Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiotowe testy diagnostyczne uwzględniające kompetencje kluczowe, a obowiązujące standardy egzaminacyjne dr Henryk Szaleniec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiotowe testy diagnostyczne uwzględniające kompetencje kluczowe, a obowiązujące standardy egzaminacyjne dr Henryk Szaleniec."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiotowe testy diagnostyczne uwzględniające kompetencje kluczowe, a obowiązujące standardy egzaminacyjne dr Henryk Szaleniec

2 Główne wątki Jakie testy zostaną zastosowane?
Kiedy będą przeprowadzone? Jakie umiejętności będą sprawdzane? Jak będzie zorganizowane testowanie? Jak wykorzystamy w szkole wnioski z analizy wyników testowania?

3 Zakres treściowy testów
Planowane w Projekcie testy będą zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych wynikającymi z wymagań zapisanych w podstawie programowej

4 Kiedy będą przeprowadzane testy diagnostyczne?
Podczas trwania Projektu będą przeprowadzone 4 sesje testowe: Testy diagnostyczne (wrzesień 2010) Testy na zakończenie I klasy (2011) Testy na zakończenie II klasy (2012) Testy na zakończenie III klasy (2013)

5 Z czego składa się jedna sesja testowa?
Sesja składa się z 3 części i testy przeprowadzane są on-line Część I Matematyka – minut Część II Umiejętności przyrodnicze – minut Część III Język angielski minut Ankieta badająca postawy

6 Jak będą przeprowadzane testy?
Testy przeprowadzane będą na platformie e-learningowej. Zostaną wykorzystanie ciekawe rozwiązania multimedialne wspomagające: naukę, rozwój intelektualny diagnozę, w powiązaniu ze stosowaną w całym Projekcie mieszaną metodą nauczania (nauczanie tradycyjne i e-learning). Metody i techniki zastosowane w testach, odpowiadają najnowszym trendom w diagnostyce edukacyjnej.

7 Zadnia zastosowane w teście
W testach zastosowane będą on-line zadania: wielokrotnego wyboru, wymagające czytania tekstów źródłowych i wskazówek, uzupełniania luk, krótkiej odpowiedzi, układanki/ szeregowanie/ porównywania, typu prawda – fałsz, animacje/ obrazków/ map/ wykresów, odsłuchy nagrań, łączenie w pary, tworzenie diagramów, wykresów, krzyżówki.

8 Wstępna charakterystyka testu diagnostycznego (wrzesień 2010)
Wyniki testu diagnostycznego służą 4 celom: stanowią układ odniesienia do analizy edukacyjnej wartości dodanej w zakresie kompetencji kluczowych na zakończenie każdego roku szkolnego, ułatwią rozpoznanie uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową z bardzo niskim poziomem kompetencji kluczowych (w tym umiejętności uczenia się), ułatwią rozpoznanie uczniów utalentowanych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, stanowią informację przydatną do planowania pracy dydaktycznej.

9 Test matematyczny

10 Test matematyczny (matematyka, informatyka, przedsiębiorczość/WOS)
Porozumiewanie się w języku ojczystym Rozumienie różnych tekstów o charakterze matematycznym. Tworzenie różnych tekstów o charakterze matematycznym. Porozumiewanie się w języku obcym Rozumienie podstawowych określeń z języka angielskiego przy korzystaniu z komputera, kalkulatora i innych urządzeń technicznych oraz przy korzystaniu z różnych programów komputerowych. Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne Przetwarzanie informacji o charakterze matematycznym. Stosowanie reguł matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych.

11 Test matematyczny (matematyka, informatyka, przedsiębiorczość/WOS)
Kompetencje informatyczne Posługiwanie się TI do rozwiązywania problemów matematycznych. Posługiwanie się TI do rozwiązywania problemów z zakresu przedsiębiorczości. Kompetencje społeczne i obywatelskie Posługiwanie się terminami matematycznymi w komunikacji międzyludzkiej. Inicjatywność i przedsiębiorczość Twórcze rozwiązywanie problemów matematycznych.

12 Test przyrodniczy

13 Test przyrodniczy (fizyka, chemia, biologia, geografia)
Porozumiewanie się w języku ojczystym Rozumienie różnych tekstów o charakterze przyrodniczym. Tworzenie różnych tekstów o charakterze przyrodniczym. Posługiwanie się różnymi terminami z zakresu przyrody. Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne Przetwarzanie informacji o charakterze przyrodniczym. Znajomość reguł i zasad występujących w przyrodzie (fizyka, chemia, biologia), wykorzystanie ich do rozwiązywania problemów Kompetencje informatyczne Posługiwanie się TI do rozwiązywania problemów przyrodniczych. Posługiwanie się TI wyszukiwania informacji z zakresu przyrody.

14 Test przyrodniczy (fizyka, chemia, biologia, geografia)
Inicjatywność i przedsiębiorczość Wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej w codziennych sytuacjach życiowych. Twórcze rozwiązywanie problemów przyrodniczych. Stosowanie różnych technik twórczego rozwiązywania problemów.

15 Test języka angielskiego

16 Test z języka angielskiego
Porozumiewanie się w języku obcym Umiejętność komunikowania się w języku angielskim (stosowanie odpowiednich reguł i zasad gramatycznych, leksykalnych oraz dopasowanie słownictwa do tematyki przekazywanych treści). Kompetencje informatyczne Posługiwanie się TI do wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Korzystanie z Internetu. Kompetencje społeczne i obywatelskie Posługiwanie się językiem angielskim w różnych sytuacjach, zależnych od kontekstu i sytuacji. Inicjatywność i przedsiębiorczość Umiejętność rozwiązywania problemów w języku angielskim.

