Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2. 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2. 1"— Zapis prezentacji:

1 Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2. 1
Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania PO KL – stan na 4 grudnia 2008 r.

2 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. PARP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia) w ramach Priorytetu 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (budżet ok.504 mln. euro) Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (budżet ok.168 mln. euro) Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (budżet ok. 106 mln. euro)

3 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Realizacja celu 2 priorytetu II Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Budżet: 374 mln EUR (85% EFS) Alokacje w ujęciu rocznym Na rok 2009 – 509 mln PLN 3

4 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Typy projektów: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm studia podyplomowe ogólnopolskie projekty szkoleniowo-doradcze o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw Projekt musi zawierać komponent szkoleniowy, usługi doradcze muszą być powiązane ze szkoleniami. Nie ma możliwości łączenia typów projektu w jednym wniosku o dofinansowanie. 4

5 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Projektodawcy: Przedsiębiorcy i/lub grupy przedsiębiorców, szkoły wyższe, Instytucje szkoleniowe (szkoleniowo-doradcze), inne podmioty działające na rzecz RZL i adaptacyjności Istnieje możliwość zawiązania partnerstwa (maks. 5 podmiotów) na podstawie umowy/porozumienia - musi ona zawierać: cel partnerstwa, zadania i obowiązki Partnerów, plan finansowy w podziale na partnerów zasady zarządzania finansami, zasady komunikacji i przepływu informacji, zasady podejmowania decyzji, sposób monitorowania i kontroli projektu. 5

6 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Grupy docelowe: Przedsiębiorcy i ich pracownicy (siedziba na terytorium RP) z wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego oraz przedsiębiorstw z sektora górnictwa węgla. Nabór wniosków: W trybie zamkniętym 6

7 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. PROCES WYBORU WNIOSKÓW Przygotowanie i złożenie wniosku Rejestracja Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu Przekazanie do KOP lub odrzucenie Protest Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne, strategiczne i horyzontalne Rekomendowanie do finansowania lub odrzucenie

8 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Etapy oceny wniosków – dokonywana w oparciu o: Kryteria formalne Kryteria dostępu Kryteria merytoryczne Kryteria strategiczne Kryteria horyzontalne Kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne – charakter ogólny, wspólne dla wszystkich priorytetów PO KL Kryteria dostępu i strategiczne – specyficzne dla poddziałania (a nawet typu projektu) 8

9 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Procedura oceny formalnej: Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie Grupowanie wniosków wnioski z danego terminu podlegają wspólnej ocenie podczas jednego KOP Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów formalnych i kryteriów dostępu są odrzucane Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej 9

10 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Kryteria dostępu dla Poddziałania: projektodawca i grupa docelowa kryterium ponadregionalności: zamknięte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców, które posiadają struktury organizacyjne lub umiejscowione są co najmniej w dwóch województwach WAŻNE: Podstawa – indywidualne strategie rozwoju firm w zakresie dotyczącym szkoleń WAŻNE: Grupa przedsiębiorstw: powiązane i partnerskie – Załącznik I Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 - umowa agencyjna - umowa franczyzy 10

11 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Kryteria dostępu dla Poddziałania – c.d.: kryterium ponadregionalności – c.d.: otwarte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników - zapewnienie udziału pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców z co najmniej 5 województw oraz realizacja szkoleń w co najmniej 5 województwach studia podyplomowe – z zasady otwarte o charakterze ogólnopolskim min. wartość projektu 400 tys. PLN, max.15 mln PLN dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca) okres realizacji projektu - projekty zamknięte i otwarte maksymalnie 24 miesiące, studia podyplomowe 36 miesięcy w ramach wniosku ujęto tylko jeden typ projektu 11

12 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Kryteria dostępu dla Poddziałania - c.d.: data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie późniejsza niż 6 miesięcy od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej edycji konkursu projekt zawiera moduł szkoleniowo-doradczy dla kadry zarządzającej dot. zarządzaniem wiekiem w przedsiębiorstwie oraz obejmuje opracowanie strategii/planu wdrożenia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie – projekty otwarte i studia podyplomowe pomoc publiczna w ramach projektu wywoła efekt zachęty określony w art. 8 Rozporządzenia (WE) nr 800/2008 12

13 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Kryteria dostępu dla Poddziałania c.d.: kondycja finansowa - przychody za ostatni rok obrotowy Wnioskodawcy (Partnerów) - w przypadku, gdy roczna wartość projektu nie przekroczy 1,2 krotności rocznych przychodów; roczna wartość projektu pomiędzy 1,2 a 1,5-krotnością przychodów – analiza płynności finansowej na podstawie wskaźnika szybkiego płynności WSP = WSP za ostatni rok obrotowy powinien wynosić 0,70 i więcej w przypadku Projektodawcy oraz każdego z Partnerów (należności krótkoterminowe) + (inwestycje krótkoterminowe) (zobowiązania krótkoterminowe) 13

