Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą przyszłość W a r s z t a t y Złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą przyszłość W a r s z t a t y Złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą przyszłość W a r s z t a t y Złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 Zielona Góra, 14-15.10.2009 r. Procedura naboru i oceny wniosków

2 2 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Konsultacje z RPK i WST Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytoryczna Decyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie

3 3 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Konsultacje z RPK i WST Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytorycznaDecyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie WST ETAP 1.

4 4 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Konsultacje z RPK i WST Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytorycznaDecyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie MRR POLSKIE KOMPONENTY PROJEKTU ETAP 2.

5 5 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Konsultacje z RPK i WST Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytorycznaDecyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie POLSKIE KOMPONENTY PROJEKTU eksperci zewnętrzni (koordynacja MRR) + UMWL (ocena zgodności ze strategią) ETAP 2.

6 6 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Konsultacje z RPK i WST Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wniosku Ocena fachowa Decyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie WST + saksońskie resorty branżowe i jednostki oceniające NIEMIECKIE KOMPONENTY PROJEKTU ETAP 2.

7 7 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Konsultacje z RPK i WST Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytorycznaDecyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie WST ETAP 3.

8 8 Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 E t a p I Ocena pod względem specyfiki Programu

9 9 kwalifikowalność projektu kwalifikowalność partnerów współpracy poprawność złożenia wniosku wstępne sprawdzenie zapewnienia finansowania projektu kompletność i spójność danych we wniosku projektowym zrozumiałość wniosku projektowego w języku polskim i niemieckim OCENA POD WZGLĘDEM SPECYFIKI PROGRAMU (1)

10 10 sprawdzenie, czy projekt spełnia przynajmniej 2 spośród 4 kryteriów współpracy transgranicznej WSPÓLNE PLANOWANIE WSPÓLNA REALIZACJA WSPÓLNY PERSONEL WSPÓLNE FINANSOWANIE sprawdzenie, czy projekt wykazuje bezpośrednie pozytywne oddziaływanie na obszar wsparcia OCENA POD WZGLĘDEM SPECYFIKI PROGRAMU (2)

11 11 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI (każdorazowo 3 egzemplarze): -umowa partnerska (formularz - podpisana przez wszystkich partnerów) -oświadczenie partnerów współpracy (formularz – podpisane przez wszystkich partnerów współpracy) -oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu (formularz – dla każdego partnera, który ponosi wydatki w ramach projektu) - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz - dla wszystkich partnerów współpracy) OCENA POD WZGLĘDEM SPECYFIKI PROGRAMU (3) DOKUMENTY Wniosek o dofinansowanie (3 oryginały, dwujęzyczny)

12 12 INNE WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI (każdorazowo 3 egzemplarze): -potwierdzenie osobowości prawnej (nie dotyczy jst) -upoważnienie do reprezentowania (protokół z wyboru, upoważnienie…) -stwierdzenie tożsamości partnera wiodącego (formularz – tylko dla niemieckiego partnera wiodącego, nie dotyczy jst) -szczegółowy opis projektu OCENA POD WZGLĘDEM SPECYFIKI PROGRAMU (4)

13 13 w przypadku jst brak kontrasyganty skarbnika na wniosku o dofinansowanie i/lub oświadczeniu o zabezpieczeniu środków data zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy partnerami współpracy jest późniejsza niż data podpisania wniosku o dofinansowanie przez partnera wiodącego umowa partnerska podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania lub w przypadku reprezentowania łącznego umowa partnerska podpisana tylko przez jedną osobę brak dokumentów dot. upoważnienia do reprezentowania w przypadku niemieckich jst (np. dokument poświadczający objęcie urzędu, wyciąg z protokołu posiedzenia rady gminy itp.) brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla partnera projektu w przypadku braku pieczątki imiennej niekompletne wypełnienie załączników sporządzanych wg wzoru formularza (umowa partnerska, oświadczenie partnerów współpracy) – brak danych w polu IMIĘ I NAZWISKO dla osoby podpisującej formularz OCENA POD WZGLĘDEM SPECYFIKI PROGRAMU (6) NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY – ZAŁĄCZNIKI:

