Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przebieg diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przebieg diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przebieg diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów
w województwie małopolskim w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 1

2 Diagnozowanie uzdolnień kierunkowych uczniów
Założenia ogólne Diagnozowanie uzdolnień kierunkowych uczniów w województwie małopolskim było poprzedzone opracowaniem szczegółowej koncepcji diagnozy oraz narzędzi badawczych . System diagnozowania uzdolnień uczniów uwzględniający założenia metodologiczne został opracowany przez zespół psychologów w ramach Regionalnego programu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. 2

3 Założenia ogólne Zgodnie z założeniami tego systemu diagnoza pod względem metodologicznym powinna być połączeniem metod pedagogicznych z psychologicznymi: metody nominacji przyznawanej przez zespół n-li, opartej na obserwacji zachowania, ocenach szkolnych i osiągnięciach pozaszkolnych uczniów (udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych) -metody testowania z wykorzystaniem testu dydaktycznego i testu psychologicznego. 3

4 Cele diagnozy Założenia ogólne
Rozpoznanie uzdolnień poznawczych (kierunkowych) uczniów na trzech etapach kształcenia w zakresie czterech obszarów przedmiotowych Zakwalifikowanie uczniów uzdolnionych kierunkowo na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych Przetestowanie narzędzi diagnostycznych oraz procedur prowadzenia diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów 4

5 Założenia ogólne Zakres diagnozy Diagnoza uzdolnień poznawczych objęła uczniów trzech etapów kształcenia: klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum, klasy I – II (III) szkoły ponadgimnazjalnej (technika, licea). w zakresie następujących obszarów: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Założenia ogólne Etapy diagnozy Etap 1 - Nominacja nauczycielska z wykorzystaniem arkusza nominacji Efekt - nominowanie około 10% uczniów z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna. Etap 2 - Test diagnostyczny składający się z dwóch części: - przedmiotowej - badanie osiągnięć przedmiotowych; - psychologicznej - badanie predyspozycji uczniów w zakresie wybranych obszarów; Efekt - zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia pozaszkolne w POWUZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Organizacja diagnozy W celu przygotowania szkół do przeprowadzenia diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów Małopolski w lutym 2010 roku zorganizowano 17 konferencji powiatowych dla kadry kierowniczej szkół oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie nt. Szkoła wobec szansy skutecznego wsparcia uczniów zdolnych – jak wykorzystać narzędzia projektu DiAMEnT ? Na stronie internetowej projektu zostały opublikowane prezentacje multimedialne wykorzystane podczas konferencji oraz materiały pomocnicze możliwe do wykorzystania podczas szkolenia rady pedagogicznej, przygotowującego nauczycieli do przeprowadzenia I etapu diagnozy w szkołach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Organizacja diagnozy Po zakończeniu każdej konferencji powiatowej przesyłano do wszystkich szkół zlokalizowanych w danym powiecie wzory arkuszy nominacji nauczycielskiej wraz z pismem informacyjnym o zasadach przeprowadzenia tego etapu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Przebieg I etapu diagnozy
Harmonogram I etapu diagnozy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Przebieg I etapu diagnozy
Zasady nominowania uczniów (przekazane szkołom) Nauczyciele nominowali uczniów za pomocą arkuszy nominacji, dokonując uzgodnień w zespole. Szkoły mogły zgłosić do 10% uczniów z zakresu czterech kompetencji, każdy uczeń mógł być nominowany tylko z jednego przedmiotu. Nominacja była dokonywana w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami. Wypełnione i przesłane do Biura Merytorycznego projektu arkusze nominacji były jednocześnie zgłoszeniem uczniów do II etapu diagnozy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Wyniki I etapu diagnozy
Do I etapu diagnozy przystąpiły 1874 szkoły województwa małopolskiego Szkoły podstawowe: 1101 szkół (78 % szkół w województwie) Gimnazja: 572 szkół (83 %szkół w województwie) Szkoły ponadgimnazjalne - licea, technika: 201 ( 73% szkół w województwie) Nauczyciele wszystkich typów szkół nominowali łącznie uczniów w zakresie 4 obszarów przedmiotowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wyniki I etapu diagnozy
Liczba szkół, które wzięły udział w I etapie diagnozy i liczba nominowanych uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Organizacja II etapu diagnozy dzięki współpracy i wsparciu
Etap II diagnozy Organizacja II etapu diagnozy dzięki współpracy i wsparciu Kuratorium Oświaty w Krakowie przebiegała jednolicie w całym województwie. 13

14 Organizacja II etapu diagnozy
Do przeprowadzenia diagnozy szkoły otrzymały pakiety zawierające materiały: - kwestionariusze testów osiągnięć i kwestionariusze testów uzdolnień (zeszyty odpowiedzi ucznia) - dodatkowe pojedyncze karty z zadaniami lub tekstami (matematyka, jęz. angielski) - instrukcję badania dla nauczyciela przeprowadzającego testowanie w części psychologicznej z matematyki i języka angielskiego. Każda szkoła otrzymała komplet testów zgodnie z wykazem nominowanych uczniów. Wraz z pakietami testów i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy dyrektorzy szkół otrzymali szczegółowe instrukcje dotyczące organizacji II etapu diagnozy w szkole oraz zasad przeprowadzenia testów diagnostycznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 Test diagnostyczny- część przedmiotowa
Etap II diagnozy Test diagnostyczny- część przedmiotowa Testy przedmiotowe zostały opracowane dla: klasy IV szkoły podstawowej; klasy V-VI szkoły podstawowej; klasy I gimnazjum; klas II-III gimnazjum; klasy I szkoły ponadgimnazjalnej; klasy II (III) szkoły ponadgimnazjalnej (licea, technika) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15

