Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór nad pracą doradcy metodycznego

Коpie: 1
Nadzór nad pracą doradcy metodycznego Wyniki pracy zespołu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór nad pracą doradcy metodycznego"— Zapis prezentacji:

1 Nadzór nad pracą doradcy metodycznego
Wyniki pracy zespołu

2 KTO? KIEDY? CO? PO CO? JAK? GDZIE? Mądry R. Kipling pisał:
Sześciu służących człowiek ma, Dzięki nim wie, co wie Zwią się DLACZEGO?, CO? I JAK?, KIEDY?, i KTO? I GDZIE? Naszą wspólna drogę rozpoczniemy od naszkicowania odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z realizacją projektu. JAK? GDZIE?

3 PO CO? Celem pracy zespołu było opracowanie propozycji/przykładów rozwiązań dotyczących doboru, wspierania nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych i nadzoru pedagogicznego nad ich pracą.

4 PO CO? aby udzielić wsparcia:
osobom i instytucjom odpowiedzialnym za doradztwo (JST, PDN, dyrektorom szkół), doradcom metodycznym.

5 KTO? W skład zespołu weszli przedstawiciele centralnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych placówek doskonalenia nauczycieli. Placówki te różniły się: sposobem organizacji pracy doradców, zasięgiem działania, liczbą nadzorowanych doradców.

6 KTO? Beata Kossakowska - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Elżbieta Tołwińska-Królikowska Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Elżbieta Lewandowska - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Wykonawcami, realizatorami projektu „Nadzór nad pracą doradcy metodycznego” byli przedstawiciele z wybranych ośrodków doskonalenia nauczycieli w kraju.

7 KTO? Stefania Misiarek - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Marzanna Tyburska - Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Maria Pabiańczyk - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Teresa Dąbrowska - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

8 KTO? Elżbieta Czerwonka - Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Zdzisław Nowakowski - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Alicja Skubacz - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Alina Stęperska - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

9 CO? Doradca metodyczny – sylwetka, zadania, nadzór Powierzenie zadań
Zadania doradcy metodycznego Nadzór pedagogiczny nad pracą doradcy metodycznego Suplement

10 Powierzenie zadań Sylwetka kandydata na doradcę metodycznego.
Poszukiwanie kandydatów na doradców i procedury wyboru doradców. Propozycja wykazu dokumentów, które składa kandydat na doradcę. Formy wsparcia doradcy metodycznego na początku jego działania oferowane przez PDN

11 Wymagania osobiste W zakresie dydaktyki przedmiotowej
Wymagania stawiane kandydatom na doradców metodycznych Metodyczne z zakresu pracy z dorosłymi społeczne instytucjonalne W zakresie projektowania i organizacji

12 Wymagania W zakresie dydaktyki przedmiotowej
Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu przedmiotu, którym się zajmuje Aktualizuje posiadaną wiedzę i doskonali umiejętności Planuje i realizuje działania dydaktyczne uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły W zakresie dydaktyki przedmiotowej Jest nowatorski i wykorzystuje technologie informacyjne w nauczaniu Dokonuje analizy własnych działań dydaktycznych i wykorzystuje ich wyniki Dzieli się wynikami własnej pracy dydaktycznej z nauczycielami

13 Wybór konkurs na doradcę, wybór w drodze konsultacji,
wybór doradcy metodycznego przez nauczycieli.

14 Wsparcie kurs dla nowo powołanych doradców metodycznych,
stopniowe wdrażanie do realizacji zadań doradcy, wsparcie ze strony nauczyciela konsultanta lub bardziej doświadczonego doradcy, organizacja regularnych spotkań szkoleniowych w grupie doradców, umożliwienie udziału doradcy w szkoleniach dla nauczycieli, kierowanie na kurs edukatorski organizowany przez macierzystą lub inną placówkę doskonalenia.

15 Zadania Zadania doradcy metodycznego. Sylwetka doradcy metodycznego.
Dokumentowanie pracy doradcy.

16 Zadania Diagnozowanie potrzeb środowiska i planowanie własnej pracy.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych. Doskonalenie warsztatu własnego pracy. Współpraca z instytucjami oświatowymi. Współpraca z placówką doskonalenia nauczycieli, która sprawuje nadzór pedagogiczny nad jego pracą. Wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów.

