Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokładniej o demokracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokładniej o demokracji"— Zapis prezentacji:

1 Dokładniej o demokracji
i wyborach

2 Spacer demokratyczny Córciu, ubieraj się szybko. Idziemy na głosowanie – zawołała mama Anię. Była niedziela. Cała Polska wybierała nowy skład parlamentu – Sejmu i Senatu. Mamo, ale jest zimno. Nie chce mi się – próbowała wykręcić się dziewczynka. Możesz przy okazji wziąć psa. Zrobimy z tego spacer demokratyczny – zdecydował tata, zakładając psu smycz.

3 Demokracja – system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Istnieje wiele wariantów demokracji. Podstawowe rozróżnienie dotyczy formy, w jakiej obywatele wykonują swoją wolę. W demokracji bezpośredniej obywatele bezpośrednio i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych, natomiast w demokracji pośredniej (przedstawicielskiej) władza polityczna sprawowana jest pośrednio poprzez wybieranych przedstawicieli.

4 Zgodnie z artykułem drugim Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku nasz kraj jest (cytuję): "demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej". W Polsce występuje demokracja pośrednia z elementami demokracji bezpośredniej.

5 Wybory do Parlamentu Europejskiego
25 V 2014

6 Unia Europejska (skrót w języku polskim: UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r.

7 W procesie stanowienia prawa UE uczestniczą trzy główne instytucje:
Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii.

8 Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej z 14 czerwca 2013 zostały przewidziane na okres od 22 do 25 maja Będą to ósme od 1979 wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych, tj. o piętnastu mniej niż w VII kadencji.

9 Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w Polsce od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wybory te mają miejsce co pięć lat i podlegają regulacjom prawa wspólnotowego. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy ukończyli 18 lat i dysponują pełnią praw obywatelskich.

10 Minimalny próg wyborczy dla komitetów okręgowych wynosi 5% ważnych głosów. W przebiegu wyborów kraj podzielony jest na trzynaście wielomandatowych okręgów wyborczych.

11 Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego

12 Sejm i Senat RP Wybory na jesieni 2015 roku

13 Jesienią 2015 roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne
Jesienią 2015 roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Mają one miejsce co cztery lata, mogą również odbyć się wcześniej, jeśli kadencja parlamentu zostanie skrócona. Polacy wybierają wówczas przyszłych posłów i senatorów. Do sejmu wchodzi 460 przedstawicieli, zaś do senatu 100.

14 Samorząd Terytorialny
Wybory w 2014 roku

15 Samorząd terytorialny, rodzaj samorządu, forma organizacji społeczności lokalnych powołana do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny samorząd powiatowy samorząd województwa

16 Wybory samorządowe w Polsce - wybory członków organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz (od 2002) jednoosobowych organów wykonawczych gmin - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Odbywają się co 4 lata.

17 Wybory samorządowe odbywają się w Polsce co cztery lata
Wybory samorządowe odbywają się w Polsce co cztery lata. Przebiegają one na zasadzie ordynacji większościowej (w gminach, które nie są powiatowe) oraz na zasadzie systemu proporcjonalnego (w powiatach, województwach i w miastach powiatowych). Czynne prawo wyborcze posiadają osoby, które ukończyły 18 lat oraz są na stałe zameldowani w danej gminie.

18 Podział terytorialny Polski

19 Gmina-wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
Organy gminy: -władza uchwałodawcza i kontrolna: rada gminy -władza wykonawcza: wójt (gmina wiejska) burmistrz (gmina miejska, gmina miejsko-wiejska) prezydent miasta (gmina miejska, gmina miejska na prawach powiatu)

20 Powiat – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. W zależności od tworzących je obszarów powiaty dzielimy na powiaty ziemskie i powiaty grodzkie. Organy powiatu: -władza uchwałodawcza: rada powiatu -władza wykonawcza: zarząd powiatu

21 Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego. Organy województwa: -władza uchwałodawcza: sejmik województwa -władza wykonawcza: zarząd województwa

22 Dlaczego warto głosować?
Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego pełnoletniego Polaka powinno być uczestnictwo w wyborach. Są one nierozłączną cechą demokracji. Choć nasz pojedynczy głos może wydawać się mało istotny, to jednak ostateczny wynik wyborów w systemie demokratycznym jest na tyle znaczący dla perspektyw rozwoju kraju i jakości naszego życia, że rezygnacja z głosowania jest dowodem naszej nieodpowiedzialności.

23

24 Prezentację wykonały:
Alicja Dobrowolska i Kaja Lipkowska


Pobierz ppt "Dokładniej o demokracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google