Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty Kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 28 marzec 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty Kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 28 marzec 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Projekty Kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, 28 marzec 2007r.

2 Sposoby rozdysponowywania środków
w ramach RPO (Ścieżka wyboru projektów) Tryb pozakonkursowy Projekty kluczowe Programy subregionalne II. Tryb konkursowy

3 Projekty kluczowe – główne cechy
To inwestycje o bardzo istotnym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju województwa reprezentujące jednocześnie potrzeby poszczególnych subregionów, Projekt Kluczowy musi korespondować bezpośrednio z wybranymi zakresami RPO i może wpisywać się wyłącznie w jeden obszar ( działanie ) Programu, Projekty Kluczowe wybrane są do realizacji w ramach RPO, w trybie pozakonkursowym, Warunkiem przyznania dofinansowania i podpisania umowy będzie spełnianie przez projekt wszystkich kryteriów formalnych i merytoryczno-technicznych.

4 Projekty kluczowe – geneza
Procedura przygotowania Programów Operacyjnych na lata w ramach NSRO - dokument przedstawiony przez MRR w dniu 17 lutego 2006r. Indykatywne Plany Inwestycyjne (IPI) Rozpoczęcie prac nad IPI WŚ Czerwiec 2006

5 Alokacje na projekty kluczowe – rozkład w subregionach
Wysokość alokacji ( PRS + IPI) (mln €) Wysokość alokacji na projekty kluczowe % alokacji RPO na PK centralny 359,09 257,68 16,4 % południowy 78,71 40,00 2,55 % północny 77,79 30,00 1,91 % zachodni 82,57 24,00 1,53 % razem 598,16 351,68 22,39 % Wartość alokacji RPO 1570,40 mln euro

6 Wsparcie dla przygotowania i realizacji projektów
Zasady uwzględnienia Projektów Kluczowych w RPO WŚ na lata ścieżka wyboru Lista projektów Wybór projektów (Zarząd) Propozycje Zarządu Województwa subregionów Wsparcie dla przygotowania i realizacji projektów WPRiFE

7 Ścieżka przygotowania i realizacji projektu schemat uproszczony
Wstępna dokumentacja Umowa ramowa Komplet dokumentacji Ocena formalna i merytoryczna Akceptacja projektu przez ZW lub Akceptacja projektu przez MRR ( w przypadku projektów własnych Województwa ) i KE ( w przypadku projektów dużych) Umowa dofinansowania Realizacja projektu Zatwierdzenie IPI przez MRR Zatwierdzenie RPO przez KE

8 Wstępna dokumentacja :
Wstępne Studium Wykonalności pojedyncze SW SW dla cz. 1 SW dla cz. 2 SW dla cz. 3 Projekt jednozadaniowy Projekt wielozadaniowy Program realizacji projektu kluczowego

9 Wstępna dokumentacja I. Wstępne SW – najważniejsze elementy:
1.Wnioski z przeprowadzonej analizy 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu ( lokalizacja, analiza otoczenia, zidentyfikowane problemy, produkt – bezpośredni materialny efekt , cele projektu – długofalowe oddziaływanie wykraczające poza natychmiastowe efekty, analiza bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, wykonalność instytucjonalna, uzasadnienie trwałości projketu) 4. Analiza techniczna i/lub technologiczna 5. Analiza specyficzne dla danego rodzaju projektu 6. Analiza finansowa ( określenie montażu finansowego, analiza pod kątem występowania pomocy publicznej 7. Analiza ekonomiczna – analiza efektów społecznych w stosunku do niezbędnych nakładów finansowych 8. Określenie wpływu projektu na środowisko 9. Podsumowania i wnioski.

10 Wstępna dokumentacja II. Program realizacji projektu kluczowego
PRPK – opracowywany jest dla inwestycji realizowanych w konsorcjach, gdy projekt składa się z dwu lub kilku zadań( stanowiących odrębne zamknięte całości) na PRPK składają się wyniki poszczególnych SW opracowanych indywidualnie dla każdego z zadań realizowanych w ramach projektu kluczowego. PRPK zawiera w szczególności informacje takie jak: Sposób realizacji wszystkich elementów projektu, w tym: dokładna lokalizacja poszczególnych zadań, wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów oraz czas i harmonogram realizacji poszczególnych części inwestycji Statut oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych Partnerów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych części Wykaz zakładanych wskaźników dla poszczególnych zadań ( opis produktu, rezultatu)

11 Niezbędne działania przed złożeniem wniosku PK
Przedstawienie aktualnego stanu przygotowania projektu - zobowiązanie Liderów projektów Uzgodnienie indywidualnego dla każdego PK harmonogramu przygotowania dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie Przeprowadzenie weryfikacji Planu Inwestycyjnego - na podstawie zebranych wcześniej materiałów W przypadku dramatycznych opóźnień w przygotowaniach (skutkujących zagrożeniem realizacji inwestycji ) usunięcie projektu z listy (!)

12 Projekty kluczowe Projekty duże 14 11 Indykatywny Plan Inwestycyjny
(IPI) Projekty duże 3 14

13 Dofinansowanie z RPO (mln EUR)
Projekty kluczowe w ramach IPI WŚ Lp. Nazwa projektu Lider projektu Dofinansowanie z RPO (mln EUR) 1. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Miasto Bielsko-Biała 40,00 2. Gospodarcza Brama Śląska – etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Miasto Jaworzno 3. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 Miasto Rybnik 24,00 4. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich Województwo Śląskie 25,00 5. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno-ściekowa Gmina Ożarowice 20,00

14 Projekty kluczowe w ramach IPI WŚ c.d
6. Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej Uniwersytet Śląski 17,00 7. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze Zakon Ojców Paulinów 10,00 8. Budowa bazy naukowo - dydaktycznej akademii im. Jana Długosza: Akademickiego Centrum Sportu i Wydziału Nauk Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 9. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne Gmina Ożarowice 10. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Miasto Częstochowa 11. Szybka Kolej Regionalna Miasto Tychy

15 Dofinansowanie z RPO (mln EUR)
Projekty (kluczowe) Duże w ramach IPI WŚ Lp. Nazwa projektu Lider projektu Dofinansowanie z RPO (mln EUR) 1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice Województwo Śląskie 75 2. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium Miasto Gliwice 41,68 3. Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach Muzeum Śląskie w Katowicach 43

16 Dziękuję za uwagę Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 Katowice Małgorzata Noga Tel.: 32/


Pobierz ppt "Projekty Kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 28 marzec 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google