Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka władzy wykonawczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka władzy wykonawczej."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka władzy wykonawczej.

2 Zagadnienia ogólne Zgodnie z art. 10 ust.2 Konstytucji władzę wykonawczą sprawują Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Art.10 ust.2 Konstytucji wskazuje dualistyczny charakter władzy wykonawczej. Do właściwości tych organów należy prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa.

3 Powoływanie Rady Ministrów
Art.154 i art.155 Konstytucji regulują procedury tworzenia rządu, przy czym regulacje te wskazują, że istnieje: jedna procedura podstawowa i dwie procedury rezerwowe, tworzenia rządu. Specjalnym trybem – autonomicznym wobec procedury powoływania rządu w trybie art. 154 i 155 Konstytucji- jest art. 158 ust.1 Konstytucji ( tzw. rząd konstruktywnego wotum nieufności).

4 Rząd Donalda Tuska Rząd Donalda Tuska - urzędująca Rada Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska, powołana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i zaprzysiężona 16 listopada (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów). Rząd Donalda Tuska jest rządem koalicyjnym Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rozmowy koalicyjne w sprawie jego powołania rozpoczęły się powyborach parlamentarnych z 21 października 2007. 9 listopada 2007 Prezydent RP Lech Kaczyński postanowieniem desygnował na Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska powierzając mu misję sformowania rządu.

5 Powołanie i zaprzysiężenie Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów ( 16 listopada 2007r.)

6 Rząd Donalda Tuska w czasie uroczystości zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim ( 16 listopada 2007r.)

7 Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
Określa kształt stosunków ustrojowych między władzą ustawodawczą, a władzą wykonawczą w parlamentarnym systemie rządów. dualistyczny charakter władzy wykonawczej, odpowiedzialność i kontrola rządu przez parlament.

8 Posiedzenie Rady Ministrów

9 Struktura RM W skład Rady Ministrów wchodzą Prezes Rady Ministrów ( premier) , wiceprezesi ( wicepremierzy),ministrowie resortowi, ministrowie „ bez teki” oraz przewodniczący komitetów określonych w ustawach. PREZES RADY MINISTRÓW SKŁAD RM WICEPREZESI MINISTROWIE PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW -Komitetu Badań Naukowych -Komitetu Integracji Europejskiej -Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. BEZ TEKI Sprawują funkcje określone przez premiera. RESORTOWI Kierują danym działem ministerstwa (resortem).

10 Tryb pracy RM Zasada kolegialności- polega na zastrzeżeniu realizacji wszystkich kompetencji Rady Ministrów dla całego gremium jej członków, z wyłączeniem działania za nią któregokolwiek z nich. RM działając jako organ kolegialny, na posiedzeniach rozpatruje sprawy wchodzące w zakres jej kompetencji. Posiedzenia- Prezes RM zwołuje posiedzenia RM i przewodniczy im. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność większości członków Rady Ministrów. Ustawa o RM nakłada na członków Rady obowiązek udziału w rozpatrywaniu spraw i podejmowaniu rozstrzygnięć na posiedzeniu. Posiedzenia mają charakter poufny, ale społeczeństwo powinno być poinformowane przynajmniej o ich przedmiocie i rezultatach. Nie dotyczy to posiedzeń tajnych w całości. Tajność posiedzenia zarządza jego przewodniczący.

11 Art.146 Konstytucji sytuuje Radę Ministrów jako główne ogniwo władzy wykonawczej ,która prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju. Premier Donald Tusk rozmawiał z wiceprezydentem USA m.in. nt. nowej koncepcji amerykańskiego programu obrony przeciwrakietowej w Europie (MD).

12 Tematami spotkania, które odbyło się w ramach polsko-francuskich konsultacji międzyrządowych były m.in. europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, współpraca w zakresie energetyki jądrowej, Wspólna Polityka Rolna UE oraz kwestie związane z ochroną klimatu.

13 22.08.2008r.Premier Donald Tusk z wizytą w Afganistanie.

14 Dymisja RM Podstawą istnienia rządu musi być poparcie większości w Sejmie tak w momencie tworzenia, jak i jego funkcjonowania. Brak tego poparcia zmusza rząd do złożenia dymisji. Konstytucyjnie RM podaje się do dymisji w przypadku: 1) rezygnacji przez Radę Ministrów lub jej Prezesa z dalszego pełnienia funkcji, 2) nieudzielenia przez Sejm wotum zaufania, 3) odmowy udzielenia przez Sejm absolutorium, 4) wyrażenia rządowi wotum nieufności.

15 Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter prawno- karny.
Odpowiedzialność RM :Rada Ministrów odpowiada politycznie przed Sejmem, a realizacji tej odpowiedzialności służą takie instytucje jak wotum zaufania i wotum nieufności. Poszczególni ministrowie ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji i ustaw. POLITYCZNA RM ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem, gdy między polityką realizowaną przez Radę Ministrów a postulowaną przez większość parlamentarną występuje widoczna rozbieżność a większość ta nie aprobuje polityki rządu. Skutkiem może być podanie się przez Radę Ministrów do dymisji lub wyrażenie jej przez parlamentarne wotum nieufności KONSTYTUCYJNA Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter prawno- karny. Dotyczy poszczególnych członków RM. Za naruszenie konstytucji lub ustaw – tzw. delikt konstytucyjny członek RM zostaje pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej może zgłosić prezydent lub co najmniej 115 posłów. Uchwałę o pociągnięciu członków RM przed TS podejmuje Sejm więk. 3/5 ust. liczby posłów.