17 Dokumentowanie Dokumentacja planowania pracy doradcy.
Dokumentacja bieżąca. Dokumentacja sprawozdawcza.

18 Wymagania osobiste W zakresie dydaktyki przedmiotowej
Wymagania stawiane doradcom metodycznym Metodyczne z zakresu pracy z dorosłymi społeczne instytucjonalne W zakresie projektowania i organizacji

19 Wymagania Metodyczne z zakresu pracy z dorosłymi
Korzysta z różnych źródeł informacji oraz TIK Określa i uzasadnia cele swoich działań edukacyjnych Rozpoznaje potrzeby edukacyjne nauczycieli Metodyczne z zakresu pracy z dorosłymi Definiuje treści i formy doskonalenia adekwatne do celów W sposób kompetentny stosuje różnorodne metody i formy pracy Wybiera adekwatne do celów środki dydaktyczne i właściwie je stosuje

20 Standardy pracy OBSZARY I Organizacja własnego warsztatu pracy
II Wspieranie rozwoju nauczyciela III Funkcjonowanie w placówce doskonalenia

21 Nadzór Pełnienie nadzoru pedagogicznego nad pracą doradcy przez dyrektora PDN . Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego. Dokumentacja prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego nad pracą doradcy metodycznego. Gromadzenie informacji i działania podejmowane przez dyrektora PDN w ramach sprawowania nadzoru nad pracą doradcy metodycznego. Standardy pracy doradcy metodycznego Opiniowanie i ocena pracy doradcy metodycznego

22 Wspieranie rozwoju nauczyciela
Standard 1. Tworzy warunki do doskonalenia umiejętności merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli. Standard 2. Wspomaga nauczycieli w doborze, adaptacji i tworzeniu programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości uczniów i specyfiki szkoły/placówki. Standard 3. Inspiruje nauczycieli do podejmowania działań nowatorskich wpływających na jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej. Standard 4. Wspomaga nauczycieli oraz szkoły/placówki w badaniu skuteczności procesu dydaktyczno-wychowawczego w celu jego doskonalenia.

23 Wskaźniki: prezentuje własne rozwiązania metodyczne,
udostępnia swój warsztat pracy, prowadzi zajęcia otwarte i omawia je wspólnie z nauczycielami, organizuje współpracę i wymianę doświadczeń między nauczycielami, motywuje nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu, organizuje zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli i omawia je wspólnie z nimi, obserwuje i opiniuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli.

24 Sposoby mierzenia jakości pracy doradcy
Nadzór Sposoby mierzenia jakości pracy doradcy Działania dyrektora Źródła kontrolowanie realizacji zadań sprawdza zgodność planu pracy doradcy metodycznego z wymaganiami, potrzebami, priorytetami w zakresie doskonalenia nauczycieli plan pracy placówki doskonalenia, dokumentacja planowania pracy doradcy metodycznego, wyniki badania potrzeb nauczycieli z terenu działania, doradcy sprawdza zgodność działań doradcy z jego planem pracy i bieżącymi potrzebami dokumentacja planowania pracy doradcy metodycznego, dokumentacja bieżąca doradcy, doradca metodyczny diagnozowanie i ocenianie stopnia spełniania wymagań (standardy pracy doradcy) analizuje skuteczność działań doradcy i wartościuje jakość jego pracy podziękowania itp., samoocena doradcy, arkusz hospitacji, dokumentacja planowania, bieżąca oraz sprawozdawcza doradcy, własne opracowania doradcy, standardy i wskaźniki pracy doradcy, nauczyciele, dyrektorzy, doradca metodyczny

25 Karta oceny pracy Standard Systematycznie aktualizuje i poszerza swoją wiedzę oraz doskonali umiejętności niezbędne w realizacji zadań doradcy. Wskaźnik Kryteria oceny Liczba pkt. możliwych do uzyskania uzyskanych Bierze udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego Z własnej inicjatywy systematycznie uczestniczy w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego 3 Potrzebuje motywacji do udziału w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego; 2 Uczestniczy sporadycznie w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego 1

26 JAK? praca indywidualna i w zespołach,
wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych placówek doskonalenia nauczycieli z kraju – dyskusje, prezentacje, analiza wybranej dokumentacji obowiązującej w tych palcówkach, wspólne opracowanie przykładowych rozwiązań modelowych.

27 GDZIE? Ośrodek Szkoleniowy CODN w Sulejówku

28 Członkowie Zespołu w Sulejówku

29 Członkowie Zespołu w Sulejówku

30 Członkowie Zespołu w Sulejówku

31 KIEDY? Czerwiec 2005 - koncepcja sierpień 2005 – powierzenie zadań
START sierpień 2005 – powierzenie zadań październik sylwetka luty standardy listopad zadania styczeń nadzór kwiecień 2006 – ocena pracy META

32 Efekt pracy zespołu


Pobierz ppt "Nadzór nad pracą doradcy metodycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google