Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet II – Rozwój Zasobów Ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Wioletta Skrzypczyńska Zespół Instrumentów Szkoleniowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 6 listopada 2007 © PARP

2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki PARP działa na rzecz m.in. rozwoju zasobów ludzkich PARP jako Instytucja Wdrażająca Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” w ramach SPORZL © PARP

3 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich © PARP

4 SPO RZL Działanie 2.3 schemat a – dotychczasowe efekty
Okres wdrażania SPO RZL to lata W okresie – złożono ponad 3200 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 3,5 mld PLN, do końca 2006 roku zawarto 687 umów na kwotę ok. 780 mln PLN Do końca czerwca 2007 r. szkoleniami realizowanymi na terenie całej Polski zostało objętych niemal 258 tysięcy pracowników (z czego ponad 54% to pracownicy sektora MSP) z niemal 64 tysięcy przedsiębiorstw (z czego niemal 89% reprezentuje sektor MSP). © PARP

5 okres realizacji: VI-VII 2006; X-XI 2006; II-III 2007; VI-VII 2007
SPO RZL Działanie 2.3 schemat a – dotychczasowe efekty Badanie kwartalne BO i przedsiębiorstw IV edycje badania okres realizacji: VI-VII 2006; X-XI 2006; II-III 2007; VI-VII 2007 1238 respondentów (BO) 1281 przedsiębiorstw © PARP

6 SPO RZL Działanie 2.3 schemat a – dotychczasowe efekty Badanie kwartalne BO – ocena szkoleń
Wskaźniki oceny szkoleń w schemacie a. są podobne we wszystkich trzech kolejnych edycjach badania. ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA TEMATYKI PYT.18a OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? © PARP

7 SPO RZL Działanie 2.3 schemat a – dotychczasowe efekty Badanie kwartalne BO – wpływ szkoleń na sytuację BO Biorąc pod uwagę wpływ szkoleń na sytuację zawodową wzrósł odsetek uczestników, którzy po ukończeniu szkolenia awansowali na wyższe stanowisko. KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 Pytanie 10 Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 © PARP

8 SPO RZL Działanie 2.3 schemat a – dotychczasowe efekty Badanie kwartalne BO – ocena szkoleń przez przedsiębiorstwa Wybrane wskaźniki oceny szkoleń w perspektywie firm wskazują na stabilną ocenę dopasowania tematyki i wykorzystania szkoleń w obecnej pracy zawodowej w przypadku schematu a. DOPASOWANIE TEMATYKI DO POTRZEB FIRMY PYT.7 WYKORZYSTANIE WIEDZY OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.9 Pytanie 7 Czy tematyka tych (szkoleń/studiów) okazała się zgodna z potrzebami Państwa firmy? Pytanie 9 Czy Państwa firma wykorzystuje obecnie umiejętności i wiedzę zdobyte przez pracowników w trakcie (szkoleń/studiów) współfinansowanych z EFS? Pytanie 20 Czy w porównaniu z okresem sprzed sześciu miesięcy odczuwają Państwo poprawę w funkcjonowaniu firmy? Pytanie 21 Czy istnieje związek między poprawą funkcjonowania Państwa firmy, a uczestnictwem w szkoleniach/studiach? WPŁYW SZKOLEŃ NA POPRAWĘ W FUNKCJONOWANIU FIRMY PYT.20 i 21 © PARP

9 SPO RZL Działanie 2.3 schemat a – doświadczenia
bardzo sztywne i skomplikowane procedury system płatności dla Beneficjentów przeszacowanie wydatków na etapie aplikowania (oszczędności) problemy z rekrutacją konstrukcja umowy z Beneficjentem rezultaty, zmiany wypromowanie współpracy pomiędzy firmami szkoleniowymi a przedsiębiorcami podnoszenie świadomości wśród przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności za projekt ilość podmiotów zaangażowanych w realizację projektu © PARP

10 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (budżet ok.504 mln EUR) Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (budżet ok.168 mln EUR) © PARP

11 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe Typy projektów: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm studia podyplomowe ogólnopolskie projekty szkoleniowo-doradcze o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw Projektodawcy: Przedsiębiorstwa i/lub grupy przedsiębiorstw, podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich Grupy docelowe: Przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorców (siedziba na terytorium RP) © PARP

12 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – c.d. Nabór wniosków: w trybie ciągłym (konkursy całoroczne, alokacje) Najistotniejsze kryteria dostępu: Kryterium ponadregionalności: - zamknięte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, które posiadają struktury organizacyjne lub umiejscowione są co najmniej w dwóch województwach - otwarte projekty szkoleniowo-doradcze muszą być realizowane w co najmniej 5 województwach - studia podyplomowe – z zasady otwarte o charakterze ponadregionalnym © PARP

