Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część I. WPROWADZENIE. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część I. WPROWADZENIE. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

2 Część I. WPROWADZENIE

3 FUNKCJE OCENY SYTUACJI KADROWEJ
INFORMACYJNA Wnioski z działalności kadrowej w danym roku. Kompleksowa ocena sytuacji kadrowej. KONTROLNA Monitoring i analiza zjawisk w działalności kadrowej. Zebranie danych do oceny sytuacji kadrowej. PROGNOSTYCZNA Wytyczne do działalności kadrowej na kolejny rok. Kierunki polityki kadrowej na rok następny. SIŁY ZBROJNE RP

4 OCENA SYTUACJI KADROWEJ ma umożliwić:
ZDEFINIOWANIE STANU AKTUALNEGO ZDEFINIOWANIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ OKREŚLENIE PROGNOZ WSKAZANIE KIERUNKÓW DALSZYCH DZIAŁAŃ

5 OCENY SYTUACJI KADROWEJ
ZASADNICZE CELE OCENY SYTUACJI KADROWEJ Ocena: Realizacji głównych zamierzeń polityki kadrowej określonych w „Planie rozwoju polityki kadrowej i systemu szkolnictwa wojskowego w Siłach Zbrojnych RP w latach …...”. Praktycznego funkcjonowania i przestrzegania przepisów ustawy pragmatycznej oraz aktów prawnych wykonawczych. przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców wojskowych. Zdefiniowanie niepożądanych zjawisk oraz rekomendowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych lub prawnych. Określenie głównych kierunków działalności kadrowej na kolejny rok.

6 CELE OCENY SYTUACJI KADROWEJ
MOŻLIWE DZIAŁANIA MOŻLIWE ZAGROŻENIA OCENA SYTUACJI KADROWEJ PEŁNA WIEDZA O STANIE KADR NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH DOWODZENIA JAKI JEST ODPŁYW KADRY? CZY POWINNY BYĆ DOKONANE ZMIANY W POLITYCE KADROWEJ? JAKI JEST POZIOM STABILIZACJI ZAWODOWEJ? CZY PLANOWANE POTRZEBY UZUPEŁNIENIOWE BĘDĄ WYSTARCZAJĄCE? JAKI JEST POZIOM TOŻSAMOŚCI? CZY ISTNIEJE POTRZEBA INICJOWANIA ZMIAN W PRAGMATYCE SŁUŻBOWEJ? JAKI JEST ZAKRES ROTACJI NA STANOWISKACH? CZY NALEŻY DOSKONALIĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KADROWYMI? CZY NIEPLANOWANE ZMIANY ORG.-ETAT. I DYSLOKACYJNE MIAŁY WPŁYW NA WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ? JAK WZMOCNIĆ SYSTEM MOTYWACYJNY? DIAGNOZA PROGNOZA CZY SYTUACJA NA CYWILNYM RYNKU PRACY MA WPŁYW NA UKOMPLETOWANIE JEDNOSTKI? JAKICH DOKONAĆ ZMIAN PERSONALNYCH?

7 Część II. WYTYCZNE

8 OCENA SYTUACJI KADROWEJ polega na:
1. Porównaniu stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej z jej stanem etatowym 2. Porównaniu wymagań kwalifikacyjnych posiadanych przez żołnierzy i pracowników wojska z wymaganiami zawartymi w opisach zajmowanych przez nich stanowisk służbowych (pracy) 3. Wskazaniu ewentualnych różnic i nieprawidłowości między stanem rzeczywistym a stanem określonym w odrębnych przepisach, w szczególności w decyzjach, wytycznych, programach oraz planach, w sprawach kadrowych i personalnych 4. Przedstawieniu innych, nie wymienionych w ppkt. 1 – 3 zagadnień dotyczących spraw kadrowych i personalnych

9 SYSTEMOWY CHARAKTER OCENY SYTUACJI KADROWEJ
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 94, poz. 426) Decyzja Nr 317/MON z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (D.Urz. MON nr 14 z 2008r.) Organizacja Szkolenie podległych organów (na kolejnych szczeblach dowodzenia) Wydanie wytycznych Harmonogram Określenie nieprzekraczalnych terminów Koordynacja na kolejnych szczeblach dowodzenia Treść Decyzja i wytyczne do oceny sytuacji kadrowej Uwzględnienie specyfiki jednostki organizacyjnej Zakres Na każdym szczeblu dowodzenia (od pułku wzwyż) Szczeblowe zasilanie i przetwarzanie informacji

