Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do realizacji Projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do realizacji Projektu"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do realizacji Projektu
Ewa Grela Dyrektor Projektu

2 I. OPIS PROJEKTU e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.3. – Poprawa jakości kształceniaPoddziałanie – Modernizacja treści i metod kształcenia

3 I. OPIS PROJEKTU Projekt prowadzony jest na zasadzie partnerstwa przez: WSiP (Lider) i Combidata Poland (Partner) Lider Projektu - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne (ok tytułów), sprawdzone materiały edukacyjne zgodne z podstawą programową, praktyczne pomoce dydaktyczne, innowacyjne materiały edukacyjne (np. podręczniki w postaci e-booków zaaprobowane przez MEN, plansze interaktywne), doświadczanie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Partner Projektu - Combidata Poland największy partner szkoleniowy Microsoft w Europie Środkowej i Wschodniej roku 2008, partner roku 2008 Oracle Polska, biblioteka własnych szkoleń elektronicznych, biblioteka szkoleń SkillSoft, biblioteka książek Books 24x7, tworzenie szkoleń dedykowanych, doświadczenie w przygotowaniu platformy edukacyjno-kompetencyjnej oraz w prowadzeniu szkoleń ECDL, szkoleń technicznych i miękkich.

4 II. CELE PROJEKTU Cel główny: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów na podstawie Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych (GPKKK). W obszarze ośmiu przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, języka angielskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie (przedsiębiorczości) rozwijanych będzie 7 kompetencji kluczowych opisanych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

5 II. CELE PROJEKTU Kompetencje Kluczowe kształtowane w Projekcie: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość.

6 II. CELE PROJEKTU 2. Cele szczegółowe: opracowanie dokumentu „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych" („GPKKK”), opracowanie 168 jednostek e-learningowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych do 8 przedmiotów, pilotażowe wdrożenie GPKKK w 200 gimnazjach w Polsce, rozwój zdolności i osobowości uczniów, przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

7 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych jest zgodny z obowiązującą podstawą programową, a jego obudowa dydaktyczna jest ściśle związana z treściami kształcenia przedmiotów objętych tym Projektem.

8 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
Sposób realizacji Projektu: Praca z jednostką e-learningową Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Wirtualne Koła Naukowe Testy diagnostycznie Wykorzystanie jednostki e-learningowej: podczas samodzielnej pracy ucznia (dostęp do pracowni informatycznej w godzinach pozalekcyjnych), na zajęciach lekcyjnych. E-learning pozwala na: wykorzystanie multimedialnych treści edukacyjnych, zarządzanie procesem kształcenia, egzekwowanie wiedzy. Komponenty platformy e-learningowej wspomagające proces kształcenia: szkolenia, testy, prace domowe, komunikator, fora dyskusyjne, wirtualne klasy.

9 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
Sposób realizacji Projektu: Praca z jednostką e-learningową Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Wirtualne Koła Naukowe Testy diagnostycznie Metody wykorzystywane w Lokalnych Zespołach Projektowych: 1. Metody projektów: łączenie różnych dyscyplin w jednym projekcie, samodzielna, indywidualna lub grupowa praca uczniów wokół uzgodnionych problemów, nacisk na przebieg procesu realizacji projektu, a nie efekt końcowy. 2. E-learning: fora, czaty. Efekt końcowy pracy: np. opracowanie, film, makieta, dzieła, przedstawienie, wydarzenie, prezentacja. Nauczyciel zobowiązany jest do: zapewnienia właściwych warunków do realizacji projektu, bezpieczeństwa i skuteczności działań, do motywowania uczniów: zarażania pasją, inspirowania.

10 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
Sposób realizacji Projektu: Praca z jednostką e-learningową Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Wirtualne Koła Naukowe Testy diagnostycznie Grupy prowadzone metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone przez pięć miesięcy w pierwszej klasie gimnazjalnej. Optymalna ilość godzin: 12 godzin miesięcznie (łącznie 60 godzin). Osoby prowadzące Szkolne Grupy Wyrównawcze otrzymają materiały z problematyką zajęć do każdej z 60 godzin pracy.

11 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
Sposób realizacji Projektu: Praca z jednostką e-learningową Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Wirtualne Koła Naukowe Testy diagnostycznie 400 utalentowanych uczniów, średnio po dwóch z każdej szkoły. Praca jednocześnie z wykorzystaniem e-learningu oraz metody projektów. Po pierwszym i drugim roku nauki: obóz naukowy w ośrodkach akademickich.

