Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja i rozliczenie projektu w ramach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja i rozliczenie projektu w ramach"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja i rozliczenie projektu w ramach
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Realizacja i rozliczenie projektu w ramach Działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

2 niezbędne dokumenty, terminy, zasady realizacji projektów
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Realizacja umowy: niezbędne dokumenty, terminy, zasady realizacji projektów Dokonywanie zmian w umowie o dofinansowanie: terminy, rodzaje dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian Zasady rozliczania projektów (w tym wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji projektu) Promocja projektu Najczęściej popełniane błędy

3 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Realizacja umowy Zgodnie z §. 2 ust. 3 pkt. 12 Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje dostarczyć do RIF w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy, potwierdzony notarialnie weksel In blanco, opłacony do wysokości kwoty dofinansowania. Do weksla należy również załączyć: 1. deklarację wekslową, 2. dokument rejestrowy (nie starszy niż 3 miesiące), 3. w zależności od osobowości prawnej: kserokopię umowy spółki cywilnej potwierdzoną przez Beneficjenta / kserokopię aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej lub oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka jeśli nie istnieje jego podpis na wekslu (spółka cywilna lub osoba fizyczna). Niedostarczenie zabezpieczenia w postaci weksla może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

4 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Realizacja umowy Zgodnie z §. 2 ust. 3 pkt. 10 umowy o dofinansowanie projektu przedsiębiorca jest zobowiązany przedłożyć w RIF umowę z akredytowanym wykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Należy do niej załączyć: wydruk zaproszenia do składania ofert zamieszczony na stronie internetowej PARP, wszystkie oferty wymienione w protokole wyboru wykonawcy, 3.protokół z przeprowadzonego wyboru wykonawcy, zawierający : dane oferentów, ceny usług oraz terminy realizacji, wyboru wykonawcy należy dokonać na podstawie kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu.

5 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Realizacja umowy Umowa z akredytowanym wykonawcą powinna być zgodna z umową o dofinansowanie oraz harmonogramem zadaniowo – finansowym projektu w zakresie: okresu realizacji liczby roboczogodzin kosztów Wszystkie dokumenty powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Beneficjenta czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczątka imienną. Należy pamiętać, że realizacja projektu powinna się zacząć w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia projektu wyznaczonej w § 3 ust. 1 umowy dofinansowania.

6 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Realizacja umowy Zaplanowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie realizacji projektu określonym w § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Realizacja powinna być zgodna z założeniami rzeczowymi. Wydatki niezbędne do realizacji projektu muszą być poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu określonym w § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Płatności mogą być regulowane do momentu złożenia wniosku o płatność Płatności muszą być dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta (płatności gotówkowe są niekwalifikowane). Koszty rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta, muszą być udokumentowane fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności.

7 Realizacja umowy Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Dofinansowanie może być wyłącznie refundacją poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych ujętych w harmonogramie zadaniowo-finansowym. Zmiany w umowie dotyczące: Przesunięcia terminu realizacji projektu, Pozostałych kwestii tj. zmiany numeru rachunku bankowego, zmiany nazwy Beneficjenta, zmniejszenia kwot lub przesunięcia między kategoriami wydatków kwalifikowanych przekraczających 10 % ich początkowej wartości itp. Wymagają sporządzenia aneksu do umowy dofinansowania.

8 Dokonywanie zmian w umowie o dofinansowanie
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Dokonywanie zmian w umowie o dofinansowanie W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zamian, w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyn należy złożyć wniosek o zaakceptowanie zmian. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację projektu lub jego etapu w terminie 30 dni przed upływem okresu realizacji projektu należy wystąpić z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji. Nieprzekraczalny termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2008r. Do wniosku o aneks należy załączyć dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenie zmian np.: Wypis z KRS Zaświadczenie o zmianie numeru konta bankowego Harmonogram zadaniowo – finansowy Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu – tabelę 15 z wniosku o dofinansowanie (w przypadku aneksowania okresu realizacji projektu).

9 Zasady rozliczania projektów
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Zasady rozliczania projektów Do prawidłowego rozliczenia projektu niezbędne jest dostarczenie: Kserokopii dokumentów będących rezultatem projektu (lub ich 8-10–stronicowe streszczenia w przypadku, gdy Beneficjent podlegał kontroli w trakcie realizacji Projektu) np.: Dokumentacja wdrożeniowa dotycząca systemu informatycznego, Kserokopie uzyskanych certyfikatów, Kserokopia Księgi Jakości lub Księgi Środowiskowej, Kopii faktur (dla działania 2.1 oryginały do wglądu), Dowodów zapłaty np. poleceń przelewu potwierdzonych przez bank lub wyciągów bankowych,

10 Zasady rozliczania projektów
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Zasady rozliczania projektów Protokołów odbioru wraz z rozliczeniem roboczogodzin przypadających na każdy etap Wniosku o płatność Sprawozdania z realizacji projektu Wniosek oraz sprawozdanie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do RIF najpóźniej do 25 dnia po zakończeniu terminu realizacji projektu podanego w § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie.

