Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"— Zapis prezentacji:

1 Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
Kielce, 8 listopada 2012 r.

2 PROGRAM OCHRONY PRZED POWODZIĄ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY
Uchwałą nr 151/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 roku Rada Ministrów ustanowiła „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Celem Programu jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły na obszarze województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego oraz lubelskiego poprzez efektywne planowanie i realizację środków ochrony oraz rozwój działań prewencyjnych dla ograniczenia zagrożenia powodziowego, ukierunkowanych na zasady planowania przestrzennego i na ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zalewowych. Pełnomocnikiem rządu, który nadzoruje realizację programu we wszystkich pięciu województwach jest Wojewoda Małopolski.

3 PROGRAM OCHRONY PRZED POWODZIĄ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowuje prognozy meteorologiczne możliwych najbardziej obfitych i długoterminowych opadów, wywołujących sytuacje powodziowe oraz prognozy hydrologiczne i hydrauliczne stanów wód we wszystkich rzekach, mających istotny wpływ na ryzyko powodziowe. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracowuje trójwymiarową mapę terenu, niezbędną do wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego. Decyzje inwestycyjne będą podejmowane przy współpracy z samorządem gminnym, Generalną oraz Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska oraz z ekspertami branży wodnej, przyrodniczej, energetycznej i turystycznej. Wszystkie inwestycje prowadzone w ramach programu mają być prowadzone według najlepszych technologii i na najlepszym europejskim poziomie, trwają również prace nad wypracowaniem standardów prowadzenia inwestycji na każdym etapie, od prac projektowych po ich zakończenie.

4

5 Stan wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

6 PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI 08.03.2012 r.
68 zadań 37 projektów dokumentacyjnych 29 projektów inwestycyjnych 2 projekty Pełnomocnika 1- Ocena możliwości wykonania retencji polderowej w dolinie rzeki Wisły i jej dopływów w obszarze dorzecza górnej Wisły 2- Opracowanie standardów prac przedprojektowych, projektowych oraz wykonawczych na potrzeby realizacji Programu Całkowita wartość projektów 499,4 mln zł wartość dokumentacji 278,8 mln zł wartość inwestycji 213,6 mln zł

7 Plan rzeczowo – finansowy 08.03.2012 r.

8 Plan rzeczowo – finansowy 08.03.2012 r.

9 Aktualizacja planu rzeczowo – finansowego 02.08.2012 r.

10 Aktualizacja planu rzeczowo – finansowego 02.08.2012 r.

11 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
„Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki". „Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km , gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie”

12

13 Aktualizacja planu rzeczowo – finansowego październik 2012 r.

14 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW

15 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WEDŁUG POZIOMU ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW REZERWY CELOWE J BUDŻETU PAŃSTWA [mln zł]

16 Realizacja zadań w ramach programu w latach 2008-2012
Rok 2008 W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w 2008 r. zrealizował następujące inwestycje budowlane: „Rozbudowa prawego wału rz. Wisły w km – (most drogowy Sandomierz – Port) oraz w km – (Port – Huta Szkła) w Sandomierzu”. W ramach zadania rozbudowano wał na odcinku 0,93 km za kwotę: 2 253 701,96 zł. „Rozbudowa lewego wału rz. Wisły Kamień Nowy – Szczytniki w km – 1+500; ; – 5+000; – 7+800, gm. Dwikozy, pow. Sandomierz”. W ramach zadania rozbudowano wał na 4 odcinkach o łącznej długości 5,25 km za kwotę: 12 790 300,01 zł „Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km – Maśnik – Ruszcza, gm. Połaniec”. W ramach zadania rozbudowano wał na długości 2 km za kwotę: 2 605 904,87 zł „Odbudowa rzeki Kinety w km gm. Łubnice i Połaniec”. W ramach tego zadania odbudowano 9,5 km rzeki za kwotę: 4 310 705,79 zł. (w tym dopłata z budżetu Wojewody w wysokości ,63 zł) W 2008 r. zrealizowano zadania za łączną kwotę: 21 960 612,63 zł.