14 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Kryteria merytoryczne - jakość projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL) sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych wartość dodana projektu działania w projekcie - adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej racjonalność harmonogramu działań rezultaty projektu 14

15 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Kryteria merytoryczne – Beneficjent wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny) sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji, doświadczenie personelu) Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat) kwalifikowalność wydatków zasadność poziomu kosztów pośrednich prawidłowość sporządzenia budżetu 15

16 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. KRYTERIA STRATEGICZNE – PREMIA 20 PUNKTÓW (DLA REKOMENDOWANEGO WNIOSKU) Projekty zamknięte: minimalny odsetek uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w szkoleniach z zakresu ICT wynosi 40% ogółu uczestników w ramach projektu spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching) II. Projekty otwarte: spośród uczestników projektu co najmniej 70% stanowią mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy lub pracownicy u nich zatrudnieni spośród uczestników projektu co najmniej 40 % stanowią uczestnicy w wieku powyżej 45 roku życia i jednocześnie kobiety stanowią co najmniej 55% uczestników projektu 16

17 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym Studia podyplomowe: co najmniej 60% uczestników zostanie przeszkolonych na studiach podyplomowych o profilu technicznym. Przez studia podyplomowe o profilu technicznym należy rozumieć studia wymienione w Uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r.: architektura i urbanistyka; automatyka i robotyka; biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; biotechnologia; budowa i eksploatacja maszyn; budownictwo; elektronika; elektrotechnika; geodezja i kartografia; górnictwo i geologia inżynierska; informatyka; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria środowiska; mechanika; metalurgia; technologia chemiczna; telekomunikacja; transport; włókiennictwo spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią uczestnicy w wieku powyżej 45 roku życia. 17

18 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Kryteria horyzontalne Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym zgodność z prawodawstwem krajowym Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL 18

19 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Procedura oceny merytorycznej: skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów rekomendowane projekty: punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny spełnione kryteria horyzontalne premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryterium strategicznego – 20 pkt (niespełnienie kryterium strategicznego nie dyskwalifikuje wniosku) w przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego 19

20 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. WARUNKI KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW poniesione w okresie ich kwalifikowania (okres realizacji projektu), efektywne i niezbędne dla realizacji projektu, faktycznie poniesione i udokumentowane, zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. kwalifikowalności wydatków; zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia r. – Prawo zamówień publicznych – jeśli dotyczą Projektodawcy/Partnera.

21 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. PODZIAŁ WYDATKÓW I. Ze względu na konstrukcję budżetu projektu: wydatki bezpośrednie – bezpośrednio związane z realizacją projektu i wyodrębnionymi zadaniami, wydatki pośrednie – nie można ich bezpośrednio przypisać do konkretnego zadania: do 20% kosztów bezpośrednich dla projektów do 2 mln PLN, do 15% kosztów bezpośrednich dla projektów do 5 mln PLN, do 10% kosztów bezpośrednich dla projektów pow. 5 mln PLN. II. Ze względu na rodzaj pomocy wydatki objęte pomocą publiczną – refundowane zgodnie z określoną intensywnością pomocy publicznej: z tytułu szkoleń i usług doradczych, objęte regułami cross – financingu wydatki objęte pomocą pozostałą – refundowane w 100%.

22 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Rodzaje pomocy publicznej udzielanej w ramach Poddziałania: Szkolenia Pomoc na szkolenia Cross financing Pomoc de minimis Doradztwo Pomoc dla MSP Pomoc de minimis 22

23 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Pomoc szkoleniowa – intensywność pomocy zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 800/2008: Wielkość firmy Szkolenie MMP SP DP Ogólne 80% 70% 60% Specjalistyczne 45% 35% 25% Pracownicy w gorszym położeniu – podniesienie wielkości o 10 p.p. ale max. 80% Wartość pomocy publicznej z tytułu szkoleń dla jednego przedsiębiorstwa w ramach jednego projektu – do 2 mln EUR 23

24 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Pomoc publiczna na doradztwo– intensywność pomocy: Duże przedsiębiorstwa – pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1998/2006 Małe i średnie przedsiębiorstwa – zgodnie z Art. 26 Rozporządzenia KE nr 800/2008 Do 50% 24

25 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL – ZASADY APLIKOWANIA
stan na 4 grudnia 2008 r. Pomoc de minimis na wydatki w ramach cross-financing: adaptacja pomieszczeń, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych zakup sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych (lub leasing finansowy i zwrotny) łącznie do 10% wartości projektu dofinansowanie maksymalnie do 50% wydatków Wkład prywatny/własny: wynagrodzenia uczestników szkoleń wkład pieniężny 25

26 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2. 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google