Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja diagnozy uzupełniającej dla uczniów klas IV szkoły podstawowej w ramach projektu DiAMEnT kwiecień- 2011   Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja diagnozy uzupełniającej dla uczniów klas IV szkoły podstawowej w ramach projektu DiAMEnT kwiecień- 2011   Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja diagnozy uzupełniającej dla uczniów klas IV szkoły podstawowej w ramach projektu DiAMEnT kwiecień- 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cel diagnozy Celem diagnozy uzupełniającej jest:
Uzupełnienie rozpoznania kierunkowych uzdolnień poznawczych uczniów w województwie. Zakwalifikowanie uzdolnionych kierunkowo uczniów klas 4. szkół podstawowych na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych - uzupełnienie składu grup. Dalsze testowanie narzędzi diagnostycznych oraz procedur prowadzenia diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Zakres diagnozy Diagnozą uzdolnień obejmujemy wyłącznie uczniów klas 4 szkoły podstawowej w obszarach: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Etapy diagnozy Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Efekt – nominowanie około 10% uczniów z kl. IV w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne Etap 2 Test diagnostyczny składający się z dwóch części: przedmiotowej – badanie osiągnięć przedmiotowych psychologicznej – badanie predyspozycji uczniów w zakresie wybranych obszarów Efekt – zakwalifikowanie uczniów na zajęcia pozaszkolne w POWUZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Dla kogo diagnoza ? W diagnozie może uczestniczyć każda szkoła podstawowa w województwie małopolskim Warunki: Dotrzymanie procedur i terminów ustalonych w projekcie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Terminy - I ETAP DIAGNOZY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Ważne – I ETAP NOMINACJE
Uczeń może być nominowany tylko z jednego obszaru. Arkusz nominacji wypełnia nauczyciel przedmiotu, a w przypadku przedsiębiorczości wychowawca klasy, ale nominacja dokonywana jest w porozumieniu z rodzicami ucznia i po przedyskutowaniu w zespole nauczycielskim. Warunkiem uwzględnienia ucznia w badaniu testowym na II etapie diagnozy jest terminowe przesłanie na właściwy adres: prawidłowo wypełnionego arkusza nominacji; Deklaracji udziału w projekcie wypełnionej przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego także przez rodzica; kompletnego wykazu nominowanych uczniów w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Ważne – I ETAP NOMINACJE
UWAGA! Arkusze nominacji, Deklaracje udziału w projekcie i wykazy nominowanych uczniów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Merytoryczne projektu DiAMEnT, ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz, a wykaz nominowanych uczniów na formularzu elektronicznym w programie Excel dodatkowo pocztą elektroniczną na adres Nieprzesłanie wersji elektronicznej wykazu nominowanych uczniów skutkuje nieuwzględnieniem uczniów w diagnozie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 II ETAP DIAGNOZY PROWADZONY JEST - PODOBNIE JAK W UBIEGŁYM ROKU -
Ważne – II ETAP TESTY DIAGNOSTYCZNE II ETAP DIAGNOZY PROWADZONY JEST - PODOBNIE JAK W UBIEGŁYM ROKU - WE WSPÓŁPRACY Z KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Terminy- II ETAP DIAGNOZY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Ważne- etap II TESTY DIAGNOSTYCZNE
Testy muszą zostać odebrane z KO i przekazane po napisaniu przez uczniów we wskazanych w harmonogramie terminach. Testy przekazane do KO po terminie nie będą podlegały ocenie. Wszyscy uczniowie piszą testy w tym samym dniu i o tej samej godzinie. W pierwszej kolejności uczniowie będą pisać testy przedmiotowe, a po przerwie testy psychologiczne (w przypadku przedsiębiorczości tylko testy psychologiczne). Czas trwania testu przedmiotowego – 45 minut Czas trwania testu psychologicznego – 60 minut Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Ważne- etap II TESTY DIAGNOSTYCZNE
Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie optymalnych warunków do rzetelnego testowania: - Osobna sala dla uczniów piszących testy z poszczególnych przedmiotów Obecność nauczyciela nadzorującego pracę, w przypadku języka angielskiego i matematyki nauczyciela tego przedmiotu Ścisłe przestrzeganie Instrukcji do testów z matematyki i języka angielskiego (rygory czasowe, sposób wykonania zadań) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Poprawa testów, kwalifikacja do POWUZ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zasady kwalifikowania uczniów do POWUZ
1. Uczniowie będą kwalifikowani w powiatach, do konkretnych POWUZ na wolne miejsca , które powstaną po odejściu z grup uczniów klas 6. Nie przewidujemy tworzenia nowych grup dla uczniów klas 4. 2. Uczniowie będą kwalifikowani w kolejności według liczby uzyskanych punktów. 3. Uczeń może być zakwalifikowany na wolne miejsce w POWUZ, jeśli uzyskany przez niego wynik testu diagnostycznego jest nie niższy niż średnia punktów ważonych dla danego powiatu (przekroczenie progu punktowego). z matematyki na poziomie szkoły podstawowej, to zakwalifikowanych zostanie x uczniów z najwyższymi wynikami, pod warunkiem przekroczenia progu punktowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zasady kwalifikowania uczniów do POWUZ
4. Na stronie internetowej projektu zostanie zamieszczony wykaz POWUZ w powiatach, do których na wolne miejsca będą kwalifikowani uczniowie z poszczególnych przedmiotów. Ważne jest aby podejmując decyzję o udziale w diagnozie, rodzice i uczniowie brali pod uwagę usytuowanie POWUZ, w którym są wolne miejsca. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Zasady kwalifikowania uczniów do POWUZ
UWAGA! Informacja dla uczniów o zakwalifikowaniu do konkretnych POWUZ będzie zamieszczona na stronie internetowej projektu w lipcu 2011r. Nie będą wysyłane na adresy domowe informacje o zakwalifikowaniu do zajęć . Szkoły otrzymają informacje o wynikach uzyskanych przez wszystkich uczniów droga mailową, we wrześniu. Nie będą wysyłane pisma do szkół z informacją o wynikach i wydrukami wyników. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17


Pobierz ppt "Organizacja diagnozy uzupełniającej dla uczniów klas IV szkoły podstawowej w ramach projektu DiAMEnT kwiecień- 2011   Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google