Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe w szkołach rolniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe w szkołach rolniczych"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe w szkołach rolniczych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kształcenie zawodowe w szkołach rolniczych Zofia Stypińska Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół kształcących w zawodach rolniczych Lublin września 2009 r.

2 Szkoła rolnicza jest to szkoła ponadgimnazjalna kształcąca wyłącznie w zawodach, dla których właściwym jest minister do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych (ustawa o systemie oświaty). Szkoły rolnicze mogą być prowadzone przez: jednostki samorządu terytorialnego; Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

3 Kompetencje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie kształcenia zawodowego
zakładanie i prowadzenie publicznych szkół rolniczych oraz placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad prowadzonymi szkołami i placówkami rolniczymi; wprowadzanie zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; akceptacja podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach; współdziałanie przy określaniu warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych współdziałanie przy ustalaniu ramowych planów nauczania wsparcie materialne i organizacyjne szkół i placówek kształcących w danym zawodzie w zakresie zajęć praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

4 Kształcenie w zawodach, dla których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kształcenie zawodowe może być prowadzone wyłącznie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z późn. zm.). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest ministrem właściwym dla 27 zawodów ( w tym na poziomie technikum 16 zawodów i na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 11 zawodów).

5 W Polsce w szkołach rolniczych kształci się łącznie uczniów, w tym uczniów w szkołach prowadzonych przez MRiRW (dane wg SIO)

6

7 Szkoły i placówki prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Liczba szkół i placówek (jednostek organizacyjnych) – 46 Liczba uczniów – Liczba nauczycieli – 1 767 Baza do kształcenia praktycznego: - szkolne gospodarstwa rolne – ponad ha oraz warsztaty mechanizacji rolnictwa, - gospodarstwa rolników indywidualnych, - zakłady przetwórstwa spożywczego, - placówki żywieniowe, gastronomiczno- hotelarskie

8 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje zadania organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny w stosunku do 45 zespołów szkół centrów kształcenia rolniczego i 1 placówki doskonalenia nauczycieli. Łącznie w zespołach szkół funkcjonują 134 szkoły rolnicze, w których prowadzone jest kształcenie w zawodach ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

9 Łącznie w szkołach MRiRW kształci się 13 750 uczniów i słuchaczy

10

11 Priorytety szkół rolniczych MRiRW jako ośrodków edukacji rolniczej
modyfikacja kierunków i treści kształcenia, w dostosowaniu do zmieniających się warunków produkcji i życia na wsi; Unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół i placówek rolniczych, poprzez doposażenie w urządzenia, sprzęt i maszyny do produkcji rolniczej i przetwórstwa; rozszerzanie i różnicowanie oferty edukacyjnej dla dorosłych mieszkańców wsi, uwzględniającej ich potrzeby i oczekiwania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; upowszechnianie kształcenia modułowego z ukierunkowaniem na zapewnienie indywidualizacji procesu nauczania i zwiększenie elastyczności kształcenia; włączanie szkolnictwa rolniczego we współpracę z placówkami i instytucjami oświatowymi, naukowymi, doradztwa rolniczego organizacjami branżowymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą; podnoszenie jakości i efektywności kształcenia poprzez tworzenie ośrodków egzaminacyjnych dla egzaminów zawodowych i potwierdzania kwalifikacji nabytych w formie kształcenia ustawicznego.

12 Doskonalenie nauczycieli szkół i placówek rolniczych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi publiczną placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych – Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej. Placówka ma zasięg ogólnokrajowy, oferuje kursy, szkolenia i wsparcie metodyczne dla nauczycieli szkół rolniczych podległych ministrowi rolnictwa, jak też szkół prowadzonych przez samorząd terytorialny. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytutami naukowymi, uczelniami wyższymi. W systemie oświaty zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek rolniczych realizują również placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez samorząd województwa lub powiatu oraz niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli – prowadzone przez osoby prawne i fizyczne.

13 Dziękuję za uwagę Zofia Stypińska Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe w szkołach rolniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google