10 TRYB PRZYGOTOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ
1. Przygotowanie przez dowódców wymienionych w art. 44 ust.1pkt 2 ustawy szczegółowych harmonogramów opracowania i przeprowadzenia oceny sytuacji kadrowej w podległych JW 2. Wydanie wytycznych 3. Szkolenia podległych dowódców i organów kadrowych z uwzględnieniem zakresu oceny i specyfiki JW 4. Monitoring i bieżący nadzór nad wykonaniem oceny 5. Ocena sytuacji kadrowej JW z udziałem szczebla nadzorującego

11 ORGANIZACJA PRZEBIEGU OCENY SYTUACJI KADROWEJ
OCENA SYTUACJI KADROWEJ pułk, brygada (równorzędne) 15.02 01.10 15.12 do 15.03 28.02 15.01 DEPARTAMENT KADR OCENA SYTUACJI KADROWEJ dywizja, skrzydło, flotylla, OW, korpus Odprawa z szefami organów kadrowych OCENA SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ OCENA SYTUACJI KADROWEJ RSZ, IWsp. SZ Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej ŻW, DGW, IWSłZdr, AW JO i KO podporządkowane MON… MINISTER OBRONY NARODOWEJ SG WP Część analityczno - decyzyjna Część sprawozdawczo - wykonawcza 11 11

12 HARMONOGRAM PRZEBIEGU OCENY SYTUACJI KADROWEJ
MINISTER OBRONY NARODOWEJ 28.02 15.02 Departament Kadr Departament Kadr 15.03 Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej JO i KO podporządkowane MON, Sekretarzowi i podsekretarzom w MON, Dyrektorowi Generalnemu MON oraz dyrektorom KO MON ŻW, DGW pułk, brygada (równorzędne) SG WP Odprawa z szefami organów kadrowych JO i KO podporządkowane Szefowi SG WP i szefom KO tworzącym SG WP RSZ, DO, IWsp. SZ, IWSłZdr OW, korpus, dywizja, skrzydło, flotylla, AW, WSO (równorzędnych) pułk, brygada (równorzędne) 01.10 31.10 20.11 15.12 15.01 12 12

13 OCENA SYTUACJI KADROWEJ zawiera:
1. INFORMACJA O ZASADNICZYCH CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ KADROWYCH 2. SYTUACJA KADROWA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ 3. SYTUACJA KADROWA PRACOWNIKÓW WOJSKA 4. ZASADNICZE PRZYCZYNY WYSTĘPUJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 5. WNIOSKI I ZADANIA 6. ZESTAWIENIA ANALITYCZNE

14 METODYKA OCENY SYTUACJI KADROWEJ zawiera:

15 PRZYGOTOWANIE OCENY SYTUACJI KADROWEJ
WYTYCZNE METODYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ WYTYCZNE OGÓLNE WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WYTYCZNE DO OCENY PERSONALNEJ PRACOWNIKÓW WOJSKA

16 WYTYCZNE OGÓLNE ZAKRES OCENY SYTUACJI KADROWEJ
SPOSÓB PROWADZENIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ PRZYGOTOWANIE OSÓB FUNKCYJNYCH ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM OCENY ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE OCENA SYTUACJI PERSONALNEJ PRACOWNIKÓW WOJSKA WNIOSKI Z OCENY SYTUACJI KADROWEJ

17 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
MIEJSCE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ (ORGANIZACYJNEJ) W STRUKTURZE SIŁ ZBROJNYCH LUB RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH (RÓWNORZĘDNYM) USYTUOWANIE JEDNOSTKI W NADRZĘDNEJ STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZADANIA REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z PROFESJONALIZACJĄ SZ RP GŁÓWNE ZADANIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ KADROWĄ REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SZKOLNICTWO WOJSKOWE LICZBA STANOWISK POZOSTAJĄCYCH W KOMPETENCJI KADROWEJ ORGANÓW WYMIENIONYCH W ART.44 STAN REALIZACJI ZAMIERZEŃ KADROWYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE ROZWOJU SZ RP …… ZASADNICZE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE JW SYTUACJA NA RYNKU PRACY ZMIANY ORGANIZACYJNO – ETATOWE; WPŁYW POSIADANYCH ZASOBÓW KADROWYCH NA ZDOLNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ W KRAJU I POZA GRANICAMI KRAJU

