Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura budżetowa w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura budżetowa w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Procedura budżetowa w Polsce

2 Budżet państwa to plan finansowy państwa w formie zestawienia prognoz na następny rok budżetowy o dochodach i wydatkach rządowych.

3 Procedura budżetowa – proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem.

4 Ustawa budżetowa (z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
Ustawa budżetowa (z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) Art Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. 2. Ustawa budżetowa składa się z: 1) budżetu państwa; 2) załączników; 3) postanowień, których obowiązek zamieszczenia w ustawie budżetowej wynika z niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw. 3. Ustawa budżetowa jest uchwalana na okres roku budżetowego. 4. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

5 Art. 110. Budżet państwa określa:
1) łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa; 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa; 3) kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia; 4) łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich; 5) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich; 6) wynik budżetu środków europejskich; 7) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa; 8) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa; 9) planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa; 10) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

6 Procedura budżetowa - etapy
przygotowanie projektu budżetu na następny rok (W przypadku niedotrzymania terminu rząd zmuszony jest do uchwalenia prowizorium budżetowego. Gdy ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w okresie czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu, prezydent może skrócić jego kadencję.) uchwalenie wykonanie budżetu ocena stopnia wykonania i kontroli

7 Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa

8 Minister Finansów Sejm Rada Ministrów
Organy publiczne, które projektują własne części budżetu, np. Kancelaria Sejmu, Prezydenta RP, sądy, NIK, RPDz, KrriT, IPN Organy administracji rządowej uchwala projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem Minister Finansów Sejm projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem Rada Ministrów Minister Finansów opracowuje założenia projektu budżetu państwa na rok następny, uwzględniające ustalenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz kierunki działań zawarte w Programie Konwergencji do roku poprzedzającego rok budżetowy

9 P r e z y d e n t I czytanie na plenarnym posiedzeniu prace w komisjach sejmowych (najważniej-sza rola Komisji Finansów Publicznych) II czytanie – debata i zgłaszanie poprawek III czytanie – przedstawie-nie stanowiska KFP wobec zgłoszonych poprawek i głosowanie nad całością projektu ustawy budżetowej Ewentualne wniesienie poprawek do projektu przez Senat + głosowanie w Sejmie nad poprawkami Senatu. Ostateczne uchwalenie ustawy budżetowej. Sejm

10 Prezydent RP podpisuje ustawę (7 dni)
Publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw Minister finansów opracowuje harmonogram realizacji budżetu państwa

11 Bibliografia: Chojna-Duch E., Prawo finansowe, rdz. II, Oficyna Prawa Polskiego, 2009. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Pobierz ppt "Procedura budżetowa w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google