Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy prawa dotyczące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy prawa dotyczące"— Zapis prezentacji:

1 Przepisy prawa dotyczące
P R Z E D S Z K O L A

2 Z zapisu art. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r
Z zapisu art. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), zgodnie z którym ilekroć w przepisach prawa jest mowa o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.

3 Dyrektor przedszkola – zadania
Dyrektor przedszkola – konkurs, wymagania, wybór, odwołanie Ustawa o systemie oświaty (art. 36, art. 36a, art. 38) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. Dz. U. Nr 184, poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej Dz. U. Nr 60, poz. 373 Dyrektor przedszkola – zadania Ustawa o systemie oświaty (art. 39) Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.

4 Podstawa programowa – definicja, treści Dokumentacja przedszkolna
Ustawa o systemie oświaty (art. 3 pkt 13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (§ 1 pkt 1 oraz załącznik 1) Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 Dokumentacja przedszkolna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (§ 1, § 2, § 10, § 11, § 18, § 19, § 22 i § 23) Dz. U. Nr 23, poz. 225.

5 Bezpieczeństwo i higiena w przedszkolu
Programy i podręczniki wychowania przedszkolnego – sposób wyboru, dopuszczania i zatwierdzania Ustawa o systemie oświaty (art. 22a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz z późn. zm. Dz. U. Nr 89, poz. 730 Bezpieczeństwo i higiena w przedszkolu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69

6 Bezpieczeństwo dzieci przebywających w górach, pływających itp.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne Dz. U. Nr 57, poz. 358 Krajoznawstwo i turystyka w przedszkolu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Dz. U. Nr 135, poz. 1516

7 Kształcenie specjalne
Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Dz. U. Nr 19, poz. 167 Kształcenie specjalne Ustawa o systemie oświaty (art. 71b, art. 71c) Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm. Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r w świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (wzór nr 68). Dz. U. Nr 97, poz. 624

8 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. Nr 228, poz. 1487 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych Dz. U. Nr 228, poz. 1488

9 Cudzoziemskie dzieci w przedszkolu
Ustawa o systemie oświaty (art. 94a) Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia Dz. U. Nr 57, poz. 361. Nauczyciele – cudzoziemcy w przedszkolu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi Dz. U. Nr 85, poz. 432

10 Innowacje i eksperymenty Kultura fizyczna w przedszkolu
Indywidualne nauczanie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzecze i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. Nr 173, poz. 1072 Innowacje i eksperymenty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki Dz. U. Nr 56, poz. 506 Kultura fizyczna w przedszkolu Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (art. 19 ust. 1) Tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz z późn. zm. Religia w przedszkolu Ustawa o systemie oświaty (art. 12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm. Dz. U. Nr 36, poz. 155.

11 Przyjmowanie dzieci do przedszkola Doskonalenie nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (§ 1 ust. 1, § 2 i § 6) Dz. U. Nr 26, poz. 232. Doskonalenie nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków Dz. U. Nr 46, poz. 430

12 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle prawa podlegające nadzorowi sprawowanemu przez DYREKTORA PRZEDSZKOLA

13 1. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć, w którym na bieżąco ma dokumentować przebieg pracy wychowawczo dydaktycznej; po zrealizowaniu zajęć powinien dokonać wpisu tematów i potwierdzić realizację swoim podpisem. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr , poz. 1047) nie ma konkretnych wskazówek dotyczących sposobu dokonywania zapisu w dzienniku Mają to być ich tematy.

14 2. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. W Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz w Rozporządzeniu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu przedszkola nie ma wytycznych ani wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia obserwacji dzieci oraz ich dokumentowania. Jest tylko zapis o konieczności dokonywania tych czynności.

15 3. Nauczyciel zobowiązany jest do konstruowania indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci, realizowanych w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. W Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół nie ma instrukcji ukierunkowujących nauczyciel co do sposobu opracowywania programów wspomagających rozwój dziecka. Podczas tworzenia programów należy pamiętać, że ich zasięgiem obejmujemy dzieci wymagające wspomagania i korygowania rozwoju, a nie wszystkie dzieci będące pod opieką nauczyciela.

16 4. Nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania informacji o gotowości dziecka pięcio-, sześcioletniego objętego wychowaniem przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza przedszkolna). W Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół jest informacja o konieczności przeprowadzenia z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole. Ważne jest, aby rodzice lub prawni opiekunowie otrzymali informacje zwrotne o wynikach pierwszej diagnozy. W kwietniu informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole nanosi się na druk znajdujący się w Rozporządzeniu MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624): załącznik do rozporządzenia– nr wzoru – 70, symbol – MEN – I/54/2/. W tym samym miesiącu wydaje się je rodzicom lub prawnym opiekunom.

17 5. Nauczyciel zobowiązany jest do planowania pracy wychowawczo - dydaktycznej i ponosi odpowiedzialność za jej jakość. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli, w tym związanych z planowaniem pracy z dziećmi.