12 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
Sposób realizacji Projektu: Praca z jednostką e-learningową Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Wirtualne Koła Naukowe Testy diagnostyczne Cel: pomoc w zaplanowaniu indywidualnych procesów kształcenia ucznia poprzez monitorowanie jego rozwoju i podnoszenie poziomu motywacji. Aby testy spełniły swój cel istotna jest systematyczny pomiar pracy i aktywności ucznia oraz dostarczanie mu informacji zwrotnej. Projekt e-Akademia Przyszłości zakłada udział uczniów w czterech testach diagnostycznych.: Test 1.: Sprawdzający wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów na wejściu do Projektu. Test 2., Test 3., i Test 4. przeprowadzany będzie pod koniec pierwszego, drugiego i trzeciego roku nauki. Test ten ma na celu zbadania przyrostu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

13 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
Sposób realizacji Projektu: Praca z jednostką e-learningową Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Wirtualne Koła Naukowe Testy diagnostyczne Wykorzystanie wyników testów: do oceny sumującej, do oceny przyrostu wiedzy rocznej, dwuletniej, do wykazania, w którym zakresie uczniowie mają największe trudności, do modyfikacji procesu kształcenia kolejnego rocznika uczniów, do oceny, czy uczniowie opanowali kompetencje kluczowe wykazane w GPKKK.

14 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
2. Podstawa współpracy ze szkołami i nauczycielami. 1. Umowa Współpracy ze Szkołami – podpisana na konferencji w marcu 2010r. 2. Umowa Współpracy z Nauczycielami – podpisywana na szkoleniu w sierpniu 2010r. W przypadku nieobecności Nauczyciela na szkoleniu: Podpisana w dwóch egzemplarzach przez Dyrektora Projektu Umowa zostanie wysłana pocztą na adres szkoły. Nauczyciel zobowiązany jest do jak najszybszego podpisania Umowy i odesłania jednego egzemplarza na adres Biura Projektu. 3. Umowa z osobami prowadzącymi Szkolne Grupy Wyrównawcze - podpisywana na szkoleniu w sierpniu 2010r. Podpisana w trzech egzemplarzach przez Dyrektora Projektu Umowa zostanie wysłana pocztą na adres szkoły. Nauczyciel zobowiązany jest do jak najszybszego podpisania Umowy i odesłania jednego egzemplarza na adres Biura Projektu.

15 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
2. Podstawa współpracy ze szkołami i nauczycielami. 4. Umowa z Opiekunami Sali Komputerowej – Umowa z opiekunami, którzy jednocześnie są nauczycielami przedmiotowymi i biorą udział w szkoleniu, podpisana zostanie na szkoleniu. Podpisane w trzech egzemplarzach przez Dyrektora Projektu Umowy z pozostałymi opiekunami sali komputerowej zostaną wysłane pocztą na adres szkoły. Nauczyciel zobowiązany jest do jak najszybszego podpisania Umowy i odesłania jednego egzemplarza na adres Biura Projektu. 5. Umowa z osobami prowadzącymi Lokalne Zespoły Projektowe. Umowy podpisywane będą przed drugim i trzecim semestrem. Podpisane w trzech egzemplarzach przez Dyrektora Projektu Umowy zostaną wysłana drogą pocztową na adres szkoły. Nauczyciel zobowiązany jest do jak najszybszego podpisania Umowy i odesłania jednego egzemplarza na adres Biura Projektu.

16 III. REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
3. Obudowa GPKKK - materiały dla Nauczycieli i dla Uczniów Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej: 168 jednostek e-learnigowych, 168 instrukcji do jednostek e-learnigowych przeznaczonych dla nauczycieli, 336 ćwiczeń otwartych do jednostek e-learnigowych (po dwa ćwiczenia do każdej jednostki), Poradnik metodyczny zawierający zbiór scenariuszy lekcyjnych „Jak kształtować kompetencje kluczowe?” Część 1., Poradnik metodyczny zawierający zbiór scenariuszy lekcyjnych „Jak kształtować kompetencje kluczowe?” Część 2. oraz Część 3., „Metoda projektów. Poradnik metodyczny”, kurs e-learnigowy z obsługi platformy, kurs e-learnigowy z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych przeznaczony dla nauczycieli, testy diagnostyczne Materiały dydaktyczne i szkoleniowe dla: Lokalnych Zespołów Projektowych, Szkolnych Grup Wyrównawczych, Wirtualnych Kół Naukowych przeznaczone dla uczniów biorących udział w tym działaniu.