13 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – c.d. Najistotniejsze kryteria dostępu c.d.: Minimalna wartość projektu 400 tys. PLN, maksymalna 20 mln PLN (projekty otwarte i studia podyplomowe) Minimalna wartość projektu 400 tys. PLN, maksymalna 15 mln PLN (projekty zamknięte) Projekty maksymalnie 2-letnie Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy w przypadku, gdy roczna wartość projektu nie przekroczy 1,2 krotności rocznych przychodów; gdy roczna wartość projektu wahać się będzie pomiędzy 1,2 a 1,5-krotnością przychodów, analizowana będzie dodatkowo płynność finansowa) Maksymalna liczba partnerów 4 (lider + 4 partnerów) Wartość pomocy publicznej dla jednego przedsiębiorstwa w ramach jednego projektu – do 1 mln EUR Kryteria strategiczne © PARP

14 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – c.d. Pomoc publiczna na szkolenia – intensywność pomocy: Wielkość firmy Szkolenie MSP DP Ogólne 80% 60% Specjalistyczne 45% 35% © PARP

15 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – c.d. Pomoc publiczna na doradztwo– intensywność pomocy: Duże przedsiębiorstwa – pomoc de minimis Do 50% Małe i średnie przedsiębiorstwa – rozporządzenie KE nr 70/2001 © PARP

16 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – c.d. Wkład prywatny/własny: wynagrodzenia gotówka Wydatki kwalifikowane – wg powiązania z przedmiotem projektu: wydatki bezpośrednie – przypisane do zadań projektowych - wydatki pośrednie (do 20% kosztów bezpośrednich dla projektów do 2 mln PLN, do 15% kosztów bezpośrednich dla projektów do 5 mln PLN, do 10% kosztów bezpośrednich dla projektów pow. 5 mln PLN) © PARP

17 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – projekty konkursowe Projekty ponadregionalne na rzecz promocji wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych społecznej odpowiedzialności biznesu © PARP

18 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – projekty konkursowe Projektodawcy Reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców Grupy docelowe Przedsiębiorstwa i ich pracownicy, przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele organizacji związkowych Nabór wniosków: w trybie ciągłym (konkursy całoroczne, alokacje) Najistotniejsze kryteria dostępu : Minimalna wartość projektu 200 tys. PLN, maksymalna 2 mln PLN Projekty maksymalnie 2-letnie © PARP

19 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 2. 1
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw – projekty systemowe Typy projektów: Analityczno-badawcze, promocyjne, szkoleniowo-doradcze, w zakresie np. luk kompetencyjnych pracowników i przedsiębiorstw, trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w skali ogólnopolskiej… itp. Pilotaże o charakterze promocyjnym, szkoleniowo-doradczym wynikające z badań i analiz prowadzonych w ramach Działania Ogólnopolskie projekty badawcze oraz projekty służące współpracy między instytucjami działającymi na rzecz innowacyjności a przedsiębiorcami Przykłady projektów: Akademia PARP; Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach wschodniej Polski; Promocja life long learning; Bilans kapitału ludzkiego; Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach; Promocja bazy ofert szkoleniowych; Firmy rodzinne.. © PARP

20 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 2. 2
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe Cel i projekty Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz ich sieci (KSU) Wsparcie tworzenia i rozwoju ogólnopolskiej sieci instytucji świadczących kompleksowe usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci punktów konsultacyjnych (PK) Grupy docelowe: Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości, świadczące usługi informacyjne, doradczo-szkoleniowe oraz udzielające pożyczek czy gwarancji Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zarejestrowane w KSU © PARP

21 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 2. 2
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych – projekty systemowe Cel Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry szkoleniowej w zakresie opracowywania programów, prowadzenia szkoleń oraz doradztwa Grupa docelowa: Podmioty prowadzące działalność w zakresie szkoleń i ich pracownicy Projekt: Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej Konkursy na dofinansowanie programów szkoleniowych dla trenerów, trenerów wewnętrznych, wykładowców, coachów, mentorów i doradców Konkursy na dofinansowanie programów potwierdzających kwalifikacje trenerów - certyfikaty © PARP

22 Wioletta Skrzypczyńska mail: wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl
Dziękuję za uwagę INFOLINIA: INFOLINIA: Wioletta Skrzypczyńska tel mail: © PARP


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google