11 Wniosek Beneficjenta o płatność
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wniosek Beneficjenta o płatność

12 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od data rozpoczęcia projektu zgodna z terminem podanym w umowie z akredytowanym wykonawcą do data ostatniej płatności za działania kwalifikowane Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Data wpłynięcia wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i pieczęć: (2_) Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (3_) Program Operacyjny: SPO WKP (4_) Priorytet: 2. Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw (5_) Działanie: 2.1. Wzrost konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (6_) Poddziałanie: tego pola nie wypełniamy

13 (9_) Umowa/decyzja o dofinansowaniu nr numer umowy o dofinansowanie
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (7_) Nazwa projektu: tytuł projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (8_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju: numer wniosku o dofinansowanie (9_) Umowa/decyzja o dofinansowaniu nr numer umowy o dofinansowanie (10) z dnia dzień podpisania umowy dofinansowania (+daty podpisania aneksu, jeżeli dot.) kwotę dofinansowania z umowy/aneksu PLN, słownie: (11_)co stanowi z umowy/aneksu % kwoty wydatków kwalifikowanych. (12_) Okres realizacji projektu od do ( § 3.1 umowy / aneksu) (13_) Płatność (pierwsza, pośrednia, końcowa, premia) – końcowa (14_) kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem z tabeli 20 wniosku o płatność (suma ogółem - kolumna 12) PLN (15_) wnioskowana kwota Jest to iloraz wydatków kwalifikowanych (z pkt.14 wniosku o płatność) oraz wskaźnika przyznanego dofinansowania (z pkt. 11 wniosku o płatność) PLN (16_) kwota otrzymanych płatności w ramach projektu: 0 PLN

14 Nazwa/Imię i nazwisko: ul./al./pl nr domu: nr lokalu:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (17_) DANE BENEFICJENTA Poniższe informacje należy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie Nazwa/Imię i nazwisko: ul./al./pl nr domu: nr lokalu: miejscowość: kod: telefon: faks: (18_) Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż beneficjent): Imię i nazwisko: telefon: faks: (19_) Rachunki bankowe na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją o dofinansowaniu projektu): Poniższe informacje należy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie Posiadacz rachunku: Nazwa banku: nr rachunku bankowego:

15 INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku (20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem nr dokumentu data wystawienia dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym kategoria interwencji data zapłaty (G – gotówka, sposób zapłaty P – przelew, K - karta) nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie NIP wystawcy dokumentu kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nie wypełniamy 163 P Zgodnie z listą wydatków kwalifikowanych Nie wypełniamy, jeśli VAT jest kosztem niekwalifikowanym Suma ogółem w PLN Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem. imię i nazwisko: ……………………………………data:…………………………………podpis:……………………………..

16 (21_) ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (21_) ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI Źródło Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków kwalifikowalnych Krajowe środki publiczne: - budżet państwa - budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego - budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego - inne środki publiczne Pozostałe źródła: - prywatne Kwota wydatków poniesionych przez beneficjenta Suma z tabeli 20 wniosku o płatność - inne suma ogółem PLN: w tym: - EBI - prefinansowanie na podstawie art. 30g ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm)

17 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(22_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu) Uwaga! Tabeli nie wypełnia się w przypadku projektu realizowanego w ramach SPO WKP. Pole to pozostawiamy niewypełnione. RAPORTOWANIE *w przypadku SPO RiMSŻROW oraz SPO RiPR zamiast pkt 23 i 24 beneficjent wypełnia zestawienie rzeczowo-finansowe, stanowiące załącznik do wniosku o płatność. Lp. Rodzaj przychodu Kwota 1 2 suma ogółem PLN: (23_) ZAKRES WYKONANYCH PRAC/ZAKUPÓW/USŁUG, NA KTÓRE ZOSTAŁY PONIESIONE WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM Opis w niniejszym punkcie powinien być nie krótszy niż 2000 znaków oraz nie dłuższy niż 4000 znaków. Ponadto należy zamieścić nazwiska ekspertów biorących udział przy wdrażaniu projektu.

