Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA"— Zapis prezentacji:

1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
OSTROŁĘKA Wrzesień 2010 r.

2 PODSTAWY PRAWNE USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 Nr 241 poz z późn. zm.) - ART. 98a pkt. 1-5 - ART. 98b pkt. 1-5 - ART. 98c - ART. 98d pkt. 1-5 - ART. 98e pkt. 1-4 - ART. 98f - ART. 98g pkt. 1-3 DOKUMENTY NORMATYWNE I AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ MOJEGO WYSTĄPIENIA TO: - Ustawa z dnia 21 LISTOPADA 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U Nr 241 poz z późn. zm.); - podpisany „PROJEKT” rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej. PODPISANY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

3 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PRZEZNACZONA JEST GŁÓWNIE DLA OCHOTNIKÓW, NIEPEŁNIĄCYCH DO TEJ PORY SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JAKIEJKOLWIEK FORMIE. STOSUNEK SŁUŻBOWY W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ POWSTAJE W DRODZE POWOŁANIA, NA PODSTAWIE DOBROWOLNEGO ZGŁOSZENIA SIĘ DO TEJ SŁUŻBY (złożenia wniosku). Służba przygotowawcza przeznaczona jest głównie dla ochotników, niepełniących do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie. Stosunek służbowy w służbie przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

4 - nie karana za przestępstwo umyślne;
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA: - nie karana za przestępstwo umyślne; - posiadająca obywatelstwo polskie; - posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej; - wiek co najmniej osiemnaście lat; DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA: - niekarana za przestępstwo umyślne; - posiadająca obywatelstwo polskie; - posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej; - wiek co najmniej osiemnaście lat; odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia. Co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. - posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia wyższego - kształcenie na potrzeby korpusu oficerskiego), średniego - kształcenie na potrzeby korpusu podoficerskiego lub gimnazjalnego - kształcenie na potrzeby korpusu szeregowych.

5 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTREZBY KORPUSU OFICERSKIEGO Do 6 miesięcy w szkole oficerskiej ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERSKIEGO Do 5 miesięcy, w szkole podoficerskiej ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTREZBY KORPUSU SZEREGOWYCH Do 4 miesięcy, w CiOSz Szkoleniu w ramach służby przygotowawczej podlegać będą kandydaci, którzy nie odbyli jakiejkolwiek formy służby wojskowej. Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej będzie wynosił: - na oficera – kształcenie do 6 miesięcy w wyższej szkole oficerskiej, - na podoficera – kształcenie do 5 miesięcy w szkole podoficerskiej, na szeregowego – szkolenie do 4 miesięcy w centrum lub ośrodku szkolenia wojskowego. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej podzielone będzie na dwa etapy: Szkolenie podstawowe - jednakowe dla wszystkich, Szkolenie specjalistyczne – zróżnicowane dla oficerów, podoficerów oraz szeregowych i zakończone będzie egzaminem warunkującym przyjęcie do służby w NSR. Podstawą do realizacji procesu kształcenia lub szkolenia będą odpowiednio programy kształcenia i szkolenia, opracowane w szkołach wojskowych oraz centrach i ośrodkach szkolenia wojskowego. ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

6 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej będą składać wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie świadectwa (dyplomy) ukończenia szkoły (studiów) wraz z życiorysem, skróconym odpisem aktu urodzenia, informacją z Krajowego Rejestru Karnego oraz inne dokumenty, które będą uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach, do wniosku, załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

7 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NASTĘPUJE PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH KRYTERIÓW: - pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej powołanej przez wojskowego komendanta uzupełnień; Przyjęcie do służby przygotowawczej następuje po spełnieniu określonych kryteriów, w wyniku pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej oraz po stwierdzeniu posiadania przez kandydata orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej. - stwierdzeniu posiadania przez kandydata orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej;

8 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE MA CHARAKTER KONKURSOWY, A PODSTAWĘ REKOMENDACJI W SPRAWACH POWOŁANIA DANEJ OSOBY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ LUB BRAKU TEJ REKOMENDACJI STANOWIĄ: - wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw i innych dokumentów; - wynik rozmowy kwalifikacyjnej; Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią: - wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw i innych dokumentów, - wynik rozmowy kwalifikacyjnej; - potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia. - potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

9 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRZEPROWADZA POWOŁANA ROZKAZEM DZIENNYM WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ KOMISJA REKRUTACYJNA W SKŁADZIE: - przewodniczący; - dwaj członkowie, w tym sekretarz. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem dziennym wojskowego komendanta uzupełnień komisja rekrutacyjna w składzie: - przewodniczący; - dwaj członkowie, w tym sekretarz. W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć, za zgodą wojskowego komendanta uzupełnień, z głosem doradczym przedstawiciel komendanta lub dowódcy jednostki wojskowej, w której osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej będzie pełniła tę służbę. W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć, za zgodą wojskowego komendanta uzupełnień, z głosem doradczym przedstawiciel komendanta ośrodka szkolenia (szkoły wojskowej) lub dowódcy jednostki wojskowej, w której osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej będzie pełniła tę służbę.