16 Rada Gabinetowa Rada Gabinetowa – art. 141 Konstytucji. Radę Gabinetową, tworzy Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta. Prezydent zwołuje ją w sprawach szczególnej wagi, decyzja o tym co taką sprawę stanowi ,jest samodzielną decyzją Prezydenta. Za pomocą tej instytucji Prezydent jest w stanie zwrócić uwagę członków rządu na określone zagadnienia. Podjęte uzgodnienia nie mają charakteru wiążącego.

17 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Prezydent jest, obok Rady Ministrów organem władzy wykonawczej. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. Obejmuje urząd po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Złożenie przysięgi jest warunkiem koniecznym do objęcia urzędu i od tej daty liczy się bieg kadencji. Niezłożenie przysięgi oznacza niemożność dokonywania przez prezydenta aktów urzędowych, a w razie ich sporządzenia skutkowałoby to ich nieważnością i nieskutecznością. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady i sposób przeprowadzania wyborów na prezydenta określa ustawa z r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 47,poz. 544 ze zm.).

18 WYBORY PREZYDENCKIE. WYBORY ZARZĄDZA MARSZAŁEK SEJMU :
a) W TERMINIE: - nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji( upływ kadencji) - Nie później niż 14 dni po opróżnieniu urzędu( opróżnienie urzędu).; b) ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW; c) WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM. GŁOSOWANIE Art.127 ust.4. PRZYJĘTA ZOSTAŁA ZASADA WYBORU PREZYDENTA W II TURACH. Wyjątek: 1)Jeden z kandydatów uzyskał więcej niż ½ ważnie oddanych głosów w I TURZE WYBORÓW WAŻNOŚĆ WYBORU PREZYDENTA RP STWIERDZA SN.

19 WYBORY PREZYDENCKIE W art.128 ust.2 Konstytucji przewiduje się dwa rozwiązania, dotyczące organizacji wyborów prezydenckich: 1) w przypadku normalnego ( terminowego) upływu kadencji- Marszałek Sejmu zarządza wybory i wyznacza ich datę nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta 2) w przypadku nieoczekiwanego ( przedterminowego ) opróżnienia urzędu- zarządzenie wyborów prezydenckich przez Marszałka musi nastąpić nie później niż w 14 dniu po opróżnieniu urzędu Prezydenta. Jednocześnie Marszałek Sejmu wyznaczyć musi wybory prezydenckie na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od zarządzenia wyborów .

20 Materiały prasowe Czwartek,1 kwietnia 2010r
Materiały prasowe Czwartek,1 kwietnia 2010r. Prezydent zaakceptował zastępców Prokuratora Generalnego 31 marca br. prezydent Lech Kaczyński zaakceptował kandydatury przedstawione przez Prokuratora Generalnego: na stanowisko pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego - Pana Marka Jamrogowicza - prokuratora Prokuratury Generalnej, na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego - Pana Roberta Hernanda - prokuratora Prokuratury Generalnej, na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego - Panią Marzenę Kowalską - prokuratora Prokuratury Generalnej. Decyzja Lecha Kaczyńskiego o akceptacji kandydatów na zastępców prokuratora Andrzeja Seremeta została wysłana do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

21 POZYCJA USTROJOWA PREZYDENTA
Konstytucja z 1997r. utrzymała parlamentarny system rządów. W parlamentarnym systemie rządów pozycja Prezydenta jest ograniczona. Dla większości podejmowanych przez Prezydenta aktów urzędowych wymagana jest kontrasygnata, czyli podpis Prezesa Rady Ministrów, który w ten sposób przyjmuje odpowiedzialność przed Sejmem. Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej, może jedynie zostać pociągnięty do odpowiedzialności Konstytucyjnej w przypadku naruszenia Konstytucji lub ustawy. Kompetencje nie wymagające kontrasygnaty( tzw. prerogatywy) są wyliczone w art. 144 ust.3.

22 POZYCJA USTROJOWA PREZYDENTA
Do podstawowych zadań Prezydenta należy reprezentowanie państwa w stosunkach wewnętrznych, jak też zewnętrznych, zapewnienie ciągłości władzy państwowej ,nienaruszalności i suwerenności państwa, dbanie o bezpieczeństwo ( przy pomocy Rady Bezpieczeństwa Narodowego – art.135 );obowiązkiem Prezydenta jest też czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji ( art. 126),co znajduje wyraz w uprawnieniu do kontroli prewencyjnej i następczej przed Trybunałem Konstytucyjnym.

23 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA
Prezydent ponosi dwojaką odpowiedzialność. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA 1.Za delikt konstytucyjny 2.Za naruszenie prawa ( za inne przestępstwa nie będące deliktem konstytucyjnym).

24 Bibliografia: 1)K. Czajkowska- Matosiuk: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1, wydanie 2 C. H. Beck Warszawa 2008r. 2)H. Zięba- Załucka: System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis Warszawa 2007r. 3) Wikipedia, Wolna Encyklopedia- 3)Kancelaria Prezesa Rady Ministrów- grafie/#3923,0 4) Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Prezydent.pl 5)M. Derlatka: Wprowadzenie, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lexis Nexis Warszawa 2006r.


Pobierz ppt "Charakterystyka władzy wykonawczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google