Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"— Zapis prezentacji:

1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD R. DO R.

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat.  

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na rok stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886). 

4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przyjęto następujące okresy rozliczeniowe: rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od r. – do r., rok obowiązywania nowych taryf – od r. – do r.

5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przyjęto następujące wskaźniki wzrostu kosztów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok). Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,3% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok). Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2012 rok na poziomie 6,1% - zgodnie z porozumieniem zawartym r.

6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wskaźniki wzrostu cen energii i paliw: - elektrycznej – 4%, - cieplnej – 6%, - gazowej – 10%, - paliw płynnych – 9%, według informacji uzyskanych z Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, Podkarpackiej Spółki Gazowej oraz publikacji umieszczanych w prasie i internecie.

7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Aport w 2012 roku oczyszczalni ścieków wytworzonej w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości ,18 zł. Realizacja w/w przedsięwzięcia wymusza spełnienie warunków wynikających z Traktatu WE. Główną zasadą wspólnotowej polityki w zakresie środowiska naturalnego jest zasada zanieczyszczający płaci, która oznacza konieczność takiego systemu taryfikacji, dla którego wszystkie koszty zanieczyszczenia środowiska byłyby ponoszone przez tego, kto spowodował zanieczyszczenie.

8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przekładając tę zasadę na zrealizowany projekt, oznacza to, że wszystkie koszty eksploatacji i utrzymania powinny zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Realizacja zapisów Porozumienia z dnia r., czyli wniesienie aportem majątku wytworzonego w ramach projektu, stanowiącego równowartość dotacji Unii Europejskiej, umożliwi naliczenie amortyzacji i w efekcie spełnienie zasady zanieczyszczający płaci.

9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do wykonania w 2012 roku. Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o wskaźnik 4,2% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2011r. Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost stawek obowiązujących w 2011 r. o 4%.

10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Prace przygotowawcze nad wnioskiem taryfowym

11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wariant I Założenia: Wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w wysokości ,59 zł (§8 ust. 3 Rozporządzenia) Amortyzacja oczyszczalni - 2,5% Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r.

12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012r. 3,20 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r. 2,90 zł różnica 0,30 zł wzrost % 1 m3 wody 10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012 r. 5,30 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011 r. 4,31 zł różnica 0,99 zł wzrost % 1 m3 ścieków 22,97% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,30 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 6,96%

13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wariant II Założenia: Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w wysokości ,59 zł Amortyzacja oczyszczalni 2,5% Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r.

14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu
Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012 r 3,20 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011 r 2,90 zł różnica 0,30 zł wzrost % 1 m3 wody 10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012r 5,01 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r 4,31 zł różnica 0,70 zł wzrost % 1 m3 ścieków 16,24% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,30 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 6,96%

15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wariant III Założenia: Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w wysokości ,59 zł Amortyzacja oczyszczalni 2% Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r.

16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu
Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012r 3,20 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r 2,90 zł różnica 0,30 zł wzrost % 1 m3 wody 10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012r 4,91 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r 4,31 zł różnica 0,60 zł wzrost % 1 m3 ścieków 13,92% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,24 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 5,57%

17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dodatkowe założenia przyjęte dla przedstawionych powyżej wariantów (wersja A) Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z zł na zł) Nie wykazane należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków)

18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
WODA Dotychczasowa cena 1 m3 wody Wariant I Wariant II Wariant III w zł 2,90 3,20 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 10,34% Wariant IA Wariant IIA Wariant IIIA 3,18 9,66%

19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
ŚCIEKI Dotychczasowa cena 1 m3 ścieków Wariant I Wariant II Wariant III w zł 4,31 5,30 5,01 4,91 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 22,97% 16,24% 13,92% Wariant IA Wariant IIA Wariant IIIA 5,22 4,92 4,83 21,11% 14,15% 12,06%

20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dodatkowe założenia przyjęte dla przedstawionych powyżej wariantów (wersja B) Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z zł na zł) Nie wykazane należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – IX 2011 r.

