Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Podsumowanie projektu „Aktywność się opłaca” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Śrem, dnia 12 grudnia 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Tytuł projektu: „Aktywność się opłaca”
Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Typ naboru: Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Obszar realizacji projektu: Gmina Śrem Okres realizacji projektu: 1 marca – 31 grudnia roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 F I N A N S O W A N I E P R O J E K T U
Projekt „Aktywność się opłaca” jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminę Śrem Wartość projektu: ,30 zł Środki Unii Europejskiej ,68 zł (89,5% wartości projektu) Środki Gminy Śrem ,62 zł (10,5% wartości projektu) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku i mającym na celu współfinansowanie działań krajów członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Do podstawowych zadań EFS należy inwestowanie w rozwój kwalifikacji zawodowych obywateli państw Unii Europejskiej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i promowanie równości szans w dostępie do rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który w latach i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnieniach związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie.
Mając na uwadze skuteczną i efektywną realizację zadań na rzecz aktywnej integracji osób pozostających bez zatrudnienia , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej projekt „Aktywność się opłaca” zrealizowany został w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Zakres wsparcia w realizacji projektu udzielanego przez partnera –
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Współpraca merytoryczna w ramach Zespołu Projektowego. Udostępnianie danych statystycznych dotyczących charakterystyki osób bezrobotnych oraz opracowań tematycznych w zakresie rynku pracy. Przedstawianie propozycji szkoleń dla osób bezrobotnych. Doradztwo w zakresie wyboru rodzaju szkoleń. Wsparcie w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 a) Opiekun osoby chorej/zależnej/niepełnosprawnej.
Uzupełnienie kompetencji zawodowych uczestniczek projektu „Aktywność się opłaca” poprzez skierowanie na szkolenia dla osób bezrobotnych oraz finansowanie kosztów ww. szkoleń na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. a) Opiekun osoby chorej/zależnej/niepełnosprawnej. b) Sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej oraz minimum sanitarne. Przekazywanie istotnych informacji o uczestniczkach szkoleń. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 TŁO PROJEKTU W okresie transformacji ustrojowej w związku z restrukturyzacją gospodarki pojawił się nowy problem społeczny – bezrobocie. Bezrobocie jest największym kosztem przekształcenia systemu gospodarczego. Powoduje bowiem pojawienie się bardzo złożonych problemów natury nie tylko ekonomicznej ale i psychospołecznej. Osoby bezrobotne, zmuszone są do zmiany trybu i stylu życia. Największym problemem staje się to, że brak pracy powoduje izolację społeczną, człowiek bezrobotny ma obniżone poczucie własnej wartości, przeżywa negatywne napięcia i emocje. Bycie bezrobotnym prowadzi nie tylko do zmiany aktywności społecznej, ale także do zmiany wyobrażeń o sobie samym i o otaczającej rzeczywistości, a w konsekwencji do wykluczenia społecznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczają się m. in
Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczają się m.in. kobiety, które należą do grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej jest bowiem silnie uwarunkowane przez płeć i związane z nią role społeczne. Bezrobotne kobiety to jednak grupa, która ma szanse odnalezienia się na rynku pracy i powinny znaleźć na nim swoje miejsce, ale w związku ze swoimi specyficznymi problemami potrzebują odpowiedniego wsparcia w wejściu czy powrocie na ten rynek. Odpowiedzią na opisane powyżej problemy była realizacja projektu wsparcia kobiet pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej pod nazwą „Aktywność się opłaca”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych kobiet z terenu gminy Śrem korzystających z różnorodnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie oraz przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rynku pracy poprzez prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
1. Zwiększanie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, obejmujące diagnozowanie potencjału i możliwości rozwoju zawodowego oraz wspieranie zdobywania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 2. Wspieranie dążenia do samodzielności, czyli wykształcenie takich postaw i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie decyzji i działań umożliwiających rozwiązanie własnych problemów życiowych. 3. Łagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie psychologiczne, warsztaty motywacyjne, naukę odreagowania stresów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU cd.
4. Kształtowanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, umożliwiających pełny udział w życiu społecznym. 5. Poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, lepsze zrozumienie swojej roli i pozycji w rodzinie, poznanie zasobów własnej rodziny. 6. Włączenie uczestniczek projektu do życia społecznego oraz przygotowanie ich do korzystania z dostępnej infrastruktury. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w postaci skierowania uczestniczek na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej oraz dzięki współpracy z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie skierowanie na szkolenia umożliwiające uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych, zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. W realizacji założeń projektu zostało wykorzystane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 KONTRAKT SOCJALNY W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
Kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 ADRESACI DZIAŁAŃ – UCZESTNICY PROJEKTU
Adresatami projektu była 20 osobowa grupa kobiet w wieku aktywność zawodowej, niepozostających w zatrudnieniu, korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Śrem. Projekt był kierowany do kobiet z wykształceniem średnim, zawodowym i podstawowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Projekt był adresowany wyłącznie dla kobiet ponieważ jest to grupa znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Obok młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób po 50 roku życia, kobiety stanowią jedną z tych grup defaworyzowanych, których problemy z uzyskaniem bądź utrzymaniem zatrudnienia zależą bardziej od cech biologicznych (płeć, wiek) niż społecznych. Projekt ma za zadanie wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy i umożliwienie im konkurowania z innymi grupami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 PROGRAM ZAJĘĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA” PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ REALIZOWANY BYŁ W DWÓCH GRUPACH PO 10 OSÓB KAŻDA W WYMIARZE 222 GODZIN DLA KAŻDEJ GRUPY W ramach realizowanego programu kobiety bezrobotne zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczyły w warsztatach grupowych oraz korzystały z poradnictwa indywidualnego. INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 15 GODZIN INDYWIDUALNE PORADNICTWO RODZINNE – 15 GODZIN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 WARSZTATY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO - 42 GODZINY
