Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZTAB GENERALNY WP ZESPÓŁ DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZTAB GENERALNY WP ZESPÓŁ DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP"— Zapis prezentacji:

1 SZTAB GENERALNY WP ZESPÓŁ DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP UNORMOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Szanowni Państwo ! Armia profesjonalna, to armia składająca się z doskonale wyszkolonych i gotowych do podjęcia najtrudniejszych zadań żołnierzy – ochotników, którzy stanowią obsadę stanowisk służbowych czasu „P”, w tym żołnierzy rezerwy – ochotników, powoływanych do służby czynnej w przypadku konieczności wykonania zadań, które pojawiają się okresowo (zwykle nieprzewidywalnie), np. wystąpienia zjawisk kryzysowych czy wymagających wzmocnienia sił podstawowych. Zorganizowanie kwalifikacji i naboru do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), składających się wyłącznie z ochotników wymaga rozwiązań skutecznie zachęcających obywateli do podejmowania trudów służby w ramach NSR oraz zapewniających ich pozostawanie w tej służbie przez odpowiednio długi czas. Na podstawie materiałów ZPSZ oraz ZOiU P1 SG WP opracował płk Leszek Laszczak Kraków, 18 września 2010 r.

2 NIEZDOLNI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZDOLNI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ
NOWY MODEL UZUPEŁNIANIA SIŁ ZBROJNYCH K W A L F I C J O S UZUPEŁNIENIE WOJENNE NIEZDOLNI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZDOLNI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZ RP „W” UZUPEŁNIENIE MOB. SŁUŻBA KANDYDACKA SŁUŻBA ZAWODOWA OCHOTN I CY SZ RP „P” SZ RP „K” ŻOŁNIERZE REZERWY - OCHOTNICY W RAMACH NSR UZUPEŁNIANIE KRYZYSOWE (SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA) ZASOBY SZ RP ZASOBY REZERW OSOBOWYCH Analiza potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i wynikającej z niej zadań dla Sił Zbrojnych RP wpływa na proces transformacji. Jednym z rezultatów strategicznego myślenia o potrzebie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze asymetrycznym i terrorystycznym jest wyodrębnienie nowego stanu prawnego w państwie, jakim jest „kryzys” i tym samym przygotowanie organizacyjno-formalne „systemu kryzysowo-mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych”. Ta kwestia znalazła swoje odzwierciedlenie w wypracowywanych, w związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP, rozwiązaniach organizacyjno-kadrowych i formalno-prawnych. W wypracowanym w związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych modelu zwiększania zdolności obronnych państwa trudna do przecenienia rola ma przypaść żołnierzom rezerwy. Dlatego budowane są Narodowe Siły Rezerwowe, tworzące możliwość uzupełniania Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych, poprzez nadawanie żołnierzom rezerwy-ochotnikom przydziałów kryzysowych i utrzymywania ich w dyspozycji do pełnienia służby wojskowej. GROMADZENIE REZERW OSOBOWYCH OSOBY PRZENIESIONE DO REZERWY BEZ ODBYCIA SŁUŻBY PRZENIESIENIE DO REZERWY 5

3 UWARUNKOWANIA TWORZENIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
RZĄDOWY PROGRAM z dnia 5 sierpnia 2008 r. „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata ” OKREŚLIŁ NSR UTRZYMYWANE BĘDĄ NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, WZMACNIANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W SYTUACJACH POTRZEBY ICH UŻYCIA DO DZIAŁAŃ W KRAJU I POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁAD NSR WCHODZIĆ BĘDĄ ŻOŁNIERZE REZERWY POSIADAJĄCY NADANE PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE – NA PODSTAWIE KONTRAKTU Ogólne założenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych zostały określone w Rządowym „Programie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008 – 2010”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r. W „Programie..” tym określone zostało przeznaczenie Narodowych Sił Rezerwowych, a także konieczność określenia zachęt do podejmowania tej służby przez żołnierzy rezerwy oraz rekompensat kosztów ponoszonych przez pracodawców zatrudniających takich żołnierzy. Realizacja tego programu została pozytywnie oceniona przez Radę Ministrów w dwa lata po jego przyjęciu. STWORZENIE MATERIALNYCH REKOMPENSAT I ZACHĘT DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W RAMACH NSR ORAZ DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY NSR LICZEBNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RP WYNIESIE NA KONIEC 2010 R. NIE WIĘCEJ, NIŻ 120 TYS. ŻOŁNIERZY SŁUŻBY CZYNNEJ I NSR 3 3