14 14 Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 E t a p II Ocena formalno – prawna i merytoryczna

15 15 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Konsultacje z RPK i WST Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytorycznaDecyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie ZAŁĄCZNIKI PL POLSKIE KOMPONENTY PROJEKTU MRR

16 16 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Konsultacje z RPK i WST Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wniosku Ocena fachowa Decyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie WST NIEMIECKIE KOMPONENTY PROJEKTU ZAŁĄCZNIKI DE

17 17 ocena zgodności projektu z prawem krajowym i wspólnotowym sprawdzenie zabezpieczenia finansowania polskiej części projektu sprawdzenie formalnej kwalifikowalności wydatków (zgodność z zapisami Wspólnego Uszczegółowienia Programu i Wytycznych MRR) sprawdzenie, czy w czasie realizacji projektu generowane są dochody i czy zostały one odjęte od wydatków kwalifikowalnych sprawdzenie kompletności i aktualności dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Programu OCENA FORMALNO-PRAWNA

18 18 wykonalność projektu (techniczna, instytucjonalna, finansowa) sprawdzenie poprawności konstrukcji budżetu (wysokość wydatków w stosunku do planowanych działań) sprawdzenie logiki planowanych działań sprawdzenie merytorycznej kwalifikowalności wydatków (zgodność z wymogami gospodarności, oszczędności i celowego zastosowania) trwałość projektu pomoc publiczna, de minimis i in. zgodność ze strategią rozwoju województwa OCENA MERYTORYCZNA

19 19 Ocena jakości transgranicznej Ocena dopuszczalności projektu pod względem współpracy transgranicznej Ocena dopuszczalności projektu pod względem efektu transgranicznego Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Pomysł na projekt Przygotowanie projektu Złożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wniosku Ocena formalno-prawnaOcena merytoryczna Decyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie TAK / NIE

20 20 Ocena jakości transgranicznej Ocena współpracy transgranicznejOcena efektu transgranicznego Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytorycznaDecyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie 0 / 1 / 3 / 5 PUNKTÓW

21 21 5 PUNKTÓW3 PUNKTY Partnerzy z obu krajów aktywnie uczestniczą w całym procesie planowania projektu (od idei projektowej do złożenia wniosku projektowego). Partnerzy z obu krajów uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których wynikiem są wspólne ustalenia dotyczące przygotowań do realizacji projektu. 1 PUNKT0 PUNKTÓW Partnerzy z obu stron granicy nawiązują i podtrzymują kontakt między sobą. Zapewniony jest przepływ informacji o przebiegu przygotowań do projektu między współpracującymi partnerami po obu stronach granicy. Projekt nie był wspólnie planowany. WSPÓLNE PLANOWANIE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

22 22 5 PUNKTÓW3 PUNKTY Partnerzy z obu krajów są zaangażowani w równej mierze w realizację działań projektowych. Partnerzy z obu krajów są zaangażowani w przeważającej mierze wspólnie w realizację działań projektowych. 1 PUNKT0 PUNKTÓW Projekt ewentualnie jego istotne części realizowane są w przeważającej mierze tylko przez jednego partnera po jednej stronie granicy. Partner/Partnerzy jest/są okazjonalnie włączany/i w realizację działań projektowych. Projekt nie jest wspólnie realizowany. WSPÓLNA REALIZACJA KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

23 23 5 PUNKTÓW3 PUNKTY Wspólny zespół kierujący (czyli co najmniej dwie osoby działające na rzecz obu stron) albo wspólny personel (czyli minimum jedna osoba odpowiedzialna za realizację działań o podobnym charakterze) działa na rzecz obu stron we wszystkich pakietach roboczych (czyli grupach działań o podobnym charakterze stanowiących tematyczną, merytoryczną, czasowo ograniczoną całość). Wspólny zespół kierujący albo wspólny personel (czyli minimum jedna osoba odpowiedzialna za realizację działań o podobnym charakterze) działa na rzecz obu stron w większości pakietów roboczych. 1 PUNKT0 PUNKTÓW Wspólny personel działa na rzecz obu stron w przynajmniej jednym pakiecie roboczym. Dla projektu nie ma wspólnego personelu. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WSPÓLNY PERSONEL