17 W 2009 r. zrealizowano zadania za łączną kwotę: 22 896 405,60 zł.
Rok 2009 W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w 2009 r. zrealizował następujące inwestycje budowlane: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565÷5+000 Niekurza-Matiaszów gm. Osiek” o wartości 4 649 227,59 zł. (odcinek wału o dł. 1,435 km) „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km – Tarnowce – Słupiec gm. Łubnice” o wartości 7 682 541,08 zł. (odcinek wału o dł. 2,2 km) Rozbudowa lewego wału rz. Wisły etap I w km – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km – Matiaszów, gm. Osiek” o wartości 2 898 381,87 zł. (odcinek wału o dł. 1,0 km) „Przebudowa przepompowni wodnej w Grabinie gm. Łoniów, woj. Świętokrzyskie” o wartości 2 729 144,19 zł. (wykonano 1 przep.) „Budowa przepompowni wód deszczowych w msc. Rybitwy na cieku Śmierdziączka, gm. Połaniec” o wartości ,87 zł. (wykonano 1 przep.) W 2009 r. zrealizowano zadania za łączną kwotę: 22 896 405,60 zł.

18 Rok 2010 W 2010 r. w ramach „ Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zrealizował zadanie: „Zabezpieczenie p. pow. doliny Kanału Strumień w km zad. 1 na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie” za kwotę: 25 336 220,71 zł. (odcinek wału o dł. 18,0 km) Rok 2011 W 2011 r. w ramach „ Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zrealizował zadanie: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km do km zad. 1 – etap II na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie” za kwotę: 8 218 086,55 zł. (odcinek wału o dł. 3,9 km)

19 Lata W 2012 roku rozpoczęto realizację następujących inwestycji budowlanych: „Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km – w Sandomierzu” za kwotę: 7 357 922,70 zł (w tym planowane wykupy gruntów za 60 000,00 zł) – termin realizacji do r. (odcinek wału o dł. 2,81 km) „Budowa przepompowni wód deszczowych w msc. Łęg na cieku od Okrągłej, gm. Połaniec: za kwotę: 5 982 133,31 zł (w tym umowa z PGE na kwotę 20 933,37 zł) – termin realizacji do r. (1 przep.) „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km zad. Matiaszów, gm. Osiek - II etap (w ramach zad. Inwest. Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km 6+500_9+500 Matiaszów)” za kwotę: 5 914 700,00 zł – termin realizacji do r. (odcinek wału o dł. 2,0 km) „Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km , gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie" za kwotę: 8 732 085,37 zł – termin realizacji I etapu do r., termin realizacji II etapu do r. (odcinek wału o dł. 3,2 km) Ponadto w ramach środków przyznanych w 2012 r. z „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, ŚZMiUW w Kielcach zlecił następujące opracowania dokumentacji projektowych:

20 Opracowanie dokumentacji projektowej pn
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzek Wisły i Czarnej Staszowskiej” za kwotę: 1 678 950,00 zł z terminem wykonania projektu do r Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rz. Koprzywianki”- wał lewy w km , wał prawy w km , za kwotę: 1 693 710,00 zł z terminem wykonania projektu do r. Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km Huta Szkła - Koćmierzów w msc. Sandomierz", za kwotę: ,00 zł z terminem wykonania aktualizacji projektu do r. Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki za planowaną kwotę 2 040 000,00 zł z terminem wykonania projektu do r. Łączna kwota planowana do wydatkowania w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” na lata r. wynosi: 33 539 501,38 zł. Opracowanie na podstawie informacji uzyskanych ze Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

21 W związku z realizacją „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” pojawiła się możliwość sfinansowania wielowariantowych koncepcji ochrony przeciwpowodziowej, a w ślad za tym inwestycji na mniejszych ciekach wodnych bardzo uciążliwych dla wielu mieszkańców. Zatem istnieje możliwość zgłaszania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych do zrealizowania w trybie pilnym. Warunkiem realizacji jest wyłonienie spośród zainteresowanych samorządów lidera danego zadania inwestycyjnego i podpisanie trójstronnej umowy z działającym w imieniu Zarządu Województwa – Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych i Wojewodą Świętokrzyskim.

22

23 ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez opracowywanie map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego, map zagrożeń meteorologicznych, map innych zagrożeń oraz mapy hydrograficznej Polski i udostępnianie tych produktów społeczeństwu poprzez specjalny, nowoczesny system informatyczny ISOK. Produkty te będą wspomagać zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi oraz w każdym innym przypadku zagrożenia, w zakresie, na jaki pozwoli zasób systemu.