10 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK, OBEJMUJE:
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK, OBEJMUJE: - analizę złożonych dokumentów; - rozmowę kwalifikacyjną; Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek, obejmuje: - analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej; rozmowę kwalifikacyjną. Z postępowania rekrutacyjnego sporządza się sprawozdanie zawierające rekomendację komisji rekrutacyjnej w sprawie powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub wskazanie przyczyn braku takiej rekomendacji.

11 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SIĘ O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
OSOBY NIEPOSIADAJĄCE ORZECZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ UBIEGAJĄCĄ SIĘ O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ KIERUJE SIĘ DO: - wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej; Wojskowy komendant uzupełnień, niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji, kieruje osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającej orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, do: - wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, - wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej. - wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

12 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NASTĘPUJE ZA POMOCĄ KART POWOŁANIA W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej i zwolnienia z niej, a w przypadku jej pełnienia w kilku okresach również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie. Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą kart powołania. W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej i zwolnienia z niej, a w przypadku jej pełnienia w kilku okresach również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie. Kartę powołania do służby przygotowawczej oraz wezwanie do jej pełnienia w drugim okresie wojskowy komendant uzupełnień doręcza osobie powołanej do tej służby nie wcześniej niż na dziewięćdziesiąt dni przed dniem stawienia się do służby przygotowawczej i nie później niż na czternaście dni przed tym dniem.

13 OŚRODKI SZKOLENIA, W KTÓRYCH PROWADZONE BĘDZIE SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
1 Ośrodek Szkolenia Kierowców – Grudziądz GRUDZIĄDZ Centrum Szkolenia MW – Ustka USTKA Centrum Szkolenia WLOP – Koszalin KOSZALIN Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Toruń Centrum Szkolenia WLąd. – Poznań POZNAŃ TORUŃ Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - Zegrze ZEGRZE WARSZAWA Ośrodek Szkolenia Kierowców przy 10 Pułku Sam. – Warszawa MIŃSK MAZOWIECKI Centrum Szkolenia Inż.. Chem. – Wrocław WROCŁAW Centrum Szkolenia SP - Dęblin DĘBLIN Dyslokacja centrów i ośrodków kształcenia oraz ich możliwości szkoleniowe przedstawia slajd. Centrum Szkolenia ŻW - Mińsk Mazowiecki

14 Kandydaci na szeregowych NSR
PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2010 r. NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH Zakończenie szkolenia Podstawowego 23 grudnia 2010 Zakończenie szkolenia specjalistycznego 31 stycznia 2011 Przyjęcie do ośrodka 04 października 2010 Przysięga wojskowa 11 listopada 2010 Kandydaci na szeregowych NSR MIESIĄCE SZKOLENIA SZKOLENIE PODSTAWOWE X r. XI.2010 r. XII r. I.2011 r. SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PRZERWA ŚWIĄTECZNA Zasadnicze terminy szkolenia: r. – r. – szkolenie podstawowe, r. – r. – szkolenie specjalistyczne, r. – przysięga, r. – r. - przerwa świąteczna. E G Z A M I N Szkolenie podstawowe – 3 miesiące r. – r. Przysięga wojskowa – r. Przerwa świąteczna– r. – r. Szkolenie specjalistyczne – 1 miesiąc r. – r.

15 Obowiązki żołnierzy służby przygotowawczej
Obowiązek przestrzegania przepisów i regulaminów dotyczących służby, umundurowania, itp. Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej Nakaz zachowania apolityczności na czas służby

16 Prawa żołnierzy służby przygotowawczej
Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

17 Prawa żołnierzy służby przygotowawczej
- w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. - na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, - zasiłki i świadczenia alimentacyjne - opieka zdrowotna, obowiązek ubezpieczeniowy - okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. - pierwszeństwo w zakresie pośrednictwa pracy, oraz inne przywileje pracownicze - rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

18 Prawa żołnierzy służby przygotowawczej
- Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką: Korpus oficerów: 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego; Korpus podoficerów: 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego; Korpus szeregowych: 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę, - mogą być przyznawane nagrody i zapomogi, - żołnierzom delegowany przysługują należności za podróże służbowe, - zwrot kosztów pomocy prawnej, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zakończy się orzeczeniem o umorzeniu

19 UPOSAŻENIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW – 1500 ZŁ 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego PODOFICERÓW – 1000 ZŁ 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego SZEREGOWYCH – 750 ZŁ 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Stawki uposażenia przewidziane dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą zostały uzależnione od rodzaju korpusu, na potrzeby którego będą kształceni. W Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. Nr 41, poz. 241) określono następujące stawki: 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (2500 zł) w przypadku podchorążych – co daje kwotę miesięczną 1500 zł; 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (2500 zł) w przypadku kadetów – co daje kwotę miesięczną 1000 zł; 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (2500 zł) w przypadku elewa – co daje kwotę miesięczną 750 zł.

20 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI FINANSOWE ŻIOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
NAGRODY I ZAPOMOGI NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZASIŁKI POGRZEBOWE, ODPRAWY POŚMIERTNE ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU ODPRAWA W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


Pobierz ppt "SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google