17 IV. WSKAŹNIKI 1. Raporty Osoby prowadzące Lokalne Zespoły Projektowe, Szkolne Grupy Wyrównawcze oraz Opiekunowie Sali Komputerowej zobowiązani są do sporządzania raportów i przekazywania ich zgodnie z podpisanymi umowami do Biura Projektu. 2. Testy Testy diagnostyczne przeprowadzone na wejściu do Projektu oraz po pod koniec pierwszego, drugiego i trzeciego roku nauki mają na celu pomiar kompetencji kluczowych uczniów oraz zbadanie ich przyrostu w trakcie trwania Projektu.

18 Lokalne Zespoły Projektowe
IV. WSKAŹNIKI Raporty: Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Opiekun Sali Komputerowej Osoba prowadząca Lokalny Zespół Projektowy zobowiązania jest do: Sporządzenia raportu ze zrealizowanego projektu interdyscyplinarnego oraz zamieszczenia go na platformie e-learningowej. Po zrealizowaniu Projektu Nauczyciel zobowiązany jest do odesłania do Biura Projektu Protokołu Odbioru Dzieła zawierającego: datę umieszczenia projektu na platformie e-learningowej oraz tytuł projektu.

19 Szkolne Grupy Wyrównawcze
IV. WSKAŹNIKI Raporty: Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Opiekun Sali Komputerowej Osoba prowadząca Szkolną Grupę Wyrównawczą zobowiązana jest do: Sporządzenia dokumentacji projektowej z przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych (listy obecności, dziennika zajęć pozalekcyjnych, karty obserwacji Ucznia). Comiesięcznego sporządzenie protokołu częściowego odbioru dzieła, zawierającego: datę wykonania części dzieła, liczbę zrealizowanych godzin lekcyjnych, temat zajęć przeprowadzonych w ramach Szkolnych Grup Wyrównawczych.

20 Opiekun Sali Komputerowej
IV. WSKAŹNIKI Raporty: Lokalne Zespoły Projektowe Szkolne Grupy Wyrównawcze Opiekun Sali Komputerowej Opiekun Sali Komputerowej zobowiązany jest do: Opracowania na podstawie raportów generowanych przez platformę e-learningową, 23 raportów zawierających wyniki badań wykorzystania e-learningu w Szkole. Raporty te zawierać będą: liczbę uczniów korzystających w danym miesiącu z pracowni komputerowej w ramach Projektu, informacje o czasie spędzonym przez Uczniów na platformie e-learnigowej, informacje o liczbie jednostek e-learningowych zrealizowanych przez Nauczyciela w ramach danego przedmiotu.

21 V. WSPÓŁPRACA Z BIUREM PROJEKTU
Współpraca pomiędzy Szkołami realizującymi projekt e-Akademia Przyszłości odbywać się będzie na trzech płaszczyznach: 1. Biuro Projektu e-Akademia Przyszłości: wdrażanie Projektu w szkole – Izabela Kołodziejczyk: odpowiedzialność za bieżącą koordynację i nadzór nad terminową realizacją prac projektowych określonych w Umowie współpracy tel. (22) lub merytoryczny nadzór nad materiałami dydaktycznymi – Elżbieta Faron-Lewandowska: przygotowanie materiałów dydaktycznych tel. (22) lub

22 V. WSPÓŁPRACA Z BIUREM PROJEKTU
2. Partner Projektu Combidata Poland techniczna opieka – rozwiązywanie problemów technicznych związanych z platformą e-learningową oraz środkami dydaktycznymi: laptopy, tablica interaktywna. COMBIDATA Poland sp. z o.o. ul. Emilii Plater Sopot adres do korespondencji: ul. Podolska 21, Gdynia tel. (58) fax. (58)

23 V. WSPÓŁPRACA Z BIUREM PROJEKTU
3. Kontakt bezpośredni ze Szkołami w trakcie realizacji Projektu. W celu przeprowadzenia ewaluacji oraz możliwości bezpośredniego kontaktu każdej ze Szkół z Biurem Projektu ,przewidziane są spotkania w każdej placówce realizującej Projekt. Cel spotkań: wsparcie we wdrażaniu GPKKK w pierwszym roku realizacji Projektu.

24 VI. HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień 1

25 VI. HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień 2

26 VI. HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień 3

27 VIII. WARSZTATY PRZEWIDZIANE W KOLEJNYCH LATACH PROJEKTU
Po pierwszym i drugim roku nauki przewidziane są letnie warsztaty (sierpień 2011; sierpień 2012) mające na celu: podsumowanie pracy w minionym roku szkolnym, wymianę doświadczeń, zapoznanie się z nowymi treściami i materiałami dydaktycznymi.


Pobierz ppt "Wprowadzenie do realizacji Projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google