17 Organizacja przeprowadzenia testu
Wszystkie cztery sesje testowe będą przeprowadzone on-line w pracowniach komputerowych

18 Organizacja przeprowadzenia testu
Pracownia powinna zapewniać samodzielność rozwiązywania zadań i dostęp do Internetu

19 Dostęp do testu w określonym czasie dla grupy (klasy) uczniów akceptuje nauczyciel

20 Jak w szkole wykorzystamy wnioski z analizy wyników testowania?
Analiza postępów uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Analiza edukacyjnej wartości dodanej szkół i klas w zakresie kompetencji kluczowych. Wnioski do pracy dydaktycznej w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych. Uczniowskie ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem dodatkowych zadań – tzw. materiały naprawcze.

21 Wirtualne Koła Naukowe – program pracy z uzdolnionymi
dr Henryk Szaleniec

22 Główne wątki Czym będzie Wirtualna Szkoła uczniów utalentowanych?
Jakich uczniów nazwiemy utalentowanymi? W jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja do kół? Jak będą zorganizowane Wirtualne Koła Naukowe? Cztery grupy aktywności w ramach Wirtualnych Kół Naukowych? 5 filarów Wirtualnej Szkoły dla uczniów utalentowanych.

23 Czym będzie wirtualna szkoła uczniów utalentowanych?
Wirtualna Szkoła uczniów utalentowanych oznacza środowisko uczenia się w wirtualnej przestrzeni przy pomocy odpowiednich narzędzi i aplikacji pod opieką nauczycieli akademickich. Wirtualną Szkołę tworzą koła przedmiotowe. Każde koło będzie miało swojego akademickiego opiekuna.

24 Czym będzie wirtualna szkoła uczniów utalentowanych?
Głównym celem wirtualnego koła w jest zapewnienie utalentowanym uczniom, rozproszonym w 200 szkołach, możliwości dostępu do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia się w kontakcie z nauczycielem akademickim oraz innymi uczniami poprzez Sieć.

25 Jakich uczniów nazywamy utalentowanymi?
Ellen Winner1 uważa, że uczniów utalentowanych wyróżniają trzy grupy cech: W dziedzinie, w której posiadają talent, rozwijają się znacznie wcześniej niż ich rówieśnicy, a nauka nie tylko nie stanowi dla nich trudności, ale ponadto sprawia im przyjemność zapewniając jednocześnie wysoki poziom motywacji i szybki postęp. 1 Winner Ellen, Gifted Children: Myths and Realities, Basic Books, New York, 1996.

26 Jakich uczniów nazywamy utalentowanymi?
Utalentowani uczniowie nie tylko uczą się w swojej dziedzinie szybciej, niż nawet bardzo zdolni, ale także uczą się w całkiem inny sposób pod względem jakościowym dokonując własnych odkryć koniecznych do rozwiązania problemu, nad którym się koncentrują. Od najmłodszych lat potrafią się uczyć samodzielnie przy minimalnej pomocy dorosłych.

27 Jakich uczniów nazywamy utalentowanymi?
Prawie że obsesyjnie interesują się dziedziną, w której posiadają talent i dążą do mistrzowskiego jej opanowania. Często potrafią tak intensywnie koncentrować się na swojej dziedzinie, że mogą całkowicie wyłączyć się z tego, co się wokół nich dzieje.

28 Intensywnie interesują się dziedziną, w której posiadają talent.
Rozwijają się znacznie wcześniej niż ich rówieśnicy i uczą się z łatwością w danej dziedzinie Uczą się w całkiem inny sposób pod względem jakościowym. Cechuje ich duża samodzielność. Intensywnie interesują się dziedziną, w której posiadają talent.

29 W jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja do kół?
W projekcie zaplanowano udział około 400 uczniów w Wirtualnych Kołach Naukowych. W trakcie rekrutacji będą brane pod uwagę 4 czynniki. Rezultat osiągnięty w konkursie matematyczno -przyrodniczym w szkole podstawowej. Wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Wynik testu diagnostycznego w części matematycznej i przyrodniczej. Wynik obserwacji nauczycielskich w pierwszych czterech miesiącach nauki w gimnazjum.

30 Jak będą zorganizowane wirtualne koła naukowe?
Wirtualne koła naukowe będą zorganizowane według dziedzin: biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, matematyka tworząc wirtualną szkołę uczniów utalentowanych.

31 Grupy aktywności w ramach wirtualnych kół naukowych
Praca w Sieci z opiekunem akademickim przed obozem naukowym. I interdyscyplinarny obóz naukowy dla 100 wyróżniających się uczestników kół naukowych – uczniowskie badania. Praca w Sieci pomiędzy pierwszym i drugim obozem naukowym. II interdyscyplinarny obóz naukowy sumujący rezultaty uczniowskich badań.

32 Harmonogram działań Zadanie Termin Odpowiedzialni za organizację
Rekrutacja uczniów Do Szkoła i WSiP Utworzenie wirtualnych kół Nauczyciele akademiccy Praca wirtualnych kół z wykorzystaniem platformy I obóz naukowy - badawczy lipiec lub wrzesień 2011 WSiP i nauczyciele akademiccy Rok szkolny 2011/2012 II obóz naukowy- sumujący rezultaty wrzesień 2012

33 5 filarów wirtualnej szkoły dla uczniów utalentowanych
Dostęp do szkolnej pracowni przedmiotowej Indywidualna praca własna domu Praca w Sieci z rówieśnikami Obozy naukowe Praca z pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przedmiotowe testy diagnostyczne uwzględniające kompetencje kluczowe, a obowiązujące standardy egzaminacyjne dr Henryk Szaleniec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google