18 6. Nauczyciel ma systematycznie informować rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu oraz o podstawie programowej wychowania przedszkolnego i włączać rodziców do kształtowania u dzieci określonych tam wiadomości i umiejętności. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół reguluje wyżej wymienione obowiązki, ale nie określa, w jakiej formie ma się to odbywać. Najczęściej w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego umieszcza się na tablicach ogłoszeń dla rodziców zadania wychowawczo-dydaktyczne realizowane w wybranych okresach.

19 7. Nauczyciel ma informować rodziców o postępach rozwojowych ich dziecka, a także włączać ich do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają. W Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół czytamy, iż nauczyciel ma przekazywać informacje o przebiegu rozwoju każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola, a więc trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletniego. Nie ma informacji ani wskazówek dotyczących sposobu ich przekazywania.

20 8. Nauczyciel ma współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów i Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji reguluje działania w tym zakresie.

21 Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego. Art. 22a. Ustawy o Systemie Oświaty Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

22 Ustawa o systemie oświaty
Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego. Dopuszczone do użytku programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

23 Rozporządzenie Program wychowania przedszkolnego i program nauczania dopuszcza do użytku w danym przedszkolu dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Nauczyciel może zaproponować program opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

24 Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, jeżeli:
1. stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawi programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 2) zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 3) jest poprawny pod wzglądem merytorycznym i dydaktycznym.

25 Przed dopuszczeniem programu do użytku, dyrektor może zasięgnąć dodatkowej opinii specjalistów. warto określić czas, w jakim taka opinia będzie dokonywana, np. 14 dni. Należy również uwzględnić czas, w którym członkowie rady pedagogicznej będą mogli zapoznać się ze wszystkimi proponowanymi programami, aby ostatecznie programy mogły być dopuszczone do użytku. Wszystkie programy dopuszczone do użytku, stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego na dany rok.

26 Uchwała ……/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola w ……
Uchwała ……/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola w ……. z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm. uchwala co następuje: § 1 Rada Pedagogiczna Przedszkola w …. opiniuje pozytywnie zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Pedagogicznej ………………………………………………………..

27 Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

28 Dziennik zajęć przedszkola
WCZEŚNIEJ TERAZ Dokumentowało się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej Dokumentujemy przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej Wpisywało się oznaczenie programu Nie wpisuje się oznaczenia programu Odnotowywało się obecności dzieci na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych Odnotowywało się obecności dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć

29 Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze wychowanków dokonuje dyrektor placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

30 Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez:
skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych wpisanie daty złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

31 WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI PRZEZ DYREKTORA
organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.

32 Organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach
Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

33 1. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci danego oddziału (dzieci grupy przedszkolnej). 2. Jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmioro, dyrektor przedszkola występuje do organu prowadzącego o zorganizowanie nauki religii dla tych dzieci. Organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym. Liczba dzieci w grupie nie powinna być mniejsza niż trzy (§ 2, ust. 2 rozporządzenia). 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole może na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego zorganizować nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny niż zostało opisane wyżej (§ 2, ust. 4 rozporządzenia). 4. Jeżeli w pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą dzieci przedszkoli prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych (§ 2, ust. 3 rozporządzenia).

34 Zgodnie z treścią § 5 ww. rozporządzenia przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola, wydanego przez: 1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego, 2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

35 Cofnięcie skierowania jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu.
O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane (§ 5, ust. 2 rozporządzenia).

36 Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku przedszkoli jest zatrudniony: 1) w przypadku jednego organu prowadzącego, przez dyrektora przedszkola wskazanego przez organ prowadzący, 2) w przypadku kilku organów prowadzących, przez organ wskazany w porozumieniu określającym zasady prowadzenia grup w punktach katechetycznych. Nauczyciel religii uczący w pozaszkolnym punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik szkolny (§ 7, ust. 5 rozporządzenia).

37 Nauka religii w przedszkolach wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i związków wyznaniowych.

38 O czym należy pamiętać! Od 1 września 2011 roku, dzieci w wieku 5 lat będą obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 5 lat.

39 W przedszkolu, oddziale przedszkolnym zespół tworzy się przed opracowaniem arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012 Zespół, nie później niż do 30 kwietnia danego roku określa zalecane formy i sposoby pomocy Dyrektor, na tej podstawie planuje organizację pomocy, w roku szkolnym 2011/2012 (w arkuszu organizacji)

40 Arkusze organizacji pracy przedszkola zatwierdzane są przez organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku. Arkusz organizacji pracy przedszkola zawiera godziny na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Organizacja pracy: W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie organizacji wychowania, nauczania i opieki, stosuje się przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola.


Pobierz ppt "Przepisy prawa dotyczące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google