Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo administracyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo administracyjne"— Zapis prezentacji:

1 Prawo administracyjne
mgr Paweł Dąbrowski Prawo administracyjne

2 Kontrola administracji – pojęcie i rodzaje
Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub niedziałania) ze względu na określone kryteria. Możliwe kryteria: Legalność; Gospodarność; Celowość; Rzetelność

3 Kryteria kontroli Art. 203 ust. 1 Konstytucji:  „Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.” Art. 171 ust. 1 Konstytucji:  „Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.”

4 Rodzaje kontroli Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna;
Kontrola społeczna i zawodowa; Kontrola wewnętrzna jest wykonywana przez pracownika, wewnętrzną jednostkę organizacyjną danego podmiotu. Kontrola zewnętrzna jest wykonywana przez osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne, niepaństwowe i państwowe.

5 Rodzaje kontroli cd. Kontrola społeczna jest sprawowana przez osoby fizyczne, organizacje społeczne, a także organy państwowe, jeżeli w ich skład wchodzą przedstawiciele społeczeństwa wykonujący swoje funkcje niezawodowo. Kontrola zawodowa jest sprawowana przez pozostałe organy państwowe i państwowe jednostki organizacyjne, a także pracownika organizacji społecznej.

6 Kontrola zewnętrzna - niepaństwowa
Art. 63 Konstytucji: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa (Kodeks postępowania administracyjnego)

7 Kontrola zewnętrzna - niepaństwowa
Art. 33 ust. 1. „Organizacje ekologiczne, które, uzasadniając to miejscem swojego działania, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa i złożyły uwagi lub wnioski w ramach tego postępowania, uczestniczą w tym postępowaniu na prawach strony.”

8 Kontrola zewnętrzna - państwowa
Kontrolę tę sprawują przede wszystkim: Sejm RP; Prezydent RP; Trybunał Konstytucyjny; Trybunał Stanu; Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Państwowa Inspekcja Pracy; Generalny Inspektor Danych Osobowych; Sądy administracyjne i powszechne.

9 Kontrola NIK Przebieg procedury kontrolnej:
Kontrola w siedzibie kontrolowanej jednostki; Przedstawienie wyników kontroli w protokole kontroli; Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole; W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, kontroler przekazuje swoje stanowisko kierownikowi jednostki; Kierownik może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do dyrektora jednostki NIK, w celu rozpatrzenia ich przez Komisję Odwoławczą; Komisja Odwoławcza podejmuje uchwałę, która następnie jest zatwierdzana przez Prezesa NIK (wiceprezesa)

10 Kontrola NIK 7. W razie niezatwierdzenia uchwały Komisji Odwoławczej, Prezes powołuje Komisję Rozstrzygającą, w składzie 3 pracowników. Uchwała Komisji jest ostateczna. 8. Na wniosek kontrolera kierownik jednostki kontrolowanej zwołuje naradę pokontrolną; 9. Po kontroli NIK przekazuje kierownikowi (i ewentualnie organom nadrzędnym) wystąpienie pokontrolne; 10. Protokoły kontroli oraz wystąpienia pokontrolne stanowią podstawę do opracowania informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli. Informację taką NIK przekazuje m.in. Sejmowi, Prezydentowi RP, Prezesowi RM.


Pobierz ppt "Prawo administracyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google