24 24 5 PUNKTÓW3 PUNKTY Udział partnera/partnerów z danego kraju, na którego/których przypada mniejsza część dofinansowania, stanowi co najmniej 30 procent wymaganych środków dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Udział partnera/partnerów z danego kraju, na którego/których przypada mniejsza część dofinansowania, stanowi co najmniej 10 procent wymaganych środków dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. 1 PUNKT0 PUNKTÓW Udział partnera/partnerów z danego kraju, na którego/których przypada mniejsza część dofinansowania, stanowi mniej niż 10 procent wymaganych środków dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Projekt nie jest wspólnie finansowany. WSPÓLNE FINANSOWANIE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

25 25 Ocena jakości transgranicznej Ocena współpracy transgranicznejOcena efektu transgranicznego Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytorycznaDecyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie 0 / 1 / 3 / 5 PUNKTÓW

26 26 EFEKT TRANSGRANICZNY W jakim stopniu projekt przyczynia się do niwelowania dysproporcji i wyrównania poziomu życia mieszkańców po obu stronach granicy? W jakim stopniu projekt przyczynia się do zmniejszenia uciążliwości wynikających z faktu istnienia granicy? W jakim stopniu projekt przyczynia się do zacieśnienia istniejących i tworzenia nowych kontaktów partnerskich? W jakiej mierze projekt przyczynia się do niwelowania czynników hamujących i barier infrastrukturalnych (tzn. poprawa dostępności) względnie socjokulturowych (tzn. wspieranie wzajemnego zrozumienia)? W jakim stopniu projekt wspiera pozytywne postrzeganie obszaru wsparcia, wiedzę o obszarze wsparcia oraz znajomość języka wśród obywateli drugiego kraju? KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

27 27 W jakim stopniu korzyści / wyniki projektu służą obydwu stronom granicy? W jakim stopniu daje się rozpoznać trwałe, wspólne korzystanie z wyników projektu po obu stronach granicy? W jakim stopniu projekt przyczynia się do zachowania lub poprawy stanu środowiska na wspólnym obszarze wsparcia? W jakim stopniu projekt wspiera promocję wyrównania szans względnie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? W jakim stopniu projekt jest innowacyjny? KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW EFEKT TRANSGRANICZNY

28 28 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Ustalenie z partnerem zakresu projektu i sposobów współpracy Pomysł na projekt Przygotowanie projektuZłożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Ocena pod względem specyfiki Programu Rejestracja wnioskuOcena formalno-prawnaOcena merytorycznaDecyzja Komitetu Monitorującego Umowa o dofinansowanie LISTA RANKINGOWA

29 29 Ocena jakości transgranicznej Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Złożenie wniosku projektowego przez Partnera Wiodącego Rejestracja wniosku Ocena formalno-prawnaOcena merytoryczna Przygotowanie materiałów dla Komitetu Monitorującego 6 TYGODNI Ocena pod względem specyfiki Programu Poprawa wniosku lub dostarczenie dokumentów Terminy oceny mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste terminy oceny zależą od treści i jakości wniosku projektowego oraz współdziałania partnera wiodącego i partnerów projektu podczas kontroli projektu. Dostarczenie wymaganych załączników PL Ocena fachowa DE Poprawa wniosku lub dostarczenie dokumentów Dostarczenie dokumentów Decyzja Komitetu Monitorującego 4 TYGODNIE 2 TYGODNIE 1 TYDZIEŃ 4 TYGODNIE 2 TYGODNIE 2 TYGODNIE 4 TYGODNIE 2 TYGODNIE

30 30 Informacje Dodatkowe informacje odnośnie Programu, formularze załączników, znaleźć można na stronie internetowej: www.sn-pl.eu


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą przyszłość W a r s z t a t y Złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google