18 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSADY STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH CHARAKTERYSTYKA OPISOWO- LICZBOWA STRUKTURA WIEKOWA ŻOŁNIERZ ZAWODOWYCH STRUKTURA KWALIFIKACJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - wykształcenie wojskowe; - wykształcenie cywilne; - znajomość języków obcych; - uprawnienia specjalistyczne. KADENCYJNOŚĆ NA STANOWISKACH, W TYM POWTARZANIE KADENCJI ZOŁNIERZE ZNAJDUJĄCY SIĘ W INNYM STANIE NIŻ OKREŚLONYM W ART. 19 ZGODNOŚĆ KWALIFIKACJI Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W CZĘŚCI III KOSS

19 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
STRUKTURA I LICZBA STANOWISK SŁUŻBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH KADRY ORAZ KORPUSACH I GRUPACH OSOBOWYCH CHARAKTERYSTYKA OPISOWO-LICZBOWA NAJWYŻSZY I NAJNIŻSZY WSKAŻNIK UKOMPLETOWANIA W KO UKOMPLETOWANIE STANOWISK DOWÓDCZYCH, W TYM PROGNOZA ZMIAN WSKAŹNIKA UKOMPLETOWANIA PRZYCZYNY NISKIEGO UKOMPLETOWANIA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH PIONACH FUNKCJONALNYCH ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA KOBIET (STAN, UWARUNKOWANIA, PROBLEMY) PODJĘTE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PRAWNE W CELU ZWIEKSZENIA UKOMPLETOWANIA OCENA PROCESU ADAPTACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ POTRZEBY UZUPEŁNIENIA STANOWISK I PROGNOZA ICH REALIZACJI W ROKU NASTĘPNYM OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH UKOMPLETOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH WNIOSKI I ZAGROŻENIA

20 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU TOŻSAMOŚCI STOPNIA WOJSKOWEGO POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA ZE STOPNIEM ETATOWYM ZAJMOWANEGO STANOWISKA WSKAZANIE OBSZARU W POLITYCE KADROWEJ, W KTÓRYM ISTNIEJE REALNA MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ WSKAŹNIK POZIOMU TOŻSAMOŚCI STOPNIA WOJSKOWEGO POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA ZE STOPNIEM ETATOWYM W KO OCENA ROZMIESZCZENIA PODOFICERÓW NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH NAJWYŻSZY I NAJNIŻSZY POZIOM TOŻSAMOŚCI LICZBA OFICERÓW I PODOFICERÓW ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA NIŻSZE NIŻ POSIADANY STOPIEŃ WOJSKOWY (ANALIZA TEGO STANU) PODJĘTE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE, PRAWNE I KADROWE REALNA PROGNOZA ZWIĘKSZENIA WSKAŹNIKA W KORPUSIE PODOFICERÓW WNIOSKI I ZAGROŻENIA

21 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
OPINIOWANIE SŁUŻBOWE LICZBA KADRY PODLEGAJĄCEJ OPINIOWANIU (w poszczególnych korpusach kadry) WG PODSTAW OPINIOWANIA OGÓLNE OCENY UZYSKANE PODCZAS OPINIOWANIA W ZWIĄZKU Z UPŁYWEM KADENCJI OGÓLNE OCENY UZYSKANE PODCZAS OPINIOWANIA KADRY ZWOLNIONEJ W TRAKCIE KADENCJI WPŁYW OCEN NA DECYZJE KADROWE: liczba żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej liczba i realizacja wniosków o pozostawienie w służbie W CZĘŚCI OPISOWEJ PRZEDSTAWIĆ: LICZBĘ I SPOSÓB ROZPATRZENIA ODWOŁAŃ LICZBĘ KADRY, KTÓRA W WYNIKU OPINIOWANIA ZOSTAŁA WYZNACZONA NA: WYŻSZE, TE SAME LUB RÓWNORZĘDNE STANOWISKA ALBO PRZENIESIONA DO REZERWY KADROWEJ PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCE WNIOSKI O POZOSTAWIENIE W SŁUŻBIE (ocena dostateczna) OCENĘ ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIA PRZEZ OPINIUJĄCYCH PRAGMATYCZNYCH AKTÓW PRAWNYCH NAJCZĘŚĆIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY FORMALNO – PRAWNE W PROCESIE OPINIOWANIA WNIOSKI OGÓLNA OCENA UZYSKANA PRZEZ KADRĘ PODLEGAJĄCĄ OPINIOWANIU UMIEJĘTNOŚĆ OCENIANIA PRZEZ PODLEGŁĄ KADRĘ SWOICH PODWŁADNYCH OBSZARY WYMAGAJĄCE POPRAWY

