Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADA MINISTRÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADA MINISTRÓW."— Zapis prezentacji:

1 RADA MINISTRÓW

2 Rada Ministrów pełni w Polsce funkcję władzy wykonawczej.
Art Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 147) Radę Ministrów tworzą: Prezes Rady Ministrów (premier) wiceprezesi (wicepremierzy) ministrowie ministrowie "bez teki” przewodniczący komitetów Rada Ministrów pełni w Polsce funkcję władzy wykonawczej.

3 Powoływanie Rady Ministrów
Procedura I (podstawowa) art. 154 ust.1 i 2 Konstytucji Powołanie RM powinno nastąpić w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego rządu. Prezydent RP desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent powołuje Prezesa wraz z członkami RM w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej RM. Prezes RM w ciągu 14 dni przedstawia Sejmowi program działania RM z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, które Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

4 Powoływanie Rady Ministrów
Procedura II (rezerwowa) art. 154 ust.3 Konstytucji Inicjatywa wyłonienia rządu leży po stronie Sejmu – ma na to 14 dni. W razie niepowołania RM lub nieudzielenia jej wotum zaufania Sejm wybiera w ciągu 14 dni Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków RM bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent RP powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

5 Powoływanie Rady Ministrów
Procedura III (rezerwowa) art. 155 Konstytucji Inicjatywa leży po stronie Prezydenta, wotum zaufania wymaga już tylko zwykłej większości głosów. Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory

6 Zakres kompetencji Rady Ministrów
zapewnia wykonanie ustaw kieruje administracją rządową W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach, na podstawie art. 146 ust. 4 Konstytucji, w szczególności: wydaje rozporządzenia, chroni interesy Skarbu Państwa, uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,

7 Zakres kompetencji Rady Ministrów
zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, prawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe określa organizację i tryb swojej pracy.

8 Odpowiedzialność Konstytucyjna
Członkowie Rady Ministrów (również Prezes) ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za: naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania (art. 156 ust. 1 Konstytucji), popełnienie przestępstwa w związku z zajmowanym stanowiskiem.

9 Odpowiedzialność Konstytucyjna
Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter indywidualny, egzekwować ją można tylko od każdego członka Rady Ministrów z osobna. Wnioskować w tej sprawie może Prezydent lub grupa 115 posłów. Wniosek kierują oni na ręce Marszałka Sejmu, który przekazuje go Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w celu zbadania zasadności. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przekazuje sprawozdanie oraz końcowy wniosek na posiedzenie plenarne Sejmu, gdzie odbywa się głosowanie – postawienie członka Rady Ministrów w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu wymaga większości kwalifikowanej 3/5 ustawowej liczby posłów.

10 Odpowiedzialność Konstytucyjna
Postępowanie przed Trybunałem Stanu jest dwuinstancyjne: w I instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie przewodniczący + 4 członków, natomiast jako organ odwoławczy (II instancji) przewodniczący + 6 członków (z wyłączeniem tych, którzy orzekali w I instancji). Przy postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Sankcjami są: utrata zajmowanego stanowiska, przypadku popełnienia deliktu konstytucyjnego także: utrata praw wyborczych, utrata orderów i odznaczeń, zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych lub organizacjach społecznych. Powyższe kary egzekwowane za popełnienie deliktu konstytucyjnego mogą być orzeczone na okres od 2 do 10 lat, przy czym od wyroku nie przysługuje prezydenckie prawo łaski (art. 25 ust. 2 Ustawy o Trybunale Stanu).

11 Prezes Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów jest nie tylko przewodniczącym rządu, ale także samodzielnym organem administracji. Powołuje go prezydent. Kompetencje organizacyjne: reprezentuje Radę Ministrów kieruje jej pracami zwołuje posiedzenia ustala porządek obrad przewodniczy posiedzeniom Kompetencje merytoryczne: kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów ponosi odpowiedzialność polityczną decyduje o składzie Rady Ministrów koordynuje i kontroluje pracę ministrów i pozostałych członków Rady zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów

12 Dymisja Rady Ministrów
Dymisja rządu przewidziana jest w następujących przypadkach: Prezes RM składa ją na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu, tworząc warunki do powołania rządu przez nowo wyłonioną większość parlamentarną. W Polsce jest to norma konstytucyjna, a nie zwyczaj, nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania, uchwalenia wotum nieufności (większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów; wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów, a odwołanie wymaga większości głosów ustawowej liczby posłów) w razie śmierci Prezesa Rady Ministrów

13 Dymisja Rady Ministrów
Prezydent może wyrazić zgodę na dymisję Rady Ministrów w sytuacji, gdy jej przyczyną jest wyłącznie rezygnacja Prezesa Rady Ministrów (art. 162 ust. 2 pkt 3 Konstytucji). Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. Przyjęcie dymisji Rady Ministrów jak i odmowa jej przyjęcia następuje postanowieniem Prezydenta RP publikowanym w Monitorze Polskim a wchodzącym w życie z chwilą podpisania.

14 Skład Rady Ministrów Donald Tusk- Prezes Rady Ministrów
Waldemar Pawlak- Wiceprezes Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki Jacek Cichocki- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Elżbieta Bieńkowska- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Jarosław Gowin- Ministerstwo Sprawiedliwości Joanna Mucha- Ministerstwo Sportu i Turystyki

15 Skład Rady Ministrów Władysław Kosiniak-Kamysz- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Sławomir Nowak- Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Mikołaj Budzanowski- Ministerstwo Skarbu Państwa Krystyna Szumilas- Ministerstwo Edukacji Narodowej Tomasz Siemoniak- Ministerstwo Obrony Narodowej Barbara Kudrycka- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jan Vincent-Rostowski- Ministerstwo Finansów

16 Skład Rady Ministrów Bartosz Arłukowicz- Ministerstwo Zdrowia
Marcin Korolec- Ministerstwo Środowiska Marek Sawicki- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Radosław Sikorski- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bogdan Zdrojewski- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michał Boni- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Tomasz Arabski- Minister - członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szef KPRM

17

18 Bibliografia http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Zagadnienia prawno-ustrojowe 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sprengel B., Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wyd. WSzH-E, Włocławek 2004

19 Przygotowały: Agnieszka Dyka 40229 Klaudyna Rodkiewicz 39502


Pobierz ppt "RADA MINISTRÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google