Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o realizacji komponentu szkoleniowego w projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o realizacji komponentu szkoleniowego w projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o realizacji komponentu szkoleniowego w projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

2 Przygotowanie kadr zarządzających do wspierania realizacji Regionalnego programu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży Przygotowanie sieci liderów pracy z uczniem zdolnym Przygotowanie nauczycieli klas 1-3 SP do rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu rozwijania twórczego myślenia Przygotowanie nauczycieli SP, G, SPG do bardziej skutecznego indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w szkole Przygotowanie nauczycieli matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i TIK do realizacji programów pracy z uczniami uzdolnionymi kierunkowo w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych Zakres szkoleń realizowanych w projekcie

3 Przygotowanie kadr zarządzających do wspierania realizacji Regionalnego programu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży: - wojewódzka konferencja dla przedstawicieli JST (5 godzin, 102 uczestników) / styczeń 2010; - konferencje dla dyrektorów szkół (17 konferencji w powiatach, każda 5 godz. dyd, 1200 uczestników) / luty 2010. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z założeniami koncepcji systemu pracy z uczniem zdolnym w województwie małopolskim, omówienie roli organów prowadzących i kadry kierowniczej szkół w tworzeniu warunków do systemowego zorganizowania pracy z uczniem zdolnym w województwie, przygotowanie do przeprowadzenia diagnozowania kierunkowych uzdolnień uczniów z wykorzystaniem metody nominacji nauczycielskich oraz testu diagnostycznego. Cele szkoleń

4 Przygotowanie liderów pracy z uczniem zdolnym w województwie - kurs dla edukatorów projektu oraz warsztaty konsultacyjne dla prowadzących zajęcia z nauczycielami klas 1-3 SP / styczeń, luty 2010 Szkolenia służyły przygotowaniu kadry, która w dalszej części projektu prowadzi zajęcia dla nauczycieli, przygotowując ich do realizacji programów opracowanych w ramach projektu oraz do podejmowania w szkołach działań na rzecz uczniów zdolnych; nabór konkursowy. Zakres szkoleń realizowanych w projekcie

5 Przygotowanie nauczycieli SP, G, SPG do bardziej skutecznego indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w szkole: - warsztaty dla nauczycieli różnych specjalności przygotowujące do pełnienia roli lidera pracy z uczniami zdolnymi w szkole (57 grup, każda 16 godz. dyd., 1156 uczestników) / od marca 2010; Celem 16-godzinnych zajęć było zapoznanie małopolskich nauczycieli z założeniami systemu pracy z uczniem zdolnym, wdrażanego w ramach projektu DiAMEnT i wyposażenie ich w dodatkową wiedzę niezbędną do skuteczniejszego indywidualizowania pracy dydaktycznej z nastawieniem na potrzeby ucznia zdolnego. Zakładaliśmy przeszkolenie po jednym nauczycielu z każdej szkoły, skierowanym na zajęcia przez dyrektora. Zadania zrealizowane na etapie wdrożenia

6 Przygotowanie nauczycieli klas 1-3 SP do rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu rozwijania twórczego myślenia: - warsztaty dla nauczycieli klas 1-3 przygotowujące do realizacji programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia (33 grupy, 709 osób) / od marca 2010 Zakładaliśmy przeszkolenie jednego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z każdej szkoły, skierowanego na zajęcia przez dyrektora szkoły. Zakres szkoleń realizowanych w projekcie

7 Przygotowanie nauczycieli matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i TIK do realizacji programów pracy z uczniami uzdolnionymi kierunkowo w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych: - warsztaty dla nauczycieli POWUZ (26 grup, 439 osób) / od marca 2010. Celem zajęć było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach pozaszkolnych z uczniami uzdolnionymi kierunkowo. Zajęcia miały charakter warsztatów, podczas których uczestnicy analizowali programy pracy z uczniami zdolnymi, opracowane w ramach projektu i przeznaczone do realizacji w POWUZ oraz projektowali przykładowe rozwiązania metodyczne; nabór konkursowy. Zakres szkoleń realizowanych w projekcie

8 1.Dobry odbiór projektu przez przedstawicieli organów prowadzących, zaangażowanie wielu JST w proces diagnozy i wsparcie naboru na szkolenia. 2.Zaangażowanie większości dyrektorów szkół, liczny udział szkół w diagnozie, realizacja procesu diagnozy zgodnie z założoną procedurą. 3.Liczny udział w szkoleniach nauczycieli klas 1-3, bardzo dobry odbiór programu rozwijania twórczego myślenia, praktyczne aplikacje poznanych rozwiązań metodycznych niemal niezwłocznie po zakończeniu udziału w szkoleniach. 4.Liczna reprezentacja nauczycieli różnych typów szkół uczestnicząca w warsztatach przygotowujących do indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym w szkole, dobre wyniki ewaluacji. 5.Wyrażane w ewaluacji ustnej i pisemnej pozytywne opinie o projekcie i programach zajęć pozaszkolnych wielu nauczycieli uczestniczących w szkoleniach przygotowujących kadrę do POWUZ. Wnioski z realizacji szkoleń- sukcesy