4 PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE LICZEBNOŚCI
SIŁ ZBROJNYCH RP: Liczebność etatowa SZ RP na koniec 2012 roku na poziomie stanowisk etatowych. Liczba stanowisk etatowych żołnierzy na koniec 2012 roku zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów. Stan ewidencyjny żołnierzy w latach na poziomie żołnierzy służby czynnej oraz kandydatów. Liczba żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych - do w 2010 roku oraz do w 2011 i 2012 roku Zmniejszanie stanu etatowego SZ RP zgodnie z „Planami zamierzeń organizacyjnych…” na kolejne lata. Stan ewidencyjny oficerów oraz podoficerów będzie pochodną ich naturalnego „odpływu” (odejście do rezerwy) oraz dopływu ze szkół wojskowych. Zrównanie stanu etatowego i ewidencyjnego (służba czynna i NSR) nastąpi w 2012 roku. 4

5 PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
ZWALCZANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU OCZYSZCZANIE TERENU Z MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH AKCJE POSZUKIWAWCZE I RATOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO UZUPEŁNIANIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH KIEROWANYCH DO MISJI POZA GRANICAMI KRAJU Zasadnicze znaczenia dla wzmocnienia zdolności wojskowych Sił Zbrojnych będzie miała służba rezerwistów |w czasie pokoju w ramach Narodowych Sił Rezerwowych – przeznaczona przede wszystkim na potrzeby reagowania kryzysowego, jak również wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych. W nowelizacjach ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP sprecyzowano podstawowe kryteria kwalifikacyjne w stosunku do żołnierzy, którzy pełniliby służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych.

6 REGULACJE USTAWOWE DOTYCZĄCE
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.) OKREŚLA ZASADY ADMINISTROWANIA ZASOBAMI ŻOŁNIERZY NSR ZASADY ZAWIERANIA KONTRAKTÓW DO NSR ZASADY NADAWANIA PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH ZASADY PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAMACH NSR Całość problematyki dotycząca Narodowych Sił Rezerwowych została określona w tzw. „dużej nowelizacji” ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Przepisy ustawy obejmują szczegółowe rozwiązania w zakresie zawierania kontraktów z żołnierzami rezerwy – ochotnikami, którzy wyrazili chęć pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, nadawania im przydziałów kryzysowych, a także zasad pełnienia służby czynnej przez tych żołnierzy w ramach przygotowania do działań, jak również wykonywania zadań, do których te siły zostały przewidziane, aż po zasady zwalniania z tej służby. Zapisy ustawy odnoszą się również do możliwości rozwoju służbowego żołnierzy NSR poprzez zajmowanie wyższych stanowisk oraz możliwość przejścia do wyższego korpusu kadry w zależności od kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji oraz stopnia wywiązywania się z obowiązków. W tym akcie prawnym został ponadto określony katalog świadczeń dla żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe oraz zakres rekompensat dla pracodawców zatrudniających tych żołnierzy, dotyczący kosztów związanych z zastępstwem odbywającego ćwiczenia wojskowe lub powołanego do służby okresowej pracownika – żołnierza rezerwy. Unormowane też zostały zadania dla terenowych organów administracji wojskowej, wynikające z utworzenia i funkcjonowania NSR. ŚWIADCZENIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY NA PRZYDZIAŁACH KRYZYSOWYCH ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY REZERWY ZMIANĘ ZADAŃ TOAW W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM I WYKORZYSTANIEM NSR 6 6

