Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO FINANSOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO FINANSOWE."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO FINANSOWE

2 PRAWO FINANSOWE – jest to zespół norm prawnych, które określają uprawnienia i obowiązki związane z celami polityki państwa oraz tryb ich realizacji, a także formy odpowiedzialności prawnej

3 Finanse publiczne

4 FINANSE to zjawiska związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych

5 FINANSE PUBLICZNE „ogólnonarodowe” NIEPUBLICZNE
lub „społeczne”. Mówi się także powszechne, jawne, przeznaczone dla ogółu NIEPUBLICZNE - finanse prywatne sensu stricto - finanse zrównane z prywatnymi - finanse grupowe

6 ZASADA WYŁĄCZNOŚCI USTAWY W SPRAWACH FINANSÓW PUBLICZNYCH – oznacza, że pewne kwestie najważniejsze (takie jak: porządek i ramy publicznej gospodarki finansowej, system podatków i opłat, organizacja Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa a także unormowanie prawa budżetowego) mogą być regulowane tylko w drodze ustawy lub z wyraźnego jej upoważnienia

7 ZASADY BUDŻETOWE zasada powszechności zasada jedności budżetu
zasada niefunduszowania zasada szczegółowości budżetu zasada równowagi budżetowej zasada jawności budżetu zasada przejrzystości budżetu

8 BUDŻET PAŃSTWA – jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej, uchwalany w formie ustawy na okres roku budżetowego

9 Odrębności trybu uchwalania ustawy budżetowej
inicjatywa ustawodawcza należy wyłącznie do Rady Ministrów i jest ujęta jako obowiązek rządu projekt ustawy budżetowej powinien być przedłożony Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego, tzn. przed dniem l października, chyba że zaistnieje wyjątkowy przypadek jeżeli nie uda się na czas przygotować projektu ustawy budżetowej na okres całego roku, to rząd ma obowiązek wnieść projekt ustawy o prowizorium budżetowym nie ma możliwości zastosowania trybu pilnego pierwsze czytanie musi odbyć się na posiedzeniu Sejmu projekt kierowany jest w całości do Komisji Finansów Publicznych nie jest dopuszczalne ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidzianego w projekcie ustawy budżetowej Senat ma 20 dni w którym może zająć stanowisko. Senat nie ma możliwości zaproponowania odrzucenia ustawy, może tylko uchwalać do niej poprawki, które w ogólnym trybie, wynikającym z art. 121 ust. 3, podlegają rozpatrzeniu przez Sejm prezydent ma 7 dni na podpisanie ustawy budżetowej, nie może skierować przeciw niej weta ustawodawczego, może ją natomiast skierować do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej Trybunał Konstytucyjny obowiązany jest do wydania orzeczenia nie później niż w terminie 2 miesięcy

10 Wykonanie ustawy budżetowej
jest corocznie poddawane specjalnemu postępowaniu kontrolnemu w Sejmie Rada Ministrów ma obowiązek przedłożyć Sejmowi w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa Sejm powinien rozpatrzyć sprawozdanie w terminie 90 dni wraz ze sprawozdaniem rządu do Sejmu wpływają też dwa dokumenty Najwyższej Izby Kontroli: analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów


Pobierz ppt "PRAWO FINANSOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google