsparcia na rozwój firm i ich pracowników w ramach PO KL w województwie pomorskim Gdańsk, 22 kwietnia 2009

2 CEL GŁÓWNY: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE: 1.Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 2.Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 3.Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 4.Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 5.Zwiększanie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; 6.Wzrost spójności terytorialnej. CELE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

3 PLAN DZIAŁANIA uszczegółowienie zapisów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO KL; autorski dokument IP – interpretacja zapisów dokumentów programowych, w kontekście potrzeb regionu; przedstawia zamierzenia IP w danym roku, co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), zasady i terminy wyboru projektów oraz rezultaty planowane do osiągnięcia; obejmuje rok budżetowy (wyjątek stanowił pierwszy Plan Działania dot. lat 2007 – 2008); opracowany dla każdego Priorytetu PO KL (dokumenty komplementarne); opiniowany i zatwierdzany przez IZ PO KL na podstawie rekomendacji Komitetu lub Podkomitetu Monitorującego. Dostępny na stronie: www.defs.woj-pomorskie.pl

4 PROCEDURA KONKURSOWA PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

5 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe

6 Poddziałanie 8.1.1 KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników - Typy projektów: Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). Termin ogłoszenia – II kwartał (maj) 2009 Alokacja – 13 800 000 PLN

7 Poddziałanie 8.1.1 KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników - Kryteria dostępu (obligatoryjne): Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) na terenie województwa pomorskiego oraz ich pracownicy posiadający miejsce pracy na jego terenie. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN. Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Kryteria strategiczne (fakultatywnie): Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% mikro i/lub małe przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy – 5 pkt; Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% mikroprzedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie oraz ich pracownicy (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013) – 5 pkt.

8

9 Poddziałanie 8.1.1 KONKURS II (zamknięty) – na wsparcie osób pracujących- Typy projektów: Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych). Termin ogłoszenia – II kwartał (czerwiec) 2009 Alokacja – 12 000 000 PLN

10 Poddziałanie 8.1.1 KONKURS II (zamknięty) – na wsparcie osób pracujących- Kryteria dostępu (obligatoryjne): Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN. Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku).

11 Poddziałanie 8.1.1 KONKURS II (zamknięty) - na wsparcie osób pracujących- Kryteria strategiczne: Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45 rok życia – 5 pkt; Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - 5 pkt; Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób 50+ wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL – 5 pkt; Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby i/lub podmioty wyłącznie z obszaru jednego powiatu, zgodnie z priorytetowymi kierunkami działań i/lub rodzajami/typami projektów wskazanymi w Powiatowym Programie Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwym dla obszaru zamieszkania/ zlokalizowania grup docelowych określonych w projekcie – 5 pkt.

12 Poddziałanie 8.1.2 KONKURS II (zamknięty) - na wsparcie partnerstw gospodarczych i procesów restrukturyzacyjnych - Typy projektów: Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement),w tym szkoleń i doradztwa zawodowego. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). Termin ogłoszenia – II kwartał (czerwiec) 2009 Alokacja – 6 000 000 PLN

13 Poddziałanie 8.1.2 KONKURS II (zamknięty) - na wsparcie partnerstw gospodarczych i procesów restrukturyzacyjnych - Kryteria dostępu (obligatoryjne): Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i/lub podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN. Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku).

14 Poddziałanie 8.1.2 KONKURS II (zamknięty) - na wsparcie partnerstw gospodarczych i procesów restrukturyzacyjnych - Kryteria strategiczne: Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013) i/lub podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie – 5 pkt; Projekt zakłada tworzenie partnerstw lokalnych współtworzonych przez przedsiębiorców i/lub organizacje zrzeszające pracodawców i/lub samorząd gospodarczy (I typ) – 5 pkt; Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% średnie i/lub duże przedsiębiorstwa i ich pracownicy (typy II, III) – 10 pkt.

15 PROJEKTY INNOWACYJNE – PRIORYTET VIII Temat dla projektów innowacyjnych: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+. Kryteria dostępu: Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r., Maksymalna wartość projektu wynosi 2 500 000 PLN, Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku), Roczny obrót Projektodawcy za ostatni zamknięty rok obrotowy jest co najmniej równy planowanym rocznym wydatkom w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. Kryteria strategiczne: Wsparcie projektów zakładających synergię z innymi działaniami związanymi z ograniczaniem negatywnych skutków procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w województwie pomorskim - 5 pkt; Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – 10 pkt; Realizacja projektu zakłada wypracowanie modelu/mechanizmu współpracy instytucji sektorów publicznego, prywatnego oraz pozarządowego w zakresie wspólnych działań na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ - 5 pkt. Termin ogłoszenia – III kwartał 2009 Alokacja – 5 000 000 PLN

16 Podsumowanie 2008 r – PRIORYTET VIII Zakres projektów szkoleń i doradztwa dla firm realizowanych w ramach projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursów z roku 2008 zarządzania przedsiębiorstwem (planowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych), zasobami ludzkimi, zespołem, działem marketingu i sprzedaży, innowacjami i zmianą, finansami, projektami (11) prawno-kadrowego i finansowo- rachunkowego aspektu funkcjonowania firmy, (5) technik negocjacji (3) profesjonalnej i kompleksowej obsługi klienta (3) ICT (3) rozwoju menadżera (komunikacja, postawy liderskie, efektywne zarządzanie organizacja czasu pracy) i sprzedawcy (komunikacja, negocjacje, skuteczna sprzedaż, sposoby kontaktowania się z klientem) (2) norm ISO (1) marketingu (1) tworzenia biznesplanów (1) bankowości (1) szkoleń językowych (1) pozyskiwania funduszy unijnych (1) kreowania wizerunku firmy (1) nawigacji i aeronautyki (1)

17 Dziękujemy za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Konkursy 2009 – Możliwości uzyskania wsparcia na rozwój firm i ich pracowników w ramach PO KL w województwie pomorskim Gdańsk, 22 kwietnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google