22 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
ZGODNOŚĆ WYZNACZEŃ Z PROPOZYCJĄ DOWÓDCY JW W ZAKRESIE DALSZEGO PRZEBIEGU SŁUŻBY OFICERÓW I PODOFICERÓW WYNIKI OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO % REALIZACJI LICZBA PROPOZYCJI W ZAKRESIE WYZNACZEŃ: NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE NA RÓWNORZĘDNE LUB TO SAMO STANOWISKO SŁUŻBOWE PRZENIESIENIA DO REZERWY KADROWEJ NP. W ZWIĄZKU ZE SKIEROWANIEM NA STUDIA PODYPLOMOWE, ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH (W TYM % REALIZACJI) LICZBA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, KTÓRYM W PROGNOZIE BLIŻSZEJ OKREŚLONO SKIEROWANIE NA STUDIA PODYPL. I KURSY (STAŻE), W TYM LICZBA I PRZYCZYNY ICH NIEZREALIZOWANIA PRZEBIEG PROCESU OKREŚLANIA INDYWIDUALNYCH PROGNOZ (LICZBA I PRZYCZYNY ZMIANY LUB WERYFIKACJI INDYWIDUALNEJ PROGNOZY)

23 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
ZWOLNIENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZE STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRZED UPŁYWEM KADENCJI LICZBA I PROCENT ZWOLNIONYCH PRZED UPŁYWEM KADENCJI W STOSUNKU DO OGÓŁU ZWOLNIONYCH ORAZ PRZYCZYNY TYCH ZWOLNIEŃ (DOT. ZWOLNIONYCH ZE STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ Z ZAWODWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) ZIDENTYFIKOWANIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ W KONTEKŚCIE ZWOLNIEŃ KADRY PRZED UPŁYWEM KADENCJI

24 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
KIEROWANIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA LICZBA KADRY SKIEROWANEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA wg. KO i GO, PKW OCENY UZYSKANE PODCZAS OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO ZA OKRES SKIEROWANIA DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA ZGODNOŚĆ REALIZOWANYCH ZADAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA Z ZADANIAMI NA STANOWISKU ZAJMOWANYM W KRAJU UDZIAŁ KADRY DOWÓDCZEJ I SZTABOWEJ W OGÓLNEJ GRUPIE KADRY KIEROWANEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA ŚREDNI OKRES „NIEOBECNOŚCI” KADRY NA ZAJMOWANYM STANOWISKU W MACIERZYSTEJ JEDNOSTCE OCENA DOŚWIADCZENIA I UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANYCH PRZEZ KADRĘ PODCZAS SŁUŻBY POZA GRANICAMI (w tym decyzje personalne wynikające z tej oceny) WSKAZAĆ EWENTUALNE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z KIEROWANIA KADRY DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA DLA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ

25 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
POWIERZANIE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CHARAKTERYSTYKA OPISOWO-LICZBOWA LICZBA ŻOŁNIERZY, KTÓRYM POWIERZONO CZ. P. O. W MACIERZYSTEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM: liczby podoficerów zawodowych, którym powierzono cz. p. o. na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera liczby żołnierzy zawodowych, którym powierzono cz. p. o. na stanowisku przewidzianym dla pracownika wojska LICZBA ŻOŁNIERZY POZOSTAJĄCYCH W REZERWIE KADROWEJ LUB DYSPOZYCJI I SKIEROWANYCH DO JEDNOSTKI W CELU CZASOWEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH PRZYCZYNY POWIERZENIA CZ. P. O. ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM OCENY POZIOMU WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, KTÓRYM POWIERZONO CZ. P. O. WNIOSKI: Zasadność powierzania cz. p. o. żołnierzom jednostki Możliwe rozwiązania w działalności służbowej

26 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DOPŁYW ŻOŁNIERZY DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NA PODSTAWIE KONTRAKTU NA PEŁNIENIE SŁUŻBY STAŁEJ I TERMINOWEJ CHARAKTERYSTYKA OPISOWO-LICZBOWA DOPŁYW ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KORPUSÓW KADRY OCENA PRZYGOTOWANIA OGÓLNEGO I SPECJALISTYCZNEGO DO WYKONYWANIA ZADAŃ NA PIERWSZYM STANOWISKU SŁUŻBOWYM REALIZACJA PROCESU POWOŁYWANIA KANDYDATÓW DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH OCENA ZASOBÓW KADROWYCH I ICH WPŁYW NA POZIOM UKOMPLETOWANIA PROGNOZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA (KO, GO, SW, ITP.) POTRZEB W ZAKRESIE UZUPEŁNIENIA PIERWSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE KADRY W ROKU NASTĘPNYM I NA KOLEJNE LATA. WNIOSKI: Priorytetowe potrzeby kadrowe mające zasadniczy wpływ na wykonywanie zadań przez daną jednostkę organizacyjną Możliwe kierunki doskonalenia działalności służbowej zapewniające dopływ szeregowych zawodowych