Diagnoza i ocena predyspozycji zawodowych. Metody poszukiwania pracy. Przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Autoprezentacja. Dbałość o własny wizerunek. Rozmowa rekrutacyjna. Podstawowe elementy prawa pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE – 42 GODZINY
Wzmocnienie poczucia własnej wartości i motywacji Rozwój osobowości Kształtowanie technik komunikacji Twórcze rozwiązywanie problemów Umiejętności radzenia sobie ze stresem Aktywizowanie indywidualnych zasobów uczestników Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – 24 GODZINY
Cele życiowe i sposoby ich realizacji Potrzeby życiowe Rozbudzanie potrzeb kulturalnych Gospodarowanie czasem wolnym Umiejętności korzystania ze wsparcia instytucjonalnego Zdrowy styl życia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 PORADNICTWO RODZINNE – 42 GODZINY
Dynamika życia w rodzinie: rodzina jako system społeczny Relacje pomiędzy partnerami Relacje dzieci – rodzice System rodzinny, a wpływy środowiska społecznego Dziecko w rodzinie dotkniętej bezrobociem Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Przykładowe zdjęcia z zajęć
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 ZAJĘCIA INFORMATYCZNE – 42 GODZINY
Zapoznanie z komputerem Zapoznanie z podstawowymi programami Praca z edytorem tekstu Zastosowanie Internetu Poruszanie się w sieci, poczta elektroniczna Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Przykładowe zdjęcia z zajęć
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 SZKOLENIA ZAWODOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE, Z KTÓRYCH KORZYSTAŁY UCZESTNICZKI PROJEKTU 1. OPIEKUN OSOBY CHOREJ/ZALEŻNEJ/ NIEPEŁNOSPRAWNEJ - Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania zadań opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania problemów zdrowotnych i społecznych podopiecznych – 90 GODZIN 2. SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ ORAZ MINIMUM SANITARNE - Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie sprzedawcy poprzez zapoznanie z zasadami pracy w sklepie, obsługa klienta, kasy fiskalnej oraz podstaw obsługi komputera. Uzyskanie umiejętności z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością – 120 GODZIN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 PRACA SOCJALNA W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA”
Uczestniczki projektu objęte były także działaniami w formie pracy socjalnej. Praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego oznacza działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. WSPARCIE DOCHODOWE Dodatkowo uczestniczki objęte zostały wsparciem dochodowym w postaci tzw. zasiłków aktywizacyjnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w projekcie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 REZULTATY PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA”
Realizacja działań aktywizacyjnych przyczyniła się do osiągnięcia założonych rezultatów i celów projektu. Działania podejmowane w zakresie aktywnej integracji pozwoliły na uzyskanie przez osoby bezrobotne objęte pomocą stabilniejszej pozycji na rynku pracy, ograniczyły zjawisko marginalizacji społecznej w stosunku do tych osób oraz pozwoliły na powrót do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Powołanie partnerstwa między instytucjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia spowodowało pełniejsze wykorzystanie dostępnych form pomocy oraz zainicjowało tworzenie się lokalnego systemu wsparcia na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 REZULTATY TWARDE OSIĄGNIĘTE W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA”
*Liczba klientek, które zrezygnowały z udziału w projekcie - 5 osób W tym: Z powodów zdrowotnych – 2 osoby Z powodów rodzinnych – 1 osoba Z powodu podjęcia zatrudnienia – 2 osoby KATEGORIA LICZBA OSÓB WSKAŹNIK STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKA Liczba klientek, z którymi zawarto kontrakty socjalne 22 osoby 20 osób 110% Liczba klientek, które ukończyły udział w projekcie i otrzymały certyfikat Klubu Integracji Społecznej* 17 osób 18 osób 94% Liczba klientek, które nabyły umiejętności w zakresie informatyki potwierdzone certyfikatem ukończenia zajęć Liczba klientek, które nabyły kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń organizowanych przez PUP w Śremie 15 osób 100% Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGNIĘTE W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA”
Przełamanie poczucia bezradności. Podniesienie poziomu poczucia własnej wartości dzięki uczestnictwu w warsztatach Klubu Integracji Społecznej. Zwiększenie aktywności w życiu społecznym. Podniesienie świadomości i motywacji do kontynuowania edukacji. Poprawa szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez poprawę wizerunku. Wykształcenie poczucia obowiązku i punktualności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGNIĘTE W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA” cd.
Poprawa relacji w środowiskach rodzinnych uczestniczek. Uzyskanie specjalistycznej wiedzy odpowiadającej indywidualnym potrzebom. Zdobycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania dostępnych informacji. Podniesienie samooceny uczestniczek i wiary we własne siły. Zwiększenie motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej. Zmiana postaw roszczeniowych na postawy aktywnego uczestnictwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Ocena wsparcia udzielonego w ramach projektu „Aktywność się opłaca” dokonana przez uczestniczki.
Ocena zdobytej wiedzy i umiejętności pod kątem pracy zawodowej i życia codziennego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Ocena wsparcia udzielonego w ramach projektu „Aktywność się opłaca” dokonana przez uczestniczki – cd. Stopień zadowolenia uczestniczek z udziału w projekcie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Ocena wsparcia udzielonego w ramach projektu „Aktywność się opłaca” dokonana przez uczestniczki – cd. Ocena skuteczności form i metod prowadzonych zajęć. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Ocena wsparcia udzielonego w ramach projektu „Aktywność się opłaca” dokonana przez uczestniczki – cd. Ocena przydatności otrzymanych materiałów szkoleniowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
Dziękuję za uwagę. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ul. Mickiewicza 40 Śrem Tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google