Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy prawne Lokalnych Grup Działania tworzonych w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Adam Futymski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy prawne Lokalnych Grup Działania tworzonych w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Adam Futymski."— Zapis prezentacji:

1 Formy prawne Lokalnych Grup Działania tworzonych w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Adam Futymski

2 Warunki formalno-prawne uznania partnerstwa za Lokalną Grupę Działania w ramach Pilotażowego Programu Leader+: posiadanie osobowości prawnej w formie: fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń; w składzie zarządu LGD co najmniej 50% musza stanowić osoby wskazane przez partnerów społecznych i gospodarczych; statutowym celem działania LGD powinno być działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

3 Kryteria wyboru projektów do Schematu II PPL+ mające wpływ na skład zarządu: 1 ) zrównoważony udział mężczyzn i kobiet w strukturze zarządu – żadna z płci nie stanowi więcej niż 40% składu; 2) kwalifikacje osób zarządzających projektem (wykształcenie średnie lub wyższe, ukończenie kursów z zakresu rolnictwa i/lub rozwoju obszarów wiejskich); 3) doświadczenie osób zarządzających projektem uczestnictwo w realizacji projektu/projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (realizacja co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, np. Phare, SAPARD, ISPA, fundusze strukturalne, lub innych np. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, organizacja co najmniej 1 szkolenia, konferencji, spotkania informacyjnego lub seminarium w zakresie możliwości wykorzystania funduszy unijnych dla mieszkańców objętych ZSROW, organizacja imprez kulturalnych, targów, festiwali służących promocji regionu, działalność związana z celami ZSROW co najmniej 1 rok działania w strukturach podmiotu delegującego

4 Warunki Pilotażowego Programu Leader+ dotyczące obszaru działania LGD: obszar działania LGD powinien odpowiadać obszarowi, dla którego została opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich; granice tego obszaru musza być zgodne z podziałem administracyjnym na poziomie gminy. Gminy leżące wewnątrz obszaru musza być gminami wiejskimi lub miejsko-wiejskimi, liczba ludności obszaru powinna wynosić co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców, a gęstość zaludnienia nie przekraczać 120 osób/km2; nie dopuszcza się, by obszar działania LGD choćby częściowo pokrywał się z obszarem działania sąsiedniej LGD; obszar działania powinien zostać określony z uwzględnieniem warunków naturalnych (geograficznych, przyrodniczych), ekonomicznych, kulturowych lub historycznych.

5 LGD jako fundacja (podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 roku, nr 46, poz. 203 ze zmianami) Fundację zakłada osoba (osoby) zwana fundatorem. Może nim być osoba fizyczna jak też osoba prawna Fundatorzy składają oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego (tzw. akt fundacyjny). Oświadczenie określa cel fundacji oraz majątek przeznaczony na jego realizacje. Jest ono niezmienialne w całym okresie istnienia fundacji. Grono fundatorów ma charakter zamknięty – nie mogą do niego dołączyć nowe osoby W fundacji nie istnieje pojęcie członkostwa, co komplikuje procedury związane z przyznawaniem statusu członka LGD

6 LGD jako stowarzyszenie (p odstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 ze zmianami) Stowarzyszenie mogą zakładać tylko osoby fizyczne w liczbie co najmniej 15 osób. Osoby prawne mogą przystąpić do już istniejącego stowarzyszenia, ale tylko jako członkowie wspierający. Różny status członkostwa dla osób fizycznych i osób prawnych nie odpowiada idei równości partnerów w LGD

7 LGD jako związek stowarzyszeń (p odstawa prawna: art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 ze zmianami) Założycielami i członkami związku stowarzyszeń mogą być tylko osoby prawne w liczbie co najmniej 3.


Pobierz ppt "Formy prawne Lokalnych Grup Działania tworzonych w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Adam Futymski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google