24 ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
Mapy zagrożenia powodziowego przedstawiać będą przede wszystkim obszar, który zostanie zalany, jeśli rzeką będzie przemieszczało się wezbranie powodziowe. Tak będzie dla terenów, gdzie nie ma obwałowań. Tam gdzie one zostały zbudowane, wezbranie pomieścić się powinno pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi. Wały mogą zostać przerwane, trzeba więc mieć wiedzę, jaki obszar zostanie zalany, jeśli wały ulegną awarii. Taką informację pokaże mapa zagrożenia powodziowego. Projekt kierowany jest przede wszystkim do społeczeństwa, gdyż dzięki projektowi każda osoba dysponująca komputerem z dostępem do Internetu, będzie mogła sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to o jak dużym stopniu zagrożenia.

25 ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
Odbiorcami rezultatów projektu będą także instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz planowanie ochrony przed powodzią. Przede wszystkim będą to regionalne zarządy gospodarki wodnej, odpowiedzialne za ochronę obszarów zagrożonych powodzią przed zagospodarowaniem ich w sposób utrudniający ochronę. Za planowanie przestrzenne odpowiadają włodarze gmin i marszałkowie województw. To ich obowiązkiem będzie uwzględnienie wyników projektu w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i województw.

26 ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
Odbiorcami produktów ISOK będą również instytucje odpowiedzialne na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia. W szczególności dotyczy to wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, zajmujących się kwestiami ochrony przed powodzią i innymi zagrożeniami oraz reagowaniem kryzysowym. Rozwiązania informatyczne ISOK dostarczone do tych jednostek, znacznie poprawią możliwości zarządzania powodziowego i kryzysowego.

27 Do najważniejszych korzyści społecznych, które zostaną osiągnięte dzięki systemowi ISOK, należą:
ograniczenie strat spowodowanych występowaniem zagrożeń powodziowych, poprzez pokazanie społeczeństwu obszarów zagrożonych, umożliwienie właściwego planowania przestrzennego szczególnie w kontekście zagrożeń powodziowych występujących w dolinach rzek, także tych, które powstaną w wyniku awarii urządzeń wodnych, szczególnie obwałowań rzek, umożliwienie świadomego podejmowania decyzji inwestycyjnych odnośnie ich lokalizacji w obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa, ograniczenie ofiar w ludności w związku z występowaniem żywiołów, w szczególności powodzi, usprawnienie funkcjonowania systemów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach.

28 Korzyści te zostaną osiągnięte dzięki:
budowie systemu informatycznego ISOK, za pomocą którego udostępniane będą inne produkty wytworzone w projekcie, takie jak mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, mapy zagrożeń meteorologicznych (jak np. burz, intensywnych opadów i innych) i mapy innych zagrożeń (np. mapy zagrożonych ujęć wody, ryzyka awarii przemysłowych itp.), mapa hydrograficzna Polski (MPHP), dane o infrastrukturze związanej z gospodarką wodną, dane dotyczące budowli piętrzących, dane wytwarzane przez IMGW-PIB – prognozy, ostrzeżenia, inne dane meteorologiczne i hydrologiczne, itd., pozyskaniu numerycznego modelu rzeźby terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu, wytworzeniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz wykonaniu map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, a także map zagrożeń meteorologicznych i map innych zagrożeń, wykonaniu nowych obliczeń hydrologicznych dla wszystkich rzek objętych projektem, wg jednolitej metodyki i dla jednolitego okresu historycznego, inwentaryzacji dostępnych zasobów informatycznych i zasobów łączności pomiędzy instytucjami współpracującymi w zakresie zarządzania kryzysowego.

29 Wejście w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r
Wejście w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), rozszerza katalog czynności podejmowanych w celu ochrony przeciwpowodziowej. Wprowadza na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uwzględniania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego przy sporządzaniu: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

30 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw W terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast - należy uwzględnić granice obszarów w nich wyznaczonych, wprowadzając zmiany do: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy.

31 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia stycznia 2011 r
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 22 grudnia 2013 r. dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (wykonanej również przez Prezesa KZGW, dostępnej na stronie: ).

32

33 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google