18 (25_) Oświadczenie beneficjenta:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (25_) Oświadczenie beneficjenta: Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest: należy podać adres przechowywania dokumentacji (24_) ZGODNOŚĆ POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTU Z UMOWĄ/DECYZJĄ O DOFINANSOWANIE W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM Czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie? tak X nie  Jeśli nie, proszę poniżej wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego zawartego w umowie/decyzji o dofinansowanie. W przypadku, gdyby projekt nie został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie opis w niniejszym punkcie nie powinien przekroczyć 3000 znaków.

19 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (26_) Załączniki: 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (20_) wniosku, wraz z dowodami zapłaty; 2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac; 3. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego wniosek dotyczy; 4. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie: należy wymienić załączone do wniosku o płatność dokumenty tj. kopie certyfikatów, księgi jakości, kopię raportów itp. (27_) Miejscowość: Data: Podpis (imię i nazwisko):

20 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” lata

21 Zgodnie z pkt. 1 wniosku o płatność 2. Rodzaj sprawozdania Okresowe □
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Okres sprawozdawczy Zgodnie z pkt. 1 wniosku o płatność 2. Rodzaj sprawozdania Okresowe □ Roczne □ Końcowe X 3. Numer sprawozdania Nr wniosku o dofinansowanie/K/lata, w trakcie których realizowane było działanie. 4. Tytuł projektu Zgodnie z umową o dofinansowanie 5. Numer i nazwa Priorytetu Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 6. Numer i nazwa działania 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 7. Numer i nazwa poddziałania Nie wypełniamy tego pola 8. Kategoria interwencji 163 9. Data podpisania umowy dofinansowanie projektu Dane z umowy dofinansowania 10. Nr umowy o dofinansowanie projektu 11. Data rozpoczęcia projektu

22 II. PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw I. INFORMACJE OGÓLNE II. PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM II.1 RZECZOWY POSTEP REALIZACJI PROJEKTU 1. Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym 12. Data zakończenia projektu Zgodnie z pkt. 1 wniosku o płatność 13. Nazwa Beneficjenta Dane z umowy dofinansowania 14. Adres Beneficjenta 15. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się 16. Numer telefonu/faksu 17. Adres poczty elektronicznej W podpunkcie tym należy: 1. opisać zrealizowane w ramach projektu działania zgodnie z harmonogramem zadaniowo-finansowym, 2. odnieść się do osiągniętych wskaźników produktu (roboczogodzin), 3. ocenić pracę ekspertów w skali od 1 do 5

23 *Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2. Informacja na temat zadań planowanych a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym wraz z podaniem przyczyn 3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym* *Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu W punkcie tym należy zamieścić informacje o tej części projektu, która nie została zrealizowana zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Opis powinien zawierać informacje w jakim zakresie prace nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem działań naprawczych podjętych w celu utrzymania celów projektu. Ponadto należy odnieść się do zmian projektu, które podlegały procedurze aneksowania, jeśli miało to miejsce. Ten punkt należy pozostawić niewypełniony.

24 4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu W punkcie tym należy wymienić kontrole przeprowadzone przez Instytucję Wdrażającą, jak również inne uprawnione jednostki (w tym Urząd Kontroli Skarbowej). Należy pamiętać, aby podać datę i zakres tych kontroli wraz z informacją dotyczącą zaleceń pokontrolnych. Kopie raportów z przeprowadzonych kontroli powinny zostać załączone do niniejszego sprawozdania. 5. Wskaźniki a) osiągnięte wskaźniki produktu L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika P Pr Px % 1 2 3 W odniesieniu do pkt. 15 wniosku o dofinansowanie Wartość wskaźnika produktu określona we wniosku o dofinansowanie Osiągnięta wartość wskaźnika produktu od początku realizacji projektu (Px/P)*100

25 *Tylko dla sprawozdania końcowego
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw b) osiągnięte wskaźniki rezultatu* *Tylko dla sprawozdania końcowego c) osiągnięte wskaźniki oddziaływania* Nie ma obowiązku wypełniania L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika R Rx % 1 2 3 W odniesieniu do pkt. 15 wniosku o dofinansowanie Wartość wskaźnika rezultatu określona we wniosku o dofinansowanie Osiągnięta wartość wskaźnika rezultatu od początku realizacji projektu (Rx/R)*100 L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika O Ox % 1 2 3 *Tylko dla sprawozdania końcowego, o ile wskaźniki te zostały określone we wniosku o dofinansowanie

