Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka władzy ustawodawczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka władzy ustawodawczej"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka władzy ustawodawczej

2 Funkcje Sejmu i Senatu Do podstawowych funkcji Parlamentu należą:
funkcja ustawodawcza funkcja kreacyjna funkcja kontrolna funkcja ustrojodawcza funkcja współuczestniczenia w określaniu polityki państwa.

3 Czytania sejmowe Czytanie pierwsze Drugie trzecie Odbywa się:
na posiedzeniu komisji, lub na posiedzeniu plenarnym Sejmu na posiedzeniu plenarnym Sejmu Obejmuje: 1) uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, 2)pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy, 3)debatę w sprawie ogólnych zasad projektu 1)przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, 2) przeprowadzenie debaty i zgłaszanie poprawek 1)przedstawienie dodatkowego sprawozdania na komisji-lub jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji – przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków, zgłoszonych podczas drugiego czytania , 2)głosowanie Kończy się: Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do komisji, chyba że Sejm, odrzuci projekt w całości w razie zgłoszenia w drugim czytaniu nowych poprawek i wniosków projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały, 2) przystąpieniem do trzeciego czytania, jeżeli Sejm tak zdecyduje Uchwaleniem lub odrzuceniem ustawy przez Sejm

4 Funkcja kontrolna Sejmu
Art. 95 ust. 2 konstytucji: „Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami konstytucji i ustaw” Do najważniejszych działań kontrolnych Sejmu( łączących się z możliwością zaistnienia odpowiedzialności politycznej rządu) możemy zaliczyć: instytucje wotum nieufności i absolutorium z wykonania budżetu państwa.

5 Funkcja kreacyjna Sejmu
wyłączne kompetencje Sejmu wybór: Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek całej Rady Ministrów w tzw. I rezerwowej procedurze formowania rządu oraz w drodze konstruktywnego wotum nieufności całego składu Trybunału Konstytucyjnego zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu kompetencje Sejmu przy uczestnictwie Senatu powoływanie: -Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Dziecka Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu kompetencje Sejmu na wniosek Prezydenta - powoływanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego inne kompetencje Sejmu Powoływanie: czterech posłów do Krajowej Rady Sądownictwa, czterech członków do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, - trzech członków Rady Polityki Pieniężnej

6 Wybory do Sejmu i Senatu - porównanie zasad wyborczych
ZASADA WYBORY DO SEJMU WYBORY DO SENATU POWSZECHNOŚCI + BEZPOŚREDNIOŚCI RÓWNOŚCI FORMALNEJ RÓWNOŚCI MATERIALNEJ - TAJNOŚCI PROPORCJONALNOŚCI

7 Status prawny posła (senatora)
mandat przedstawicielski ( mandat wolny) immunitet parlamentarny zasada incompatibilitas ( art.103 , art.102, art. 132 Konstytucji RP) ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej inne uprawnienia i obowiązki( regulamin sejmu i senatu).

8 Zgromadzenie Narodowe
Sejm i Senat stanowią Zgromadzenie Narodowe, w przypadkach wskazanych enumeratywnie w Konstytucji, obradują wówczas wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Senatu. Kompetencje: przyjmowanie przysięgi od Prezydenta( art.130 Konstytucji) uznawanie trwałej niezdolności Prezydenta do pełnienia urzędu ze względu na stan zdrowia ( art.131 Konstytucji) wysłuchanie orędzia Prezydenta(art.140 Konstytucji) stawienie Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu( art.145 ust.2) oraz uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia Narodowego( art.114 ust. 2 Konstytucji).

9 Bibliografia: 1) K. Czajkowska- Matosiuk: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1, wydanie 2 C. H. Beck Warszawa 2008r 2) H. Zięba- Załucka: System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis Warszawa 2007r.


Pobierz ppt "Charakterystyka władzy ustawodawczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google