7 DEFINICJE ZASADNICZYCH POJĘĆ
Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej „Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” - tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia   „Narodowe Siły Rezerwowe” tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Omawiając problematykę tworzenia i funkcjonowania NSR oraz służby przygotowawczej należy podkreślić, że ustawowo w zupełnie nowy sposób zdefiniowano pojęcie „żołnierz rezerwy”, określono także, jaka grupa obywateli stanowi zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Zgodnie z Ustawą Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – to ogół żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. 7

8 GŁÓWNE ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZASOBÓW OSOBOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY
SŁUŻBA KANDYDACKA ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA STAŁA KONTRAKTOWA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PRZESZKOLENIE WOJSKOWE DOTYCHCZASOWE ZASOBY ŻOŁNIERZY REZERWY ZASOBY OSOBOWE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Źródłem tworzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych będą żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także ze służby kandydackiej, ponadto dotychczasowi żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej służby wojskowej oraz studenci i absolwenci szkół wyższych po przeszkoleniu wojskowym. Przewidziano również możliwość odbywania służby przygotowawczej przez ochotników, w tym absolwentów szkół wyższych, na potrzeby służby w NSR. OFICEROWIE REZERWY PODOFICEROWIE REZERWY SZEREGOWI REZERWY

9 AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP
DOTYCZĄCE NSR ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 497) WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE ZAWIERANIA KONTRAKTÓW NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 562) WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PRACODAWCOM ZATRUDNIAJĄCYM ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH NADANY PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY ZA OKRES ODBYWANIA PRZEZ TYCH ŻOŁNIERZY ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH LUB PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 509) WESZŁO W ŻYCIE WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE ODBYWANIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 563) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ŻOŁNIERZOM REZERWY POSIADAJĄCYM PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE (Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 971) Zgodnie z delegacjami zawartymi w cytowanej wcześniej ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP, podstawowymi aktami wykonawczymi dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania NSR są rozporządzenia wskazane na slajdzie. WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY (Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 974 ) WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 170, poz.1144 ) WEJDZIE W ŻYCIE 23.09 9

10 URUCHOMIENIE PROCESU TWORZENIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
DECYZJA Nr 401/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych OKREŚLENIE zadań dla osób funkcyjnych resortu Obrony Narodowej dotyczących zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiających wdrożenie rozwiązań dotyczących tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych. ROZKAZ Nr 47/SG/P1 SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych W celu zapoczątkowania realizacji przedsięwzięć w zakresie tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych, przygotowano i wdrożono Decyzję Ministra Obrony Narodowej, określającą szczegółowe zadania i podział kompetencji w tym zakresie komórek i jednostek organizacyjnych. Budowa i funkcjonowanie NSR wymaga bowiem wykonania szeregu czynności organizacyjnych, logistycznych i szkoleniowych. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydany został rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP, określający szczegółowe zadania dla dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i innych dowódców (komendantów, szefów, dyrektorów) podległych jednostek oraz komórek organizacyjnych w zakresie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu tworzenia NSR. OKREŚLENIE zadań i terminów ich realizacji dla Kierownictwa i komórek organizacyjnych Sztabu Generalnego WP oraz dla Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych) w zakresie naboru i obsadzania stanowisk służbowych żołnierzami NSR, procesu ich szkolenia oraz wdrożenia rozwiązań dotyczących służby przygotowawczej. 10