26 d) inne niemierzalne wskaźniki realizacji projektu*
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw d) inne niemierzalne wskaźniki realizacji projektu* *Tylko dla sprawozdania końcowego z realizacji projektu Informacje dla pkt II.2.6 sprawozdania W kolumnie Wr oraz Wn należy wpisać te same kwoty - dla wiersza „wydatki kwalifikowane” – należy wpisać wartość wydatków kwalifikowanych zgodnią z pkt. 20 wniosku o płatność dla wiersza „wydatki niekwalifikowane” – należy udokumentować fakturami wszystkie wydatki niekwalifikowane uwzględnione w pkt. 22 wniosku o dofinansowanie - dla wiersza „wydatki w projekcie” – jest to suma wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych - wiersz przychód projektu nie dotyczy projektu realizowanego w ramach działania SPOWKP 2.1. Jeżeli zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie

27 II.2 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw II.2 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU 6. Struktura wydatków oraz przychody wydatki faktycznie poniesione w trakcie realizacji projektu. Kategoria wydatków Wr Wn Stopień realizacji projektu (%) Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane Przychód Tej pozycji nie wypełniamy Wydatki w projekcie Wr - wydatki realizacji projektu poniesione w okresie sprawozdawczym Wn - wydatki realizacji projektu poniesione od początku realizacji projektu % - stopień realizacji projektu według wzoru X 100 szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu Za szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu należy przyjąć wartość określoną w umowie o dofinansowanie projektu

28 7. Prognoza finansowa projektu* nie dotyczy
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 7. Prognoza finansowa projektu* nie dotyczy * Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu III ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY 1. Zgodność projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych □ dotyczy X nie dotyczy Jeżeli dotyczy, należy opisać działania Kategoria wydatków Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane Przychód Wydatki w projekcie

29 2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska □ dotyczy □ nie dotyczy Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu. * Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu 3. Zgodność projektu z polityką równych szans Jeżeli dotyczy, należy opisać działania Należy udzielić odpowiedzi zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Należy udzielić odpowiedzi zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

30 4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej X dotyczy □ nie dotyczy Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej? X tak □ nie Jeżeli nie, należy podać przyczyny niezgodności 5. Czy w ramach projektu podejmowane są działania mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w przedsiębiorstwie* □ tak, projekt jest bezpośrednio nakierowany na poprawę BHP □ tak, poprawa BHP jest dodatkowym elementem projektu □ nie Jeżeli tak, należy proszę krótko opisać, na czym polegają podejmowane działania. Zaznaczyć właściwą odpowiedź

31 V. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw IV. PROMOCJA PROJEKTU Opis działań podjętych przez beneficjenta w celu informowania o udziale w Programie V. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych zagrożeń realizacji projektu* * dotyczy tylko okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu Wszelkie działania, jakie zostały podjęte w celu informowania o współfinansowaniu projektu w ramach programu SPO WKP. Należy pamiętać, aby w tym punkcie określić jaką formę przyjęły działania informacyjne (plakat, tablica ). Punkt ten należy pozostawić niewypełniony.

32 Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie Adres
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data: Pieczęć i podpis: VII. ZAŁĄCZNIKI Jako załączniki do niniejszego wniosku należy załączyć kopie raportów z kontroli lub wizyty monitorującej, jeżeli zostały przeprowadzone w ramach realizacji Projektu. VIII. INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO* *wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie Adres Numer telefonu/faksu Adres poczty elektronicznej

33 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Promocja projektu Zgodnie z art. 12 umowy o dofinansowanie promocja projektu może przebiegać W jeden z następujących sposobów: a) poprzez tablice reklamowe lub pamiątkowe, na których należy wskazać wkład ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie (bezwzględnie wymagana dla inwestycji o wartości powyżej 3 mln euro), b) poprzez umieszczenie plakatów w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do beneficjenta. Beneficjent musi utrzymać plakat/tablicę informacyjną 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

34 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Promocja projektu Ponadto, w przypadku materiałów promocyjnych, szkoleniowych lub edukacyjnych, a także strony internetowej, należy umieścić logo programu SPOWKP oraz symbol Unii Europejskiej (dostępne na stronie i a także napis informujący o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podsumowując, umowa o dofinansowanie zobowiązuje beneficjenta do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

35 Najczęściej popełniane błędy:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Najczęściej popełniane błędy: Niedotrzymywanie terminów przy składaniu dokumentów wymaganych na podstawie umowy o dofinansowanie, Brak poleceń przelewów lub wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, Polecenia przelewów nie są podstemplowane przez bank (nie dotyczy dokumentów elektronicznych nie wymagających podpisu), Zakup niezgodnie z harmonogramem lub zapłata po terminie przewidzianym umową o dofinansowanie, Brak wersji elektronicznej wniosku i sprawozdania, Kserokopie dokumentów nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, Brak oryginałów faktur przedstawionych do wglądu,

36 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Pobierz ppt "Realizacja i rozliczenie projektu w ramach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google