9 1.Zbyt mały nabór na szkolenia dla nauczycieli POWUZ w stosunku do zakładanej ilości grup uczniów; część nauczycieli, którzy zgłosili się na szkolenia i ukończyli je, nie podtrzymuje deklaracji udziału w projekcie. 2.Niezrozumienie przez część nauczycieli (głównie informatyki i przedsiębiorczości) istoty pracy z uczniami zdolnymi wyłonionymi drogą diagnozy do pracy w POWUZ: - specyficznych potrzeb tej grupy, - specyfiki pracy nauczyciela z takimi uczniami (wymóg kreatywności, otwartości na potrzeby grupy, wysoki poziom innowacyjności, postulat odejścia od znanych schematów postępowania). 3.Wysoki poziom oczekiwań w aspekcie finansowym i organizacyjnym kandydatów do pracy w POWUZ, przekraczający możliwości realizatorów projektu. 4.Niewystarczający w pracy z trudnymi grupami poziom umiejętności trenerskich pojedynczych osób spośród grona edukatorów. Wnioski z realizacji szkoleń- problemy

10 Wskazane problemy będą skutkować trudnościami w zapewnieniu możliwości udziału w zajęciach w POWUZ wszystkim uczniom, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne i zostali wstępnie zakwalifikowani do udziału w zajęciach. Bez przygotowania dodatkowej grupy nauczycieli do pracy w POWUZ nie będzie możliwe uruchomienie grup w wielu powiatach i gminach lub ich ilość będzie dalece niewystarczająca. Wnioski z realizacji szkoleń- problemy

11 PRZESZKOLENI NAUCZYCIELE POWUZ A SZACOWANA LICZBA GRUP UCZNIÓW W POWUZ Powiat Szkoły podstawowe- przeszkoleni/liczba grupGimnazja- przeszkoleni/liczba grup Szkoły ponadgimnazjalne- przeszkoleni/liczba grup JAl.grupM P TIl.grup Raze m przesz koleni Poten cjalna liczba grupJAl.grupM P TIl.grup Raze m przesz koleni Poten cjalna liczba grupJAl.grupM P TIl.grup Raze m przesz koleni Poten cjalna liczba grup bocheński652412039145444021210122312120148 brzeski043402023121314020221132721101 6 chrzanowski04250212313130402021110202010106 dąbrowski7263010213833131101582111310164 gorlicki4424321210123574421215131201121136 krakowski2109120425133141048040482652326111156 limanowski35370303618363713239190304111129 miechowski021201011602020101060202010106 myślenicki54240303714154414147172213120249 nowotarski08491244923694109424212714361221713 nowosądecki610131114342329511106651622285302221289 olkuski0423010129030302121100302010107 oświęcimski05060302016040503020140202010106 proszowicki323201218601011121340101010104 suski04140102111041402021120212010116 tarnowski6103 1304 276957050511265211210185 tatrzański3344120281112320101461201110125 wadowicki05060202015050602020 0102010105 wielicki04450312514242402125120111112144 Kraków41281515161438 2148102637 1537 38165433 1221 Nowy Sącz554402111012 65031142 11 58362304 1021 Tarnów947412021712 43331202 810 57452202 1116 6311683128105116561723515311560104275719591593354063275630331130108182

12 W celu zapewnienia możliwości wsparcia uczniów uzdolnionych wyłonionych drogą diagnozy i uruchomienia adekwatnej do potrzeb liczby POWUZ ogłaszamy dodatkowy nabór na szkolenia dla nauczycieli POWUZ. Warunki naboru: - nabór będzie prowadzony w tych powiatach i gminach, gdzie nie ma wystarczającej obsady zajęć w POWUZ, wśród nauczycieli tych specjalności, których brakuje w danym powiecie; - wykaz wakatów zostanie zamieszczony na stronie projektu wraz z ogłoszeniem o naborze; - wymagania dla kandydatów pozostają niezmienione i zostaną przypomniane na stronie internetowej; - zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela Wyższa Szkoła Biznesu- National-Louis University w Nowym Sączu – tel. 018 449-91-18; termin składania zgłoszeń - od 25.06. do 10.09.2010; grupy szkoleniowe będą tworzone na bieżąco; - szkolenia będą realizowane od 25.08.2010 do 19.09.2010. Dodatkowa rekrutacja nauczycieli

13 Biuro Merytoryczne Projektu mcdnsacz@diament.edu.pl Biuro Administracyjne Projektu mcdnkrakow@diament.edu.pl Biuro Projektu WSB-NLU wsb@diament.edu.pl Strona internetowa projektu: www.diament.edu.pl

14 www.diament.edu.pl


Pobierz ppt "Informacja o realizacji komponentu szkoleniowego w projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google