11 DOKUMENTY USZCZEGÓŁAWIAJĄCE PROCES TWORZENIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
WPROWADZONO ROZKAZEM SZEFA SGWP Nr 214/SG/P1 z dnia 24 marca 2010 r. do użytku służbowego informator pt.: „NARODOWE SIŁY REZERWOWE. VADEMECUM” WPROWADZONO ROZKAZEM SZEFA SGWP Nr 416/SG/P1 z dnia 8 czerwca 2010 r. do użytku służbowego opracowanie pt.: „ SYSTEM UZUPEŁNIANIA SIŁ ZBROJNYCH RP ŻOŁNIERZAMI NSR” WYDANO WYTYCZNE SZEFA ZOiU – P1 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przygotowania jednostek wojskowych i terenowych organów administracji wojskowej do wdrożenia nowego podsystemu uzupełniania stanowisk służbowych żołnierzami NSR Natomiast w celu uszczegółowienia zasad i procedur postępowania jednostek wojskowych i terenowych organów administracji wojskowej w procesie naboru ochotników i uzupełniania stanowisk żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych wydano szereg opracowań i informatorów, a w tym m.in.: Wprowadzono do użytku służbowego, rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP (Nr 214/SG/P1 z dnia 24 marca 2010 r.) informator pt. „Narodowe Siły Rezerwowe. Vademecum” ; Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP (Nr 416/SG/P1 z dnia 8 czerwca 2010 r.) wprowadzono do użytku służbowego opracowanie pt.: „SYSTEM UZUPEŁNIANIA SIŁ ZBROJNYCH RP ŻOŁNIERZAMI NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH”; Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 wydał: - „Wytyczne w sprawie przygotowania jednostek wojskowych i terenowych organów administracji wojskowej do wdrożenia nowego podsystemu uzupełniania stanowisk służbowych żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych” (z dnia 30 marca 2010 roku); - oraz „Wytyczne w sprawie rozpoczęcia procesu kwalifikowania i naboru ochotników w celu uzupełnienia stanowisk służbowych przeznaczonych dla Narodowych Sił Rezerwowych” (z dnia 30 kwietnia 2010 r.). Opracowania te powinny zapewnić sprawne uzupełnianie ochotnikami stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR. () WYDANO WYTYCZNE SZEFA ZOiU – P1 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpoczęcia procesu kwalifikowania i naboru ochotników w celu uzupełnienia stanowisk służbowych przeznaczonych dla NSR 11

12 ZASOBY ŻOŁNIERZY REZERWY
ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZASOBÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH SŁUŻBA PRZYGOTO-WAWCZA SŁUŻBA KANDYDACKA ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA (STAŁA I KONTRAKTOWA) ZASOBY ŻOŁNIERZY REZERWY - OFICEROWIE Szanowni Państwo ! W myśl przyjętych regulacji, źródłem zasobów osobowych NSR w pierwszym etapie rekrutacji są byli żołnierze zawodowi, a także żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej i dotychczasowi żołnierze rezerwy. Jednak z uwagi na potrzeby SZ RP oraz wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom , już w pierwszej dekadzie października rozpocznie się szkolenie ochotników, którzy nie odbyli szkolenia wojskowego. Służba takich osób w NSR będzie możliwa po odbyciu przez te osoby służby przygotowawczej, stosownie do posiadanego wykształcenia. Służba przygotowawcza to także oferta dla tych osób, które nie zamierzają wiązać się ze służbą wojskową na dłużej, ale chcą uzyskać wyszkolenie wojskowe. Zasilą one zasoby przeszkolonych żołnierzy rezerwy do wykorzystania w czasie „W”. Zakładamy, że kwalifikacja kandydatów na poszczególne stanowiska służbowe będzie w maksymalnym stopniu zapewniała dopasowanie wojskowych i cywilnych kwalifikacji kandydatów do wymogów danego stanowiska służbowego, przewidzianego dla żołnierzy NSR. ZASOBY OSOBOWE NA POTRZEBY NSR - PODOFICEROWIE - SZEREGOWI

13 URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967 R. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP (Dz.U z 2004 r. Nr 241, poz 2416, z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 170, poz.1144 Decyzja MON Nr 340/MON z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających uruchomienie i funkcjonowanie służby przygotowawczej w 2010 r. Rozkaz Nr 768/SG/P1/ Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowanie służby przygotowawczej w 2010 r. 13

14 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA OFICERA Do 6 miesięcy ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA PODOFICERA Do 5 miesięcy ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA SZEREGOWEGO Do 4 miesięcy ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 14 14

