Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oraz 2.4Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oraz 2.4Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi."— Zapis prezentacji:

1 STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oraz 2.4Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Ministerstwo Gospodarki i Pracy

2 Działanie 2.3: BENEFICJENCI OSTATECZNI Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą w sferze pozarolniczej. Działanie 2.4: BENEFICJENCI OSTATECZNI Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji, i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.

3 Działanie 2.3 oraz 2.4 RODZAJE PROJEKTÓW: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1.Szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem 2.Pośrednictwo pracy na terytorium RP, 3.Informacja zawodowa, 4.Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, 5.Subsydiowanie zatrudnienia.

4 Środki na działania w euro: Działanie 2.3: 72 562 119 euro (12% środków przeznaczonych na Priorytet 2 ZPORR) Działanie 2.4: 98 948 785 euro (16,5 % środków przeznaczonych na Priorytet 2 ZPORR) Ministerstwo Gospodarki i Pracy

5 W ramach Priorytetu 2 ZPORR złożono wniosków 3717 (wartość dofinansowania z EFS ok. 2 140 mln zł), w tym: W ramach Działania 2.3 - 244 wniosków (wartość dofinansowania z EFS ok. 195 mln zł) W ramach Działania 2.4 - 150 wniosków (wartość dofinansowania z EFS ok. 168 mln zł) LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 2.3 i 2.4 we wszystkich województwach (stan na 31 maja 2005 r.)

6 LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WE WSZYSTKICH WOJEWÓDZTWACH CD. (stan na 31 maja 2005 r.) Ministerstwo Gospodarki i Pracy WojewództwoLiczba Projektów 2.3 Liczba projektów 2.4 Województwo Liczba Projektów 2.3 Liczba projektów 2.4 Dolnośląskie1223Podkarpackie1911 Kuj-Pom2112Podlaskie45 Lubelskie3530Pomorskie298 Lubuskie114Śląskie75 Łódzkie 104Świętokrzyskie88 Małopolskie 00War. – Mazur.2114 Mazowieckie2910Wielkopolskie188 Opolskie83Zachodniopom125

7 Liczba podpisanych umów (stan na 31 maja 2005 r.) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Podpisano 923 umowy w ramach Priorytetu 2 na projekty o wartości dofinansowania z EFS 335 mln zł, w tym: W ramach Dz. 2.3 - 28 umów (wartość dofinansowania z EFS ok. 17 mln zł) % ŚRODKÓW ZAKONTRAKTOWANYCH W STOSUNKU DO CAŁEJ ALOKACJI (EFS) NA Dz. 2.3- 7,74% W ramach Dz. 2.4 – 14 umów (dofinansowanie z EFS ok. 12 mln zł) % ŚRODKÓW ZAKONTRAKTOWANYCH W STOSUNKU DO CAŁEJ ALOKACJI (EFS) NA DZIAŁANIE 2.4 – 4,04%

8 Działanie 2.3 – praktyczne problemy –Niewielkie zainteresowanie rolników uczestniczeniem w projektach w ramach Działania 2.3 –Zbliżony zakres projektów skierowanych do rolników i domowników możliwych do realizacji w ramach Działania 2.1 oraz 2.3 -Kwestia interpretacji niektórych zapisów U ZPORR (np. nowy zawód, definicja rolnika, domownika, itp.)

9 Dotychczas podjęte działania: (wyniki ustaleń seminarium z dnia 1 czerwca 2005) 1.Ułatwienia w dostępie mieszkańców obszarów wiejskich do projektów realizowanych w Działaniu 2.3: –brak wymogu weryfikowania opłacania składek KRUS –obejmowanie wsparciem osób uczących się w szkole dla dorosłych lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym albo zaocznym –KM ZPORR 15 czerwca - poddane pod głosowanie wprowadzenie jako wydatku kwalifikowanego kategorii koszty dodatków szkoleniowych. 2.Zastosowanie bardziej liberalnego podejścia do kwestii definiowania pojęcia nowego zawodu.

10 Dz. 2.4 – zidentyfikowane problemy 1.WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE ZAPISÓW W U ZPORR 2.BRAK PRACODAWCÓW W KATALOGU BENEFICJENTÓW W DZIAŁANIU 2.4 3.WĄTPLIWOŚĆI INTERPRETACYJNE WARUNKÓW OKREŚLONYCH DLA KWALIFIKOWANIA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH, KTÓRZY W OKRESIE OCENY PROJEKTU MOGLI PRZESTAĆ SPEŁNIAĆ WARUNKI OBJĘCIA WSPARCIEM. Ministerstwo Gospodarki i Pracy

11 Działanie 2.4 – podjęte działania Seminarium dotyczące wdrażania Dz. 2.4 – 1 marca br. Spotkania grupy roboczej ds. Działania 2.4 i subsydiowanego zatrudnienia Opracowanie Ramowych Wytycznych dotyczących wdrażania Działania 2.4 Rozszerzenie zasad kwalifikowania Beneficjentów Ostatecznych do uczestniczenia w projektach Odejście od wąskiego określania pojęcia nowego zawodu Doprecyzowanie zapisów U ZPORR odnośnie sektorów i przemysłów objętych wsparciem Doprecyzowanie zasad przyjmowania projektów do konkretnych grup zawodowych Ministerstwo Gospodarki i Pracy

12 SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE- zidentyfikowane problemy: W aktualnych zapisach rozporządzenia MGiP ws. udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia brak możliwości składania wniosków przez Beneficjentów, którzy nie są przedsiębiorcami.

13 Ministerstwo Gospodarki i Pracy PODJĘTE DZIAŁANIA: 1.Prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia, 2.Zmiany w U ZPORR: -dodanie do katalogu Beneficjentów w Dz. 2.4 zapisu: podmioty prowadzące działalność gospodarczą -doprecyzowanie zapisów o kwalifikowalności wydatków w przypadku projektów subsydiowanego zatrudnienia

14 Ministerstwo Gospodarki i Pracy DALSZE DZIAŁANIA: spotkanie z ekspertami twinningu celem wypracowania dobrych praktyk w projektach skierowanych do obszarów wiejskich spotkanie monitorujące efekty wprowadzonych zmian kolejne spotkania grupy roboczej do Działania 2.4 i subsydiowanego zatrudnienia w ramach Dz. 2.3 i 2.4

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Dziękuję Państwu za uwagę. Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.zporr.gov.pl


Pobierz ppt "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oraz 2.4Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google