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
WODA Dotychczasowa cena 1 m3 wody Wariant I Wariant II Wariant III w zł 2,90 3,20 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 10,34% Wariant IA Wariant IIA Wariant IIIA 3,18 9,66% Wariant IB Wariant IIB Wariant IIIB 3,15 8,62%

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
ŚCIEKI Dotychczasowa cena 1 m3 ścieków Wariant I Wariant II Wariant III w zł 4,31 5,30 5,01 4,91 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 22,97% 16,24% 13,92% Wariant IA Wariant IIA Wariant IIIA 5,22 4,92 4,83 21,11% 14,15% 12,06% Wariant IB Wariant IIB Wariant IIIB 5,16 4,86 4,77 19,72% 12,76% 10,67%

23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Po szczegółowej analizie przedstawionych wyżej wariantów, zarząd spółki w dniu r. przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wersji III B. Przedstawione we wniosku taryfowym ceny są najniższe ze wszystkich prezentowanych powyżej wariantów. 2011 r. 2012 r. zmiana % Cena 1 m3 wody 2,90 3,15 108,62% Cena 1 m3 ścieków 4,31 4,77 110,67% Razem cena 1 m3 wody i ścieków 7,21 7,92 109,85%

24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków. 2011 r. 2012 r. zmiana % Stawka opłaty abonamentowej (woda) w zł / okres rozliczeniowy 3,76 3,80 101,06% Stawka opłaty abonamentowej (ścieki) w zł / okres rozliczeniowy 3,99 4,45 111,53% Razem opłata abonamentowa w zł / okres rozliczeniowy 7,75 8,25 106,45%

25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Aby osiągnąć zaproponowane ceny, musiały być podjęte następujące decyzje: nie wykazanie rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji w wysokości ,59 zł, spłata raty kapitałowej pożyczki inwestycyjnej w wysokości zł z amortyzacji infrastruktury ściekowej, zmiana stawki amortyzacji dla oczyszczalni ścieków z 2,5% na 2% (zmniejszenie kosztów o ,52 zł), ograniczenie remontów na sieci kanalizacyjnej ( zmniejszenie kosztów o zł), nie wykazanie należności nieregularnych (zmniejszenie kosztów o ,37 zł – łącznie dla wody i ścieków). Założono zysk na sprzedaży wody w kwocie zł oraz zysk na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w kwocie zł. Jest to niezbędne minimum zabezpieczające utrzymanie płynności finansowej w przypadku ryzyka związanego z ewentualnym niedoszacowaniem planu kosztów.

26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wpływ na cenę 1 m3 ścieków aportu oczyszczalni ścieków wybudowanej w ramach Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”

27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Realizacja Projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w ramach którego terminowo wybudowano oczyszczalnię ścieków, wykonano kanalizacje sanitarną, oraz poddano renowacji kanalizację ogólnospławną, to główny warunek, na podstawie którego Marszałek Województwa Podkarpackiego umorzył spółce opłaty podwyższone za wprowadzenie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego naliczone przez Urząd Marszałkowski w latach w kwocie ,06 zł (Decyzja znak: „RŚ.II.JB /22/10-DU oop” ).

29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Na bazie planowanej na 2012 rok ilości m3 ścieków wyliczyliśmy, w jakiej wysokości spółka musiałaby uiszczać opłaty podwyższone za wprowadzanie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego (w skali roku). Jest to kwota ,35 zł, co daje 1,92 zł / m3 ścieków.

30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Założona we wniosku taryfowym ilość m3 wody i ścieków została wyliczona w oparciu o faktyczne wykonanie 9 m-cy 2011 roku. Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące ceny 1 m3 wody i ścieków, a także sprzedaż wody i usług odprowadzania ścieków począwszy od 2003 roku.

31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

32 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

33 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

34 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

35 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

36 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

37 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

39 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google