15 KOMPETENCJE ORGANÓW WOJSKOWYCH W PROCESIE PLANOWANIA UZUPEŁNIENIA NSR
MINISTER OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD ORGANIZACJI I ZUPEŁNIEŃ – P1 DEPARTAMENT BUDŻETOWY MON DOWÓDZTWA RSZ (RÓWNORZĘDNE) INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

16 Jak zostać żołnierzem NSR ?
Złożenie wniosku do WKU OCHOTNIK DO SŁUŻBY W NSR Dołączenie życiorysu, odpisu skróconego aktu urodzenia, świadectwa pracy, informacji z KRK, zaświadczenia o zatrudnieniu, inne dokumenty. Skompletowanie wymaganych dokumentów WOJSKOWY KOMENDAT UZUPEŁNIEŃ - Sprawdzenie czy jest wakujące stanowisko i spełnianie kryteriów doboru przez ochotnika, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i służby poza granicami państwa, wystąpienie o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa, przesyła dokumenty do dowódcy JW. Postępowanie kwalifikacyjne i podpisanie kontraktu DOWÓDCA JW Przeprowadzenie sprawdzianu ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego, a w przypadku akceptacji kandydata: określenie stanowiska dla żołnierza, określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków w ramach NSR, podpisanie kontraktu. PODSTAWA: Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

17 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NSR
NALEŻNOŚCI FINANSOWE uposażenie za każdy dzień czynnej służby; dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi; zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby. np. ŚWIADCZENIA RZECZOWE zakwaterowanie zbiorowe; umundurowanie i wyekwipowanie; bezpłatne wyżywienie. np. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE opieka medyczna; opieka stomatologiczna; - zaopatrzenie w produkty lecznicze. np. OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH gwarancja stabilności zawodowej; zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.; ograniczenie możliwości rozwiązywania stosunku pracy. np.

18 MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO:
PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W RAMACH ROZWOJU SŁUŻBOWEGO MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO: PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, AWANSOWANIE I OBEJMOWANIE WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH, PRZECHODZENIE DO WYŻSZYCH KORPUSÓW KADRY. Po określonym czasie służby w NSR Podwyższenie wykształcenia Dobra opinia służbowa Odpowiednie predyspozycje Możliwość ubiegania się o przyjęcie do wyższego korpusu kadry KURS PODOFICERSKI do 2 miesięcy SZEREGOWI Wykształcenie średnie wykształcenie wyższe PODOFICEROWIE KURS OFICERSKI do 3 miesięcy wykształcenie wyższe

19 KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z PRACODAWCAMI I ŻOŁNIERZAMI NSR
Wypracowanie modelowych rozwiązań w relacjach pracownik pracodawca, tworzenie atmosfery zrozumienia Uświadamianie znaczenia ochotniczej służby w NSR i zachęcanie pracodawców do jej wsparcia Organizowanie szkoleń i seminariów oraz wizyt w jednostkach wojskowych Dostarczanie pracodawcom wiedzy na temat wpływu służby w NSR na wzrost kompetencji i dyscypliny pracowników Współpraca z instytucjami państwowymi i publicznymi na rzecz budowy społecznego prestiżu służby w rezerwie Rozpatrywanie wniosków i skarg pracodawców i żołnierzy rezerwy Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzującej dobre przykłady współpracy

20 PODSUMOWANIE 2010 ROK 2011 ROK Nabór ochotników – żołnierzy rezerwy do służby w NSR – od 1 lipca 2010 r. Rozpoczęcie procesu obsadzania stanowisk żołnierzami NSR – od 1 lipca 2010 r. Opracowanie programów szkolenia w ramach służby przygotowawczej – do czerwca 2010 r. Rozpoczęcie procesu szkolenia żołnierzy NSR w ramach ćwiczeń rotacyjnych – od jesieni 2010 r. Rozpoczęcie naboru ochotników bez przeszkolenia wojskowego do służby przygotowawczej – od 1 lipca 2010 r. Rozpoczęcie szkolenia w ramach służby przygotowawczej – od października 2010 r. 2010 r. 2011 r.

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZTAB GENERALNY WP ZESPÓŁ DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google