16 Test diagnostyczny- część psychologiczna
Etap II diagnozy Test diagnostyczny- część psychologiczna Test diagnostyczny badający uzdolnienia w zakresie przedsiębiorczości jest jednoczęściowy, ma charakter testu psychologicznego (w II i III etapie edukacji nie ma przedmiotu przedsiębiorczość). Testy psychologiczne zostały opracowane do przedmiotu i etapu kształcenia (ten sam test piszą uczniowie wszystkich klas danego etapu) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16

17 Przebieg II etapu diagnozy
Harmonogram II etapu diagnozy w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 17

18 Harmonogram II etapu diagnozy w szkołach podstawowych
Przebieg II etapu diagnozy Harmonogram II etapu diagnozy w szkołach podstawowych Dostarczenie do Kuratorium Oświaty testów przygotowanych dla szkół podstawowych maja 2010 Odbiór testów dla szkół podstawowych z Kuratorium Oświaty 11 maja 2010 Przeprowadzenie testów w szkołach podstawowych 12 maja 2010 Przekazanie przez przedstawicieli szkół wypełnionych i spakowanych testów do Kuratorium Oświaty 13 maja 2010 Odbiór testów przez członków komisji powiatowych w celu dokonania oceny 14 maja 2010 18

19 Organizacja testu- zasady przekazane szkołom
Przebieg II etapu diagnozy Organizacja testu- zasady przekazane szkołom Testy diagnostyczne ze wszystkich przedmiotów uczniowie pisali w jednym dniu o określonej godzinie pod nadzorem nauczyciela przedmiotu (w przypadku przedsiębiorczości w szkole podstawowej i gimnazjum pod nadzorem nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły). W pierwszej kolejności uczniowie pisali testy przedmiotowe, a po przerwie testy psychologiczne (w przypadku przedsiębiorczości tylko testy psychologiczne). Czas trwania testu przedmiotowego – minut. Czas trwania testu psychologicznego – minut. 19

20 Wyniki II etapu diagnozy
W II etapie diagnozy do testowania przystąpiło uczniów z 1855 szkół województwa małopolskiego Szkoły podstawowe: 1098 szkół (78% szkół w województwie, 99,7% szkół zgłoszonych w I etapie) Gimnazja: 566 szkół (83 %szkół w województwie, 98,9% szkół zgłoszonych w I etapie) Szkoły ponadgimnazjalne - licea, technika: 191 szkół ( 70% szkół w województwie, 95% szkół zgłoszonych w I etapie) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Wyniki II etapu diagnozy
Liczba szkół, które wzięły udział w II etapie diagnozy i liczba uczniów piszących testy diagnostyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 ZESTAWIENIE SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W I i II ETAPIE DIAGNOZY UZDOLNIEŃ- powiaty łącznie
Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadg. Razem I etap Razem II etap I etap II etap bocheński 37 24 6 67 brzeski 43 19 4 66 chrzanowski 36 18 8 62 dąbrowski 23 11 38 gorlicki 48 47 34 7 89 88 krakowski 104 42 9 156 155 limanowski 70 32 10 112 miechowski myślenicki 49 22 79 76 nowotarski 87 40 15 14 142 141 nowosądecki 115 51 12 178 olkuski oświęcimski 28 77 75 proszowicki 20 2 31 30 suski 5 61 tarnowski 105 45 157 tatrzański 29 53 wadowicki 55 100 wielicki 16 65 64 Miasto Kraków 81 80 59 58 177 169 Miasto Nowy Sącz 13 39 Miasto Tarnów 17 RAZEM 1101 1098 572 566 201 191 1874 1855

23 Poprawa testów Testy diagnostyczne były poprawiane przez zewnętrzne komisje powiatowe powołane do poszczególnych typów szkół. W skład komisji powiatowych weszli nauczyciele specjaliści przedmiotowi (matematyka, języka angielski, TIK, przedsiębiorczość /WOS), wyłonieni drogą naboru konkursowego. Od członków komisji wymagano uprawnień egzaminatora (nie dotyczyło n-li języka angielskiego w szkole podstawowej oraz n-li przedsiębiorczości i n-li wos). Przyjęto zasadę, że nauczyciel nie może poprawiać prac w powiecie, w którym pracuje. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Poprawa testów Powołano 22 komisje powiatowe dla każdego typu szkoły- łącznie 66 komisji. Testy diagnostyczne były poprawiane przez komisje powiatowe w okresie: 23. IV. – 31.V 2010 r. testy ze gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 14.V. – 31.V r. testy ze szkół podstawowych. Każdy członek komisji poprawiał średnio ok. 400 testów uzdolnień i 400 testów osiągnięć oraz nanosił wyniki na arkusze zbiorcze. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Poprawa testów Nauczyciele otrzymali klucze do oceny prac, wzory arkuszy zbiorczych wyników oraz zostali przygotowani do poprawy prac w ramach konsultacji dla grup przedmiotowych poszczególnych etapów kształcenia. Testy poprawione przez członków komisji powiatowych oraz arkusze zbiorcze wyników (tzw. surowych) zostały przekazane do Biura Merytorycznego projektu. W okresie od 1.06 do r. w Biurze Merytorycznym projektu trwały prace nad przeliczaniem wyników , przygotowaniem zestawień wyników wszystkich uczniów diagnozowanych w projekcie -dla uczniów, szkół i organów prowadzących. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Informacja o wynikach Pełna informacja o wynikach uzyskanych przez uczniów uczestniczących w diagnozie wraz z adnotacją o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu do zajęć pozaszkolnych w POWUZ została przesłana do szkół i organów prowadzących szkoły w czerwcu 2010 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27


Pobierz ppt "Organizacja i przebieg diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google