Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczne kształtowanie kompetencji kluczowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczne kształtowanie kompetencji kluczowych"— Zapis prezentacji:

1 Skuteczne kształtowanie kompetencji kluczowych

2 Opis Projektu e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.3. – Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie – Modernizacja treści i metod kształcenia

3 Wdrażanie Projektu w szkołach:
Okres realizacji Wdrażanie Projektu w szkołach: r. – r.

4 Przygotowanie uczniów gimnazjum
Misja Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

5 Cel główny Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

6 Kompetencje kluczowe kształtowane w Projekcie
porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

7 Działania realizowane w Projekcie
wdrożenie 168 jednostek e-learningowych rozwijających kluczowe kompetencje wśród uczniów, w ramach 8 przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości (WOS), testy on-line – badanie postępów uczniów, Lokalne Zespoły Projektowe, Szkolne Grupy Wyrównawcze, Wirtualne Koła Naukowe.

8 Jednostki e-learningowe
W trakcie trwania nauki uczeń będzie korzystał dodatkowo z materiałów zawartych na platformie e-learningowej (168 jednostek e-learningowych). Każda jednostka e-learningowa będzie multimedialnym programem zawierającym: treści nauczania, ćwiczenia, gry dydaktyczne, symulacje kształtujące wybrane umiejętności, część sprawdzającą opanowanie kształtowanych umiejętności.

9 Testy diagnostyczne (on-line)
Podczas trwania Projektu będą przeprowadzone 4 sesje testowe: testy diagnostyczne na wejście do Projektu, testy diagnostyczny na zakończenie I, II i III klasy. Cele testów: badanie postępów uczniów, wyłonienie uczniów wybitnie utalentowanych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wyłonienie uczniów, o niskim poziomie kompetencji kluczowych po zakończeniu szkoły podstawowej, wyniki testów mają stanowić punkt wyjścia do planowania pracy dydaktycznej z poszczególnymi uczniami.

10 Lokalne Zespoły Projektowe
W każdej szkole powstaną 4 zespoły projektowe. Ich zadaniem będzie przygotowanie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, projektów interdyscyplinarnych rozwiązujących ekologiczne, społeczne, ekonomiczne lub inne problemy regionu. Projekty będą publikowane na platformie e-learningowej i stworzą Ligę Lokalnych Zespołów Projektowych. Najlepsze projekty wezmą udział w przeglądzie krajowym. Korzyści z udziału w Lokalnych Zespołach Projektowych: rozwój umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów, nabycie kompetencji społecznych i obywatelskich, czerpanie pozytywnych bodźców rozwojowych z przebywania w grupie rówieśniczej.

11 Szkolne Grupy Wyrównawcze
Adresowane są do uczniów, którzy uzyskali niski wynik na sprawdzianie przeprowadzonym na zakończenie 6 klasy szkoły podstawowej. Grupy te będą prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi. Cele warsztatów: rozwój myślenia abstrakcyjnego, wzrost samooceny uczniów, rozbudzenie aspiracji, nastawienie na rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, nabycie podstawowych umiejętności związanych z uczeniem się, stworzenie grupy wsparcia i wskazanie odpowiednich dla danej szkoły sposobów pomocy. Praca Szkolnych Grup Wyrównawczych przewidziana jest w pierwszym półroczu nauki gimnazjalnej.

12 Wirtualne Koła Naukowe
400 utalentowanych uczniów z całej Polski weźmie udział w Wirtualnych Kołach Naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Cel działania: zapewnienie utalentowanym uczniom możliwości dostępu do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia się w kontakcie z nauczycielem akademickim oraz innymi uczniami poprzez Sieć. Aktywności podejmowane przez uczniów w ramach Kół: praca w Sieci z opiekunem akademickim oraz rówieśnikami, dwa obozy naukowe w ośrodkach akademickich (organizowane w okresie wakacyjnym), uczniowskie badania naukowe, indywidualna praca uczniów w domu w obrębie prowadzonych badań.

13 Główne metody wykorzystywane podczas realizacji Projektu
praca z wykorzystaniem e-learningu, praca metodą projektów, warsztaty z pedagogiem szkolnym, wirtualne zajęcia z pracownikami wyższych uczelni, samokształcenie.

14 Korzyści z udziału w Projekcie dla uczniów
wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych, umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu), szansa na równy start tych, którzy do tej pory mieli słabsze wyniki w nauce, szansa dla szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich zainteresowań dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, możliwość wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu codziennym.

15 Korzyści z udziału w Projekcie dla szkoły
zwiększenie szansy osiągnięcia przez uczniów lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym, poprawa jakości pracy szkoły przez upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania, zbudowanie systemu wspierającego uczniów osiągających słabsze wyniki, zbudowanie systemu wspierającego uczniów wybitnie uzdolnionych, integracja ze środowiskiem lokalnym, wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli, możliwość wykorzystania w procesie dydaktycznym tablicy interaktywnej przekazanej szkole w ramach Projektu.

16 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Kontakt Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Al. Jerozolimskie 136 Warszawa Biuro Projektu tel. (22) faks (22)

17 Zapraszamy do udziału w Projekcie
Zespół projektu e-Akademia Przyszłości


Pobierz ppt "Skuteczne kształtowanie kompetencji kluczowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google