Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKI GŁOSOWANIA: SEJM, SENAT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKI GŁOSOWANIA: SEJM, SENAT"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKI GŁOSOWANIA: SEJM, SENAT
DECYZJE GRUPOWE 2007/2008 TECHNIKI GŁOSOWANIA: SEJM, SENAT MACIEJ ZAJĄC 138797

2 DEFINICJA GŁOSOWANIA:
Głosowanie jest to jedna z technik podejmowania rozstrzygnięć przez organy kolegialne (np. Sejm, Senat, Radę Ministrów) lub zgromadzenia (np. uprawnionych do udziału w wyborach parlamentarnych w konkretnym okręgu wyborczym, czy też cały elektorat w państwie).

3 C.D. DEFINICJA GŁOSOWANIA:
Termin ten oznacza, iż dana grupa osób przez indywidualny akt wyrażenia woli każdego z jej członków dokonuje wyboru jednej lub kilku spośród przedstawionych propozycji lub możliwości, bądź też od takiego wyboru się powstrzymuje. Uzyskanie odpowiedniej liczby głosów jest warunkiem nadania mocy wiążącej rozstrzygnięciu podjętemu w głosowaniu

4 DEFINICJA SEJMU: Sejm stanowi pierwszą izbę polskiego parlamentu . Składa się on z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją, trwa 4 lata; biegnie od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

5 Formy głosowania: podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów; użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem posła (głosowanie imienne).

6 Wyniki i reasumpcja głosowania:
Wyniki głosowania ogłasza Marszałek Sejmu. Wyniki głosowania imiennego Marszałek ogłasza na podstawie protokołu przedstawionego przez sekretarzy Sejmu dokonujących obliczenia głosów

7 C.D. Wyniki i reasumpcja głosowania:
W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów, zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie

8 Rodzaje większości: Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. wprowadza cztery przypadki, w których większość liczona jest od ustawowej liczby posłów (460): - uchwała Sejmu w sprawie skrócenia kadencji Izby - uchwała Sejmu o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu - uchwała Sejmu o wyrażeniu Radzie Ministrów wotum nieufności - uchwała Sejmu o wyrażeniu ministrowi wotum nieufności

9 C.D. Rodzaje większości:
W pozostałych przypadkach większość liczona jest od ogólnej liczby posłów (tzn. liczby posłów biorących udział w konkretnym głosowaniu, de facto - od sumy wszystkich oddanych przez nich głosów).

10 C.D. Rodzaje większości:
W świetle uproszczonej kwalifikacji, większość wymagana dla podjęcia uchwały (ustawy) może być ustalona jako: 1. Większość prosta w postaci: - większości zwykłej (względnej); - większości bezwzględnej; 2. Większość kwalifikowana.

11 SENAT

12 DEFINICJA SENATU: Senat jest organem władzy ustawodawczej, drugą izbą polskiego parlamentu. Składa on się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych (w systemie większości względnej) na 4-letnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające

13 Formy głosowania: Głosowanie odbywa się przy użyciu aparatury elektronicznej rejestrującej indywidualne stanowiska głosujących senatorów i polega na naciśnięciu przycisku aparatury i podniesieniu ręki

14 - użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora
C.D. Formy głosowania: Na wniosek Marszałka Senatu lub na wniosek co najmniej 20 senatorów głosowanie odbywa się bez użycia tej aparatury i polega na: - podniesieniu ręki przy jednoczesnym zarządzeniu przez Marszałka Senatu obliczenia głosów przez sekretarzy Senatu - użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora

15 Porządek głosowania: 1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 2) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, 3) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych artykułów lub ustępów, według kolejności przepisów ustawy


Pobierz ppt "TECHNIKI GŁOSOWANIA: SEJM, SENAT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google