27 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
POTENCJAŁ KANDYDATÓW DO WYZNACZENIA NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE ZESTAWIENIE IMIENNE ZESTAWIENIE WYKONANE NA PODSTAWIE: OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO ŻOŁNIERZY DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PROPOZYCJI DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W ZAKRESIE DALSZEGO PRZEBIEGU SŁUŻBY ŻOŁNIERZY POSZCZEGÓLNYCH KORPUSÓW OSOBOWYCH; OCENY DOŚWIADCZENIA UZYSKANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZY W RAMACH PEŁNIENIA SŁUŻBY W KRAJU I POZA GRANICAMI PAŃSTWA OCENY WYPEŁNIANIA ZADAŃ W RAMACH CZ. P. O.

28 WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
REALIZACJA ZAMIERZEŃ ZWIĄZANYCH Z WNIOSKOWANIEM O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH ORAZ MEDALI RESORTOWYCH CHARAKTERYSTYKA OPISOWO-LICZBOWA LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LICZBA ZREALIZOWANYCH WNIOSKÓW WNIOSKI: Zasadnicze powody nie zrealizowania wniosków przygotowywanych w jednostce wojskowej (podległych jednostkach)

29 ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
STRUKTURA ZWOLNIEŃ WG PODSTAW ZWOLNIENIA Z PODZIAŁEM NA KORPUSY KADRY I KORPUSY OSOBOWE STRUKTURA ZWOLNIEŃ WG NABYTYCH UPRAWNIEŃ DO ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO (bez uprawnień, częściowe, pełne uprawnienia) PRZYCZYNY WYPOWIADANIA STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PODJĘTE DZIAŁANIA W ZAKRESIE UZUPEŁNIANIA WAKATÓW LICZBA ZWOLNIONYCH ŻOŁNIERZY WG KORPUSÓW KADRY I KORPUSÓW OSOBOWYCH ANALIZA ZWOLNIEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZE SŁUŻBY WOJSKOWEJ POTRZEBY NABORU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PLANOWANIE EWENTUALNYCH PRZESUNIĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH KADRY I KORPUSACH OSOBOWYCH WNIOSKI: 1. MOŻLIWE ZAGROŻENIA DLA WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ JW W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIAMI KADRY 2. PROPOZYCJE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH FLUKTUACJĘ KADRY

30 SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ ZAWODOWĄ
OCENA UKOMPLETOWANIA I OBSADY PERSONALNEJ KOMÓREK KADROWYCH POD WZGLĘDEM ILOŚCIOWYM I JAK0ŚCIOWYM ORAZ POTRZEBY W ZAKRESIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO KADRY I PRACOWNIKÓW TEGO PIONU FUNKCJONALNEGO OCENY UZYSKANE PODCZAS KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI LUB INNE UPOWAŻNIONE ORGANY WOJSKOWE ORAZ ZASADNICZE UWAGI I STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI OCENY FUNKCJONOWANIA SI „SPIRALA” ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA OSÓB I STRUKTUR KADROWYCH W PROCESIE ZARĄDZANIA ZASOBAMI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA WNIOSKI: 1. OCENA ADEKWATNOŚCI STRUKTURY ORGANIZACYJNO-ETATOWEJ KOMÓRKI PERSONALNEJ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA KADRAMI 2. POTRZEBY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PERSONELU KADROWEGO 3. PROPOZYCJE ZMIAN PERSONALNYCH NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KADROWĄ

31 OCENA SYTUACJI KADROWEJ
WNIOSKI I ZADANIA OCENA SYTUACJI KADROWEJ WNIOSKI SZCEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH PROBLEMÓW NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY W DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ DANEJ JEDNOSTKI ZASADNICZE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KADROWYMI ELEMENTY DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ (OD PLANOWANIA POTRZEB KADROWYCH DO ZWOLNIENIA KADRY Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) ZAKOŃCZENIE WNIOSKÓW NAJWAŻNIEJSZYMI ZADANIAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ DO REALIZACJI W NADCHODZĄCYM ROKU


Pobierz ppt "Część I. WPROWADZENIE. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google